Књига предмета

 

Садржај

Р.Бр.

Шифра

Наставни предмет

Фонд

ЕСПБ

Статус

1

АГБ510111001

Агробизнис

2+3

6

об/и

2

АГМ330305002

Агроменаџмент

3+2

6

об

3

АГХ030033003

Агрохемија

3+2

6

об

4

АКЛ006000004

Амбулантна клиника

3+2

6

об

5

АНА002000005

Анатомија

3+2

6

об

6

АНФ000200006

Анатомија са физиологијом домаћих животиња

3+2

6

об

7

АНП600600007

Анимални производи

3+2

6

и

8

БИО001100008

Биологија

3+2

6

об

9

БИФ002000009

Биофизика

3+2

6

об

10

БИХ002000010

Биохемија

3+2

6

об

11

БЖП006000011

Болести живине и птица

3+2

6

и

12

БКЉ006000012

Болести кућних љубимаца

3+2

6

и

13

БПК006000013

Болести папкара и копитара

3+2

6

и

14

БОТ020022014

Ботаника

3+2

6

об

15

ВИН350030015

Виноградарство

3+2

6

об/и

16

ВОЋ350030016

Воћарство

3+2

6

об/и

17

ГЕН003000017

Генетика

3+2

6

об

18

ГВД000300018

Говедарство

3+3

8

об

19

ЕКО202424019

Екологија

3+2

6

об/и

20

ЕКМ101000020

Економија

3+2

6

об

21

ЕЛП400000021

Електронско пословање

3+2

6

и

22

ЕНЈ222222022

Енглески језик

3+2

6/6

об

23

ЕТО003000023

Етологија

3+2

6

об

24

ЗВР660666024

Завршни рад

0+4

6

об

25

ЗБО005000025

Заразне болести

3+2

6

об

26

ЗАП000050026

Заштита поврћа

3+2

6

и

27

ЗЗР000500027

Здрав. зашт. и репродук. дом. жив.

3+2

6

об

28

ЗОХ004600028

Зоохигијена

3+2

6

об/и

29

ИБО006000029

Интерне болести

3+2

6

об

30

ИНТ600000030

Интернет

3+2

6

и

31

ИНФ113111031

Информатика са статистиком

2+3

6

об

32

ИСХ004000032

Исхрана домаћих животиња

3+2

6

об

33

КЊС040064033

Корови и њихово сузбијање

3+2

6

об

34

КМБ004400034

Крмно биље

3+2

6

об/и

35

ЛПР000630035

Ловна привреда

3+2

6

и

36

МКТ350040036

Маркетинг

3+2

6

об/и

37

МУП200200037

Машине и уређаји

3+2

6

об

38

МНМ200404038

Међународни маркетинг

2+3

6

и

39

МЕЛ060004039

Мелиорације

3+2

6

об

40

МНЏ104000040

Менаџмент

3+2

6

о

41

МКБ013011041

Микробиологија

3+2

6

об/и

42

ОДЈ111101042

Односи с јавношћу

3+2

6

об/и

43

ОДЖ000500043

Оплемењивање домаћих животиња

3+3

8

об

44

ОЕН040040044

Општа ентомологија

3+2

6

об/и

45

ОНХ011111045

Општа и неорганска хемија

3+2

6

об

46

ОФИ040040046

Општа фитопатологија

3+2

6

об/и

47

ОФТ000040047

Општа фитофармација са токсикологијом

3+2

6

об

48

ОПР030000048

Опште ратарство

3+2

6

об

49

ОПС000200049

Опште сточарство

3+2

6

об

50

ОХМ022222050

Органска хемија

3+2

6

об

51

ОИС000500051

Основи исхране домаћих животиња

3+3

8

об

52

ПБО005000052

Паразитске болести

3+2

6

об

53

ПАТ005000053

Патологија

3+2

6

об

54

ПЕД020022054

Педологија

3+2

6

об

55

ПОВ460040055

Повртарство

3+2

6

об

56

ПРО200000056

Познавање робе

3+2

6

и

57

ПЗО000055057

Пољопривредна зоологија

3+2

6

об/и

58

ПОМ010011058

Пољопривредне машине

3+2

6

об

59

ПЕН050050059

Посебна ентомологија

3+2

6

об

60

ПФИ050050060

Посебна фитопатологија

3+2

6

об

61

ПФФ000065061

Посебна фитофармација

3+2

6

об/и

62

ПОР030000062

Посебно ратарство I

3+2

6

об

63

ПОС040000063

Посебно ратарство II

3+2

6

об

64

ПЕК600000064

Пословна економија

3+2

6

и

65

ПЕЛ300000065

Пословни енглески

3+2

6/6

об

66

ПРЗ000010066

Практична обука на машинама у заштите биља

0+4

6

и

67

ПМУ000300067

Практична обука на машинама и уређајима

0+4

8

об

68

ПРМ020002068

Практична обука на пољ. машин.

0+4

6

об

69

ПOB030000069

Практична обука у биљној производњи I

0+4

6

об

70

ПБП040000070

Практична обука у биљној производњи II

0+4

6

об

71

ПРС000400071

Практична обука у сточарству

0+4

6

об

72

ПДУ040000072

Производња дувана

3+2

6

и

73

ПЛБ050055073

Производња лековитог биља

3+2

6

об/и

74

ПИМ000500074

Производња млека

3+3

8

об

75

ПЧЕ000404075

Пчеларство

3+2

6

и

76

РАТ400044076

Ратарство

3+2

6

об/и

77

РЕП003000077

Репродукција

3+2

6

об

78

РИБ000150078

Рибарство

3+2

6

и

79

СВР000300079

Свињарство

3+3

8

об

80

СТС000400080

Ситно сточарство

3+2

6

об

81

СПИ000600081

Специјална исхрана домаћих животиња

3+2

6

об

82

СТЧ605000082

Сточарство

3+2

6

об

83

СПП400000083

Стратегијско пословно планирање

3+2

6

об

84

СПА500000084

Стручна пракса – Агроменаџмент

0+8

6/6

об

85

СПЗ000060085

Стручна пракса – Заштита биља

0+8

12

об

86

СПР060000086

Стручна пракса – Ратарство са повртарством

0+8

12

об

87

СПС000600087

Стручна пракса – Сточарство

0+6

6

об

88

УПИ500000088

Управљање инвестицијама

2+3

6

об

89

УЉР400000089

Управљање људским ресурсима

2+3

6

и

90

УПП500036090

Управљање пројектом

3+2

6

об/и

91

УКС200000091

Управљање у кризним ситуацијама

2+3

6

и

92

УПФ500000092

Управљање финансијама

2+3

6

об

93

ФАР005000093

Фармакологија

3+2

6

об

94

ФИЗ003000094

Физиологија

3+2

6

об

95

ХММ004000095

Хигијена млека и меса

3+2

6

и

96

ХИР006000096

Хирургија

3+2

6

об

97

БЛР006000098

Болести риба

2+2

5

и

98

СПВ006000097

Стручна пракса – Струк. ветерина

0+8

12

об

99

МИК000001099

Метеорологија и климатологија

2+2

6

и

100

ОВО000003100

Опште воћарство

3+2

8

об

101

ОВИ000003101

Опште виноградарство

3+2

8

об

102

ФИТ000003102

Фитопатологија

3+2

8

об

103

ЕНТ000003103

Ентомологија

3+2

6

об

104

ПВО000004104

Посебно воћарство I

3+2

6

об

105

ПВР000005105

Посебно воћарство II

5+2

9

об

106

ПВИ000005106

Посебно виноградарство

5+3

6

об

107

ПОВ000006107

Практ. обука из воћ. и виноградарс.

0+4

3

об

108

ПМЛ000005108

Помологија

3+2

9

об

109

АМП000005109

Ампелографија

3+2

6

из

110.

СПВ000006109

Стручна пракса – Воћ. и виноград.

0+8

3

об

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ,   РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,   ЗАШТИТА      БИЉА,  СТОЧАРСТВО,  ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  АГРОБИЗНИС
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета:Стицање основних теоријских и практичних знања о пословању савременог предузећа из делатности пољопривреде и прераде пољопривредних производа у условима динамичког привредног и друштвено-политичког окружења.
 Исход предмета: Знања и вештине. Студент треба да покаже познавање (разумевање): релевантних економских величина и карактеристика савременог предузећа, основних економских принципа пословања и функција предузећа. Студент треба да буде оспособљен за: мерење и опис основних економских показатеља успеха предузећа, ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења
 Садржај предмета:Теоријска настава: ОСНОВИ АГРОБИЗНИСА. Агробизнис као организациони систем. Пословни процеси у агробизнису. Потенцијали агробизниса (природни потенцијали, технички потенцијали, тржишни потенцијали, друштвени потенцијали, кадровски потенцијали, итд.). Специфичности агробизниса: облици улагања у агробизнис, ангажовање као облик улагања, трошење као облик улагања (трошење фиксних средстава, трошење материјала, трошење радне снаге).ПРЕДУЗЕЋА КАО ЕКОНОМСКО ПРАВНИ СУБЈЕКТ МАКРОЕКОНОМИ. Појам предузећа, циљеви, елементи, врсте. Имовина предузећа. Финансијски извори у агробизнису. Ангажована средства у агробизнису. Тржиште и цене аграрних производа. Излазни елементи процеса репродукције у аграру. Продуктивност. Економичност. Профитабилност у агробизнису. Модели пословног успеха. Пословне информације. Израда бизнис плана. Практична настава: Студенти изводе вежбе из агробизниса и примене симулативних метода: оснивање виртуелног предузећа из агробизниса, избор пословне делатности, праћење трошкова и прихода, израда бизнис плана.
 Литература:

 1. Божић, В., Миловић, М.(2000): Економика бизниса, ФОН, Београд
 2. Симић Драгана, (2004): Управљање развојем пољопривредног предузећа, ВТШ Шабац
 3. Церанић, С. (1998): Управљање развојем пољопривредног предузећа, Пољопривредни факултет, Земун, Београд.
Број часова  активне наставе: 2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе:Настава се изводи аудиторним методама. Теоријска настава може се реализовати у power point презентацији.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30  
семинарски рад 30    

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ, РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,  СТОЧАРСТВО, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  АГРОМЕНАЏМЕНТ
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
 Циљ предмета:Циљ предмета је оспособљавање студената за процес координације, обезбеђења, распоређивања и коришћења кадровских и других потенцијала организације ради постизања њених цилева.
 Исход предмета :Знања и вештине. У професионалном послу студенти треба да дефинишу агроменаџмент као процес координације, обезбеђења, распоређивања и коришћења кадровских и других потенцијала пословног система ради остварења постављених циљева, као и да буду оспособљени за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења
 Садржај предмета:Теоријска настава: УВОД (посао менаџера, процес менаџмента, нивои менаџерског деловања, менаџмент као каријера, корени модерног менаџмента, организација као окружење менаџмента, ). ЦИЉЕВИ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ (менаџерско одлучивање, одређивње циљева организације, природа стратешког планирања, природа предвиђања, методе предвиђања, избор методе предвиђања, оперативно планирање, планирање целокупног пословања, подела рада и опис радног места, ауторитет и делегирање ауторитета, организовање за ефикасно пословање, динамика организације и промене, механизам за откривање промена, организација руковођења и управљања у пољопривредним организацијама, рационализација рада у пољопривреди, примена различитих метода у избору структуре и капацитета пољопривредне производње). КАДРОВСКА ПОЛИТИКА, ВОЂЕЊЕ И МЕНАЏМЕНТ У БУДУЋНОСТИ (проналажење и бирање особља, вођење кадровских ресурса, менаџер и организовани рад, рад појединца и рад групе, комуникација као активност, ефикасна комуникација препреке и путеви, мотивисање људског понашања, вођење, контролисање, буџетске и међубуџетске методе контроле, контролисање успешности целокупног пословања,међународни утицај на менаџмент, мултинационалне корпорације, менаџмент и његово окружење, економско, друштвено, политичко).

Практична настава: Студенти активно учествују у анализи и дефинисању проблема агроменаџмента. У лабораторији за информатику користе интернет и симулирају агроменаџмент вештине.

 Литература:

 1. Wrеn, А. Д., Воицх, Д. Јр. (2001): Менаџмент-процес, структура и понашање. Грмеч. Београд.
 2. Радовић, И., Фурунџић, М. (1997): Принципи и методе организације и економике пољопривредне производње. ГрафоАрт. Београд.
 3. Сајферт, З. (2002): Пословна организација. Гораграф. Београд.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе:   Настава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току  наставе 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30    
семинарски рад 30    

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,  ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  АГРОХЕМИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положени испити из Хемије и Педологије
 Циљ предмета:Стицање основних знања кроз процес исхране биљака о узајамном утицају биљака, земљишта и ђубрива и изналажење оних мера које делују на хемијске процесе у земљишту и биљкама у циљу повећања приноса и побољшања квалитета производа гајених биљака.
 Исход предмета:Знања: Успешно савлађивање (разумевање): садржаја и улоге појединих хранљивих елемената у биљци и земљишту и начина њихове производње, примене и трансформације у земљишту.Вештине: Студент треба да буде оспособљен: да на терену правилно препозна недостатак неког хранљивог елемента у биљци, затим да на основу узетих узорака земљишта и извршених лабораторијских анализа одреди врсту, количину, време и начин примене минералних ђубрива, затим да буде оспособљен за ефикасно учење, критичко мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставног процеса и исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава:Основе физиологије биља. Хемијски састав биљака; Водни режим биљака; Фотосинтеза; Дисање биљака; Минерална исхрана биљака.  Особине земљишта од значаја за исхрану биљака и трансформацију ђубрива. Састав и особине земљишта (Минералошки састав земљишта. Садржај органске материје у земљишту. Адсорпција у земљишту и њен утицај на исхрану биљака и примену ђубрива, земљишни раствор). Динамика неопходних биогених елемената у земљишту (динамика макро и микроелемената у земљишту)Ђубрива  и ђубрење. Минерална ђубрива (проста и сложена); Органска ђубрива; Органо-минерална ђубрива; Микробиолошка ђубрива.              Практична настава: Анализа биљака и биљног материјала; Анализа земљишта; Анализа ђубрива; Пољски огледи; Прорачун потребних количина ђубрива за ђубрење неких ратарских култура на бази резултата агрохемијских анализа.
 Литература:

 1. Петровић, М., Кастори, Р. (1992): Исхрана биљака- Физиолошки основи. Нови Сад.
 2. Џамић, Р., Стевановић ,Д. (2000): Агрохемија.  Београд.
 3. Убавић, М., Богдановић, Д.(2001): Агрохемија. Нови Сад.
 4. Пантовићм, М. и сар. (1989): Практикум из агрохемије.  Београд.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе:Теоријска и практична настава изводи се на терену и у лабораторији у комбинацији са интерактивном наставом у свим облицима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени или писмени  испит 30
колоквијум 30    
тест (3 теста) 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: АМПЕЛОГРАФИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета: Предмет треба да омогући студенту да прошири и усаврши знања из области познавања сорти племените лозе, сорти типа интерспециес хибрида и лозних подлога. Студенти се оспособљавају да самостално и креативно делују у области заснивања засада винове лозе. Оспособљавају се за тимски  и самосталан рад у истраживачкој делатности и саопштавању резултата рада.
 Исход предмета: Студент треба да покаже познавање ботаничких, агробиолошких и привредно-технолошких карактеристика сорти V. Vinifera, лозних подлога.
 Садржај предмета: Теоријска настава: Винске сорте: привредни значај, порекло и распрострањеност, морфолошке и физиолошке особине. Стоне сорте: привредни значај, порекло и распрострањеност, морфолошке и физиолошке особине. Лозне подлоге: привредни значај, порекло и распрострањеност, морфолошке и физиолошке особине.

 

Практична настава: Вежбе ће се изводити у лабораторији и на терену.

 Литература: 1. Аврамов, Л., Жунић, Д. (2001): Посебно виноградарство. Пољопривредни факултет, Београд.

2. Жунић, Д., Тодић Славица (2002): Стоно грожђе. “Невен“. Београд.

Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе: Теоријска и практична настава у комбинацији са интерактивним часовима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 50
тестови (два теста) 20    
колоквијум 20    

 

 

Студијски програм : СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета:  АНАТОМИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Стицање основних знања о грађи, облику, топографсом положају појединих органа, и компаративном односу грађе тела домаћих животиња сисара (коњ, свиња, говече, овца, коза)  као и живине..
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање: макроскопске грађе тела домаћих животиња (скелета, мишића, система органа крвотока, респираторног система, мокраћних и полних органа, нервног система). Компаративан однос грађе тела домаћих сисара.Макроскопске грађе живине.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: познавање и описивање макроскопске грађе тела домаћих животиња. Ефикасно учење,  тимски рад, критичко мишљење, презентацију стеченог знања усмену и писмену.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОстеологија, миологија,ангиологија, респираторни систем, дигестивни систем, уропоетски систем, мушки и женски полни органи, нервни систем. Анатомија живине.

Практична настава

Практичне вежбе из остеологије, миологије, ангиологије, респираторног, дигестивног, уропоетског система, мушких и женских полних органа, нервног система , анатомије живине.

 

Литература

 1. Шијачки н., Јаблан Пантић О., Пантић В.: Морфологија домаћих животиња., србоштампа, ИЦС, Београд, 1976.
 2. Виторовић Д., Лозанће О., Практикум за вежбе из Анатомије домаћих животиња (скрипта), Београд, 2002.
 3. Попеско П.: Анатомски атлас домаћих животиња. ЈУМЕНА, Загреб 1980.
 4. Sisson S., Grossman D.: Анатомија домаћих животиња. Пољопривредни накладни завод, Загреб, 1962.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 50
колоквијум 20    
тестови (два теста) 20  

 

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  АНАТОМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање основних знања о грађи, облику и топографском положају, као и функцији појединих органа и органских система и функционисању организма домаћих животиња као целине. Овај предмет је основа за изучавање других стручних предмета на сточарском смеру. 
Исход предмета Знања: Студент треба да покаже познавање знања: о макроскопској грађи домаћих животиња (скелета, мишића, система органа крвотока, дисања, мокраћних, полних, нервног система), компаративном односу грађе тела домаћис сисара (коњ, свиња, говече, овца, коза), макроскопској грађи живине, физиологије крви, срца, циркулације, улоге линфе, линфотока и слезине, физиологије одбране организма од штетних фактора, механизма размене гасова у плућима и ткивима, варења хранљивих материја код моногастричних и полигастричних животиња, појма терморегулације, механизма дејства витамина и минералних материја, механизма стварања и лучења мокраће, улоге коже и млечне жлезде, фунције и значаја ендокриних жлезда, мишића, организације нервног система. Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: препознавање и описивање макроскопске грађе тела домаћих животиња као и функционалну организацију организма домаћих животиња, ефикасно учење,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаОстеологија, миологија и др. Значај и подела анатомије. Топографски термини. Регије животињског тела. Остеологија. Миологија. Физиоло-гија мишића. Ангиологија. Физиологија крви, срца, циркулације, лимфе и лимфотока. Нервни систем. Физиологија нервног система. Ендокрине жлезде. Физиологија ендокри-них жлезда. Чула. Физиологија чула. Кожа, копито, рог и папак. Физиологија коже. Млечна жлезда. Физиологија млечне жлезде.

Спланхнологија. Телесне дупље. Дигестивни систем. Физиологија дигестивног система и ресорпције. Терморегулација. Физиолошка улога вита-мина у организму. Анатомија и физиологија респираторног система. Уропоетски систем.Стварање и излучивање мокраће. Мушки и женски полни органи.

Анатомија и физиологија живине.

 

Практична настава

Упознавање регија на телу. Упознавање грађе и састава костију, као и типова непокретних и покретних веза костију. Упознавање морфолошких облика костију појединачно и на костурима домаћих животиња. Упознавање појединих мишића. Упознавање унутрашњих органа домаћих животиња. Упознавање топографске анатомије.

 

Литература

 1. Шијачки Н, Јаблан Пантић О., Пантић В.:Морфологија домаћих животиња. ИЦС, Београд, 1990.
 2. Стојић В.:Ветеринарска физиологија. ИТП “Научна књига “, Београд, 2003.
 3. Мрвић В.: Анатомски атлас.  Београд,  2005.

4.    Анђелић Бузаџић Г.: Анатомија са физиологијом домаћих животиња, ВПШ Шабац, 2005.

 Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 50
колоквијум 15 усмени испт  
Тестови (три теста) 30  

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ,СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Упознавање студената са хигијенском оценом анималних производа. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање знања  из области квалитета и сензорна анализе производа од млека и меса, као и јаја, меда, вуне и рибе.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за познавање технолошки процеса у индустрији анималних производа,

тимски рад,  евалуацију наставног процеса и исхода учења

Садржај предмета Теоријска наставаПроизводи од меса. Значај меса у исхрани људи. Стока за клање. Најважнији мишићи и мишићне партије меса, унутрашњи органи и ткива. Расецање трупова. Разврставање и категорисање меса домаћих животиња и живине и вуне. Конзервирање месних производа, паковање и категорисање, Категорисање јаја и вуне. Димљени производи. Рибље месо.

Производи од млека. Значај млека у исхрани човека. Значај млека у индустријској преради. Млечни производи. Млеко других врста домаћих животиња. Млечни производи за тржиште: маслац, топљено масло, млечно кисели производи, сир, млеко у праху и сурутка. Тржиште млечних производа.

Практична настава

Испитивање квалитета сировина, познавање обраде меса и месних прерађевина.

Испитивање квалитета млека и млечних производа, јаја, меда, вуне и рибе.

 

Литература

 1. Рашета Ј.: Хигијена и технологија меса, живине и јаја, Београд,1994.
 2. Тојагоћ С.: Збирка задатака – технологија меса и технологија готових јела, Технолошки факултет, Нови Сад, 1986.
 3. Стојановић Л:: Хигијена млека, Београд, 2000.
 4. Глишић З.: Производња млека, ВПШ, Шабац,2004.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10  усмени испит 30
колоквијуми (два) 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО, СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета:  БИОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Стећи основна знања из цитологије, хистологије и систематике која ће  студентима омогућити лакше праћење наставе из осталих стручних предмета. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање :Морфологије животињске ћелије, морфологије ткива и органа животиња, различитих нивоа организације животиња, основа процеса размножавања животиње и развића кичмењака, принципа екологије, и разумевање односа организама и животне средине као основа за примену одрживих облика сточарства, сложеност процеса интеграције животињских структура од ћелије до заједница у променљивој животној средини,принципа диверзитета животиња и класификације животиња (систематике).Вештине: Коришћење светлосног микроскопа, препознавање и описивање ћелија, ткива и органа кичмењака, препознавање и познавање таксономије представника организама, паразита домаћих животиња, ефикасно учење,  тимски рад, критично мишљење, презентација стеченог знања, процену исхода учења и процену наставног процеса.

 

Садржај предмета Теоријска настава: Цитологија, основни подаци о ћелији, морфологија и хемизам ћелије(облик,величина ћелије, хемијски састав, неорганска једињења, органска једињења), диференцијација ћелије, плазмолема,цитоплазматичне мембране, ћелијске органеле,ендоплазматични ретикулум, Голџи апарат, митохондрије, центрозом, лизозоми, рибозоми, једро, једарце,хромозоми.Деоба ћелије-митоза, мејоза.Хистологија. Епителна ткива, везивна ткива, везивна ткива са посебним одликама,мишићна ткива, нервно ткиво.Микроскопска анатомија. Систем органа за крвоток,систем органа за дисање, систем  ендокриних жлезда, кожа, систем органа за варење, екскреторни систем, систем органа за репродукцију, чулни систем, нервни систем, ембриологија, размножавање животиња, етапе ембрионалног развића животиња, ембрионално развиће амфиоксуса,птица и сисара. Екологија- основи екологије, еколошки фактори, еколошка валенца, еколошка ниша, биотоп, биоценоза, екосистем. Систематика животиња. 

Практична настава

Вежбе обухватају прављење и посматрање препарата животињских ткива и органа.

 

Литература

 1. 1.       Полексић Весна, Богојевић Јелена, Марковић З., Кулић-Станојевић З.: Зоологија.  Београд,  2003.
 2. Богојевић Јелена, Тутунџић В.: Практикум из зоологије. Београд,1984.

