Стратегија обезбеђења квалитета

На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06) и члана 152. Статута Високе пољопривредне школе струковних студија у Шапцу, Управни одбор Школе, на седници одржаној 11.11.2010. године, доноси следећу

 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШАПЦУ

 

I Увод

 

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Висока пољопривредна школа струковних студија у Шапцу, се трајно декларише као образовна установа која ће перманентно тежити највећем квалитету свих својих активности и делатности. Квалитет као modus vivendi представља најважнији стратешки задатак и циљ. Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки развојни документ Школе, трајног карактера, који ће се периодично преиспитивати од стране стручних органа Школе и мењати у складу са потребама образовања и променама прилика у свету.

 

II Сврха

 

Стратегијом обезбеђења квалитета Школа се опредељује за непрекидно унапређење квалитета студијских програма, наставног процеса, стручног рада наставника и сарадника, студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, управљања школом, простора и опреме, финансирања, ненаставних активности, услова рада. Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета Школа поставља достизање највиших академских и струковних стандарда и највећих вештина и способности студената и наставника за свој приоритет. Стратегија обезбеђења квалитета представља чврсту интегрисаност мисије, циљева и вредности Школе, извештаја о самовредновању и најбољих решења из окружења на пољу квалитета.

 

Мисија Школе

 

ВПШСС у Шапцу је државна образовна институција чија се мисија рефлектује кроз њен Статут, заснован на Закону о високом образовању, а сагледана је кроз наставно-образовни рад, са снажном оријентацијом ка сарадњи са локалном самоуправом. Такође ће поспешивати и регионалну и еврорегионалну сарадњу са сродним институцијама.

Мисија Школе је и у изради структуре и садржаја студијских програма у складу са Болоњским процесом, њихово непрекидно осавремењавање и упоредивост са курикулумима иностраних високошколских установа.

Мисија Школе се састоји и у непрекидном и систематском раду на унапређењу свих области обезбеђења квалитета рада (студијски програми, настава,  вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања), подизање ефикасности у образовном процесу, повезивању образовне и стручне делатности, изградњи и унапређење унутрашње организације.

У циљу остварења своје мисије Школа одржава висок ниво и флексибилност основних струковних и специјалистичких студија по међународним стандардима, које ће пратити европске трендове и иницијативе, узимајући у обзир потребе друштва за кадровима одређених профила.

 

 

Визија Школе

 

Школа ће као специјализована високошколска установа струковних студија  настојати да својим образовним активностима, програмима и концепцијом буде препознатљива на регионалном и међународном плану као стручна и високообразовна институција. У циљу остварења ове визије Школа ће:

–          неговати култ знања,

–          пробудити у студентима трајну љубав за учењем и усавршавањем,

–          подржавати испитивачки дух студената, наставника и сарадника,

–          афирмисати отвореност и разноликост,

–          доћи до таквих открића која ће унапредити квалитет живота.

 

III Циљеви

 

Циљеви израде стратегије обезбеђења квалитета леже у намери Школе да створи јасан и динамичан оквир за све радње које се предузимају у циљу:

–          квалитетног школовања стручњака из области пољопривредне производње;

–          примене техничко-технолошких, информационих достигнућа у практичном раду са студентима;

–          увођења системског приступа свременој пољопривредној производњи

–          преноса знања и искустава студентима ван школских кабинета и слушаоница -извођење стручне праксе;

–          усаглашености са најновијим научним сазнањима;

–          посвећености стандардима знања;

–          остварења високог квалитета процеса студија на нивоу европских високо образовних институција;

–          константног унапређења наставног и ваннаставног процеса;

–          опремања студената вештинама и стручностима да ефикасно интегришу своју личност и своје знање у друштвену стварност;

–          подстицања и помагања младих сарадника у даљем усавршавању у земљи и иностранству;

–          сталном развијању конкретног и узајамно корисног односа са студентима, потенцијалним студентима, широм јавношћу, државним органима, међународним институцијама и другим образовним установама;

–          достизања највишег нивоа квалитета ресурса у наставној делатности;

–          перманентног давања доприноса науци, струци, средини, земљи;

–          стицања препознатљивости по особености извођења образовног процеса и квалитету знања, квалификација и диплома завршених студената.

Оставите одговор