Правилници

1. Политика обезбеђења квалитета 25.03.2021
2. Стратегија обезбеђења квалитета 1.9.2021 22.03.2021
3. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета 1.10.2021 22.03.2021
4. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 1.6.2021 25.02.2021
5. Правилник о издавачкој делатности 1.7.2021 25.02.2021
6. Правилник о студентском Парламенту Академије 1.8.2021 25.02.2021
7. Правилник о избору у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника 01/20/1-07/2021 22.02.2021
8. Правилник о обезбеђењу кавлитета 01/20/1-08/2021 22.02.2021
9. Правилник о условима и поступку за упис студената 01/20/1-02/2021 17.02.2021
10. Правилник о уџбеницима 01/20/1-03/2021 17.02.2021
11. Правилник о дисциплинској одговорности студената Академије 1.2.2021 09.02.2021
12. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине 1.7.2019 26.12.2020
13. Правилник о накнади за рад запослених ван седишта Академије и Одсека 1.11.2019 26.12.2020
14. Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада 1.9.2019 26.12.2020
15. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 1.10.2019 26.12.2020
16. Правилник о службеним путовањима 1.8.2019 26.12.2020
17. Правилник о ближем уређивању јавних набавки 1.1.2020 04.02.2020
18. Правилник о канцеларијском пословању 1.3.2020 04.02.2020
19. Правилник о коришђењу репрезентације 1.4.2020 04.02.2020
20. Правилник о коришћењу службених телефона 1.5.2020 04.02.2020
21. Правилник о интерном финанс. управљању и контроли 1.3.2019 29.11.2019
22. Правилник о организацији и поступку пописа имовине и обавеза 1.6.2019 29.11.2019
23. Правилник о организацији буџетског рачуноводства 1.5.2019 29.11.2019
24. Правилник о поступку израде финансијског плана 1.4.2019 29.11.2019

Стари правилници:

Download:

Оставите одговор