 

Број часова  активне наставе  3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 усмени испит 30
колоквијум-и 20  
тестови (четири теста) 40  

 

 

 

Студијски програм:  СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета: БИОФИЗИКА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема предуслова
Циљ предметаУпознавање студената са природним појавама и њиховим физичким законитостима као основом за разумевање стручних предмета на студијским програмима здравствене неге.
Исход предметаЗнања и вештине. Студент ће стећи основна знања из биофизике и вештине решавања једноставних проблема и руковања једноставним мерним уређајима које ће касније сусретати у пракси.
Садржај предмета Теоријска наставаМЕХАНИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. Модели у биофизици. Основни појмови механике. Инерцијални и неинерцијални системи. Локомоторни систем човека. Идеалне и реалне течности. Биолошке течности. Површински напон. Осцилаторно и та-ласно кретање. Биоакустика. Ултразвук. Основни појмови термодинамике. Термо-динамика затворених система. Термодинамика отворених система.

ЕЛЕКТРО-МАГНЕТИЗАМ И ОПТИКА. Електростатика. Стална електрична струја. Основи елек-трофизиологије. Наизменична струја. Диелектрици и магнетици. Основи медицинске електронике. Електромагнетно зрачење. Оптички систем ока. Оптички инструменти.

РАДИЈАЦИОНА ФИЗИКА. Квантна оптика. Рентгенско зрачење. Основи рентгено-дијагностике. Атомско језгро. Радиоактивност. Примена радионуклида у медицини. Дозиметрија јонизујућег зрачења. Принципи заштите од јонизујућег зрачења.

 

Практична настава

Математичка обрада резултата мерења. Основни мерни инструменти. Одређивање густине чврстих тела и течности. Одређивање коефицијента површинског напона и коефицијента вискозности течности. Одређивање специфичне топлоте чврстих тела. Одређивање релативне влажности ваздуха. Омов закон у колу једносмерне струје. Мерење температуре помоћу термоелемента. Одређивање електрохемијског еквивалента. Отпорности у колу наизменичне струје. Мерења катодним осцилографом. Одређивање жижне даљине сочива. Микроскоп. Ласер. Апсорпција гама зрака. Дозиметрија гама зрачења.

Литература

 1. С. Лазарев, ФИЗИКА, ВТШ, Шабац, 2003.
 2. С. Лазарев, ПРАКТИРУМ ФИЗИКЕ, ВТШ, Шабац, 2003.
 3. Раковић, Д.: Основи биофизике, Грос књига, Београд, 1994.
 4. Станковић, С., Капор, А., Малешевић, Ј.: Биофизика, М.Ф, Нови Сад, 1993.
 5. Симоновић, Ј.: Биофизика у медицини, Службени лист, Београд, 1998.
Број часова активне наставе  3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена демонстрационим огледима, аудиторне и лабораторијске вежбе, уз активно учешће студената.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току  наставе 10 3 писмена колоквијума 3х20=60
10 извештаја са практичних вежби 10х3=30

 

 

 

Студијски програм: СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета: БИОХЕМИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Одслушана Органска хемија.
Циљ предметаУсвајање теоријских и практичних знања о биомолекулима и биохемијским процесима у људском организму као и о природним органским једињењима.
Исход предметаСтуденти ће стећи основна знања о грађи и функцији биолошких молекула и биолошким процесима који се одвијају на нивоу молекула, о главним метаболичким процесима у организму човека.
Садржај предмета Теоријска наставаБИОМОЛЕКУЛИ: Порекло и разноврсност природних органских једињења. Биомолекули. Хијерархијска организација ћелије. Биохемијски процеси у живој ћелији. Фотосинтеза: светлосна и тамна фаза. Угљени хидрати. Липиди. Нуклеинске киселине: нуклеозиди, нуклеотиди и полинуклеотиди. Аминокиселине и протеини. Ензими. Коензими и витамини. Хормони.

МЕТАБОЛИЗАМ: Метаболизам: Опште карактеристике метаболизма. Mетаболички путеви Метаболизам угљених хидрата (циклус трикарбонских киселина-Кребсов циклус), липида, аминокиселина, сложених протеина, нуклеинских киселина.

ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ: Ацетогенини, Изопреноиди, Каротиноиди, Стероиди, Алкалоиди.

 

Практична настава

Лабораторијске вежбе обухватају: Одређивање изоелектричне тачке протеина. Квалитативне реакције на протеине. Бојене и таложне реакције на протеине. Квантитативно одређивање протеина. Квалитативне реакције на угљене хидрате. Реакције са ензимима. Квантитативно одређивање витамина Ц.

Литература

 1. Михаиловић, М.: Биохемија, Научна књига, Београд, 2000.
 2. Величковић, Д. П.: Општа биохемија, Драганић, Београд, 2003.
 3. Карлосн, П.: Биохемија, Школска књига, Загреб, 1993.
 4. Мијић, Љ.: Биохемија – упутства за вежбе, ВТШ, Шабац, 2006.
 5. Петровић, С., Бећаревић, А.: Практикум из биохемије, ТФ, Нови Сад, 1994.
 6. Хранисављевић, Ј., Вукојевић, Н.: Хемија природних производа, ПМФ, Нови Сад, 1979.
Број часова активне наставе  3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања која су праћена лабораторијским вежбама.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 3 писмена колоквијума 3х20=60
2 домаћа задатка 2х5=10
10 извештаја са практичних вежби 10х2=20

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,  ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: БОТАНИКА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:Стећи основна знања о грађи, размножавању и систематици биљака. Стицање основних знања студентима ће користити у даљем  праћењу наставе из осталих ратарских предмета.
Исход предмета: Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање): различитих нивоa грађе биљака, грађе биљне ћелије, принципа и механизма деобе ћелије, типова биљних ткива и њихове карактеристике, спољне и унутрашње грађе вегетативних органа биљака, типова метаморфоза вегетативних органа , специфичност грађе различитих еколошких група биљака, типова размножавања  код  биљака, принципе смене једрових фаза и смене генерација, полног размножавања скривеносеменица, грађе репродуктивних органа скривеносеменица, процесе макро и микро спорогенезе, механизме и типове опрашивања, оплођења и расејавања, основних појмова геоботанике, карактеристика и деловања еколошких фактора, карактеристика различитих еколошких група биљака и систематика нижих  и виших  биљака.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: коришћење светлосних микроскопа, препознавање и описивање ћелија, ткива и органа биљака цветница, препознавање и описивање грађе вегетативних органа и њихових метаморфоза, препознавање и описивање грађе репродуктивних органа, препознавање и описивање грађе различитих еколошких група биљака, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета:Теоријска настава: Општа ботаника. Цитологија: увод у цитологију-микроскопију, преглед хемијске грађе биљне ћелије, преглед структуре биљне ћелије, мембране-грађа, функција, транспортни механизми, цитоплазма-матрикс, граничне мембране, органеле, једро, вакуола и ћелијски зид, деоба ћелије. Хистологија- увод у хистологију, творна ткива, трајна ткива. Органографија: увод -принципи изградње биљног тела, морфолошки појмови, изданак, стабло, лист, корен, преглед метаморфоза вегетативних органа, аналогија и хомологија, метаморфозе корена, метаморфозе изданка и метаморфозе листа. Размножавање: типови размножавања код биљака, бесполно размножавање, полно размножавање, полно размножавање-цветница (грађа цвета, типови цвасти, микро и макроспорогенеза и микро и макрогаметогенеза,  опрашивање, оплођење, образовање клице, семена и плода, грађа и типови семена  и плодова). Геоботаника: подела, увод у еколошку геоботанику, аутоекологија, подела еколошкух фактора, начин деловања на биљке специфичности грађe различитих еколошких група биљака.Систематика биљакa: бактерије, гљиве, лишајеви, алге, маховине, пaпрати, голосеменице, скривеносеменице.Практична настава: Елементарне вежбе се одвијају  у лабораторији и обухватају анатомску грађу биљака; Систематика биљака се одвија једним делом у лабораторији а други део обухвата теренске вежбе, где се биљке посматрају на природним стаништима и врши се сакупљање хербарског материјала.
Литература:1. Којић, M., Пекић, С.,  Дајић, З. (2001):  Ботаника.  Београд.2. Шинжар, Б. (2000): Практикум из ботанике.  Београд.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Теоријска настава, практичне вежбе, теренске вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени  испит 30
тест (четири теста) 40  
колоквијум-и 15    
хербаријум 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм :  АГРОМЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА БИЉА, РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета:  ВИНОГРАДАРСТВО
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Стицање  теоријских и практичних знања о савременим достигнућима виноградарске производње. Посебан акценат је дат сортименту за стону потрошњу високо квалитетних  црних  и белих вина. 
Исход предмета  Знања: Стдент треба да покаже познавање (разумевање): Основних биолошких карактеристика винове лозе,односе винова лоза и спољне средине, особине интезивних система гајења винове лозе, фитотехнику винове лозе и биолошке основе чувања грожђа.Вештине: Студент треба д абуде оспособљен за: Познавање производних особености винове лозе, познавање производних карактеристика интезивних система гајења винове лозе, познавање захтева винове лозе према климатским и едафском окружењу, познавање значаја фитотехничких мера у оптимализацији услова пољопривредног станишта, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знањаи евалуацију наставног процеса и исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаУвод у виноградарство и његов  значај  у свету; Биологија, екологија и размножавање винове лозе.

Класификација врста и сората винове лозе; Производња лозног садног материјала; Обрада, ђубрење, подизање и наводњавање винограда.

Системи гајења и резидбе винове лозе; Повреде и физиолошки поремећаји винове лозе;  Берба и транспорт винове лозе;

Услови за остваривање наставног програма: Сала за предавање и лабораторија за извођење вежби. Такође за извођење практичне наставе и вежби користити засаде винове лозе на терену. Од опреме неопходне за одржавање предавања и вежби  поред постојеће опреме обезбедити виноградарски прибор (маказе, разне врсте тестера, калемарских ножева и др).

 

Практична настава

Опште упознавање са органима винове лозе (корен, стабло, лист, окца и пупољци, цваст и цвет, грозд, плод и семена). Методе размножавања и резидба винове лозе. Најважније сорте винове лозе за стону употребу и производњу белих и црних вина. Вежбе се обављају у лабораторији и кроз практичан рад на терену.

 

Литература

 1. Аврамов Л.:  Виноградарство. Нолит, Београд, 1991.
 2. Жунић Д.:  Виноградарство. И.П. “Невен“, Земун, 2003.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 50
тест 20  
колоквијум 20  

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА БИЉА, РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета:  ВОЋАРСТВО
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања о  савременим достигнућима воћарске производње која се  првенствено  односе на континенталне воћне врсте. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање):Основних биолошких особина воћке, односа воћака и спољне средине, организације и начина производње садница воћака, сората и подлога воћака, подизање засада воћака, агротехнике и помотехнике воћарске производње и биолошких и технолошких основа чувања воћа.Вештине:Студент треба да буде оспособљен за: Познавање производних карактеристика појединих воћака (сората и подлога), познавање производних карактеристика интензивних система гајења воћака, критичку анализу биолошких и еколошких ризика воћарске производње, тимски рад, критички начин размишљања, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаУвод и значај воћарства, биологија, екологија и размножавање воћака.

Најважније сорте воћака, подизање воћњака. Одржавање земљишта, ђубрење, наводњавање и резидба воћака.

Берба, класирање, паковање и транспорт воћа. Чување воћа у свежем стању. Заштита воћака.

 

Практична настава

Опште упознавање са органима воћака. Морфологија родних гранчица јабучастих и коштичавих воћних врста. Методе вегетативног размножавања и резидба воћака. Познавање најзначајнијих сорти јабука, крушака, дуња, шљива, бресака, кајсија, трешања, вишања, ораха, јагода, малина, купина и рибизли. Вежбе ће се обављати у лабораторијским условима и кроз практичан рад на терену.

Услови за остваривање наставног програма: Сала за теоретску наставу, лабораторија за вежбе и воћњаци за практичан рад на терену. Од опреме неопходне за извођење наставе и вежбе користити графоскоп, компјутерску опрему,воћарски прибор, маказе, тестере, разне врсте калемарских ножева, пенетрометре и др.

 

Литература

 1.  Величковић М.: Воћарство.Пољопривредни факултет, Земун, 2002.
 2. Булатовић С.: Савремено воћарство. Нолит, Београд,1989.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава   усмени испт 50
колоквијум 20  
тест 20  

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  ГОВЕДАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8рој ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета Задатак овог предмета је да упозна студенте са типовима и расама говеда и њиховим карактеристикама, техником одгајивања, системом држања и начином искоришћавања говеда. 
Исход предмета Знања:Студент треба да покаже познавање знања: економике говедарске производње, типова и раса говеда, репродукције говеда, метода одгајивања и селекције говеда, тегнологије гајења говеда, производње и познавања млека и меса говеда, генетских ресурса у говедарству и Законске регулативе у говедарству.Вештине:Студент треба да буде оспособљен за: спровођење матичне евиденције и селекције у говедарству, организовање и спровођење процеса репродукције говеда, организовање технолошког процеса на говедарским фармама, тимски рад,  евалуацију наставног процеса и исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део – Привредна важност говедарства. Систематско место, зоолошка обележја, сродници родоначелници говеда. Телесна грађа и функције организма.

Посебни део – Типови и расе говеда и њихове производне особине. Техника одгајивања и искоришћавања говеда. Избор грла за приплод, методе одгајивања. Размножавање говеда. Производња млека. Производња меса. Смештај и нега говеда.

 

Практична настава

Оцена екстеријера, обележавање говеда, матична евиденција.Упознавање са технолошким процесом производње у говедарству (одгајивање, селекција, производња млека и меса).

 

Литература 1. Глишић  З., Симић  И., Томић  И.: Говедарство.  Шабац, 2000.2. Митић Н., Ферчеј Ј., Зермски Д., Лазаревић Љ.: Говедарство. Завод за уџбенике,  Београд, 1987. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  3 Практична настава:  3
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 писмени испит 30
сминарски рад 30    
тестови (два теста) 20  
колоквијум 10  

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА БИЉА, СТОЧАРСТВО, СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ЕКОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Задатак овог предмета је да упозна студенте са животном средином, загађеношћу, заштитом и  да очувају природне ресурсе и средину у којој живе.
 Исход предмета: Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање):  разних метода испитивања загађености воде, ваздуха и земљишта које су потребна за очување животне средине. Вештине:  Студент треба да буде оспособљен за: очување животне средине, примену метода контроле загађености ваздуха, воде, земљишта и контроле квалитета постројења за пречишћавање у фабрикама. , као и за ефикасно учење, критичко мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставе и исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава:  Основни појмови и принципи еколигије. Дефиниција, предмет истраживања и значај екологије. Услови живота и појам еколошких фактора. Адаптација на различите услове живота – животна форма, еколошка ниша. Биотоп и животно станиште. Појам популације и њене основне одлике. Животна заједница, Екосистем, Биосфера и Животне области. Заштита и унапређење животне средине. Човек и његов однос према неживој и живој природи, загађење и заштита животне средине. Загађивање ваздуха, заштита ваздуха. Загађивање вода и заштита вода. Загађивање земљишта и заштита земљишта. Бука и заштита од буке.Практична настава: Отпадне воде . Одређивање органских материја. Контрола ваздуха: сумпор диоксид, чађ и таложне материје,азотови оксиди,  амонијак. Контрола буке.  Контрола земљишта.Вежбе ће се обављати у Заводу за јавно здравље у Шапцу и у микробиолошкој  и хемијској лабораторији  у Школи.
 Литература: 1. Ратајац, Р., Веселиновић, Д., Антонијевић ,Г., Бошковић, Б., Цветковић, М. (1992): Екологија и заштита животне средине. Завод за уџбенике, Београд.2. Савић, И., Терзић, В. (1997): Екологија и заштита животне средине. Београд.
Број часова  активне наставе: 2+2 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе:Теоријска настава, практичне вежбе у лабораторији и на терену  и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 усмени испит 30
тестови (четири) 40    
колоквијум 20  

 

 

 

 

Студијски програм:  АГРОМЕНАЏМЕНТ, СТРУКОВНИ ВЕТЕРИНАР
Назив предмета: ЕКОНОМИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема предуслова
Циљ предмета Стицање основних знања из политичке економије која су неоходна за успешно праћење других економских и статистичких предмета. 
Исход предметаЗнања и вештине.Студент ће стећи основна знања о релевантним економским појавама, величинама и законитостима. Стицање вештина решавања једноставних економских проблема, мерења и описа резултата, ефикасно учење, критичко мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставе и исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ. Појам, предмет, садржај и улога економије као науке и развој економске мисли. Појмовно одређење и схватање економије. Економија као наука. Место економије у систему наука. Кратак преглед развоја економске мисли. МАКРОЕКОНОМИЈА. Основне економске категорије. Друштвена производња, потребе, основни фактори производње, друштвена и техничка подела рада, детерминанте друштвене производње, одређивање резултата друштвене производње, друштвена репродукција. Робна производња. Фактори производње и развоја. Основе функционисања тржишта. Тржиште, понуда и тражња, тржиште рада, тржиште и привреда, облици тржишног организовања. МИКРОЕКОНОМИЈА. Организација економског процеса на нивоу пословних субјеката. Предузеће као економски субјекат. Основе управљања предузећем. Предузеће и тржиште. Нове тенденције у савременом пословању. Савремени трендови у пословном окружењу. Нови менаџмент концепти и савремено пословање. Информационе технологије и пословање. Менаџмент људским ресурсима у светлу промена у окружењу.

 

Литература

 1. Грозданић, Р., Ђорђевић, Д.: Основе економије, Тех.факултет, Зрењанин, 1999.
 2. Драгишић, Илић, Медојевић, Павловић: Политичка економија, Економски факултет, Београд,1999.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања и аудиторне вежбе.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 30
колоквијум 30    
семинарски рад 30    

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:  ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Претходно положена статистика са информатиком
Циљ предмета Стицање потребних стручних знања о електронском пословању (e-commerce) и овладавање савременом технологијом е-пословања. 
Исход предмета  Знања:Студент треба да покаже познавање знања у коришћењу Интернет сервиса за електронско пословање

(e-commerce).

Вештине:

Студент треба да буде оспособљен за коришћење: електронског плаћања, електронске трговине, електронскг банкараства, учења на даљину,  презентацију знања,  ефикасно учење,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаПословни системи (функције, организација, информациона структура). Електронско пословање (дефиниција, типови система електронског пословања). Модели електронског пословања (B2B, C2B). Информационе технологије за подршку електронском пословању. Безбедност система електронског пословања.

Е-плаћање (захтеви система плаћања, средства система плаћања: електронски новац, чекови, картице). Примери система е-пословања ( електронска трговина, електронско банкарство, електронско здравство, електронско образовање).

 

Практична настава

У оквиру рачунарских вежби обраћују се примери система електронског пословања, и студенти самостално раде примере из праксе.

 

Литература

 1. Група аутора: Интернет и савремено пословање. Технички факултет, Зрењанин, 1998.
 2. Станкић Р., Гледовић Б.: Електронско пословање. Виша економска школа, Ваљево, 2004.

Сви уџбеници, скрипте, из области електронског пословања других аутора, научни  и стручни часописи.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 30    
Тест 1 15  
Тест 2 15  

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ,  РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, СТОЧАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање активног знања енглеског језика кроз интегрисано развијање свих језичких вештина. Стицање комуникативне компетенције, развијање способности самосталне употребе језика у конкретним ситуацијама, као и способности коришћења литературе и усвајање језика струке.
 Исход предмета: Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање): основних елемената граматичке структуре, лексичког, семантичког и синтаксичког нивоа презентованог језика текстова који се обрађују, да самостално користи фразе и структуре потребне за активну употребу специфичног језика струке.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: самосталну комуникацију и дијалог на релацијинаставник-студент, студент-студент, писмено или усмено превођење, примену знања и вештина за даљи самосталано учење, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава:The Present Tenses-usage and meaning, Plural Nouns, Possessives, Numerals, Artides, Prepositions, The Past Tenses, Future Tenses, Adjectives, Position of Adverbs, Participles, Infinitives, Modals, Phrasal Verbs, Subordinate clauses (Conditional and Relative).

Практична настава:

Вежбе: лексичка, семантичка, синтаксичка, фонолошка и граматичка анализа стручних текстова. Увежбавање конкретних ситуација (Phoning, Discussing, Professions, Writing a CV).

 Литература: 1. Филиповић, Д., Ковачевић, Ј.: Почетни течај енглеског језика за одрасле, Институт за стране језике, Београд.2. Поповић, Љ., Мирић, В.: Граматика енглеског језика са вежбањима, Завет, Београд.

3. Бенсон, М.: Енглеско – српски речник, Просвета, Београд.

4. Величков, Љ.: Пољопривредни речник, ПС “Грмеч“, Привредни преглед, Београд.

Број часова  активне наставе:    2+2 Теоријска настава:  2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања у комбинацији са вежбама.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 30
индивидуални рад 10    
групни рад 10    
тест (два теста) 40    

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ЕНТОМОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање основних и практичних знања из морфологије, физиологије и биологије инсеката и других штеточина, као стицање знања о најважнијим штетним врстама (штетност, опис, биологија, сузбијање) ратарских и повртарских култура, ускладиштених производа, у циљу ефикасније примене мера сузбијања (примене пестицида).
 Исход предмета: Знања. На крају курса студент треба да покаже познавање (разумевање): морфологије и анатомије инсекта, функције органа и организма у целини, размножавање и развиће инсекта, еколошке разноврсности инсеката, интеракције фитофагних инсеката и биљака, познавање морфолошких и биолошких карактеристика виших таксона класе Insecta, морфолошких, биолошких и еколошких карактеристика економски значајних врста инсеката и других штеточина у ратарству и повртарству.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: дијагнозу симптома изазваних инсектима и другим штеточинама, идентификацију виших таксона и економски значајних врста штеточина, познаваље основних мера у сузбијању штеточина, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, оцену исхода учења и наставног процеса.
 Садржај предмета:Теоријска настава:Општи део.Увод и значај инсеката у природи, спољашња и унутрашња грађа инсеката; Размножавање инсеката и метаморфоза; Екологија инсеката, масовне појаве инсеката, систематика инсеката; Основни принципи сузбијања штеточина, прогноза појаве штетних инсеката, ентомолошка техника. Посебан део. Најзначајније штетне врсте стрних жита и кукуруза, индустријског биља и крмног биља, ускладиштених производа; Најзначајније врсте других штеточина које нису инсекти: штетне гриње, штетни глодари, штетне птице и штетни пужеви. Практична настава: Упознавање са грађом инсеката. Сакупљање и препаровање инсеката. Упознавање са основним карактеристикама редова, фамилија и врста. Излазак на терен ради упознавања са типовима оштећења.
 Литература: 1. Танасијевић, Н., Симова-Тошић, Д.(1987): Општа ентомологија, уџбеник. Београд.2. Танасијевић, Н., Симова-Тошић, Д. (1987): Посебна ентомологија, уџбеник. Београд.

Сви уџбеници из области Ентомологије других аутора, научни часописи и сл.

Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови (два теста) 30    
колоквијум 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ, РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, СТОЧАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета: Самостална обрада задате теме завршног рада уз примену важаћаг стручно-методолошког приступа и савремених знања и коришћење научно признатих метода и литературних референци. Потребно је да студент кроз израду завршног рада укључи различита знања и вештине усвојене кроз савладане предмете, као и да покаже способност да остварене резултате прикаже и саопшти инжењерски концизно, на јасан и прегледан начин, у прописаној форми.
 Исход предмета: Овладавање методама и поступцима анализе и обраде задате стручне теме, давање предвиђања и процена на бази сакупљених и обрађених информација уз примену критичког приступа у анализи и мишљењу, примена стечених знања и вештина у пракси; постизање самопоуздања и сигурности у сопствено знање и способности, јасна техничка комуникација са стручном јавношћу у штампаној и електронској форми. Кроз све побројано, доказује се компетентност и стручна зрелост свршеног студента за рад на радном месту.
 Садржај предмета: Теоријска настава: Није предвиђена.

 

Практична настава: Помоћ ментора у стручном  вођењу кандидата кроз методологију, литературу и обраду података.

 Литература: Препоручена и шира литература из области теме завршног рада  из библиотеке Школе, релевантних предузећа и других библиотека, интернет адресе итд.
Број часова активне наставе: 0+4 Теоријска настава: 0 Практична настава: 4
Методе извођења наставе: Израду завршног рада студент обавља самостално, уз стручни надзор и усмеравање од стране ментора, а у свему према Правилнику о завршном раду.

