Политика обезбеђења квалитета

I Политика квалитета ВПШСС

Школа је утврдила и усвојила стандарде и поступке за обезбеђивање квалитета свог рада. Стандарди за обезбеђивање квалитета садрже минимални ниво квалитета рада Школе.

Квалитет рада Школе изложен је сталном праћењу, вредновању и самовредновању, као и критици од стране стручних тела и корисника услуга – студената, оснивача – државе, органа управе, државних инспекција и медија.

Контрола квалитета пружа помоћ органима управљања Школе да имају потпуну контролу у најважнијим сегментима пословања, а истовремено потпуним дефинисањем свих процедура рада прописује се и олакшава свакодневни посао свих запослених.

Предмет контроле квалитета рада Школе су сви аспекти система квалитета у области образовања, од елемената предвиђања, стратешког планирања, преко принципа и кључних фактора, до оперативних елемената образовања, оспособљавања, важећих прописа и стратешких циљева.

Посебан предмет рада је обезбеђивање система квалитета, дефинисање садржаја, поступака, одлука, одговорности и докумената при извођењу активности који су дати у оквиру Закона о високом образовању и прописаних стандарда.

 

II Мере за обезбеђење квалитета

 

Школа обезбеђује квалитет образовања и рада у складу са усвојеним документима у области високог образовања, као што су:

–          Закон о високом образовању („Службени Гласник РС“ број 76/05).

–          Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06).

–          Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06).

–          Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (Службени гласник РС број 106/06).

–          Закон о изменама и допунама закона о високом образовању (Службени гласник РС, број 44/2010);

–          Статут Школе.

Мере за обезбеђење стратегије квалитета се огледају у следећим активностима:

–          самовредновање и оцењивање квалитета у следећим областима: студијски програми, наставни процеси, наставно особље, оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту, уџбеници и литература, библиотека, информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес управљања, јавност у раду, финансирање;

–          јединство образовног и стручног рада;

–          успостављање интерактивног односа са студентима;

–          сарадња са послодавцима и дипломираним студентима у циљу добијања повратних информација о квалитету стечених квалификација;

–          константно инвестирање у све ресурсе Школе;

–          јавно објављивање резултата самовредновања и вредновања;

–          ангажованост Комисије за самовредновање на мониторингу примене усвојених стандарда квалитета и правовременом извештавању органа управљања и пословођења Школе.

 

III Субјекти обезбеђења квалитета

 

Субјекти обезбеђења и унапређења квалитета су сви запослени у Школи и студенти. Комисија за самовредновање је директно одговорна за обезбеђење квалитета у раду Школе.

Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета Више пољопривредне школе – Шабац

Download: 

КВАЛИТЕТ

Оставите одговор