О школи

Визија Високе пољопривредне школе струковних студија  у Шапцу је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по достигнућима свршених студената и да се као равноправни партнер укључи у европске образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних и других ресурса и ресурса из окружења,  Висока пољопривредна школа струковних студија  у Шапцу задовољава потребе корисника услуга, власника, запослених, менаџмента, пословних партнера и друштва у целини.Основни задатак   Високе пољопривредне школе струковних студија  у Шапцу , као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства, струковне ветерине и агроменаџмента компатибилно са трендовима образовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, перманентног и других облика образовања.

Трогодишње основне студије на   Високој пољопривредној школи струковних студија  у Шапцу усклађене су са Болоњском декларациом, као и са Европским процесима високог образовања, што подразумева. ефикасније студирање, смањену дужину студирања на три године, могућност студирања на више високошколских установа. Првенствено се води рачуна о сталном унапређењу, усавршавању и модернизацији наставе, акцентује практична настава, као и оспособљавање студената у примени нових технологија и сазнања. Приликом уписа студенти  Високе пољопривредне школе струковних студија  могу , изабрати један од шест студијских програма. Мањи је број предмета по семестрима, сви предмети су једносеместрални. Постоји могућност избора предмета и са других студијских програма. Оваквим начином студирања постиже се прилагођеност студија потребама привреде за одређене професије, боља сарадња и комуникација са наставницима.

Европски систем преноса бодова ЕСПБ (European Credit Transfer System – ECTS), даје могућност студентима да упишу студије на једној високошколској устаниви, наставе на другој, а заврше на некој сасвим трећој. Оптерећење студената у обављању целокупних  активности предвиђених у једној школској години износи укупно 60 ЕСПБ бодова, које добија приликом полагања испита. Студент завршава студија са прикупљених 180 бодова.

У Високој пољопривредној школи струковних студија реализују се следећи студијски програми :

 

1. МЕНАЏМЕНТ

  • модул: Агроменаџмент
  • модул: Предузетништво
  • модул: Хотелијарство са ресторатерством

Струковни агроменаџер треба да савлада знања и вештине из области пољопривредне економије и менаџмента применљивих у пракси.

2. БИОТЕХНОЛОГИЈА

  • модул: Зоотехника
  • модул: Ратарство и повртарство

Струковни инжењер пољопривреде ратарства и повртарства треба да стекне знања и вештине из области савремене технологије гајења ратарских и повртарских биљака које ће примењивати у пракси.

3. СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА

Струковни ветеринар треба да стекне знања из области ветеринарске медицине, као и вештина у савлађивању превентиве и куративе у ветеринарској струци, које ће примењивати у пракси.

4. СТОЧАРСТВО

Струковни инжењер пољопривреде сточарства треба да савлада знања и вештине у технологији одгајивања домаћих животиња које ће примењивати у пракси.

5. ЗАШТИТА БИЉА

Струковни инжењер пољопривреде заштите биља треба да стекне знања и вештине из области заштите биља које ће примењивати у пракси.

Од школске 2009/2010 године у Школи се реализије нов студијски програм:

6. ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Струковни инжењер пољопривреде воћарства и виноградарства треба да стекне знања и вештине из области технологије гајења различитих воћних врста и винове лозе  које ће примењивати у пракси.

Оставите одговор