Оцена знања

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Израда завршног рада и предат рад у штампаном (или електронском) облику

45

Усмени испит (одбрана)

55

 

 

 

Студијски програм : ЗАШТИТА БИЉА
Назив предмета:  ЗАШТИТА ПОВРЋА
Статус предмета:  Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање основних теоријских и практичних знања о најважнијим  штетним биолошким агенсима (болестима, штеточинама и коровима) у производњи поврћа и цвећа, као и њиховом успешном сузбијању  уз очување здравља људи и  животне средине. 
Исход предмета  Знања. На крају курса студент треба да покаже познавање (разумевање): најважнијих биљних болести, штеточина и корова, облика и величине штета које изазивају и метода њиховог сузбијања.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: препознавање најзначајнијих биљних болести, штеточина и корова у поврћу и цвећу, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију стеченог  знања, оцену исхода учења и оцену наставног процеса.

 

Садржај предмета Теоријска наставаПрви део. Увод, значај болести, штеточина и корова (у повртарској производњи, преглед најважнијих врста (биологија и екологија) по групама поврћа на отвореном пољу и заштићеном простору.

Преглед важнијих болести и штеточина на гајеном цвећу (важнијих врста цвећа) у заштићеном простору и на отвореном пољу.

Други део. Мере сузбијања најважнијих  болести штеточина и корова у поврћу и цвећу на отвореном и заштићеном простору. Превентивне мере; Терапеутске мере; Механичке, биолошке  и хемијске мере сузбијања.

 

Практична настава

Упознавање студената са симптомима најважнијих болести: микрскопски препарати; видео материјал; изласци на терен; сакупљање и препаровање штеточина, оболелог биљног материјала и сл.

 

Литература 1..Радман Љ.: Заштита поврћа од болести и штеточина. Задругар. Сарајево, 1985.2. Fox Linda : Енциклопедија баштенског биља. Глобус, Загреб, 1982.
Број часова  активне наставе  3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 усмени испит 40
тест (два теста) 30  
семинар-и 20    

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И РЕПРОДУКЦИЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаКроз наставу овог предмета, студенти треба да стекну основна знања о заштити домаћих животиња од заразних, паразитских и неких унутрашњих болести, нарочито оних које су заједничке животињама и људима и оних, које могу сточарству да нанесу велике штете, са посебним акцентом на превентивне мере заштите. Треба да стекну и основна знања из репродукције и вештачког осемењавања говеда и свиња. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање знања: о најзначајнијим узроцима болести и основним терминима за описивање патолошких процса, о основним аспектима у вези заразних паразитских и органских болести од значаја за сточарску производњу, основних принципа пружања прве помоћи животињама, о репродукцији домаћих животиња. Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: сагледавање значаја појаве заразних, паразитских и органских болести за сточарство, утврђивање односа здравственог и производног статуса запата животиња, сагледавање основних елемената у планирању програма здравствене заштите запата домачих животиња, примену програма општих мера за спречавање, појаву и сузбијање болести, пружање прве помоћи, препознавање еструса домаћих животиња, помагање при нормалном порођају, ефикасно учење,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део и болести домаћих животиња. Увод у здравствену заштиту. Узроци болести и најзначајнији термини за описивање патолошких промена и процеса. Најзначајније заразне болести домаћих животиња.  Најзначајније  паразитске болести домаћих животиња. Најзначајније органске болести домаћих животиња. Основни принципи пружања прве помоћи животињама. Основни принципи јемства у трговини животињама и процене мана. Репродукција домаћих животиња. Размножавање,порођај и пуерпериум. Значај вештачког осемењавања. Узимање, преглед, оцењивање, разређивање сперме. Вештачко осемењавање крава и крмача. Ембриотрансфер.

 

Практична настава

Упознавање са терминима и опис основних врста патолошких промена и процеса.Клиничко-дијагностички поступак, упознавање са методама за откривање узрочника заразних болести и мерама заштите. Упознавање са методама за откривање узрочника паразитских болести  и мерама заштите.Упознавање са узроцима поремећаја у репродукцији и пружање помоћи код порођаја. Приступ и обуздавање домаћих животиња. Употрба и техника  давања лекова.Пружање прве помоћи оболелој животињи.

 

Литература

 1. Петровић Б.: Здравствена заштита домаћих животиња са породиљством. ВПШ, Шабац, 1984.
 2. Станчић  Б.: Репродукција домаћих животиња. Нови Сад, 1994.

3.     Анојчић,Б., Штерк,В.: Практикум из Ветеринарства. Пољопривредни факултет, Београд.1988.

Број часова  активне наставе 3+3 Теоријска настава:  3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 40
тестови (два теста) 40  
колоквијум 10  

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО, СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета:  ЗООХИГИЈЕНА
Статус предмета: Изборни, обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања о хигијени животне средине домаћих животиња(хигијене земљишта, воде, ваздуха и хране), хигијене транспорта појединих врста домаћих животиња, хигијене и неге одраслих појединих врста животиња и њихових младунчади и хигијене смештаја и држања појединих врста домаћих животиња, као основе за стицање сдаљих знања и вештина неопходних за сточарство. 
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање знања( разумевање): из утицаја фактора животне средине на организам животиња,деливања контаминаната животне средине на организам  животиња,  хигијене уклањања и коришћења чврстих и течних отпадних материја у сточарској производњи, хигијене транспорта домаћих животиња, хигијене тела домаћих животиња, хигијене смештаја и држања појединих врста домаћих животиња и живине, хигијене животиња у вези репродукције и лактације. 

Вештине . Студент треба да буде оспособљен за:сагледавање и процењивање хигијенских услова гајења животиња, примену метода и инструмената за утврђивање микроклиматских и просторних услова, примену хигијенско-санитарних мера у гајењу домаћих животиња, процену хигијене транспорта, процену индикатора стресне реакције, тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део. Еколошки услови држања домаћих животиња; Земљиште као хигијенски фактор; Хигијена и потреба воде; Хигијена ваздуха; Хигијена изградње стаја.

Посебан део. Хигијена производње и смештај говеда, коња, свиња, оваца и живине; Дезинфекција, дезинсекција, дерати-зација, дезодорација и прерада животињских лешева.

 

Практична настава

Циљ вежби је практично упознавање студената са наставним програмом у објектима за производњу.

 

Литература 1.Пухач, И., Хрговић, Н., Вукичевић З.: Зоохигијена. Савез ветеринара и ветеринарских техничара Југославије.  Београд, 1985.2.Христов,С.:Зоохигијена. Пољопривредни факултет .Београд,2002.3.Бешлин, Р.,Христов,С.:Практикум из Зоохигијене. Пољопривредни факултет .Београд,1990. Друго издање
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
семинарски рад 30    
Тестови (два теста) 20  
колоквијум 10  

 

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:  ИНТЕРНЕТ
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Претходно положена статистика са информатиком
Циљ предмета Обука студената за коришћење клијент апликација за познате Интернет сервисе. Оспособљавање студената за дизајнирање Web локација са мултимедијалним садржајем. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање знања у коришћењу Интернет сервиса.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: коришћење електронске поште (E-mail),  прегледаље одговарајућих сајтова (Web),  дизајнирање Интернет портала, презентацију знања,  ефикасно учење,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаВажнији Интернет сервиси:  (E-mail, Web, Интернет телефо-нија, IRC, телнет). Сервис електронске поште и конференцијски сервис (Outlook Express). Web сервис (Internet Explorer). Претраживање на Web-у.  FTP-сервис (FTP Explorer).

Поступак дизајнирања Web локације. Конвенције на Web-у. Организација Web-а и кретање по локацији.

 

Практична настава

Лабораторијске вежбе, које се раде на рачунару.

 

Литература

 1. Сталетић П.: Интернет сервиси у пословној комуникацији.  Деус, ВЕТШ.   Београд, 2002.

2.   Cadeno N.: Интернет и његови алати.  Микро књига, 1996.

Сви уџбеници, скрипте, из области рачунарства и информатике других аутора, научни  и стручни часописи.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 30 усмени испт  
тестови (два теста) 30  

 

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ, РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,СТОЧАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ИНФОРМАТИКА СА СТАТИСТИКОМ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање  основних  теоријских и практичних  знања и могућности који се данас пружају корисницима рачунара и да их тако, као будуће стручњаке, припреми за коришћење новог „алата“ без којег данас не може успешно да се послује.
 Исход предмета:Знања: Студент треба да покаже познавање знања: у области основних статистучких метода,  у припреми података за рачунар, изради  алгоритма и структури алгоритма, представљању података у рачунару и коришћењу основних рачунарски програма.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: писање текста,  израду и коришћење табела,  коришћење основних статистичких метода,  коришћење интернета,  презентацију знања,  ефикасно учење,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

 Садржај предмета:Теоријска настава: Предмет, задатак и значај биостатистике. Етапе статистичког рада. Мере централне тенденције. Облици средњих вредности. Мере варијације или дисперзије. Апсолутне мере варијације. Интервал варијације. Припрема података за рачунар. Фазе у решавању проблена на рачунару. Појам алгоритма. Представљање алгоритма помоћу блок дијаграма. Основне алгоритамске структуре: линијска, циклична, сложена. Алгоритми са подалгоритмима. Математичке основе рачунара (позициони бројевни системи). Коришћење готових програна на рачунару. Архитектура рачунара (хардвер). Основни програми (софтвер) и њихова подела. Оперативни системи и врсте. Командни оперативни систем (DOS). Графички оперативни ситем (WINDOWS). Програм за писање текста (WORD). Програм за израду табела (EXCEL).  Рачунарске комуникације (интернет).Практична настава: Примери свих врста алгоритамских структура. Рад на рачунару: WINDOWS; WORD;   EXCEL;  Internet Explorer;  Outlook Expres.
 Литература:

 1. Лазаревић-Петровић, С. (2000):  Основи информатике (уџбеник). Шабац.

Сви уџбеници, скрипте, из области рачунарства и информатике других аутора, научни  и стручни часописи.

Број часова  активне наставе: 2+2 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе:Теоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 30    
тестови (2 теста) 2×15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: КОРОВИ И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање неопходних теоријских и практичних знања о биологији и сузбијању корова хербицидима у најважнијим ратарским,  воћарским, виноградарским и повртарским културама.
 Исход предмета: Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање): основних боилошких карактеристика корова, морфологије и екологије инвазивних аутохтоних и алохтоних коровских врста Србије, банке семена коровских биљака у земљишту као основе за прогнозу закоровљености усева, комептитивних односа усев-коров, узрока развоја резистентности корова на хербициде и корова не обрадивих површина (рудерална станишта , природни травњаци, водени базени, шумски расадници).Вештине: Студент треба да буде оспособљен за : препознавање корова у фази поника и вегетативној фази, препознавање инвазивних аутохтоних и алохтоних коровских врста у Србији, процењивање прага одлике за предузимање мера у сузбијању корова, утврђивање резерви семена  коровских биљака  у земљишту, предлагање оптималних мера  у сузбијању корова у зависности од нивоа закоровљености на необрадивим површинама, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања и евалуацију наставног процеса и исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава: Подела, штете, значај и биологија корова. Начини ширења, размножавања и животни облици корова. Агроеколошки индекси и најважније коровске заједнице у Србији.    Подела, токсиколошке особине и начин примене хербицида. Најзаступљенији хербициди који се примењују у нашој земљи. Сузбијање корова у најважнијим ратарским, воћарским, виноградарским, повртарским културама и непољопривредним површинама.Практична настава: Обухвата познавање најзаступљенијих коровских врста у флори и вегетацији Србије. Вежбе су засноване на посматрању хербарског  материјала и теренском раду. Услови за остваривање програма – сала за предавање и лабораторија за извођење вежби, од опреме користити графоскоп, разне врсте вага, леђне прскалице, дијапројектори и друго.
 Литература: 1.  Којић , М., Јањић, В., Степић,  Р. (1996): Корови и њихово сузбијање. Бирографика, Суботица.  Београд.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе:Теоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови 30  
колоквијум 30    

 

 

Студијски програм :   СТОЧАРСТВО, СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета:    КРМНО БИЉЕ
Статус предмета:  Обавезан, изборни
Број ЕСПБ:   6
Услов:  Нема
Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања о њивским и ливадско-пашњачким крмним културама, о њиховим особинама, условима и технологиji производње, као и начинима коришћења. Значај и улога производње крмног биља огледа се у обезбеђивању довољних количина квалитетне и јефтиније сточне хране, као једног од предуслова економичног сточарства.
Исход предмета Знања. На крају курса студент треба да покаже  познавање (разумевање):  карактеристика биљне производње, општег и агротехничког значаја крмног биља,  значаја и улоге ратарства и крмног биља у сточарској производњи, појма и поделе ратарства и крмног биља, морфолошких и биолошких особина и врсте крмних биљака , утицаја агроеколошких фактора на производњу крмног биља, система производње крмног биља, ораничних крмних биљака, њихове продуктивне и квалитетне особине, типова природних и сејаних травњака, њихове продуктивне и квалитетне особине, техничких и агротехничких мера при гајењу крмног биља, коришћење крмних биљака, савремених истраживања о крмном биљу.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: избор производних површина за одређене правце производње сточне хране, планирање производње сточне хране на ораницама и травњацима, познавање продуктивности и квалитета ораничних крмних биљака и различитих типова травњака, примену техничких и агротехничких мера при гајењу ораничног крмног биља и при производњи сточне хране на травњацима, примену техничких и агротехничких мера при гајењу ораничног крмног биља и при производњи сточне хране на травњацима, организовање зеленог крмног конвејера, организовање и коришћење крмног биља, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и исхода учења, самосталан и тимски рад.
Садржај предметаТеоријска настава:Агроеколошки и агротехнички аспекти гајења крмних биљака. Агроеколошки услови за производњу крмних биљака (утицај климе и земљишта); Утицај агротехничких мера на производњу крмних биљака (обрада земљишта, ђубрење, начини гајења крмних биљака, плодоред, зелени конвејер). Крмне биљке на ораницама. Жита; Махунарке (једногодишње и вишегодишње); Коренасто-кртоласте крмне биљке; Остале крмне биљке. Из сваке претходно наведене групе, монографски се обрађују само најважније крмне културе. Крмне биљке на травњацима. Најважније ливадско-пашњачке врсте; Подела травњака; Производња крме на ливадама и пашњацима; Природни и сејани травњаци; Коришћење травњака.Практична настава:  

Практична настава се изводи кроз вежбе у лабораторији и на терену, а обухвта: Познавање морфолошких и биолошких особина крмних култура и њихових оптималних рокова коришћења за исхрану стоке; Познавање важнијих корова ораница и травњака; Упознавање разних типова ливада и пашњака у оквиру теренске екскурзије; Практично оцењивање продуктивности и квалитета крмних биљака.

Литература

 1. Павешић-Поповић, Ј., Вучковић, С.: Њивске и ливадско пашњачко крмне биљке. Пољопривредни факултет, Земун, 1997.
 2. Вучковић, С.: Крмно биље. Београд, 1999.
 3. Вучковић, С.: Практикум из крмног биља. Београд, 1994.

Сви уџбеници који се односе на производњу крмног биља на ораницама и травњацима  других аутора, научни и стручни часописи, интернет.

Број часова  активне наставе:  3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским и теренским вежбама., у комбинацији са интерактивном наставом.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10  усмени 30
тестови  (три теста) 3 x 10 = 30
хербаријум 10
колоквијум 20    

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉА
Назив предмета:  ЛОВНА ПРИВРЕДА
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаУпознавање студената са карактеристикама дивљачи,организовањем ловне привреде, са газдовањем дивљачи – гајење и лов, као и са оцењивањем ловачких трофеја и  ловачким оружјем и муницијом. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање: основних морфолошких, физиолошких и производних карактеристика појединих врста дивљачи, газдовање појединим врстама дивљачи, трофеја дивљачи и њихову оцену, ловачког оружја и муниције, ловне етике и обичаја и ловне расе паса.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: гајење, заштиту и коришћење дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, производњу дивљачи у производним центрима и фармама дивљачи, оцењивање ловачких трофеја, ефикасно учење,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаСпецифичности дивљачи; перната дивљач: фазан, јаребица, препелица, тетреб, љештарка, дивља пловка; длакава дивљач: јелен, јелен лопатар, срна, муфлон, дивокоза, дивља свиња, медвед, зац, рис.Станиште- установљавање, бонитет и капацитет ловишта, ловно – привредна основа. Стратегија излова. Гајење пернате дивљачи у објектима – фазана, дивљих пловки, јаребица. Гајење дивљачи у ограђеном простору – јелена, јелена лопатара, дивљих свиња, муфлона. Гајење крзнаша. Основи исхране дивљачи.

 

Практична настава

Оцена и пребројавање дивљачи, оцена ловачких трофеја. Ловачко оружје и муниција. Кинологија.

 

Литература 1.  Гајић  И.: Ловна привреда. Београд- Земун, 1994.2.  Група аутора: Енциклопедија ловства. I  и   II том.1991.3. Група аутора: Приручник за полагање ловачког испита. 2004.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит  
пропитивање током наставe 20 усмени испит 40
колоквијум 30  

 

 

 

Студијски програм :  АГРОМЕНАЏМЕНТ, РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, ЗАШТИТА   БИЉА
Назив предмета:  МАРКЕТИНГ
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предметаУпознавање студената са облицима тржишта, њиховим функционисањем, елементима тржишта и понашању потрошача.
Исход предмета Знања и вештине. У професионалном послу, студенти треба да поседују знања и вештине у поступности изношења проблема, логичној конструкцији, адекватној класификацији и примени конкретних метода и модела у маркетингу, као и да буду оспособљени за  ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаУВОД (Тржиште као полазиште за примену маркетинг концепције, историјски развој тржишта,појам тржишта, тржишне везе, елементи тржишта и уређење тржишта).

ПРЕДУЗЕЋЕ И ОКРУЖЕЊЕ (анализа окружења, тржишне структуре, узајамни односи између предузећа и тржишта, маркетинг, развој концепције маркетинга, концепт квалитета у маркетингу, нови приступ концепцији маркезтинга, маркетинг у XXИ веку, управљање маркетингом, маркетинг информациони систем и одлучивање, маркетинг микс, основна обележја производа, дизајн, улоге у вези са производом, микс цена, политика и стратегија одређивања цена, калкулације, микс дистрибуције).

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА (Планирање маркетинга, задаци маркетинга, маркетинг стратегија, организовање маркетинга, организациони аспекти маркетинга, контрола маркетинг активности, врсте маркетинг контроле, међународни маркетинг, дефиниција међународног маркетинга, концепција међународног маркетинга, планирање стратегије производа за извоз, дистрибуција у међународном маркетингу, комуникација и промоција у међународном маркетингу, истраживање за потребе међународне комуникације и промоције).

 

Практична настава

Студенти активно учествују у анализи и дефинисању проблема маркетинпких активности. У лабораторији за информатику користе интернет и симулирају маркетиншке вештине.

Литература

 1. Филиповић, В.: Маркетинг и тржиште. ФОН. Београд, 2003.
 2. Доуглас, П, С., Цраиг, Ц, С.: Глобална маркетинг стратегија. Грмеч. Београд, 2001.
 3. Јовић, М.: Међународни маркетинг. ТримСофт. Београд, 2000.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30    
семинар-и 30    

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ, СTOЧАРСТВО
Назив предмета:  МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предметаПредмет треба да омогући студенту стицање знања/разумевања при избору и примени  машина и уређаја у пољопривредној, односно сточарској производњи. Поред тога треба да омогући студенту дефинисање оптималних техничко-технолошких параметара процеса производње, уз примену адекватних решења.  
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање правилног избора машина и уређаја за поједине радне операције у процесу производње.  Правилно коришћење  и избор типова објеката и опреме за асмештај различитих врста и категорија гајених животиња.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за примену савремених техничких система и систена аутоматског управљања у практичним условима производње. Ефикасно учење и активно учешће у дискусији, тимски рад и јавна комуникација, критички однос у решавању практичних проблема.

 

 

Садржај предметаТеоријска наставаОсновни принципи техничких система ; принцип рада уређаја за припрему и дистрибуцију сточних хранива; Техничко технолошке карактеристике  објеката и опреме у њима, Функционисање делова објеката и опреме, Техничке карактеристике уређаја у сточарским објектима, Уређаји за третман отпадних вода и заштита животне средине, параметри аутоматског управљања на сточарским фармама

 

Практична настава

Практичан рад код појединих линија машина за припрему и дистрибуцију сточне хране, рад са уређајима у стаји.

 

Литература 1. Радивојевић Д., Тошић М,. Механизација припреме сточне хране, Пољопривредни факултет Београд 2000,2. Радивојевић Д., Тописировић Г., Станимировић Н.,  Механизација сточарске производње, Пољопривредни факултет Београд 20004 ,3. Радојевић Р., Пољопривредне машине, Пољопривредни факултет Београд 2005.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена вежбама у вежбаоници у комбинацији са интерактивном наставом 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 30
колоквијум-и 40    
семинар-и 20    

 

 

 

Студијски програм :  АГРОМЕНАЏМЕНТ, РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, ЗАШТИТА   БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  МЕЂУНАРОДНИ  МАРКЕТИНГ
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета:Упознавање студената са облицима тржишта, њиховим функционисањем, елементима тржишта и понашању потрошача.
 Исход предмета: Знања и вештине. У професионалном послу, студенти треба да поседују знања и вештине у поступности изношења проблема, логичној конструкцији, адекватној класификацији и примени конкретних метода и модела у маркетингу, као и да буду оспособљени за  ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава: УВОД (Тржиште као полазиште за примену маркетинг концепције, историјски развој тржишта,појам тржишта, тржишне везе, елементи тржишта и уређење тржишта). ПРЕДУЗЕЋЕ И ОКРУЖЕЊЕ (анализа окружења, тржишне структуре, узајамни односи између предузећа и тржишта, маркетинг, развој концепције маркетинга, концепт квалитета у маркетингу, нови приступ концепцији маркезтинга, маркетинг у XXИ веку, управљање маркетингом, маркетинг информациони систем и одлучивање, маркетинг микс, основна обележја производа, дизајн, улоге у вези са производом, микс цена, политика и стратегија одређивања цена, калкулације, микс дистрибуције). ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА (Планирање маркетинга, задаци маркетинга, маркетинг стратегија, организовање маркетинга, организациони аспекти маркетинга, контрола маркетинг активности, врсте маркетинг контроле, међународни маркетинг, дефиниција међународног маркетинга, концепција међународног маркетинга, планирање стратегије производа за извоз, дистрибуција у међународном маркетингу, комуникација и промоција у међународном маркетингу, истраживање за потребе међународне комуникације и промоције).

Практична настава: Студенти активно учествују у анализи и дефинисању проблема маркетинпких активности. У лабораторији за информатику користе интернет и симулирају маркетиншке вештине.

