Упис

White Black International Mountain Day Instagram Post

ПРЕУЗМИТЕ ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ПРОБНИ ТЕСТ

 

ДРЖАВНА АКРЕДИТОВАНА
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Imagem1

Трајање основних струковних студија је 3 године и генерише 180 ЕСП бодова. Мастер струковне студије трају 2 године и генеришу 120 ЕСП бодова. Предуслов за упис  је завршена четворогодишња средња школа (доноси највише 40 бодова) или трогодишња средња школа (доноси највише 30 бодова) уз положен пријемни испит (доноси највише 60 бодова).
Информатор садржи испитна питања, пријаве за полагање пријемног испита и пријаве за упис.
За пријемни испит се полаже једна од следећих области: биологија, хемија и појмови из економије и менаџмента.
Студирање може бити финансирано из буџета Репоблике Србије или самофинансирано. На основним студијама обезбеђено је 122 места, док је 50 места резервисано за мастер студије.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ СА МОДУЛИМА (СМЕРОВИМА)

АГРОНОМИЈА

Да би се одговорило на све веће потребе за храном, неопходно је интензивирати и усавршити пољопривредну производњу. То је могуће остварити образовањем стручњака из области пољопривредне производње. На одсеку се образује стручни кадар на студијском програму – Агрономија:

Модул (смер) Биљна производња

2. Biljna proizvodnja

Образовање стручњака у области ратарства, повртарствавоћарства и виноградарства, као и лековитог биља, који ће бити оспособљени за примену нових, савремених технологија и остваривање већег профита. Након завршетка студија стичете звање Струковни инжењер пољопривреде. Стечено знање ће Вам омогућити да примените наведене технологије, остварите већу уштеду и профит и самим тим да будете успешни у овој области агробизниса.

Могућност запослења – примарна пољопривредна производњасеменске куће (центри за дораду, сушење и складиштење семенског материјала), прерађивачка индустрија (ратарских, повртарских, воћарских и виноградарских производа), државне институције и службе (пољопривредне саветодавне и стручне службе, лабораторије за испитивање земљишта и семенског материјала), средњошколске установе, област финансија (берза, банке, осигуравајућа друштва).

Модул (смер) Зоотехника3. Zootehnika

У оквиру овог модула стичу се  знања за успешну производњу у оквиру конвенционалног и неконвенционалног сточарства. Законом о сточарству појавила се потреба за профилом зоотехничара који имају овлашћења да могу да обележавају и да врше матичење домаћих животиња. Студенти стичу знања из алтернативних сточарских производњи, где пчеларство заузима све значајније место као високо профитабилна грана сточарства. Након завршетка студија стиче се звање Струковни инжењер пољопривреде.

Могућност запослења – службе матичне евиденције, пољопривредне радне организације, специјализоване сточарске фарме, фабрике сточне хране и друге привредне организације које се баве производњом и прерадом сточарских производа, сопствена пољопривредна газдинства и саветодавне стручне службе.

 

САМО ДОБРА И СТРУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРАКСА МОЖЕ ДОВЕСТИ ДО РАСТА И РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, УЗ ИСТОВРЕМЕНО ПОВЕЋАЊЕ И
ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

 

ФИТОМЕДИЦИНА

4. Fitomedicina

Савремена биљна производња се не може замислити без мера заштите биља. Сматра се да би биљна производња без ових мера (нарочито примене пестицида) остварила само око 30% од потенцијалних приноса. Студенти фитомедицине стичу практична и теоретска знања. Стручна пракса се обавља у некој од пољопривредних апотека. Обезбеђене су посете водећим произвођачима пестицида. Након завршетка студија стиче се звање Струковни инжењер пољопривреде.

Могућност запошљавања у компанијама за производњу и дистрибуцију пестицида, ђубрива  и семена, сертификационим кућама, пољопривредним апотекама, саветодавним и стручним службама, хладњачама, лабораторијама, пољопривредним добрима и сл.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5. Zaštita životne sredine

Јединствен студијски програм – заједнички на нивоу Академије, усклађен са европским струковним студијама. Основни циљ – оспособљавање студената за аналитичко и критичко сагледавање проблема у животној средини као и примену стручних знања и вештина из ове области кроз индивидуални и тимски рад.

Модеран приступ инжењерству заштите животне средине. Акценат на практичним решавањима проблема животне средине. Оспособљавање студената за сагледавање актуелних стања животне средине. Након завршетка студија студент стиче звање: Струковни инжењер заштите животне средине.

Могућност запослења је привредним и индустријским системима (компанијама и фабрикама), јавним предузећима државним институцијама.

МЕНАЏМЕНТ

1. Menadžment

Студијски програм Менаџмент је модеран, свеобухватан и структуиран у складу са савременим тенденцијама. Образује кадрове компетентне да руководе  свим пословима и организационим активностима у циљу постизања одређеног циља ефектним коришћењем доступних ресурса. У току студирања студенти стичу сва потребна теоријска и практична знања из области менаџмента. За храбре и предузимљиве младе људе овај студијски програм је идеалан! Након завршетка овог студијског програма студенти стичу сва потребна знања и вештине за реализовање добрих пословних идеја за покретање сопственог бизниса у било којој привредној делатности. Завршетком студијског програма Менаџмент студенти добијају звање: Струковни менаџер.

Могу се запослити у привредним друштвима, агропословним и пословним системима, државним институцијама (царина, полиција, финансијски сектор), банкама, осигуравајућим  друштвима и осталим секторима.

МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ

6. Menadžment u agrobiznisu

Менаџмент у агробизнису су струковне мастер мултидисциплинарне студије  оријентисане на менаџмент, агрономију и заштиту животне средине. Трају 4 семестра (2 године) и носе 120 ЕСП бодова. Услов уписа су завршене основне струковне студије. Стиче се звање Струковни мастер менаџер.

Могућност  запослења у организацијама чија је делатност менаџмент и агроменаџмент.