 Литература:

 1. Филиповић, В. (2003): Маркетинг и тржиште. ФОН. Београд.
 2. Доуглас, П, С., Цраиг, Ц, С. (2001): Глобална маркетинг стратегија. Грмеч. Београд.
 3. Јовић, М. (2000): Међународни маркетинг. ТримСофт. Београд.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 писмени испит 30
колоквијум 30    
семинар-и 30    

 

 

 

Студијски програм :   РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,   ВОЋАРСТВО И ВИНОГРА-ДАРСТВО
Назив предмета: МЕЛИОРАЦИЈЕ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање основних знања о системима за одводњавање и наводњавање земљишта, као и начина њихове експлоатације у интензивној биљној производњи.
 Исход предмета:Знања. Успешно савлађивање (разумевање) знања о: мелиоративним мерама (одводњавање и наводњавање земљишта), о стварању и одржавању повољног водног, ваздушног и топлотног режима земљишта, као и о технологији гајења ратарских и повртарских усева у условима наводњавања.Вештине. Студент треба да буде оспособљен да рукује системима за одводњавање и наводњавање, да одреди норму, време и начин заливања, као и за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава: Одводњавање земљишта. Узроци прекомерне влажности земљишта; Начини одводњавања; Водопријемници и њихова регулација; Одбрана од поплава и одводњавање заштиће-ног терена. Наводњавање земљишта. Чиниоци или фактори који условљавају  наводњавање; Проблеми који прате наводњавање; Особине земљишта и квалитет воде за наводњавање; Норма наводњавања и норма заливања; Начини и техника наводњавања; Системи површинског наводњавања гравитацијом; Системи за наводњавање под притиском; Системи за подземно наводњавање- субиригација.Наводњавање пољопривредних усева. Наводњавање ратарских усева; Наводњавање повртарских усева; Наводњавање усева друге жетве; Наводњавање ливада и пашњака; Наводњавање воћњака и винограда.Практична настава: Лабораторијско одређивање физичких, водних и ваздушних особина земљишта на прикупљеним узорцима у циљу добијања неопходних података за правилну примену система за наводњавање и регулисање водног режима наводњаваног земљишта. Упознавање студената са системом за наводњавање, техником наводњавања и експлоатацијом система за наводњавање.
 Литература:

 1. Пејковић, М. (1991): Мелиорације. Београд.
 2. Драговић, С. (1995): Геодезија и Мелиорације.  Бања Лука.
 3. Бошњак, Ђ. (1999): Наводњавање пољопривредних усева. Нови Сад.
Број часова  активне наставе: 4+3 Теоријска настава: 4 Практична настава: 3
 Методе извођења наставе:  Теоријска и практична настава ће се изводити на терену и у лабораторији, у комбинацији са интерактивном наставом у свим областима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени или писмени испит 30
колоквијум 30    
тест (3 теста) 30    

 

 

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ,СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета:  МЕНАЏМЕНТ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предметаУпознавање студената са нивоима менаџмента и оспособљавање за успешно интегрисање у теорију и праксу. 
Исход предмета Знања и вештине. У професионалном послу,  студенти треба да поседују знања и вештине у поступности дефинисања проблема, логичној конструкцији, адекватној класификацији и примени конкретних метода планирања, организовања и планирања у пословним системима, као и да буду оспособљени за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаМенаџери и њихов посао; Процес менаџмента; Нивои менаџерског деловања; Менаџмент као област проучавања; Менаџмент као каријера; Корени модерног менаџмента; Рани менаџмент; Научни менаџмент; Односи међу људима; Организација као окружење менаџмента; Планирање; Циљеви и стратешко планирање; Менаџерско одлучивање; Одређивање циљева организације; Природа стратешког планирања. Предвиђање; Природа предвиђања; Методе предвиђања; Оперативно планирање; Природа оперативног планирања; Планирање целокупног пословања; Организовање; Организовање за ефикасно пословање; Кадровска политика; Вођење кадровских ресурса; Менаџер и организовани рад; Вођење; Организација и комуникација; Мотивисање људског понашања.

 

Практична настава

Студенти активно учествују у анализи и дефинисању проблема планирања организовања и контроле као и у симулирању менаџмент управљања.

 

Литература

 1. Даниел. А, W., Дан. В, ЈР.: Менаџмент- процес, структура и понашање.  ПС ГРМЕЧ. Београд, 2001.
 2. Милићевић, В.: Стратегијско пословно планирање: Култура, Београд, 2004.

3.   Изводи са предавања.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30 .  
семинар-и 30    

 

 

 

Студијски програм:ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: МЕТЕОРОЛОГИЈА И КЛИМАТОЛОГИЈА
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање знања о основним појмовима о атмосфери и утицају  и значају метеоролошких чиниоца на биљни свет.Циљ предмета је сазнање о општим појмовима о клими и климатским чиниоцима.Посебна пажња посвећена је  утицају савремених чиниоца који доводе до промене климе.
 Исход предмета:Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање): Основних појмова о метеоролошким елементима и  о метеоролошким мерењима и осматрањима. Познавање утицја метеоролошких елемената на биљну производњу.Такође треба да познаје опште појмове о клими и класификацију климе.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: Самостално коришћење меторолошких инструмената, климатолошку обраду података,ефикасно учење , критично мишљење, презентацију   и примену стеченог знања , као и за тимски рад.
 Садржај предмета:Теоријска настава: Увод и метеорологија.Дефиниција и подела метеорологије  на научне дисциплине; Зрачење сунца , земље и атмосфере; Загревање земље и атмосфере; Вода у систему земља-атмосфера; Ваздушни притисак и ваздушна струјања; Атмосферски поремећаји. Климатологија. Клима и климатски чиниоци;У зроци промене климе; Глобална и регионална расподела главних климатолошких елемената; Класификација климе; Клима Европе; Клима Србије.Практична настава: Вежбе се изводе у лабораторији и на терену.Лабораториске вежбе се односе на метеоролошка осматрања, упознавање и рад са инструментима за мерење: Зрачења,  температуре, испаравања, влажности ваздуха, падавина, атмосферског притиска и за мерење ветра. Практичнa насатава  подразумева и климатолошку обраду података. На теренским вежбама посећује се најближа хидрометеоролошка станица.
 Литература:

 1. Румл, М. (2005): Meтеорологија. Пољопривредни факултет, Београд.
 2. Делијанић, И.(1996): Климатологија. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
Број часова  активне наставе:  2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Натава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским  вежбама. У комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови (два теста) 30    
колоквијум 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: МИКРОБИОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање основних теоријских и практичних знања о морфологији, физиологији и екологији  микроорганизама, као и о методама гајења и изоловања чистих култура.
 Исход предмета: Знања:  Студент треба да покаже познавање (разумевање): морфологије, физиологије и екологије најважнијих врста  земљишних микроорганизама.

Вештине:  Студент треба да буде оспособљен за: коришћење микроскопа, прављење подлога, гајење микроорганизама, прављење препарата,  изоловање чистих култура и детерминацију микроорганизама

 Садржај предмета: Теоријска настава:Основни опште микробиологијa: Морфологија микроорганизама; Екологија микроорганизама; Физиологија микроорганизама;  Систематика микроорганизама. Микробио-логија земљишта: Хумификација органских остатака; Дехумификација (минерализација) хумуса.

Микробиологија ђубриваПлодност земљишта и агротехничке мере.

Практична настава: Вежбе обухватају: микроскопска испитивања  морфологије  микроорганизама, микроскопирање микроо-рганизама у живом и фиксираном обојеном стању, основни лабораторијски прибор, прање, припремање за стерилизацију и гајење микроорганизама. Вежбе се обављају једним делом у лабораторији, једним делом на терену, где се узимају узорци и врше контроле.

 Литература:1.Тешић Ж., Тодоровић М. (1988): Микробиологија, Научна књига, Београд.2. Стојановић М. (1989): Микробиологија, Нови Сад.
Број часова  активне наставе: 2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Теоријска настава, практичне вежбе  и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 30
таст  (четири теста) 40    
колоквијум 20  

 

 

 

 

Студијски програм :   АГРОМЕНАЏМРНТ,   РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,   СТРУКОВНА  ВЕТЕРИНА,   СТОЧАРСТВО,    ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета:Циљ предмета је оспособљавање студената за односе с јавношћу и пословну комуникацију и да  за начине како да побољшају свој професионални имиџ.
Исход предмета:Знања и вештине:У професионалном послу, студенти треба да поседују знања и вештине како вербалне тако и не вербалне у поступности дефинисања проблема, логичној конструкцији, адекватној класификацији и примени конкретних метода и модела у комуникацијама, као и да буду оспособљени за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета:Теоријска настава: УВОД (Односи с јавношћу, појам концепта односа с јавношћу,промене у окружењ, теорија и пракса,јавност у односима с јавношћу, етика односа с јавношћу, односи с јавношћу и међународно окружење).АКТИВНОСТИ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ( улога и активности службе односа с јавношћу, организација специјалних догађаја, организација састанака, односи с јавношћу у кризним ситуацијама, планирање односа с јавношћу, организовање функције односа с јавношћу, корпоративни имиџ, корпоративни идентитет).ПРОЦЕС ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (Појам комуникације и пословне комуникације, знача јразвоја пословне комуникације ,пословна комуникацијаорганизације и јавности, модел пословне комуникације,поступак развоја процеса пословне комуникације, врсте јавности у пословној комуникацији, креирање поруке, модел обраде поруке, односи с медијима, утврђивање резултата успешности пословне комуникације).ВЕШТИНА И ТЕХНИКЕ ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (Типологија пословне комуникације, маркетинг комуникација, комуникација са широм друштвеном заједницом,пословно комуницирање и како га унапредити, технике постављања питања, технике невербалне пословне комуникације, технике вођења пословних састанака, технике продајне комуникације, пословни имиџ и професионално понашање).Практична настава: Студенти активно учествују у анализи и дефинисању проблема окружења као и у симулирању  модела комуникација.
Литература:

 1. Филиповић, В., Костић, М., Прохаска, С. (2003):Односи с јавношћу. ФОН. Београд.
 2. Вест, К.(2004): Истраживање тржишта. ЦЛИО. Београд.
 3. Цутлип, С., Центер, А., Броом, Г. (2000): Еффецтиве Публиц Релатионс. Прентице Халл, Неw Јерсеy.
Број часова  активне наставе: 2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30    
семинар-и 30    

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  ОПЛЕМЕЊИВЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предметаЦиљ наставе из овог предмета је оспособљавање студената да стекну потребна теоријска и практична знања из предмета оплемењивање домаћих животиња на смеру сточарство. 
Исход предмета  Знања:Основних принципа наслеђивања особина домаћох животиња, нивоа организације и експресије генома, генетичке контроле развића животиња више организације, значаја очувања постојећег биодиверзитета. Вештине:Познавање терминологије у генетици, примену основних принципа наслеђивања у практичном оплемењивању и селекцији домаћих животиња, праћење и утврђивање типа наслеђивања на основу родослова-педигреа, тимски рад,  евалуацију наставног процеса и исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаУвод. Основни принципи наслеђивања. Цитогенетика. Биохемијска генетика. Генетика развића.

Наслеђивање квалитативних особина домаћих животиња. Основни технологије рекомбинантне ДНК. Генетика понашања. Конзервативна генетика и генетички диверзитет.

 

Практична настава

Интеракција алелних гена. Доминантно-рецесивна наследност. Одступања од Менделових односа. Интеракција неалелних гена. Проучавање наследних особина домаћих животиња на основу родослова-педигреа. Генетичка вероватноћа. Грађа и деоба ћелије. Стварање и одређивање гамета. Грађа структура и број хромозома код домаћих животиња. Мутације, промене у структури и броју хромозома. генетичка контрола пола. Наследна основа и значај крвних група домаћих животиња. Наслеђивање квалитативних особина у домаћих животиња. Генетичка шутост. Наслеђивање дегенеративних особина код домаћих животиња. Патуљаст раст, Мишићна хипертрофија. Наслеђивање конгениталних аномалија. Утврђивање разлика на основу полиморфности гена. Полиморфност гена и разлике између популација домаћих животиња.

 

Литература

 1. Маринковић Д., Туцић Н., Кекић В.:Генетика. Научна књига, Београд, 1985.
 2. Катарина Боројевић: Гени и популација. Нови Сад, 1991.
 3. Мишић П.: Генетика. Београд, 1999.
 4. Думановић  Ј., Маринковић Д., Денић М., Косана Константинов: Генетички речник. Београд, 1994.
 5. Туцић Н., Гордана Матић: О генима и људима: Београд, 2002.

6.   Ђелић Н., Станимировић З.: Принципи генетике. Елит Медица, Београд, 2004.

Број часова  активне наставе 3+3 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 60
самостални рад 10    
тестови (два теста) 20  

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ОПШТЕ  ВИНОГРАДАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:Предмет треба да омогући студенту стицање основних знања о распрострањености гајења винове лозе и привредном значају виноградарства у свету, морфолошким и анатомским специфичностима органа винове лозе, физиолошким процесима растења и развића винове лозе, као и стицање знања о неопходним еколошким условима за гајење винове лозе.
Исход предмета:Стечено знање омогућиће студенту да правилно сагледа и разуме појаве и промене у току годишњег биолошког циклуса развића винове лозе, као и стручну анализу и правилну процену постојећих еколошких услова и погодности гајења винове лозе у неком подручју, избор одговарајућег система гајења на основу биолошких захтева и анализе еколошких услова.
Садржај предмета:Теоријска и преактична настава: Основна обележја виноградарства: Историјат винове лозе, значај грожђа и производа од грожђа. Биологија винове лозе: систематика винове лозе, морфологија и анатомија-корен, стабло, лист, пупољци, цваст, цвет и рашљике, грозд и бобица, семенка. Водни режим чокота, фотосунтеза и дисање, Минерална исхрана; физиологија отпорности на мраз; годишњи циклус растења и развића. Екологија винове лозе.
Литература:

 1. Накаламић, А. (1999): Опште виноградарство.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом ће се држати у свим областима.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току наставе 10 усмени испит 50
тест (два теста) 20    
колоквијум 20    

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ОПШТЕ  ВОЋАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
 Циљ предмета:Циљ предмета је да студенте Воћарско виноградарског смера упозна се савременим принципима воћарске производње и то првенствено са континенталним воћним врстама.
 Исход предмета:Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање):Основних биолошких особина воћака, екологија воћака, размножавање сората и подлога воћака, подизање засада воћака, исхрана воћака, агротехника и помотехника воћарске производње и биолошких и технолошких основа чувања воћа.Вештине:Студент треба да буде оспособљен за: Познавање производних карактеристика појединих воћака (сората и подлога), познавање производних карактеристика интензивних система гајења воћака, критичку анализу биолошких и еколошких ризика воћарске производње, тимски рад, критички начин размишљања, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава:Увод и значај воћарства, биологија, екологија и размножавање воћака. Најважније сорте воћака, подизање воћњака. Одржавање земљишта, ђубрење, наводњавање и резидба воћака.Берба, класирање, паковање и транспорт воћа. Чување воћа у свежем стању. Заштита воћака.Практична настава:

Опште упознавање са органима воћака. Морфологија родних гранчица континенталних воћних врста. Облици формирања круна (котласта, пирамидална, палмета са косим гранама и др. Облици круне). Методе вегетативног размножавања и резидба воћака. Техника садње воћака. Вежбе ће се обављати у лабораторијским условима и кроз практичан рад на терену.Услови за остваривање наставног програма: Сала за теоретску наставу, лабораторија за вежбе, сопствени  воћњак и воћнаци за практичан рад на терену. Од опреме неопходне за извођење наставе и вежбе користити графоскоп, компјутерску опрему,воћарски прибор, маказе, тестере, разне врсте калемарских ножева, пенетрометре и др.

 Литература: 1. Булатовић С.(1989): Савремено воћарство. Нолит, Београд.2. Величковић,  М. (2002): Воћарство. Пољопривредни факултет, Земун.

3. Лучић,  П., Ђурић, Г., Мићић, Н. (, 1996): Воћарство I .Нолит, Институт за истраживање у пољопривреди Србије,  Београд.

4. Станковић, Д., Јовановић, М. (1990): Опште воћарство. Научна књига, Београд.

Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе: Теоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 усмени испит 30
тест 40    
колоквијум 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ОПШТА ЕНТОМОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Стицање основних и практичних знања из морфологије, физиологије и биологије инсеката и других штеточина  ратарских и повртарских култура, ускладиштених производа, у циљу ефикасније примене мера сузбијања (примене пестицида). 
Исход предмета  Знања. На крају курса студент треба да покаже познавање (разумевање): морфологије и анатомије инсекта, функције органа и организма у целини, размножавање и развиће инсекта, еколошке разноврсности инсеката, интеракције фитофагних инсеката и биљака, познавање морфолошких и биолошких карактеристика виших таксона класе Insecta.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: дијагнозу симптома изазваних инсектима и другим штеточинама, познавање основних мера у сузбијању штеточина, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, оцену исхода учења и наставног процеса.

 

Садржај предмета Теоријска наставаУвод и значај инсеката у природи, спољашња и унутрашња грађа инсеката; Размножавање инсеката и метаморфоза; Екологија инсеката, масовне појаве инсеката, систематика инсеката; Основни принципи сузбијања штеточина, прогноза појаве штетних инсеката, ентомолошка техника.

 

Практична настава

Упознавање са грађом инсеката. Сакупљање и препаровање инсеката.

 

Литература 1. Танасијевић, Н., Симова-Тошић, Д.: Општа ентомологија, уџбеник. Београд, 1987.Сви уџбеници из области Ентомологије других аутора, научни часописи и сл.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови (два теста) 30    
колоквијум 30    

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,  СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА, СТОЧАРСТВО,  ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Упознавање студената са теоријским основама хемије и већином хемијских елемената Периодног система. Основа je за праћење других курсева хемије и већине предмета пољопривредне и прехрамбене стуке.
 Исход предмета: Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање): структуре атома и молекула, хемијских закона и појмова, хемијске везе и последице њеног присуства по својства једињења, хемијске равнотеже и утицаја на равнотежу, принципе хемијске кинетике, раствора, хидролизе, дифузије и осмозе, основних класа неорганских једињења, њихових физичких и хемијских својстава, као и њихове токсичности (посебно оних који се користе у пољопривреди).Вештине:  Студент треба да буде оспособљен за: руковање лабораторијским прибором, логичко повезивање теоријског, експерименталног и рачунског знања из хемије, ефикасно учење, тимски рад, коришћење литературе, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења
 Садржај предмета:Теоријска настава: Општа хемија. Основни закони хемије; Структура супстанце; Хемијска веза; Дисперзни системи; Хемијске реакције; Хемијска равнотежа; Хидролиза соли; Пуферски системи; Оксидација и редукција; Комплексна једињења. Неорганска хемија. Хемија s- елемената; Хемија  p- еле-мената; Хемија d-елемената;  Хемија  f – елемената. Практична настава: У оквиру рачунских вежби раде се задаци из одабраних поглавља опште и неорганске хемије. Лабораторијске вежбе обухватају следеће садржаје: Раздвајање састојака смеше; Стехиометријски закони и прорачуни; Особине дисперзних система; Кинетика хемијских реакција; Реакције хемијске равнотеже; Комплексна једињења; Оксидо-редукционе реакције; Испитивање хемијских особина елемената; Синтеза препарата. 
 Литература:

 1. Лончарић, С. (1982): Хемија.  Виша пољопривредна школа, Шабац.
 2. Арсенијевић, С. (1994): Општа и неорганска хемија. Научна књига, Београд.
 3. Тодоровић, М.(2002): Практикум из опште и неорганске хемије. Виша пољопривредна школа, Шабац.
Број часова  активне наставе:    2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивним часовима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени или писмени испит 30
колоквијум-и (два) 2x30 = 60    

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ОПШТА ФИТОПАТОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Стицање основних теоријских и практичних знања о општим особинама проузрокова биљних болести (штетност, опис, биологија, сузбијање), ратарских (жита, индустријске биљке, крмне биљке)  и повртарских култура. 
Исход предмета Знања. На крају курса студент треба да покаже познавање (разумевање): улоге Фитопатологије у биљној производњи, познавање узрока биљних болести-абиотски и биотски чиниоци (гљиве, бактерије, вируси, фитоплазме, спироплазме и паразитне цветнице), патогенезе биљних болести, осетљивости и отпорности биљака према паразитима и  познавање општих метода заштите гајених биљака од проузроковача обољења.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: правилну примену општих метода сузбијања биљних болести, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију стеченог  знања, оцену исхода учења и оцену наставног процеса.

 

Садржај предмета Теоријска наставаУвод и значај фитопатологије, биљне болести и њихови узроци, паразитизам и паразити у биљном свету, патогенеза (фитопатогене гљивице, бактерије, вируси, фитоплазме, паразитне цветнице); Утицај услова спољне средине на развој биљних болести, епифитације, биљна имунологија, методе сузбијања биљних болести, принципи примене пестицида (фунгицида).

 

Практична настава

Обухвата посматрање микроскопских препарата најважнијих делова фитопатогених гљивица (мицелије, разне споре).

 

Литература

 1. Тошић,  М.: Општа фитопатологија, скрипта. Београд.
 2. Ивановић, М.: Микозе биљака, уџбеник. Београд, 1992.
 3. Стојановић,  С.: Пољопривредна фитопатологија, уџбеник. Крагујевац, 2004.

Уџбеници и скрипте Фитопатологије других аутора, научни  и стручни часописи.

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови  (два теста) 30    
колоквијум 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ЗАШТИТА БИЉА
Назив предмета:  ОПШТА ФИТОФАРМАЦИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање основних теоријских и практичних знања о значају и основама хемијских метода сузбијања штетних биолошких агенаса, класификацијом, особинама и облицима примене, чиниоцима који утичу на ефикасност и механизме деловања као и токсиколошке карактеристике пестицида. 
Исход предмета  Знања.Студент треба да покаже познавање: Класификације и номенклатуре ,физичке, и хемијске особине, облике, начин примене пестицида, чиниоце који утичу на ефикасност и механизме деловања као и токсиколошке карактеристике  пестицида.Вештине.Студент треба да буде оспособљен за:Начин примене псетицида на основу њиховог спектра деловања, последице применене на основу механизма који утичу на ефикасност и механизме деловања као и токсиколошких карактеристика пестицида,за  тимски рад ,презентацију знања, критичко мишљење и еволуацију  наставе и исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаУвод у Фитофармацију.Класификација и номенклатура, физичке и хемијске особине, облици и  формула и начин примене пестицида.

Утицај физичких, хемијских и биолошких фактора на понашање пестицида. Основе деловања пестицида на живе организме и човека, спектар њиховог деловања и последице примене пестицида. Законска регулатива у увођењу, производњи, промету и примени пестицида.

 

Практична настава

Програмом вежби је предвиђено упознавање свих врста пестицида, њихов облик, формулација и токсиколошке особине са последицама нерационалне примене. Вежбе се обављају у лабораторији, пољопривредним објектима, фабрикама пестицида и пољопривредним апотекама.

 

Услови за остваривање наставног програма: Наставна учионица, хемијска лабораторија, теренски објекти и остала учила (лабораторијске ваге, графоскоп, леђне прскалице и др. )

 

Литература 1.  Јањић В.: Фитофармација. Београд, Бања Лука, 2005.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавање, показне вежбе, теренске вежбе  у комбинацији са  интерактивном  наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени или писмени испит 50
тест 20  
колоквијум 20  

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ОПШТЕ РАТАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит из Педологије
Циљ предметаСтицање основних знања о општим принцима и законитостима биљне производњеи и њене зависности од природних услова и човека као антропогеног чиниоца који је организује путем примене агротехничких мера, као и стицање практичних знања коришћења различитих метода битних за примену агротехничких мера. Посебна пажња посвећена је правилној примени савремене агротехнике и систему биолошког ратарења.
Исход предмета Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): основних карактеристика биљне производње и њене зависности од природних услова и човека, познавање улоге и значаја агротехничких мера и њиховог утицаја на културне биљке.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: коришћење различитих метода значајних за примену агротехничких мера, коришћење стандардних метода за испитивање квалитета семена пољопривредног биља према законским прописима, ефикасно учење, критичко мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаУвод и агроекологија. Пољопривредна производња и њен значај; Задатак, значај и карактеристике биљне производња; Предмет проучавања општег ратарства; Пољопривредни производни простор и његови елементи (агробиотоп, агробиоценоза, агросинузија и агроекосистем); Вегетациони чиниоци; Еколошка валенца; Аклиматизација; Рејонизација; Клима као вегетациони чинилац (светлост, топлота, вода, ваздух) и пољопривредна оцена климе; Земљиште као вегетациони чинилац; Физиографски фактори; Културна биљка; Човек као вегетациони чинилац.

Aгротехника. Обрада земљишта (основна и допунска) и системи обраде; Ђубрење као агротехничка мера и ђубрива; Системи гајења њивских  биљака; Плодоред; Слободна плодосмена; Монокултура; Здружени усеви; Систем биолошког ратарења; Семе и сетва (садња); Нега усева; Корови и њихово сузбијање;  Жетва,  тј. убирање  ратарских производа.

 

Практична настава

Вежбе се изводе у лабораторији и на терену. Лабораторијске вежбе се односе на упознавање законских прописа о начину производње, доради, коришћењу, промету, увозу и испитивању квалитета семена пољопривредног биља применом јединствених метода; Пољопривредна оцена климе; Израда клима дијаграма. Теренске вежбе се изводе из области: обрада земљишта, ђубрење и начин примене ђубрива, сетва, садња, нега и жетва усева.

Литература

 1. Молнар, И.:  Опште ратарство.  “Фељтон“ ., Нови Сад, 1995.
 2. Шарић ,Т.: Опште ратарство. НИП “Задругар“, Сарајево, 1991.
 3. Ковачевић, Д.: Опште ратарство. Пољопривредни факултет, Земун, 2003.
 4. Закон о семену. Службени гласник РС, 45/05.

Уџбеници Општег ратарства других аутора, научни и стручни часописи, интернет.

Број часова  активне наставе  3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови  (два теста) 40    
колоквијум 20    

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  OПШТЕ СТОЧАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Упознавање  студената са основним принципима зоотехнике. Ова наставна материја представља везу између наставе  из зоологије, анатомије и физиологије домаћих животиња са наставом из других сродних стручних предмета (говедарство, свињарство, ситно сточарство и др.). 
Исход предмета  Знања. Студент треба да овлада основним принципима зоотехнике.   Такође да усвоји знање  о  биолошким карактеристикама раса и њиховој подели, наслеђивању појединих особина, плодности и размножавању, расту и развитку домаћих животиња.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за:процену конституције и кондиције као и екстеријера домаћих животиња, за вођење матичног књиговодства и различитих начина обележавања домаћих животиња, испитивање производних способности различитих врста, оцењивање приплодних грла и разврставање у класе.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део. Доместикација домаћих животиња. Промене настале доместикацијом. Биолошке карактеристике раса и њихова подела. Екологија домаћих животиња. Наслеђивање, начини наслеђивања појединих особина. Плодност и размножавање домаћих животиња: фактори плодности, узроци неплодности, начини парења и осемењавања. Раст и развитак домаћих животиња: појам, врсте и фактори од којих зависе. Конституција и кондиција: појам, значај оцене и врсте. Методе одгајивања у чистој раси,  укрштање и хибридизација. Екстеријер и његова оцена.

Посебни део. Матично књиговодство и обележавање.  Основи селекције: појам и врсте. Испитивање производних способности. Мере за унапређење сточарства, оцењивање приплодних грла и разврставање у класе. Биотехнологија у сточарству.

 

Практична настава

Мерење животиња различитих врста. Обележавање домаћих животиња. Оцењивање  екстеријера. Оцена кондиције и конституције. Фотографисање домаћих животиња.

 

Литература

 1. Крајиновић М., Чобић Т.,Ћинкулов М.: Опште сточарство. Нови Сад, 2000.

2.    Гајић И.: Биолошке основе сточарства.  Београд,1999.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 писмени испит  
активност у току предавања 30 усмени испит 60

 

 

 

Студијски програм :  РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,   СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА, СТОЧАРСТВО,   ЗАШТИТА БИЉА,   ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ОРГАНСКА ХЕМИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит из Опште и неорганске хемије.
 Циљ предмета:Упознавање студената са актуелним класама органских једињења, њиховом стереохемијом, синтезом и механизмима органских синтеза.
 Исход предмета: Знања:  Студент треба да покаже познавање (разумевање): карактеристичних функционалних група и њихову номенклатуру, основних реакционих механизама, доказивање и синтезу функционалних група, стереоизомерију и њену примену на биолошки значајним молекулима, затим познавање хемијског и физиолошког значаја липида и угљених хидрата, биолошке функције азота (амини, аминокарбоксилне киселине, пептиди, протеини), типова и биолошког значаја хетероцикличних молекула.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: руковање апаратурама и методама које се користе за једноставне органске експерименте (дестилација, рефлуктовање, прекристализација), извођење основних квалитативних органских реакција, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета: Теоријска настава: Ациклична једињења. Угљоводоници алифатичног низа; Халогендеривати алифатичних угљоводоника; Алифатични угљоводоници који садрже кисеоник; Органометална једињења; Органска једињења сумпора и азота; Једињења са мешовитом функцијом. Карбоциклична једињења; Ациклична једињења; Ароматична једињења.Хетероциклична једињења; Петочлани и шесточлани хетеропрстенови.

Практична настава: Лабораторијске вежбе обухватају. Експерименталне технике и операције у органској лабораторији; Синтезе органских препарата; Доказне реакције на функционалне групе.

 Литература:

 1. Лончарић, С. (1982): Органска хемија.  Виша пољопривредна школа, Шабац.
 2. Волхард, П. Ц., Сцхоре, Н. Е. (1996) : Органска хемија.  ХФ, Београд.
 3. Тодоровић, М., Ристић, Н., Јокић, А. (2001): Реакциони механизми у органској хемији. ТФ, Зворник.
 4. Тодоровић, М. (2002): Практикум из органске хемије. Виша пољопривредна школа, Шабац.
Број часова  активне наставе: 2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени или писмени испит 30
колоквијум-и (два) 2x30 = 60    

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  ОСНОВИ ИСХРАНЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предметаУпознавање  студената са теоријским основама и принципима исхране домаћих животиња, са сточним хранивима, њиховом хранљивом вредношћу, начинима спремања и употребе. Припрема студената за успешно слушање наставе из предмета Специјална исхрана домаћих животиња. 
Исход предмета  Знања.Овладавање  студената теоријским основама и принципима исхране -  са хранљивим материјама и њиховом улогом, сварљивошћу и билансом  хранљивих материја, нормирањем у исхрани домаћих животиња и оценом хранљиве вредности сточне хране. Овладавање основним појмовима о хранивима  као извору хранљивих материја, њиховој класификацији и врстама. 

Вештине. Студент треба да буде оспособљен  да препозна симптоме неодговарајућег присуства појединих хранљивих материја код  различитих врста и категорија домаћих животиња, за различите начине спремања и употребе сточних хранива у различитим врстама производње.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део - Основи исхране. Састав биљног и животињског организма. Хранљиве материје: појам, подела и основне карактери-стике. Стимулативне материје. Сварљивост хранљивих материја- појам, начин одређивања и исказивања, фактори сварљивости. Биланси у исхрани- биланс азота, угљеника и енергије. Нормирање у исхрани-основни принципи нормирања и потребе за хранљивим материјама у сточарској производњи. Практичне јединице за оцену хранљиве вредности сточне хране.ТДН, СЕ, Ј.Ј., Х.Ј., НЕЛ, НЕМ.

Посебан део – Сточна храна. Појам и класификација хранива. Кабаста хранива- травњаци, зелене биљке са ораница, коренасто-кртоласте и остале сочне биљке, сува кабаста хранива, силажа и силирање. Концентрована хранива- зрнаста хранива, споредни производи у прехрамбеној индустрији, хранива анималног порекла, минерална и остала хранива. Додаци сточној храни. Индустријски произведене крмне смеше. Припрема хранива. Кварење и шкодљивост сточне хране.

Практична настава

Хемијска анализа сточних хранива. Одређивање хранљиве вредности сточних хранива. Техника припремања и конзервисања сточне хране. Искоришћавање пашњака.

 

Литература

 1. Ђорђевић Н., Грубић Г., Јокић Ж.: Основи исхране домаћих животиња     (практикум). Београд,  2003.
 2. Ђорђевић Н.,  Динић Б.:Храна за животиње . Београд , 2006.
 3. Макевић М., Ђорђевић Н., Грубић Г., Јокић Ж.: Исхрана домаћих животиња. Београд-Земун, 2004.
 4. Обрачевић Ч.: Основи исхране домаћих животиња. Београд, 1988.

 

Број часова  активне наставе 3+3 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 60
савладавање градива на часу 10    
колоквијум 20  

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ,  ЗАШТИТА БИЉА,  ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ПЕДОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положени испити из Опште и неорганске хемије и Органске хемије
 Циљ предмета:Стицање знања о факторима образовања земљишта, физичким и хемијским карактеристикама земљишта, као и распрострањености појединих типова земљишта, њиховим особинама и продуктивном способношћу.
 Исход предмета:Знања: Успешно савлађивање (разумевање): генезе земљишта, физичких и хемијских особина, као и карактеристике појединих типова земљишта.Вештине: Студент треба да буде оспособљен да на терену на основу морфолошких карактеристика земљишта одреди тип земљишта, да узме узорке земљишта на којима ће у лабораторији извршити испитивање најважнијих физичких и хемијских особина земљишта, затим да буде оспособљен за ефикасно учење, критичко мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставе и исхода учења.
 Садржај предмета: Теоријска настава: Генеза и морфологија земљишта. Педогенетски фактори; Педогенетски процеси; Морфологија земљишта. Састав и особине земљишта. Минералошки сатав минерала глине; Физичке особине земљишта; Хемијске особине земљишта; Биолошке особине земљишта.  Класификација земљишта. Појам и подела; Аутоморфна земљишта; Хидроморфна земљишта; Халоморфна земљишта; Субаквална земљишта; Педогеографски реони.

Практична настава: Изучавање и упознавање најважнијих минерала и стена; Проучавање земљишта на терену; Лабораторијско одређивање најважнијих физичких и хемијских особина земљишта.

 Литература:

 1. Танчић, Н. (1995): Педологија.  Београд.
 2. Живковић, М. и Ђорђевић, А. (2003): Педологија. Прва књига.  Генеза, састав и особине  земљишта.  Београд.
 3. Дугалић, Г. и Гајић,  Б. (2005): Педологија практикум. Чачак.
Број часова  активне наставе:  3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе: Теоријска и пректична настава изводи се на терену и у лабораторији, у комбинацији са интерактивном наставом у свим областима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени или писмени  испит 30
колоквијум 30    
тест (3 теста) 30    

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ,  РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, ЗАШТИТА БИЉА
Назив предмета: ПОВРТАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаУпознавање студената са теоријским основама и практичним знањима из повртарства, а нарочито са ботаничким одликама, условима успевања и савременом технологијом гајења повртарсклих усева.
Исход предмета Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): значаја поврћа у исхрани људи, обима производње и потрошње у свету и код нас, утицаја еколошких фактора на производњу поврћа, искоришћавање заштићеног простора, производње расада, система производње у повртарству, утицаја агротехничких мера на производњу, специфичности у производњи накнадних и пострних усева, реакције поврћа на ниске и високе температуре, сушу, неправилно ђубрење и сл., елемената који служе за распознавање зрелости поврћа, као и  последица од погрешне употребе пестицида у повртарству.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: планирање обима производње у заштићеном простору и на отвореном пољу, одређивање оптималних рокова за извођење радова у повртарству, контролу квалитета и квантитета обављених радова у повртарству, моделирање микроклиме у заштићеном простору, избор хибрида и сората, одређивање врсте ђубрива и норме ђубрења за повртарске усеве, одређивање сетвњних норми, планирање величине и облика вегетационог простора, процену утрошка радне снаге, ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део. Дефиниција и задатак предмета. Фактори који утичу на структуру и обим повртарске производње (земљиште, клима и тржиште). Заштићени простор за гајење поврћа. Производња расада.

Посебан део.

Најзначајније врсте (парадајз, паприка, плави патлиџан, краставац, лубеница, диња, грашак, боранија, купус, кељ, карфиол, салата, спанаћ, мрква, першун, лукови и др.) и сви начини производње баштенских, њивских биљака, заштићени простор и производња семена. Ботаничка припадност, порекло, класификација, сорте, хибриди, биологија раста, развиће, начини производње, место у плодореду, обрада земљишта, ђубрење, сетва, садња, нега, берба, приноси и производња семена.

 

Практична настава

Упознавање повртарских култура и класификација поврћа, карактеристике семена, конструкција и врста стакленика и начини загревања. Постављање топлих леја и пластеника, активности око производње расада, обрачунавање количине ђубрива и семена, праћење радова око сетве, неге и бербе повртарских усева, класирање и паковање поврћа.

Литература .

 1.  Бранка Лазић,  Ђуровка, М., Марковић, В.: Повртарство. Крстин, Нови Сад, 1998.
 2. Ђуровка, М.: Повртарство. Практикум за вежбе. Нови Сад, 1992.
 3. Бјелић, В.: Повртарство, скрипта. Пољопривредни факултет, Земун, 1998.
 4. Ружица Лешић, Борошић, Ј.: Повраћарство, Зрињски, Чаковец, 2004.
Број часова  активне наставе  3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тест (два теста) 40  
колоквијум-и 20    

 

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета: ПОЗНАВАЊЕ  РОБЕ
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема предуслова
Циљ предметаУпућивање студената у комплексну проблематику познавања својства, квалитета и карактеристика разних материјала, њихове производње и примене. Кроз реализацију наставног садржаја студентима се пружају довољна теоријско-стручна знања из области познавања материјала што доприноси њиховом оспособљавању за рад у пракси непосредно по дипломирању.
Исход предметаЗнања и вештине.Изучавањем предмета Познавање робе стиче се знање и овладава вештинама технологије најзначајнијих материјала, начином добијања, употребе и коришћења. такође студенти се оспособњавају за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предметаТеоријска наставаКонцепција предмета. Појам и класификација производа. Квалитет производа. Транспозиције материјалних производа. Сировине. Енергетика и енергетски извори. Производи металургије-метални материјали. Производи неорганске хемијске индустрије. Производи органске хемијске индустрије. Прехрамбени производи.Практична настава                        

У оквиру  аудиторних вежби обавља се дискусија, презентација узорака производа и пратећих елемената у циљу бољег разумевања проблематике програма предавања. Такође се посећују одабране фирме како би се студенти упознали са фазама производње, прераде и дистрибуције.

Литература

 1. Ушчумљић, Д., Јовановић, С., Миловановић, Р.: Комерцијално познавање робе, Економски   факултет, Београд, 2002.
 2. Влаховић, М.: Познавање робе, ВПШ, Нови Сад, 2002.
 3. Јанчетовић, М.: Комерцијално познавање робе, БПШ, Београд, 2005.
 4. Стојадиновић, С.: Познавање материјала, Београд, 2001.
Број часова активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања и аудиторне вежбе, уз активно учешће студената.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на предавањима 10 усмени испит 30
аудиторне вежбе 20    
2 семинарска рада 2x20=40    

 

 

Студијски програм : ЗАШТИТА БИЉА
Назив предмета:  ПОЉОПРИВРЕДНА ЗООЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са основним одликама организама које представљају значајне штеточине  у пољопривреди како би лакше могли да врше њихово сузбијање. 
Исход предмета Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање) : из области физиологије и екологије штеточина у пољопривреди,из систематике животиња и у микроскопском препознавању ткива и органа.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: препознавање одређених врста штеточина, њихових особина и начина живота и да примени одређене и ефикасне мере у њиховом сузбијању, ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и исхода учења. 
Садржај предметаТеоријска наставаЦитологија, основни подаци о ћелији. Морфологија и хемизам ћелије, облик, величина, хемијски састав, неорганска и органска једињења, угљени хидрати,беланчевине, масти, нуклеинске киселине, витамини и хормони. Цитоплазма и цитоплазматичне органеле: ендоплазматични ретикулум, голџи апарат, рибозоми, лизозоми,пероксизоми, митохондрије,једро. Деоба ћелије, старење и смрт.Протозоа: Опште одлике и представници значајних и штетни за пољопривреду. Метазоа: Тип: Plathelminthes –пљоснате глисте, classis: Trematoda – метиљ, classis: Cestoda – пантљичаре. Тип: Nematode – ваљкасти црви. Тип: Annelioda – прстенасте глисте, кишна глста. Тип: Mollusca – мекушци,  classis – Gastropoda – пужеви. Тип – Arthropoda – зглавкари. Red. Araneae – пауци. Red. Acarina – крпељи.  Classis – Aves – птице,   fam. Passeridae  – врапци,  fam.  Corvidae  – вране.  Red.  Rodentia,  fam.  Muridae – домаћи миш.

Практична настава

Грађа ћелије, митоза.  Дисекција свих представника који су предвиђени програмом – пуж, голуб, миш, пацов.

 

Литература 1. Ратајац Р., Веселиновић Д., Антонијевић Г., Бошковић Б., Цветковић М.: Екологија и заштита животне средине. Завод за уџбенике, Београд, 1992.2. Савић И., Терзић В.: Екологија и заштита животне средине. Београд, 1997. 
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе у лабораторији и на терену  и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 писмени испит 30
колоквијум-и 20  
тестиови (четири) 40  

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање основних знањa о општим принципима и законитостима адекватног избора, правилног подешавања, рациoналног коришћења и превентивног одржавања машина и оруђа за реализацију у биљној производњи.
 Исход предмета: Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање) основних карактеристика биљне производње,  а нарочито земљишне и климатске услове на основу којих треба да изврши правилан избор техничких параметара машина и оруђа за реализацију биљне производње.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: обављање правилног подешавања и реализацију рационалног коришћења машина и уређаја у циљу што квалитетнијег рада, затим за ефикасну организацију њиховог рада у циљу што економичније биљне производње а да при томе обезбеди адекватне мере хигијенско-техничке заштите, као и за реализацију правилних мера чувања и одржавања пољопривредних машина и уређаја, ефикасно учење, критичко мишљење, презентацију знања, тимски рад, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава: Сврха и циљ примене пољопривредних машина и оруђа. Саставни склопови и делови, технолошки процес рада трактора, машина и оруђа за основну и допунску обраду земљишта, машина за сејање и сађење, машина за ђубрење, машина за заштиту биља, опреме за наводњавање, машина за жетву и вршидбу и машина за сређивање кабасте сточне хране. Параметри који карактеришу поједине делове и технолошки процес рада.Практична настава: Вежбе се изводе у лабораторији и на терену. Лабораторијске вежбе се односе на израду задатака рационалне примене машина и оруђа. Теренске вежбе подразумевају реализацију система правилног подешавања машина и оруђа и приказ технолошког процеса рада са машинама и уређајима; приказ примене правилних мера хигијенско-техничке заштите при раду са машинама и оруђима.
 Литература:

 1. Мићић, Ј., Милинковић, М. (1984): Пољопривредне машине. Пољопривредни факултет, Београда.
 2. Војводић, М. (1992): Механизација пољопривредне производње. Ауторско издање, Београд.
 3. Урошевић, М. (2001): Машине и апарати за примену пестицида. Пољопровредни факултет, Београд.
Број часова  активне наставе: 2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама у комбинацији са интерактивном наставом

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови (два теста) 40    
колоквијум 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ПОМОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 9
Услов: Нема
 Циљ предмета: Основни циљ предмета је да упозна студенте са мерама неге засада које се предузимају на надземном делу воћне врсте као што су: избор и формирање узгојног облика, размаци садње, резидба (зрела и зелена), захвати на младицама, леторастима, проводницима и старијим деловима крошње, контрола бујности, проређивање плодова (механичко и хемијско), заштита од мраза, заштита плода и дрвета од високих температура и других ограничавајућих биотских и абиотских чинилаца.
 Исход предмета: На основу добијених теоријских и практичних сазнања, кандидат ће бити оспособљен да на терену самостално примењује најсавременије методе и моделе примене помотехничких мера ради остварења савремене, стабилне и високо интензивне производње воћа.
 Садржај предмета: Теоријска настава: Увод у предмет, класични и савремени узгојни облици (облици крошње), избор узгојног облика за високо интензивне засаде, техника формирања узгојног облика, избор размака садње, општи и специфични принципи резидбе, узгојни облици за ИПВ, захвати у циљу ранијех ступања у фазу економске родности, захвати у циљу одржавања родности током експлоатације засада, контрола бујности.

Практична настава: Морфолошко – физиолошке особине воћака значајне за примену помотехничких мера, специфичности резидбе појединих дрвенастих воћних врста са посебним освртом на сортну резидбу савремених узгојних облика, модели и средства за контролу бујности.

 

 Литература:

 1. Милошевић,Т. (1997): Специјално воћарство (уџбеник).Агрономски факултет и Заједница за воће и поврће, стр. 1-580. (ISBN 86-82107-13-9, ID = 50836748), Чачак- Београд.
 2. Милошевић, Т. (2002): Шљива – технологија гајења (научна монографија). Агрономски факултет, стр. 1-167 (ISBN 86-84383-31-7, COBISS-ID = 124030732), Чачак.
 3. Гвозденовић, Д. (2007): Густа садња јабуке, крушке и дуње – интегрални концепт. Прометеј, 1-315 (ISBN 978-86-515-0118-3, COBISS.SR-ID 225622279), Нови Сад.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања, вежбе, интерактивну наставу, тестове знања, самосталан рад, завршни испит.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови 40    
колоквијум 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ПОСЕБНА ЕНТОМОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Стицање основних и практичних знања из морфологије, физиологије и биологије инсеката и других штеточина, као стицање знања о најважнијим штетним врстама (штетност, опис, биологија, сузбијање) ратарских и повртарских култура, ускладиштених производа, у циљу ефикасније примене мера сузбијања (примене пестицида). 
Исход предмета  Знања. На крају курса студент треба да покаже познавање (разумевање): познавање морфолошких и биолошких карактеристика виших таксона класе Insecta, морфолошких, биолошких и еколошких карактеристика економски значајних врста инсеката и других штеточина у ратарству и повртарству.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: дијагнозу симптома изазваних инсектима и другим штеточинама, идентификацију виших таксона и економски значајних врста штеточина, познаваље основних мера у сузбијању штеточина, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, оцену исхода учења и наставног процеса.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део.Увод и значај инсеката у природи, спољашња и унутрашња грађа инсеката; Размножавање инсеката и метаморфоза; Екологија инсеката, масовне појаве инсеката, систематика инсеката; Основни принципи сузбијања штеточина, прогноза појаве штетних инсеката, ентомолошка техника. Посебан део. Најзначајније штетне врсте стрних жита и кукуруза, индустријског биља и крмног биља, ускладиштених производа; Најзначајније врсте других штеточина које нису инсекти: штетне гриње, штетни глодари, штетне птице и штетни пужеви.

 

Практична настава

Упознавање са грађом инсеката. Сакупљање и препаровање инсеката. Упознавање са основним карактеристикама редова, фамилија и врста. Излазак на терен ради упознавања са типовима оштећења.

 

Литература 1. Танасијевић, Н., Симова-Тошић, Д.: Посебна ентомологија, уџбеник. Београд, 1987.Сви уџбеници из области Ентомологије других аутора, научни часописи и сл.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови (два теста) 30    
колоквијум 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ПОСЕБНА ФИТОПАТОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Стицање основних теоријских и практичних знања о најважнијим проузроковачима биљних болести (штетност, опис, биологија, сузбијање), ратарских (жита, индустријске биљке, крмне биљке)  и повртарских култура. 
Исход предмета Знања. На крају курса студент треба да покаже познавање (разумевање): познавање најзначајнијих болести ратарских и повртарских биљака, као и начина и метода њиховог сузбијања.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: препознавање најзначајнијих биљних болести ратарских и повртарских биљака, правилну примену мера сузбијања, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију стеченог  знања, оцену исхода учења и оцену наставног процеса.

 

Садржај предмета Теоријска наставаНајзначајније болести  ратарских и повртарских биљака. Мере њиховог сузбијања.

 

Практична настава

Обухвата посматрање микроскопских препарата најважнијих делова фитопатогених гљивица (мицелије, разне споре). Симптоми важнијих биљних болести посматраће се на хербарском материјалу или живом материјалу на терену.

 

Литература

 1. Ивановић, М.: Микозе биљака, уџбеник. Београд, 1992.
 2. Стојановић,  С.: Пољопривредна фитопатологија, уџбеник. Крагујевац, 2004.

Уџбеници и скрипте Фитопатологије других аутора, научни  и стручни часописи.

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови  (два теста) 30    
колоквијум 30    

 

 

 

Студијски програм : ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ПОСЕБНА ФИТОФАРМАЦИЈА
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање основних теоријских и практичних знања о основним хемијски, физичким и физичкохемијским особинама пестицида,  њиховој судбини у живим организмима и спољашној средини, начину и механизму токсичног деловања на живе организме и примени за сузбијање штетних биолошких агенаса  и могућим последицама по животну средину.
 Исход предмета:Знања.Студент треба да покаже познавање: основних хемијски, физичких и физичкохемијских особинама пестицида, њихово деловање на  живе организме,  спољашњу средину, примену за сузбијање и могуће последице по животну средину.Вештине:Студент треба буде оспособљен за:  познавање основних особина  пестицида, правилној примени за сузбијање штетних биолошких агенаса  без последица на животну околину,за тимски рад, презентацију знања, критичко мишљење и евалуацију наставе и исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава: Увод у Фитофармацију. Неорганска једињења сумпора, бакра, фосфора,арсена, флуора, галијума, живе и др. Угљоводоници минерали и катранска уља, халогени деривати алифатичних ,алицикличнихи ароматичних угљоводоника.     Амини, деривати алкохола, фенола  и етра. Алдехиди, кетони, хинони и њихови деривати. Деривати алифатичних, алицикличних, ароматичних карбонских киселина. Деривати арилокси и окси фенокси карбонских киселина, деривати карбаминске киселине, деривати  тиокарбаминске киселине и деривати дитиокарбаминске киселине. Органска једињења сумпора, фосфора, бакра,живе, калаја, деривати  урее. Хетероциклична  једињења са 1, 2 и 3 хетеро атома у прстену. Остала органска једињења: нитродеривати, деривати угљене и тиоугљене киселине и др. Биолошки пестициди.Практична настава: Упознавање са хемијским и биолошким особинама најзаступљенијих пестицида у нашој земљи. Посета произвођачима пестицида, угледним пољопривредним комбинатима и већим  индивидуалним газдинствима која користе средства за заштиту биља.                                  

Услови за остваривање наставног програма: Сала за извођење наставе. Лабораторија са опремом за вежбање. Фабрике за производњу пестицида, пољопривредна газдинства и комбинати за практичан рад на терену.

 Литература: 1.  Јањић, В. (2005): Фитофармација. Београд, Бања Лука.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе:Теоријска настава, практичне вежбе, теренске вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени или  писмени испит 50
тест 20  
колоквијум 20  

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ПОСЕБНО ВИНОГРАДАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Предмет треба да омогући студенту стицање знања из области метода за карактеризацију и идентификацију сорти винове лозе и лозних подлога, сортимента стоних и винских сорти и лозних подлога, специфичности сорти у погледу агробиолошких и привредно-технолошких особина.
 Исход предмета:Студент треба да покаже познавање ботаничких, агробиолошких и привредно-технолошких карактеристика сорти Vitis vinifera L, лозних подлога и интерспециес хибрида винове лозе. На крају курса студент треба да буде оспособљен за препознавање 50 сорти винове лозе и 20 лозних подлога, за примену агротехничких мера у циљу постизања адекватних приноса и квалитета грожђа.
 Садржај предмета: Теоријска настава: Методе за утврђивање различитих сорти и њихова правилна идентификација: методе ботаничког описа сорти, методе фенолошких изучавања, методе утврђивања родности сорти  и отпорности сорти и подлога, методе утврђивања квалитета грожђа. Најзаступљеније сорте и и подлоге винове лозе: обрадиће се специфичности 50 сорти и 20 лозних подлога. Рејонизација (просторни распоред) сорти и лозних подлога у складу са специфичним агроеколошким условима виноградарских рејона, подрејона и виногорја Србије. 

Практична настава: Непосредно упознавање са сортама винове лозе на терену у колекционом засаду винове лозе. Примена метода за идентификацију сорти и оцењивање квалитета грожђа.

 Литература:1. Абрамов, Л., Жунић, Д. (2001): Посебно виноградарство. Пољопривредни факултет, Београд.2. Жунић, Д. (2000): Виноградарство. “Невен“, Београд.
Број часова  активне наставе: 5+3 Теоријска настава: 5 Практична настава: 3
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 50
тест (два теста) 20    
колоквијум 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ПОСЕБНО  ВОЋАРСТВО  I
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит из  Општег воћарства.
 Циљ предмета:Циљ предмета је да студенте Воћарско виноградарског одсека упозна се савременим достигнућима у  производњи јабучастих и коштичавих воћних врста, сорти и њихових подлога, захтевима истих према факторима животне средине (клима, земљиште, орографија) и оптималним нивоом примене мера неге ради добијања редовних, високих и квалитетних приноса.
 Исход предмета: Знања: Студент треба да покаже познавање производње воћака са јабучастим плодовима (јабука, крушка, дуња, мушмула, оскоруша), и воћа са коштичавим плодом (шљива, бресква, кајсија, вишња и трешња).Вештине:Студент треба да буде оспособљен за: Познавање производних карактеристика појединих воћака (сората и подлога). Познавање производних карактеристика интензивних система гајења воћака, критичку анализу биолошких и еколошких ризика воћарске производње, тимски рад, критички начин размишљања, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава:Увод и значај воћарства, биологија, екологија и размножавање јабучастог и коштичавог воћа. Најважније сорте воћака, подизање воћњака. Одржавање земљишта, ђубрење, наводњавање и резидба воћака.Берба, класирање, паковање и транспорт воћа. Чување воћа у свежем стању. Заштита воћака.Практична настава: Упознавање студената са најзаступљенијим сортама јабука, крушака, дуња, шљива, брескви, касија, вишања и трешања, као и са најпогодијим системима узгоја наведених воћних врста.Вежбе ће се обављати у лабораторијским условима и кроз практичан рад на терену.

Услови за остваривање наставног програма: Сала за теоретску наставу, лабораторија за вежбе, сопствени  воћњак и воћнаци за практичан рад на терену. Од опреме неопходне за извођење наставе и вежбе користити графоскоп, компјутерску опрему, воћарски прибор, маказе, тестере, разне врсте калемарских ножева, пенетрометре и др.

 Литература :1.  Булатовић, С. (1989):    Савремено воћарство. Нолит, Београд.2. Милошевић,Т. (1997): Специјално воћарство (уџбеник).Агрономски факултет и Заједница за воће и поврће, стр. 1-580. (ISBN 86-82107-13-9, ID = 50836748), Чачак- Београд.
Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе: Теоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 30
тестови 40    
колоквијум 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ПОСЕБНО ВОЋАРСТВО II
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 9
Услов: Положен испит из  Посебног воћарства I
 Циљ предмета:Основни циљ предмета је да упозна студенте са биолошким особинама језграстих, јагодастих и суптропских воћних врста, сорти и њихових подлога, захтевима истих према факторима животне средине и оптималним нивоом примене мера неге ради добијања редовних, високих и квалитетних приноса.
 Исход предмета: На основу добијених теоријских и практичних сазнања, студент ће бити оспособљен да на терену самостално примењује најсавременије методе и моделе везане за правилан избор језграстих, јагодастих и суптропских воћних врста, сорти и њихових подлога, оптималних еколошких услова и врхунске (високо интензивне) технологије гајења, те да стручно примењује моделе бербе, класирања, паковања и чувања плодова.
 Садржај предмета:Теоријска настава: Увод у предмет, систематско место врсте, привредни значај, порекло и историјат, распрострањеност у свету и у земљи, морфолошке и физиолошке особине, дивље врсте (родоначелници, дивљи сродници), подлоге (код дрвенастих и неких јагодастих воћака), сорте, однос врста и сорти према еколошким чиниоцима, специфичност технологије  гајења и берба, класирање, паковање и чување плодова.Практична настава: Морфолошке особине воћака значајне за детерминацију и класификацију сорти, сортимент-језграсте, јагодасте и суптропске воћне врсте, спецфичности резидбе појединих врста са посебним освртом на сортну резидбу савремених узгојних облика.
 Литература:1. Булатовић, С. (1989):  Савремено воћарство. Нолит, Београд.2. Милошевић,Т. (1997): Специјално воћарство (уџбеник).Агрономски факултет и Заједница за воће и  поврће, стр. 1-580. (ISBN 86-82107-13-9, ID = 50836748), Чачак- Београд.
Број часова  активне наставе: 5+2 Теоријска настава: 5 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским и теренским вежбама, у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 30
тест 40    
колоквијум 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ПОСЕБНО РАТАРСТВО I
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов:  Положен испит из  Ботанике
Циљ предметаСтицање основних теоријских и практичних знања из области савремене производње ратарских биљака, жита и зрнених махунарки уз поштовање основних принципа заштите, чувања, одржавања и обнављања антропогених и природних ресурса пољопривредне биљне производње.
Исход предмета Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): класификације жита и зрнених махунарки, њиховог привредног значаја, порекла и засејаних површина, морфолошких и биолошких особина, ботаничке класификације, односа према климатским и земљишним условима, познавање технологије производње жита и зрнених махунарки и њиховог семена, биолошке производње, складиштења и чувања производа.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: препознавање и опис појединих врста жита и зрнених махунарки, одређивање етапа органогенезе и фенолошких фаза растења, правилну примену агротехничких мера уз целокупно сагледавање специфичности обраде земњишта и исхране за сваку врсту појединачно, затим правилан избор сорте, сетве, неге и заштите усева, начина бербе, спремања и коришћења производа, ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаЖита. Привредни и агротехнички значај жита, порекло и површине у свету и код нас, класификација жита (подела на подгрупе). Права жита – пшеница, јечам, тритикале, овас, раж. Просолика жита – кукуруз, сирак, просо, пиринач, хељда. Привредни значај, порекло, површине у свету и код нас, ботаничка класификација, морфолошке и биолошке особине, услови успевања, технологија производње, производња семена и чување производа. Гајење жита у условима еколошке и одрживе пољопривреде.

Махунарке. Привредни и агротехнички значај махунарки, порекло и површине у свету и код нас, класификација (подела на групе). махунарке троперих и прстастих листова – соја, пасуљ, вигна, долихос, лупине. махунарке перастих листова – грашак, боб, сочиво, кикирики, састрица, наут. Привредни значај, порекло, површине у свету и код нас, ботаничка класификација, морфолошке и биолошке особине, услови успевања, технологија производње, производња семена и чување производа. Гајење зрнених махунарки у условима еколошке и одрживе пољопривредне производње.

 

Практична настава

Вежбе се изводе у лабораторији и на терену. Обухватају морфологију и онтогенетско развиће жита и зрнених махунарки,  као и питања везана за примену одговарајућих агротехничких мера

Литература 1. Јефтић, С.: Посебно ратарство. Haучна књига, Београд,1986.2. Група аутора: Посебно ратарство I. Научна књига, Београд, 1986, 1993.3.Тодоровић, Ј., Лазић, Б., Комљеновић, И.: Ратарско-повртарски приручник.   Лакташи, 2003.
Број часова  активне наставе  3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
семинарски рад 30    
колоквијум 30    

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ПОСЕБНО РАТАРСТВО II
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит из Ботанике
Циљ предмета Стицање основних теоријских и практичних знања из области савремене производње ратарских култура, индустријског биља и биљака за сточну храну (крмног биља), уз поштовање основних принципа заштите, чувања, одржавања и обнављања антропогених и природних ресурса пољопривредне биљне производње.
Исход предмета  Знања. Студент трба да покаже познавање (разумевање): општег привредног и агротехничког значаја индустријског и крмног биља, заступљеност у производњи код нас и у свету, класификацију, представнике, морфолошке и биолошке особине, сортимент, услове успевања, технологију производње (агротехнику).Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: препознавање појединих врста индустријског и крмног биља, успешну производњу ових култура при чему поред конвенционалног начина производње мора познавати и специфичности биолошке производње (“органске“), као и предности и недостатке оваквог начина производње, ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаИндустријско биље. Привредни и агротехнички значај индустријског биља, порекло и површине у свету и код нас, класификација (подела на подгрупе). Текстилне биљке – конопља и лан. Биљке за производњу шећера , скроба и алкохола – шећерна репа и кромпир.  Остале биљке – дуван и хмељ. Привредни значај, порекло, површине у свету и код нас, ботаничка класификација, морфолошке и биолошке особине, услови успевања, технологија производње, производња семена и чување производа. Гајење индустријског  биља у условима еколошке и одрживе пољопривреде

Крмно биље. Привредни и агротехнички значај биљака за сточну храну, порекло, површине у свету и код нас, класификација (ораничне и травњачке крмне културе). Коренасто.кртоласте биљке, жита, једногодишње и вишегодишње махунарке (грахорице, сточни грашак, луцерка, детелине, жути звездан), вишегодишње влатасте траве и остале биљке за производњу сточне хране. Привредни значај, порекло, површине у свету и код нас, ботаничка класификација, морфолошке и биолошке особине, услови успевања, технологија производње, производња семена, начини коришћења за исхрану стоке. Гајење крмног биља у условима еколошке и одрживе пољопривреде.

 

Практична настава

Вежбе се изводе у лабораторији и на терену. Обухватају морфологију и онтогенетско развиће гајених биљака, као и питања везана за примену одговарајућих агротехничких мера.

Литература

 1. Јефтић, С.: Посебно ратарство. Научна књига, Београд, 1986.
 2. Група аутора: Посебно ратарство. Научна књига, Београд, 1986, 1993.
 3. Тодоровић, Ј., Лазић, Б., Комљеновић, И.: Ратарско-повртарски приручник.    Лакташи, 2003.
Број часова  активне наставе   3+2 Теоријска настава:   3 Практична настава:   2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
семинарски рад 30    
колоквијум 30    

 

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема предуслова
Циљ предметаСтицање основних теоријских и практичних знања о пословању савременог предузећа у условима динамичког привредног и друштвено-политичког окружења.
Исход предметаЗнања и вештине: Студент ће стећи основна знања о релевантним економским величинама, карактеристикама савременог предузећа, основним економским принципима и функцијама предузећа.Стицање вештина мерења и описа основних економских показатеља успешности предузећа.
Садржај предметаТеоријска наставаОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ: Увод, предмет и циљ изучавања пословне економике. Повезаност пословне економике са другим дисциплинама. Репродукција.ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА, ЦИЉЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ. Врсте предузећа: друштва лица и друштва капитала. Имовина предузећа: пословна и ванпословна средства. Основна средства: амортизација. Обртна средства: оптимизација величине и структуре залиха. Извори средстава предузећа: сопствена и позајмљена средства.Укупни расходи предузећа: трошкови , калкулације цене коштања. Укупни приход предузећа: добит и губитак, расподела добити. Инвестиције. Ефикасност пословања предузећа: продуктивност, економичност и рентабилност. Информациони систем предузећа као основа за праћење и контролу ефикасности.

ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА. Вертикална и хоризонтална подела функција. Стратегија развоја предузећа.

Практична настава  У првом циклусу изводе се рачунске вежбе из: амортизације основних средстава, оптимизације залиха обртних средстава, калкулације цене коштања производа, обрачун укупног прихода предузећа, добити и расподеле добити. Израда елементарних показатеља ефикасности предузећа: продуктивности, економичности и рентабилности.

Литература

 1. Симић Антонијевић, Д.: Економика и организација предузећа, ВТШ Шабац,2004.
 2. Божић, В., Миловић, М.: Економика бизниса, ФОН Београд,1994.
 3. Петровић, М., Кисић, С.: Економика предузећа, Савремена администрација, Београд, 2001.
 4. Адижесов буквар за предузетнике, Исак Адижес , 2004.
Број часова активне наставе  3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања и аудиторне вежбе.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на предавањима 10 усмени испит 30
семинарски рад 20  
2 колоквијума 2x20=40  

 

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6/6
Услов: Положен испит из Енглеског језика - I година
Циљ предметаРазвијање и усавршавање читања, говора, разумевања и писања у оквирима информационе технологије и менаџмента. Усвајање речника енглеског језика из истих области. Способност правилне примене граматичког знања у циљу коректне употребе формалног пословног енглеског језика.
Исход предметаЗнања и вештине:Студенти ће стећи знања и способности за коришћење енглеског језика, не само као међународног језика, већ и као језика струке у циљу праћења, учешћа и коришћења најновијих научних достигнућа. Самосталност у усменом и писаном комуницирању, како у свакодневним ситуацијама, тако и у пословним контактима, креирању и излагању презентација на рачунару и пословној кореспонденцији.
Садржај предметаТеоријска наставаЈЕЗИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. Обрада тема: Computers, Central Processing Unit, Data Input and Data Output, Computer Problem Solving, Machine Language, Multiprogramming and Time-sharing, The Computer Network, Computer Personnel, Data Base and Data Base Management System, Operating System, E-business.POSLOVNI JEZIK-OBRADA TEMA: Business letters, E-mail, Placing orders, Quotations, Terms of payment, Terms of delivery, Negotiations and agreements,, Drawing up contracts, Proposals and invitations, Business announcements, Personal correspondence, Complaints, Job offers and applications, CV, Telephone calls.

Практична настава

Самостална израда семинарских радова из наведених наставних јединица. Усмена пословна и писана пословна комуникација, као и сви други облици пословног језика. Креирање и излагање презентација на рачунару. Разговор на тему културе и понашања при формалним и неформалним сусретима.

Литература

 1. Чавић, Е. : English in Informatics, Научна књига, Београд, 1993.
 2. Томић, З., Томић, Т.: Речник рачунарске технике и информатике, Грмеч, Београд, 1998.
 3. Armitaž-Amato, R.: Пословна кореспонденција, Енглески, пословна писма, електронска пошта, телефонски разговори, Klett д.о.о., Београд, 2006.
 4. Ланда, М.: Привредно-пословни речник, Грмеч, Привредни преглед, 2001.
Број часова активне наставе3+2/3+2 Теоријска настава: 3/3 Практична настава: 2/2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, интерактивне аудиторне вежбе на којима се, уз активно усмено и писано учешће студената утврђује градиво са предавања и уводе тематски садржаји карактеристични за студијски програм.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на предавањима 10 писмени испит 20
активности на часовима 10 усмени испит 20
2 колоквијума 2×10=20    
2 семинарска рада 2x10=20    

 

 

 

Студијски програм : ЗАШТИТА БИЉА
Назив предмета:  ПРАКТИЧНА ОБУКА НА МАШИНАМА У ЗАШТИТИ БИЉА
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Практична обука на машинама заштите биља има за циљ да студенте обучи у  руковању, коришћењу и одржавању машина заштите биља у савременој биљној производњи, а у исто време омогући лакше разумевање теоријске наставе из предмета Машине и уређаји у пољопривреди. 
Исход предмета Знања: Студент  треба да покаже познавање (разумевање): трактора, машина за основну и допунску обраду, негу и заштиту као и њихово подешавање за рад. Вештине: Студент  треба да буде оспособљен да рукује трактором и да прикључне машине квалитетно подешава за рад, за тимски рад, критичко мишљење, птрзентацију знања, евалуацију наставног процеса и исхода учења. 
Садржај предмета Теоријска настава 

Практична настава

Трактори, подела,основни склопови, снага и вучна сила, прикопчавање. Машине и уређаји за основну и допунску обраду земљишта, машине за ђубрење земљишта, подешавање за рад.

 

Машине за сетву, садњу и негу. Машине за заштиту биљака, методе заштите и избор машина . Техничко – технолошке карактеристике, припрема за рад и регулација, преглед изведених конструкција прскалица, запрашивача, замагљивача и уређајa за дезинфекцију семена.

 

 

Литература 1.  Пашић Г.: Познавање и коришћење пољопривредних машина. Београд, 1976.2.  Војводић М.  и сар.:  Пољопривредне машине. Нови Сад,1998.3.  Пашић Г.: Пољопривредни трактори. Београд, 1976.

 

Број часова  активне наставе  0+4 Теоријска настава:  0 Практична настава:  4
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит (тест) 30
практична рад 30 усмени испт  
семинарски рад (два ) 30  

 

 

 

Студијски програм : СTOЧАРСТВО
Назив предмета:  ПРАКТИЧНА ОБУКА НА МАШИНАМА И УРЕЂАЈИМА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предметаУпознавање студената са конструкцијом машина које се примењују у сточарској производњи, као и начином њиховог рада. Студент треба да стекне основна сазнања о машинском тракторском агрегату за извођење радних процеса у пољопривредној производњи. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање основних појмова из механике погонских машина, као и  правилног избора машина и уређаја за поједине радне операције у процесу производње.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за практичан рад са трактором и прикључним машинама, презентацију знања, ефикасно учење, тимски ра, евалуацију наставног процеса.
Садржај предмета Практична настава 

Основни појмови из механике, принцип рада мотор са унутрашњим сагоревањем, погонске машине и постројења, поњопривредни трактор.Машински и погонски материјали, елементи и механизми на пољопривредним машинама, основе електротехнике. Раскалпање и састављање мотор са унутрашњим сагоревањем, руковање са пољопривредним трактором, агрегатирање прикључних машина и практичан рад са њима.

Литература  

 1. Радивојевић Д., Тошић М,. Механизација припреме сточне хране, Пољопривредни факултет Београд 2000,
 2. Радивојевић Д., Тописировић Г., Станимировић Н.,  Механизација сточарске производње, Пољопривредни факултет Београд 20004 ,
 3. Радојевић Р., Пољопривредне машине, Пољопривредни факултет Београд 2005.

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 4
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз практичан рад са студентима на терену 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 40
практична настава      
колоквијум-и 30    
семинар-и 20    

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДА-РСТВО
Назив предмета: ПРАКТИЧНА ОБУКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ  МАШИНАМА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета: Практична обука на пољопривредним  машинама  има за циљ да студенте обучи  у руковању и коришћењу пољопривредних машина у савременој биљној производњи, а у исто време омогући  лакше разумевање теоријске наставе из предмета Пољопривредне машине.
 Исход предмета:  Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): трактора, машина за основну и допунску обраду, негу, заштиту, сређивање усева, као и њихово подешавање за рад.

Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: руковање трактором и да прикључне машине квалитетно подешава за рад, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 Садржај предмета: Практична настава: Пољопривредни трактори, машине и оруђа у обради земљишта. Tрактори, подела, карактеристике саставних делова, начини прикопча-вања пољопривредних машина, снага и вучна сила; Машине и оруђа за основну  и допунску обраду земљишта, подешавање за рад, руковање и одржавање. Остале машине у процесу производње  Машине за ђубрење земљишта, сетву, садњу, негу и заштиту усева, машине за спремање сена и силаже, жетву, вршидбу, бербу и сређивање усева, подешавање за рад, руковање и одржавање. Транспортна средства у пољопривреди.
 Литература:  

 1. Пашић, Г. (1976): Познавање и коришћење пољопривредних машина. Нолит, Београд.
 2. Пашић, Г. (1976): Пољопривредни трактори. Нолит, Београд.
 3. Војводић, М. и сар. (1998): Пољопривредне машине. Невкош, Нови Сад.
Број часова  активне наставе:  0+3 Теоријска настава:  0 Практична настава:  3
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз показне и теренске вежбе праћене интеракти-вним часовима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
практична настава 10 усмени испит 30
практичан рад 30    
семинар-и  (два семинара) 30    

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ПРАКТИЧНА ОБУКА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ I
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:  6
Услов: Нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се теоријска знања из општег и  посебног ратарства, као и других стручних предмета примене у гајењу њивског биља. Студенти се кроз програм из овог предмета упознају са комплетном технологијом производње важнијих ратарских усева (основна обрада  земљишта, предсетвена припрема, сортимент, сетва, мере неге и сређивање усева а све то у предузећима са којима Школа има сарадњу и у башти  Школе).
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање) основних принципа савремене биљне производње (ратарских, повртарских, крмних биљака, лековитих, ароматичних и зачинских биљака и цвећа).Вештине. Студент треба да буде оспособљен за успешно вођење производног процеса из области биљне производње уз поштовање основних принципа заштите, чувања, одржавања и обнављања антропогених и природних ресурса, као и за  ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска настава 

Практична настава

Основна обрада земљишта за озиме, јаре и друге усеве. Минимална обрада и други системи обраде земљишта. Предсетвена обрада земљишта за озиме културе. Ђубрење земљишта за озиме, јаре и друге усеве. Одређивање потребних количина семена за сетву. Сетва касних летњих и озимих усева. Убирање усева  и чување производа.

У ботаничкој башти студенти могу да прате развој свих гајених биљака које изучавају у оквиру предмета,  од семена до семена, да упознају сортимент, а такође и неке огледe  (комбинације ђубрења, густина усева, заштита биља и сл. )

Студенти по завршетку семестра, према наставном плану и програму Школе обављају посете  Институтима за пољопривреду.

 

Литература

 1. Јевтић,  С., Ненадић, Н., Поповић,  М., Павешић – Поповић, Ј.,  Гламочија, Ђ.,  Јевтић,  М.: Практикум из посебног ратарства. Београд, 1993.

Сва друга литература која се односи на производњу гајених биљака, научни и стручни часописи, интернет.

Број часова  активне наставе     0+4 Теоријска настава:   0 Практична настава:   4
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз теренске вежбе у комбинацији са интерактивним часовима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
практична настава 30    
колоквијум 20  
хербаријум 10    

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ПРАКТИЧНА ОБУКА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ II
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:  6
Услов: Нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се теоријска знања из општег и  посебног ратарства, као и других стручних предмета примене у гајењу њивског биља. Студенти се кроз програм из овог предмета упознају са комплетном технологијом производње важнијих ратарских усева (основна обрада  земљишта, предсетвена припрема, сортимент, сетва, мере неге и сређивање усева а све то у предузећима са којима Школа има сарадњу и у башти  Школе).
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање) основних принципа савремене биљне производње (ратарских, повртарских, крмних биљака, лековитих, ароматичних и зачинских биљака и цвећа).Вештине. Студент треба да буде оспособљен за успешно вођење производног процеса из области биљне производње уз поштовање основних принципа заштите, чувања, одржавања и обнављања антропогених и природних ресурса, као и за  ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска настава 

Практична настава

Сетва јарих, накнадних и пострних усева. Нега усева (прихрањивање, култивирање, заштита од корова, болести и штеточина, наводњавање и друге мере неге). Убирање усева и чување производа.

У ботаничкој башти студенти могу да прате развој свих гајених биљака које изучавају у оквиру предмета,  од семена до семена, да упознају сортимент, а такође и неке огледe  (комбинације ђубрења, густина усева, заштита биља и сл. )

Студенти по завршетку семестра, према наставном плану и програму Школе обављају посете  Институтима за пољопривреду.

 

Литература

 1. Јевтић,  С., Ненадић, Н., Поповић,  М., Павешић – Поповић, Ј.,  Гламочија, Ђ.,  Јевтић,  М.: Практикум из посебног ратарства. Београд, 1993.

Сва друга литература која се односи на производњу гајених биљака, научни и стручни часописи, интернет.

Број часова  активне наставе    0+4 Теоријска настава:  0 Практична настава:  4
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз теренске вежбе у комбинацији са интерактивним часовима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
практична настава 30    
колоквијум 20  
хербаријум 10    

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ПРАКТИЧНА ОБУКА ИЗ ВОЋАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
 Циљ предмета: Циљ предмета је да се теоријска знања из општег и  посебног воћарства и општег и посебног виноградарства, као и других стручних предмета, примене у гајењу воћарских култура и винове лозе. Студенти се кроз програм овог предмета практично упознају са савременом технологијом  воћарске производње (производње јабучастих, коштичавих, језграстих, јагодастих и суптропских воћних врста, сорти и њихових подлога) и савременом технологијом виноградарске производње, на огледном пољу Школе.  
 Исход предмета:  Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање) основних принципа савремене воћарске и виноградарске производње производње.

Вештине. Студент треба да буде оспособљен за успешно вођење производног процеса из области воћарске (производње јабучастих, коштичавих, језграстих, јагодастих и суптропских воћних врста, сорти и њихових подлога) и виноградарске производње,  уз поштовање основних принципа заштите, чувања, одржавања и обнављања антропогених и природних ресурса, као и за ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 Садржај предмета: Практична настава: Заснивање воћњака и винограда. Размеравање парцела и одређивање садних места. Садња воћака и винове лозе. Нега посађених садница. Калемљење. Формирање узгојног облика. Специфичности резидбе (зимске и летње). Берба, складиштење и чување плодова.

 

 Литература: 

 1. Булатовић, С. (1989):  Савремено воћарство. Нолит, Београд.
 2. Милошевић,Т. (1997): Специјално воћарство (уџбеник).Агрономски факултет и Заједница за воће и  поврће, стр. 1-580. (ISBN 86-82107-13-9, ID = 50836748), Чачак- Београд.
 3. Абрамов, Л., Жунић, Д. (2001): Посебно виноградарство. Пољопривредни факултет, Београд.
 4. Жунић, Д. (2000): Виноградарство. “Невен“, Београд.
Број часова  активне наставе: 0+4 Теоријска настава: 0 Практична настава: 4
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз непосредан рад студената на огледном пољу Школе и кроз посете водећим Институтима  у нашој земљи.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
практична настава 40 усмени испит 30
колоквијум 20  
хербаријум 10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  ПРАКТИЧНА ОБУКА У СТОЧАРСТВУ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Циљ наставе из овог предмета је оспособљавање студената да стекну потребна теоријска и практична знања из предмета практична обука у сточарству на смеру сточарство. 
Исход предмета  Знања:Студент треба да покаже знања из хигијене и неге домаћих животиња. 

Вештине: Студент треба да буде оспособљен за доношење хигијенско санитарне процене земљишта, воде, ваздуха, транспорта животиња, за тимски рад, презентацију стечених знања, ефикасно учење, процену одвијања наставног процеса.

 

Садржај предмета Теоријска наставаОснови хигијене животне средине домаћих животиња. Основне хигијенско-санитарне мере у сточарској производњи и уклањање стајњака. Принципи биоклиматологије и адаптације домаћих животиња.

Хигијена и нега одраслих јединки и младунчади домаћих животиња.  Хигијена држања и смештаја домаћих животиња.

 

Практична настава

Хигијенско–санитарна оцена земљишта. Хигијенско-санитарна оцена воде. Хигијенска оцена ваздуха. Хигијенска оцена хране. Оцена хигијенско-санитарних мера. Хигијенска оцена уклањања екскремената и коришћења стајњака. Индикатори стресне реакције организма животиња. Оцена хигијене транспорта животиња. Хигијена и нега тела домаћих животиња. Хигијена репродукције домаћих животиња. Хигијена муже и млечне жлезде животиња. Хигијена новорођених животиња. оцена хигијене економског дворишта и локација сточарских објеката. Хигијенска процена вентилације и канализације. Оцена хигијене стаје за говеда. Оцена хигијене стаја за овце и козе. Оцена хигијене стаја за коње. Оцена хигијене стаја за свиње. Оцена хигијене живинарника.

 

Литература

 1. Христов С.: Зоохигијена. Пољопривредни факултет, Београд, 2002.
 2. Бешлин Р., Христов С. 1988. Практикум из Зоохигијене. Пољопривредни       факултет. Београд, 1988. Друго издањe. 1990.
 3. Христов С., Бешлин Р.: Стрес домаћих животиња. Монографија. Пољопривредни факултет. Београд, 1991.

 

Број часова  активне наставе 0+4 Теоријска настава:  0 Практична настава:  4
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 60
самостални рад 10    
тестови (два теста) 20  

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: ПРОИЗВОДЊА ДУВАНА
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Циљ предмета је да упозна студенте са  опште произвидним и технолошким аспектима и знањима као и производњи различитих типова дувана, с обзиром на одређене специфичне области (земљиште, клима, исхрана, заштита од болести и штеточина и сушење у струји топлог ваздуха). 
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): типова дувана, услова производње, производње расада, бербе, прераде и чувања дувана.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: распознавање типова дувана,  производњу расада, производњу на њиви, заштиту, квалитет, откуп, складиштење и чување, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део. Типови и квалитет дувана; Порекло и употреба, морфолошке, биолошке, физичке и хемијске особине дувана; Услови производње дувана (клима, земљиште, исхрана, наводњавање и оплемењивање и добијање нових сората).

Посебан део. Производња расада, производња на њиви, заштита, берба и сушење, влажење, основе разврставања по класама, чување упакованог дувана до откупа, и квалитет осушеног дувана.

 

Практична настава

Основне карактеристике типова дувана; Квалитет дувана; Конструкција стакленика, пластеника; Начини загревања; Заштићене леје, распоред, пуњење леја, сетва и пикирање; Утврђивање потребних количина  семена по јединици површине; Сушаре за дуван.

 

Литература

 1. Узуновски, М.: Производња дувана. ГРД ’’Просвета’’, Ниш 1987.
 2. Томић, Љ., Демина, А.: Технологија производње и познавање дувана. Суботица – Београд, 1977.
 3. Поповић, Р.: Производња дувана типа Вирџинија. Београд, 2000.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеПрограм се изводи кроз предавања праћена показним, и теренским  вежбама, у комбинацији са интерактивним часовима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испит 30
колоквијум 30    
семинар-и (два семинара) 30    

 

 

 

Студијски програм:  РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ПРОИЗВОДЊА ЛЕКОВИТОГ БИЉА
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ:  6
Услов:   Нема
Циљ предмета:Стицање основних теоријских и практичних знања о најважнијим гајеним лековитим биљним врстама, њиховим особинама, условима и технологијом производње уз сагледавање њихове специфичности у погледу агротехничких и фитотехничких мера, затим познавање примарне прераде лековитих биљних сировина, начина коришћења лековитог биља и стандардима.
Исход предмета:Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): основних појмова о биљним лековитим сировинама, општих принципа производње биљних лековитих сировина, основних законских регулатива из области производње и прераде лековитог биља, основних параметара квалитета лековитог биља и познавање употребе лековитог биља.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: ботаничку детерминацију врста лековитих биљака, препознавање биљних лековитих сировина, очување лековитог биља рационалним коришћењем из спонтане флоре, овладавање основама технологије производње лековитог биља, ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета:Теоријска настава: Општи део. Употреба лековитог биља кроз историју; Биљне лековите сировине (дроге); Производња лековитог биља, услови за гајење, размножавање, берба, сушење, примарна прерада, паковање, чување; Узроци кварења дрога; Замене, примесе и фалсификати; Стабилизација и ферментација дрога; Стандардизација; Употреба лековитог биља. Посебан део. Алкалоидне биљке; Хетерозидне биљке; Сапонозидне биљке; Танинске биљке; Ароматичне биљке; Уљане биљке; Витаминске биљке; Слузне биљке; Фитонцидне биљке; Разно. Из сваке групе монографски се обрађују само најважније гајене лековите биљке.Практична настава: Вежбе се изводе у лабораторији и обухватају: Појам и подела биљних лековитих сировина- дрога. Стручна номенклатура. Ботаничка детерминација важнијих лековитих биљака и упознавање са њиховим морфолошким особинама преко хербаријума и свежих биљака. Упознавање целих и резаних дрога, етарских уља, чајних мешавина.
Литература:

 1. Кишгеци, И., Адамовић, Д., Кота, Е. (1994): Производња лековитог биља. Београд.
 2. Кишгеци, Ј. (2002): Лековито биље, гајење, сакупљање, употреба. Партенон, Београд.
 3. Степановић, Б.(1998): Производња лековитог и ароматичног биља.  Београд.

Сва друга литература која се односи на производњу лековитог  и ароматичног биља, научни и стручни часописи, интернет.

Број часова  активне наставе:   3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10  усмени испит 30
тестови  (два теста) 40
колоквијум 20    

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  ПРОИЗВОДЊА МЛЕКА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета Циљ и задатак овог  предмета је  да упозна  студенте у технолошком процесу производње  квалитетног, хигијенски и здравствено исправног млека и чиниоцима који утичу на квантитет и квалитет произведеног млека. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање знања  из области технологије производње млека, муже крава, поступка са на месту производње, хигијене млека и оцене квалитета млека.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за производно-технолошки процес у производњи млека,

тимски рад,  евалуацију наставног процеса и исхода учења.

 

Садржај предмета Теоријска наставаСтварање и лучење млека - Биосинтеза састојака млека. Стварање појединих састојака млека. Механизам егзоцелуларне секреције састојака млека. Хормонално-нервна регулација лучења млека. Хемија млека. Физика млека. Микробиологија млека. 

 

Утицај различитих фактора на количину и састав млека –  Хигијена производње млека. Мужа крава. Обрада млека на месту производње. Технологија киселомлечних производа и сира.

 

Практична настава

Обрађивање % масти у млеку, одређивање казеина, доказивање албумина и глобулина у млеку. Одређивање млечног шећера. Утврђивање киселости и густине млека. Одређивање степена чистоће млека. Посета млекари и откупном месту.

 

Литература 1.  Вујичић М.: Млекарство. Научна књига, Београд,1987.2.  Остојић М.: Производња и примарна обрада млека. Београд,1995.3.  Глишић З.: Производња млека. Виша пољопривредна школа, Шабац, 2004.

 

Број часова  активне наставе 3+3 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 30
семинарски рад 30    
тестови (два теста) 20  
колоквијум 10  

 

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  ПЧЕЛАРСТВО
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање основних знања о технологији пчеларства и значају пчеларства у сточарству као и производима пчела.
 Исход предмета:Знањa.  Студент треба да покаже познавање знања: значаја пчеларства у пољопривреди, морфологији и анатомији медоносне пчеле, размножавању пчела, леглу и животу пчелињег друштва у току године, гајењу пчела и хигијени пчеларења.Вештине.  Студент треба да буде оспособљен: да схвати значај медоносне пчеле у пољопривреди са директним и индиректним користима,да препозна и опише спољашње и унутрашње органе медоносне пчеле, схвати основе гајења, репродукције и исхране, препозна и санира штеточине и болисти легла и пчела, тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета:Теоријска настава:  Живот пчелињег друштва. Увод, систематика пчела, живот пчелињег друштва, генетика, селекција и оплемењивање пчела, апитехника, хигијена пчеларења и санација, главне медоносне биљке и експлоатација.Практична настава: Постављање пчелињака. Преглед пчела. Чишћење кошница. Пролећно прихрањивање пчела. Намештање сатних основа. Изједначавање пчелињих друштава. Замена матица, додавање матица. Цеђење меда. Припрема пчелињих друштава за зиму.
 Литература: 1. Кулинчевић, Ј., Гачић, Р. (1991): Пчеларство.  Београд.2. Константиновић, Б. (1996): Практично пчеларство. Савез пчеларских организација Србије, Београд.

3. Ћеримагић, Х. (1991): Пчеларство. Задружна књига, Сарајево.

Број часова  активне настав: 2+2 Теоријска настава:  2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Теоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 усмени  испит 30
тестови (два теста) 40  
колоквијум 20  

 

 

Студијски програм :  АГРОМЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА БИЉА,  ВОЋАРСТВО И ВИНОГРА-ДАРСТВО
Назив предмета:  РАТАРСТВО
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:Стицање основних теоријских и практичних знања о привредно најважнијим ратарским биљкама, њиховим особинама, условима и технологијом производње. Посебна пажња посвећена је правилној примени савремене агротехнике и систему биолошког ратарења.
Исход предмета:Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): основних карактеристика биљне производње,  улоге и значаја агротехничких мера и њиховог утицаја на културне биљке, као и услова успевања и технологије гајења најважнијих ратарских биљака.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: препознавање и опис појединих врста ратарских биљака, одређивање етапа органогенезе и фенолошких фаза растења, правилну примену агротехничких мера уз целокупно сагледавање специфичности обраде земљишта и исхране за сваку врсту појединачно, затим правилан избор сорте, сетве, неге и заштите усева, начина бербе, спремања и коришћења производа,  као и за коришћење стандардних метода за испитивање квалитета семена пољопривредног биља према законским прописима, ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмет:Теоријска настава: Општи део обухвата све најважније агротехничке мере које се примењују у ратарској производњи (обрада земљишта, плодоред, сетва – садња, нега усева, корови и њихово сузбијање, жетва тј. убирање ратарских култура). Посебан део. Жита; Зрнене махунарке; Биљке за техничку прераду; Биљке за производњу сточне хране. Из сваке од претходно наведених група, монографски се обрађују само најважније културе (озима пшеница, кукуруз, соја, сунцокрет, шећерна репа, кромпир, плава луцерка), уз посебан осврт на гајење  уз посебан осврт на гајење ових култура  у условима еколошке и одрживе пољопривредне производње.Практична настава: Вежбе се изводе у лабораторији и на терену, а обухватају следеће садржаје: Испитивање квалитета семена применом јединствених метода за контролу квалитета семена. Врсте узорака и начин узимања узорака семена. Партија семена. Испитивање чистоће семена, клијавости, масе хиљаду зрна, садржаја влаге у семену и др. Дорада семена. Декларација о семену. Одређивање количине семена за сетву и садњу. Упознавање морфолошких и биолошких особина културних биљака које су предвиђене наставним програмом.
Литература:

 1. Молнар, И. (1995): Опште ратарство.  Нови Сад.
 2. Гламочлија, Ђ. (1997): Ратарство.  Београд.
 3. Петровић, С. (2006): Ратарство (ауторизована скрипта). Виша пољопривредна школа, Шабац.
 4. Закон о семену. Службени гласник РС, бр. 45/05.

Сви уџбеници ратарства других аутора, научни и стручни часописи, интернет.

Број часова  активне наставе:   2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе:Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 усмени испит 30
тестови (два теста) 40  
колоквијуми (два колоквијума) 20    

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉА
Назив предмета:  РИБАРСТВО
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета Циљ наставе овог изборног предмета је оспособљавање студената да стекну неопходна теоријска и практична знања  из рибарске произвидње. 
Исход предмета Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање): стања рибарства у Србији и свету, технологије гајења у топловодним и хладноводним рибњацима као и кавезним системима.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: сагледавање животног станишта-водене средине за гајене организме, учествовање у вођењу и реализацији технологије производње на топловодним,хладноводним и рибњацима кавезним типа, ефикасно учење,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и исхода учења.  
Садржај предмета Теоријска наставаОпшти део. Привредна важност рибарства; Биолошке одлике рибе; Еколошки услови рибарства; Анатомија и физиологија риба; Размножавање риба.

 

Посебан део.  Подела  риба; Одгајивање шаранске рибе; Одгајивање пастрмске рибе; Изградња и функционисање рибњака; Исхрана риба.

 

 

Практична настава

Циљ вежби је да се студенти практично упознају са технологијом одгајивања риба у рибоодгајивалиштима посебно шаранске рибе.

 

Литература

 1. Кришто В.: Рибарство.  Београд, 1988.
 2. Глишић З.: Рибарство. Ауторизована скрипта. Виша пољопривредна школа, Шабац.

 

Број часова  активне наставе 3+3 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 30
практична настава 30    
тестови (два) 30  

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  СВИЊАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:8
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања o расама, селекцији, оплемењивању и размножавању  свиња, технологији одгајивања свих категорија свиња, индентификацији и евиденцији у свињарству. 
Исход предмета  Знања: Студент треба да покаже познавање (разумевање): раса и особина свиња, идентификације и евиденције у свињарству, основних принципа селекције и оплемењивања свиња, методе тестирања свиња, метода оцене приплодне вредности свиња, основних процеса размножавања свиња, квалитета трупа и меса свиња, технолошког процеса размножавања свиња, технологије одгајивања свих категорија свиња, производних фаза, система, начина држања и смештаја свиња, добробити смештаја, неге и држања свиња, еколошки прихватљиве производње свиња.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за:идентификацију и вођење евиденције у свињарству, оцену спољашњег изгледа свиња, спровођење тестирања свиња и примену опреме за оцену телесног сатава свиња у живом и закланом стању. Организовање технолошког процеса у свињарству, израчунавање производних показатеља у свињарству,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаПривредни значај и карактеристике свињарства; Зоолошке карактеристике свиња и њихових сродника; Идентификација и евиденција у свињарство; Расе свиња; Пораст и развитак свиња.

 

Селекција свиња: Репродукција свиња; Технологија производње свиња; Објекти за смештај свиња; Законска регулатива везана за свињарство.

 

Практична настава

Систематско место свиња. Главни центри и време припитомљавања свиња. Изворни облици домаћих раса свиња. Сродници свиња. Зоолошка обележја свиња. Основне биолошке и производне карактеристике свиња. Основне анатомске карактеристике свиња. Обележавање свиња. Евиденција у свињарству. Особине интраутериног и екстраутериног раста и развоја свиња. Вештачко осемењавање крмача и назимица. Оцена квалитета трупа и меса свиња. Важећи прописи у нашој земљи. Законска регулатива у Европској Унији.

 

Литература

 1. Белић Ј., Гајић Ж., Исаков Д., Огњеновић А., Штерк В.: Савремено свињарство. Београд, 1972.
 2. Станчић Б.,  Сахиновић Р.: Биотехнологија у репродукцији свињаНови Сад, 1998.
 3. Станчић Б.: Репродукција домаћих животиња. Нови Сад, 1994.
 4. Теодоровић М., Радовић И. : Свињарство. Нови Сад, 2004.
Број часова  активне наставе  3+3 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 60
колоквијум 10    
тест  (два теста) 20  

 

 

 


Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  СИТНО СТОЧАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања o технологији одгајивања и начинима искоришћавања живине,оваца и коза.
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): привредног значаја живинарске производње, порекла, припитомљавања зоолошке систематизације, екстеријерних, морфолошких и продуктивних својстава живине, раса, хибрида и обележавања различитих врста живине, одгајивачко селекцијских метода, размножавања различитих врста живине и матичног књиговодства у живинарству, ситема држања( гајења)  и технологије производње живинског меса и јаја  различитих врста живине, очувања генетичких ресурса живине и примене информационих система у живинарству. Привредна важност овчарске и козарске производње. Типови и расе оваца и коза и њихове производне особине. Производња вуне, меса и млека. Технологија одгајивања и репродукција оваца и коза.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: препознавање и описивање  екстеријерних особина различитих врста, раса и хибрида живине, познавање основних принципа одгајивачко-селекцијског рада, репродукције живине и хибридизације у живинарству, познавање основних начела производње живинског меса и јаја различитих врста живине. Познавање и описивање екстеријерних особина различитих раса овац и коза, познавање основних принципа одгајивачко-селекцијског рада и репродукције оваца и коза,  тимски рад,  евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

 

Садржај предметаТеоријска настава Живинарство. Привредна важност живинарства и производи од живине. Систематско место живине. Типови, расе, хибриди живине и њихове производне особине. Расе кокошака, ћурака, патака и гусака. Одгајивачко селекци-јске методе, размножавање различитих врста живине и матично књиговодство. Системи држања – гајења различитих врста живине и технологија производње  живинског меса и јаја. Очување генетичких ресурса и стратегија развоја живинарства у нашој земљи, употреба информационих система у живинарству.Овчарство. Привредна важност овчарске и козарске производње. Систематско место оваца и коза. Типови и расе оваца и коза и њихове производне особине. Производња вуне, меса и млека. Технологија одгајивања и репродукција оваца и коза. Смештај и нега оваца и коза. Мере за унапређење овчарства и козарства.

Практична настава

Упознавање са техником инкубације. Упознавање са техником одгајивања подмлатка. Рад у процесу производње јаја. Рад у процесу производње бројлера и това одрасле живине. Краниолошке одлике оваца и коза. Одређивање старости оваца и коза.. Обележавање оваца и коза. Процењивање екстеријера појединих типова и упознавање раса оваца и коза. Избор оваца и овнова за приплод. Упознавање стаја и других објеката за држање оваца. Стрижа оваца, организација и начина.

Литература

 1. Богосављевић-Бошковић Снежана, Митровић С.: Гајење различитих врста живине (монографија). Агрономски факултет, Чачак, 2005.
 2. Митровић С.: Врсте, расе и хибриди живине. Универзитет у Београду,1996.
 3. Митић Н.: Овчарство. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
 4. Искић Ц, Латиновић Д, Грубић Г:  Гајење оваца и коза.  Пољопривредни факултет Земун. Београд 2006.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 50
тестови (два теста) 30  
колоквијум 10  

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  СПЕЦИЈАЛНА ИСХРАНА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаУпознавање  студената са теоријским принципима и практичним решењима исхране појединих врста домаћих животиња. Програмом је обухваћена исхрана преживара свиња и живине. 
Исход предмета Знања.  Овладавање студената теоријским принципима и практичним решењима исхране појединих врста и категорија домаћих животиња.Вештине.  Студент треба да буде оспособљен  за: одређивање потреба у хранљивим материјама за поједине врсте и категорије домаћих животиња; састављање оброка за поједине категорије говеда, оваца и коза, за састављање  комплетних  и допунских смеша за поједине  категорије свиња и  различите врсте и категорије живине, као и за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаИсхрана преживара. Анатомско- физиолошке особе-ности исхране преживара. Исхрана говеда. Избор хранива за говеда. Исхрана крава. Потребе у хранљивим материјама, исхрана у производном циклусу, утицај исхране на производњу и састав млека, оброци за краве. Исхрана подмлатка-карактеристике прелазног периода исхране, потребе у хранљивим материјама, оброци за телад. Исхрана приплодног подмлатка (телади и јунади). Исхрана јунади у тову. Исхрана приплодних бикова. Исхрана оваца.Опште карактеристике исхране оваца, исхрана приплодних оваца, храна и оброци за овце, исхрана подмлатка, исхрана овнова, тов јагњади и оваца. Исхрана коза-потребе коза у хранљивим материјама, избор хранива и понашање коза при исхрани.

Исхрана непреживара. Исхрана свиња-анатомско-физиолошке особености исхране свиња, потребе свиња у појединим хранљивим материјама, адитиви у исхрани свиња, исхрана појединих категорија: приплодних крмача, прасади, приплодног подмлатка, свиња у тову и нерастова. Исхрана живине- анатомско-физиолошке особености исхране живине. Системи исхране живине. Исхрана појединих категорија: кокоши, пилића у тову,приплодног подмлатка и кокоши носиља. Потребе у хранљивим материјама, смеше, техника исхране. Исхрана ћурака, гусака,пловки-потребе у хранљивим материјама, састав смеша и техника исхране.

 

Практична настава

Састављање оброка за поједине категорије говеда. Израчунавање цене коштања дневног оброка.Састављање оброка за поједине категорије оваца различитог правца производње. Састављање смеша за поједине категорије свиња. Састављање смеша за поједине врсте и категорије живине. Израда плана и биланса сточне хране.

Литература

 1. Јокић Ж., Ковчин С., Тодоровић-Јоксимовић М.: Исхрана живине. Београд, 2004.
 2. Ковчин С.: Исхрана свиња. Нови Сад, 1993.
 3. Макевић М., Ђорђевић Н., Грубић Г., Јокић Ж.: Исхрана домаћих животиња. Београд- Земун, 2004.
 4. Павличевић А., Грубић Г., Јокић Ж.: Исхрана домаћих животиња, дивљачи и риба, (приручник ), практикум. Београд, 1999.

 

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
присуство на настави 10 усмени испт 60
колоквијум 20    
активност у току наставе 10  

 

 


Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ, СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
Назив предмета:  СТОЧАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања o основним појмовима из сточарства, хранивима за исхрану домаћих животиња и  производима сточарске производње, у циљу успешног обављања послова у тржишној економији из области сточарства.
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање  (разумевање): појмова из сточарства (говедарства, свињарства, овчарства и живинараства), хранива за исхрану домаћих животиња и производа сточарске производње.Вештине: Студент треба да буде оспособљен за: препознавање врста, раса и категорија домаћих животиња,  препознавање и правилно коришћење хранива која се користе у исхрани стоке, као и за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
Садржај предмета Теоријска наставаОпште сточарство. Привредна важност и стање сточарства, биолошке одлике стоке; Екологија; Екстеријер, конституција и кондиција; Плодност и размножавање домаћих  животиња.

Специјално сточарство. Гајење и искоришћавање говеда, оваца, коза, свиња и живине; Врсте, расе и категорије домаћих  животиња; Хранива која се користе у исхрани домаћих животиња.

 

Практична настава

Oцена  екстеријера, обележавање стоке, вођење матичне евиденције, упознавање са технолошким процесом производње.

 

Литература

 1. Николић Д., Симовић Б.: Опште сточарство. Научна књига, Београд ,1989.
 2. Митић Н.и сар.: Говедарство. Завод за уџбенике, Београд, 1987.
 3. Теодоровић М., Радовић И. : Свињарство. Нови Сад, 2004.
 4. Митић Н.: Овчарство. Завод за уџбенике, Београд, 1984.
 5. Петровић В.: Живинарство. Научна књига, Београд, 1991.
 6. Глишић З., Томић И.: Сточарство (скрипта). Виша пољопривредна школа, Шабац, 2001.
Број часова  активне наставе  3+2 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2
Методе извођења наставеТеоријска настава, практичне вежбе и интерактивни часови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 30
тестови (два теста) 30  
семинарски рад 30  

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:  СТРАТЕГИЈСКО ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предметаЦиљ предмета је оспособљавање студената за новијем приступу планирању у предузећу које се посматра као функција менаџмента. Полази се од утицаја планирања на структурне промене на макро и на микроекономском нивоу.
Исход предмета Знања и вештине. У професионалном послу студенти треба да поседују знања и вештине у поступности стратешког планирања и примени конкретних метода и модела у стратегијском пословном планирању, као и да буду оспособљени за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења
Садржај предмета Теоријска наставаПланирање као функција менаџмента; функција менаџмента и планирање; Систематски приступ планирању; Маркетинг орјентација планирања; Планирање нових предузетничких подухвата. Планирање и структурне промене; Анализа процеса пословног планирања; Карактеристике стратегијског планирања. Модел стратегијског планирања; Анализа окружења; Развој предузећа. Информациони систем за планирање; Управљачки информациони систем; Информациона база за планирање; Информациона подршка стратегијском планирању; Систем за подршку одлучивању; Систем за подршку планирању; Савремене методе и технике планирања; СWОТ анализа; Метод критичних фактора успеха; Анализа гепа; Метод сценарија; Метод портфолиа; Симулација; Управљање путем циљева; ПИМС програм; Случајеви из стратегијског планирања;

 

Практична настава

Студенти активно учествују у анализи и дефинисању стратегијских проблема и симулирају стратегијске пословне планове.

 

Литература

 1. Милићевић, В.: Стратегијско пословно планирање: Култура, Београд, 2004.
 2. Давис, К.: Стратегиц Манагемент, Неw Yорк,  Хомеwоод, Бостон, 1990.
 3. Изводи са предавања.
Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30    
семинар-и 30    

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА – АГРОМЕНАЏМЕНТ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6/6
Услов: Нема
Циљ предмета Предмет треба да омогући стицање практичних знања из основа агроменаџмента, односно управљања и организације предузећа из области аграра: пољопривредних предузећа, предузећа прехрамбене индустрије и задруга.Упознавање студента са организацијом, технологијама и опремом у којој се технологија води у предузећу или установи  у којима се обавлја стручна пракса, као и прописаном радном и технолошком дисциплином.Развијање одговорности за самостални рад и смисла и склоности за рад у тиму, односно организацији.
Исход предмета  Знања и вештине. Да студент , када положи испит, буде у стању стечена теоријска знања примењује у пракси; по запошљавању, лако и брзо укључи у радни процес;са лакоћом технички комуницира са другим запосленим; проактивно , самостално или у тиму, учествује у решавању производне или организационе проблематике;примењује основне економске  принципе пословања  у предузећу;буде одговоран и поуздан на радном месту; разуме и поштује хијерархију и њену улогу у функционисању предузећа. 
Садржај предмета Практична наставаСтудент у радно време долази у предузеће и пошујући мере радне и технолошке дисциплине, изводи предвиђене активности које су предвиђене као циљ предмета.У току извођења стручне праксе, студент се упознаје са устројством и организацијом предузећа у којој обавља праксу;информише се о систему квалитета који се примењује у организацији; упознаје се са организацијом пословних функција у предузећу;упознаје производни процес, , организацију набавке сировина и материјала и организацију продаје готових производа.;проучава примену маркетинг концепције у предузећу.Детаљно се упознаје са карактеристичном проблематиком из које потиче тема коју обрађује на стручној пракси..Израђује постављени задатак.Припрема и предаје оверени дневник са обрађеном темом стручне праксе.
Литература Препоручена литература из области теме стручне праксе(библиотека Школе, предузећа, Интернет
Број часова  активне наставе 0+4/0+4 Теоријска настава:  0/0 Практична настава:  4/4
Методе извођења наставеСтручну праксу студенти обављају уз координисани стручни надзор, помоћ и вођење од стране одговорног сарадника у наставној бази, у предузећу у којем обављају стручну праксу..

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току стручне праксе 10 одбрана рада стручне праксе 30
практична настава 30    
оцена дневника сртучне праксе 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА – ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
 Циљ предмета: Предмет треба да омогући студенту стицање практичних знања из технологије савремене воћарске производње (производње јабучастих, коштичавих, језграстих, јагодастих и суптропских воћних врста, сорти и њихових подлога) и виноградарске производње.
 Исход предмета: Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање) технологије воћарске и виноградарске производње.

Вештине. Студент треба да буде оспособљен за  примену савремене технологије у производњи: јабучастих, коштичавих, језграстих, јагодастих и суптропских воћних врста, винове лозе и њихових сорти и подлога. Такође, студент треба да буде оспособљен да претходно стечена знања примени у пракси за решавање конкретних технолошко-организационих проблема

 Садржај предмета: Практична настава: Стручна пракса обављаће се на пољопривредним газдинствима која се баве воћарско-виноградарском производњом. Студенту треба да буде омогућено успешно праћење и укључивање у  производни процес ради реализације могуће теме  за одбрану рада стручне праксе.
 Литература:У зависнисти од предмета и избора конкретне теме за одбрану рада из стручне праксе. 
Број часова  активне наставе: 0+8 Теоријска настава: 0 Практична настава: 8
 Методе извођења наставе: Консултације и писање дневника у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току стручне праксе 10 одбрана рада стручне праксе 30
практична настава 30  
оцена дневника стручне праксе 30  

 

 

 

 

Студијски програм : ЗАШТИТА  БИЉА
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА – ЗАШТИТА БИЉА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 12
Услов: Нема
Циљ предмета Предмет треба да омогући студенту стицање практичних знања из основа технологије производње пестицида, ђубрива, складиштење, промету и примени  у производњи (жита, индустријског биља, крмног биља, лековитог биља као и поврћа и цвећа у заштићеном простору и на отвореном пољу) и пратећом механизацијом. 
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): основе технологије производње пестицида , ђубрива и промета као и пратеће механизације. Вештине. Студент треба да буде оспособљен за  примену  пестицида у свременој биљној производњи, рад у пољопривредној апотеци, у фабрици за производњу пестицида и ђубрива, у складиштима житарица, комуналној хигијени и производним организацијама (задруге, пољопривредна предузећа, стакленици, пластеници и др.), правилним подешавањем пратеће механизације,  ефикасно учење , тимски рад, критичко мишљење, презентација знања  и евалуацију наставног процеса и исхода учења.

 

Садржај предмета Практична наставаПредузеће (фирма) где се обавља  стручна пракса треба да омогући студенту успешно праћење производног процеса  ради реализације могуће теме  за одбрану рада стручне праксе. Да студент у оквиру производног процеса сагледа основне принципе производње пестицида,методе примене, складиштења и промета као и у примени пестицида у производњи ратарских, повртарских усева, индустријског , лековитог биља и цвећа као и присуству правилног подешавања за рад пратеће механизације.

 

Литература У зависнисти од предмета и избора конкретне теме за одбрану рада из стручне праксе.
Број часова  активне наставе 0+8 Теоријска настава:  0 Практична настава:  8
Методе извођења наставеСтручна пракса у комбинацији са интерактивном наставом се изводи на терену, где студенти воде дневник стручне праксе који садржи елементе производног процеса којем присуствују.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току стручне праксе 10 одбрана рада стручне праксе 30
практична настава 30    
оцена дневника сртучне праксе 30  

 

 

 

Студијски програм : РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА – РАТАРСТВО СА ПОВРТАРСТВОМ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 12
Услов: Нема
Циљ предмета Предмет треба да омогући студенту стицање практичних знања из основа технологије савремене њивске производње (производње жита, индустријског биља, крмног биља, лековитог биља као и поврћа и цвећа у заштићеном простору и на отвореном пољу) и пратећом механизацијом. 
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање (разумевање): технологије производње жита, индустријског  крмног, лековитог биља као и поврћа и цвећа и пратеће механизације.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за  примену савремене технологије у производњи:  жита, индустријског  крмног, лековитог биља као и поврћа и цвећа у затвореном и отвореном простору и правилним подешавањем пратеће механизације, ефикасно учење , тимски рад, критичко мишљење, презентација знања  и евалуацију наставног процеса и исхода учења.

 

Садржај предмета Практична наставаПредузеће (фирма) где се обавља  стручна пракса треба да омогући студенту успешно праћење производног процеса  ради реализације могуће теме  за одбрану рада стручне праксе. Да студент у оквиру производног процеса сагледа основне принципе обраде земљишта, сетве, садње, неге, жетве и бербе ратарских и повртарских усева, лековитог биља и цвећа као и  да присуствује правилном подешавању  за рад пратеће механизације.

 

Литература У зависнисти од предмета и избора конкретне теме за одбрану рада из стручне праксе.
Број часова  активне наставе 0+8 Теоријска настава:  0 Практична настава:  8
Методе извођења наставеСтручна пракса у комбинацији са интерактивном наставом се изводи на терену, где студенти воде дневник стручне праксе који садржи елементе производног процеса којем присуствују.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току стручне праксе 10 одбрана рада стручне праксе 30
практична настава 30    
оцена дневника сртучне праксе 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : СТОЧАРСТВО
Назив предмета:  СТРУЧНА ПРАКСА -СТОЧАРСТВО
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предметаПредмет треба да омогући студентима стицање практичних знања из основа технологије интензивне сточарске производње у говедарству, свињарству, овчарству козарству и живинарству. 
Исход предмета  Знања. Студент треба да покаже познавање процеса технологије говедарске, овчарске, козарске, свињарске и живинарске производње.Вештине. Студент треба да буде оспособљен за: примену савремене интензивне производње у сточарству, тимски рад, критичко мишљење и презентацију знања.
Садржај предмета Практична настава Установа где се обавља стручна пракса треба да омогући студенту успешно праћење производног процеса

ради реализације теме за одбрану рада стручне праксе. Да студент у оквиру производног процеса сагледа основне принципе одгајивања, неге, здравствене заштите, репродукције, исхране домаћих  животиња, вођења евиденције и селекције у сточарској производњи, технологију производње сточне хране,  као и прераде  и реализације сточарске производње.

 

Литература  У зависности од предмета и избора конкретне теме за одбрану рада из стручне праксе. 
Број часова  активне наставе 0+6 Теоријска настава:  0 Практична настава: 6
Методе извођења наставе Стручна пракса у комбинацији са интерактивном наставом се изводи на терену, где студенти воде дневник стручне праксе који садржи елементе производног процеса којем присуствују. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току стручне праксе 10 одбрана рада стручне праксе 30
практична настава 30    
оцена дневника стручне праксе 30  

 

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема предуслова
Циљ предметаУпознавање студената са теоријом и праксом инвенстирања и финансирања инвестиција у дуготрајну материјалну имовину и дугорочне вредносне хартије.
Исход предметаЗнања и вештине. Студенти би требало да стекну општа и применљива знања и вештине о планирању, анализи и оцени финансијске прихватљивости и финансирања дугорочних улагања у материјалну и финансијсју имовину. Студенти би били оспособљени да самостално ураде инвестициони програм.
Садржај предметаТеоријска наставаИНВЕСТИРАЊЕ У ДУГОТРАЈНУ МАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ. Појам, циљеви и карактеристике инвестиција. Процена времена експлоатације и финансијских учинака инвестиција. Методе оцене и избора инвестиционих пројеката. Ризик улагања у дуготрајну материјалну имовину. Куповина предузећа и делова предузећа. Анализа и оцена инвестиционих пројеката.ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА. Појам, карактеристике и врсте дугорочних извора финансирања инвестиција. трошкови финансирања дугорочних извора инвестиционих пројеката. Затварање финансијске конструкције финансирања.

ИНВЕСТИРАЊЕ У ДУГОРОЧНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ. Појам, карактеристике и врсте дугорочних вредносних папира. Портфолијо теорија. Критеријуми обликовања портфеља дугорочних вредносних папира. Ризик улагања у дугорочне хартије од вредности. Управљање портфолијом дугорочних вредносних папира. Анализа случајева из праксе.

Практична настава

На аудиторним вежбама се анализирају и решавају конкретни проблеми из праксе у области управљања финансијама.

Литература

 1. Марић, Б.: Управљање финансијама. Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, 2004.
 2. Милутин, Ђ.: Менаџмент инвестиционих процеса, ИЦИМ, Крушевац, 2004.
 3. Јовановић, П.: Управљање инвестицијама, Графослог, Београд, 2000..
Број часова активне наставе 2+3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3
Методе извођења наставеУ настави се примењују аудиторне методе. Студентима се презентирају примери из праксе, као известан број конкретно урађених и реализованих инвестиционих пројеката у Србији, у периоду од 1990 до 2006. године.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току  наставе 10 усмени испит 30
тест (три ) 30    
семинарски рад 30    

 

 

Студијски програм: АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема предуслова
Циљ предметаСтицање стручних знања из области планирања, обезбеђивања, обуке и мотивације кадрова, као и вештина потребних за тимски рад при реализацији пословних пројеката.
Исход предметаСтуденти ђе стећи основна знања и вештине у управљању људским ресурсима.
Садржај предметаТеоријска наставаПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ КАДРОВА: Привредна друштва и људски ресурси. Основе управљања људским ресурсима. Планирање потреба за кадровима. Регрутовање кадрова. Селекција, избор и пријем кадрова у процесима рада. Обука кадрова. Напредовање и развој кадрова. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА: Мотивација, комуникација и активирање запослених. Управљање конфликтима запослених. Иновације и људски ресурси. Тимски рад.Практична настава

На аудиторним вежбама се анализирају и решавају конкретни проблеми из области управљања кадровима. У оквиру вежби организује се обилазак значајнијих привредних друштава која упошљавају већи број радника.

Литература1.Вујућ, Д.: Менаџмент људских ресурса и квалитета, Центар за примењену психолгију, Београд, 2000.2.Пржуљ, Ж.: Менаџмент људских ресурса (скрипта), Факултет „Браћа Карић”, Београд, 1999.3.Петровић, М.: Управљање развојем кадрова, ФОН, Београд, 1998.

4.Даниел, А. W., Воицх, Д. Јр.: Менаџмент, процес, структура и понашање, Грмеч, Београд, 1994.

Број часова активне наставе 2+3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе.

Оцена знања

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 30
колоквијум-и 30    
семинар-и 30    

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА БИЉА, ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета:  УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ
Статус предмета: Обавезан, изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
 Циљ предмета: Упознавање студената са основним знањима неопходним за управљање пројектом. Акценат је на планирању развојних пројеката, њиховој припреми и имплементацији.
 Исход предмета:  Знања и вештине. Студенти треба да стекну основна  знања и вештине у  управљању пројектом и да буду оспособљени за  ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.
 Садржај предмета: Теоријска настава:Пројект-дефиниционе напомене. Циклус пројеката. Анализа изводљивости пројеката. Финансијска и економска анализа. Идентификација трошкова и користи. Вредновање трошкова и користи. Инвестициони критеријуми. Неизвесност и анализа осетљивости.  Имплементација и мониторинг. Еваулација.

 

Практична настава: На часовима вежби детаљно се разматрају поједине теме са предавања и студенти излажу своје семинарске радове. У оквиру часова вежби организују се посете значајнијим предузећима ради упознавања са њиховим пројектима.

 Литература:  1. Ђуричин, Д.(1996): Управљање помоћу пројеката, Београд.

2. Керзнер, Х. (2000): Пројецт Манагемент, Јохн, Wиллеy анд Сонс.

3. Јовановић, П. (1997): Управљање пројектом. ФОН, Београд.

Број часова  активне наставе 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30    
семинар-и 30    

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:  УПРАВЉАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета Цуљ предмета је да студенти праве разлику између матркетинг функције и да примењују адекватан процес комуникације у условима високог степена неизвесности. 
Исход предмета  Знања и вештине. Студенти трба да стекну основна знања и вештине у понашању и управљању у кризним ситуацијама и треба да буду оспособљени за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад,  презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења. 
Садржај предмета Теоријска наставаКризна ситуација-дефиниција и значај; Емотивне информације;  Средиште јавне пажње; Комуникација са циљним групама; Поступак доношења исправне одлуке; Кризе узроковане неадекватном технологијом; Конфронтационе кризе; Кризе менаџментског неуспеха; Кризе условљене нереалним промоцијским понудама; Кризно планирање; Управљање активностима односа с јавношћу у кризним ситуацијама; Значај успоставаљања добрих односа са медијима; Односи с јавношћу у ризичним ситуацијама; Односи с јавношћу усузбијању негативних ситуација понашања јавности.

 

Практична настава

Студенти активно учествују у симулирању модела управљања у кризним ситуацијама.  .

 

Литература 1. Филиповић,В.: Костић, М., Прохаска, С.: Односи с јавношћу, ФОН, Београд, 2001.2. Томсон, Р.: Вештина руковођења, Цлио, Београд, 2000.3. Котлица, С.: Основи предузетништва, Виша пословна школа, Нови Сад, 2002.

4. Судар, Ј.: Промоција, Информатор, Загреб, 1981.

Број часова  активне наставе 2+3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 30    
семинар-и 30    

 

 

 

Студијски програм : АГРОМЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета Основни циљ овог предмета је овладаваље основним теоријским систематизованим практичним знањима из области пословних и међународних финансија.Изведени циљ је апликација ових знања у пословању. 
Исход предмета  Знања и вештине. Студент стиче основна знања о управљању финансијским средствима пословног субјекта.Студенти стичу практичне вештине вршења основних финансијских трансакција, коришћења инстумената платног промета, хартија од вредности  и осталих инструмената плаћања  а у циљу да у конкретном предузећу буду оспособљени да планирају, прибављају, распоређују и контролишу употребу финансијских средстава. 
Садржај предмета Теоријска наставаОСНОВИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА.Увод у финансијски менаџмент. Новац. Порески систем. Финансијско тржиште: тржиште новца, тржиште капитала и девизно тржиште.Финансијске институције.Финансијски инструменти.Банкарски систем и предузеће.Берзе.Финансијска тржишта у Републици Србији.

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ. Основне функције финансијског менаџмента: финансијско планирање, финансијско руковођење, финансијско одлучивање, финансијски маркетинг, финансијски информациони систем, финансијска контрола.Организација функције финансирања у предузећу, организација рачуноводствене функције.Правила финансирања.

 

Практична настава

Вежбе су аудиторне. На вежбама се анализирају случајеви из праксе као и семинарски радови студената.

 

Литература 1., Невенка, Жаркић-Јоксимовић: Управљање финансијама. ФОН Београд, 2001.2. Вујовић, С.: Основе финансијског менаџмента .Мегатренд, Београд, 2005.3. Хрустић, Х.: Увод у финансијско пословање. ВПШ Нови Сад, 2004.

4. Драгана ,Симић Антонијевић: Управљање финансијама ,скрипта,2006.

 

Број часова  активне наставе 2+3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3
Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања праћена вежбама у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току наставе 10 писмени испит 30
колоквијум-и (два) 2х20=40    
семинарски рад 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
Назив предмета: ФИТОПАТОЛОГИЈА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
 Циљ предмета:Стицање основних теоријских и практичних знања о најважнијим проузроковачима биљних болести (штетност, опис, биологија, сузбијање), ратарских (жита, индустријске биљке, крмне биљке)  и повртарских култура.
 Исход предмета:Знања. На крају курса студент треба да покаже познавање (разумевање): улоге Фитопатологије у биљној производњи, познавање узрока биљних болести-абиотски и биотски чиниоци (гљиве, бактерије, вируси, фитоплазме, спироплазме и паразитне цветнице), патогенезе биљних болести, осетљивости и отпорности биљака према паразитима, познавање метода заштите гајених биљака од проузроковача обољења и познавање најзначајнијих болести ратарских и повртарских биљака.Вештине. На крају курса студент треба да буде оспособљен за: препознавање најзначајнијих биљних болести ратарских и повртарских биљака, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентацију стеченог  знања, оцену исхода учења и оцену наставног процеса.
 Садржај предмета:Теоријска настава:Општи део. Увод и значај фитопатологије, биљне болести и њихови узроци, паразитизам и паразити у биљном свету, патогенеза (фитопатогене гљивице, бактерије, вируси, фитоплазме, паразитне цветнице); Утицај услова спољне средине на развој биљних болести, епифитације, биљна имунологија, методе сузбијања биљних болести, принципи примене пестицида (фунгицида). Посебан део. Најзначајније болести  ратарских и повртарских биљака. Практична настава: Обухвата посматрање микроскопских препарата најважнијих делова фитопатогених гљивица (мицелије, разне споре). Симптоми важнијих биљних болести посматраће се на хербарском материјалу или живом материјалу на терену.
 Литература:

 1. Тошић,  М.: Општа фитопатологија, скрипта. Београд.
 2. Ивановић, М. (1992): Микозе биљака, уџбеник. Београд.
 3. Стојановић,  С.(2004): Пољопривредна фитопатологија, уџбеник. Крагујевац.

Уџбеници и скрипте Фитопатологије других аутора, научни  и стручни часописи.

Број часова  активне наставе: 3+2 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
 Методе извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања праћена лабораторијским вежбама.у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активно присуство на настави 10 усмени испит 30
тестови  (два теста) 30    
колоквијум 30    

 

Остави реплику