УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Адреса: Војводе Путника бр.56, 15000 Шабац

Тел/факс: 015/344-580 и 344-998

Web: www.vpssa.edu.rs

Е-mail:vpssa@ptt.rs   

Број:214/1

Дана: 17.09.2020.год.                                                                                                                   

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

РАСПИСУЈЕ

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ У

ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ  УПИСНОМ РОКУ

У школској 2020/2021. години у другом уписном року ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ уписује НА  САМОФИНАНСИРАЊЕ укупно 153 студената на 7 студијских програма основних струковних студија:

 

Ред. бр. Назив студијског програма Акредитован број

студената

Слободна места
буџет самоф.
1. Биотехнологија 40 /  25
2. Менаџмент 50 / 20
3. Туризам 50 / 24
4. Заштита биља 40 / 10
5. Струковна ветерина 20 /  19
6. Воћарство и виноградарство 40 /  34
7. Заштита животне средине 40 / 21
Укупно 280 / 153
Укупно слободних места                               153

НАПОМЕНА:

Одсек врши упис студената на буџетско финансирање, у складу са афирмативним мерама: студенте са инвалидитетом- 1 студента, студенте ромске националности- 1 студента , држављанине Републике Србије који је завршио/ла средњу школу у иностранству- 1 студента.

 ОПШТИ УСЛОВИ  КОНКУРСА

За упис у прву годину основних струковних студија на свим студијским програмима могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем  или трогодишњем трајању и положен пријемни испит.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија на свим студијска програма  полажу пријемни испит.

Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од два понуђена предмета, по избору кандидата и то:

 1. Биологија или Хемија за студијске програме: Заштита биља, Заштита животне средине, Струковна ветерина, Воћарство и виноградарство и Биотехнологија ( са два модула:Ратарство и повртарство и Зоотехника);
 2. Појмови из економије и менаџмента или Биологија за студијске програме Менаџмент и Туризам.

Пријемни испит се полаже на српском језику.

 МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 1. Општег успеха у средњој школи и
 2. Постигнутог разултата на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и постигнутих резултата  на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима помножи са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 12 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се: од 0 до 60 бодова.

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Кандидати приликом пријаве за упис подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 1. извод из књиге рођених или очитана лична карта,
 2. сведочанства свих разреда  завршене средње школе,
 3. доплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 4. доказ о уплати накнаде пријемног испита у висини од 3.000 динара (накнада се уплаћује на текући рачун број 840-231666-38 , модел 97, позив на број 53-02209-742121-00-04-940).

Кандидати се приликом пријаве опредељују за један од студијских програма.

За сваки студијски програм прави се јединствена ранг листа.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу само личну карту или пасош, прибор за писање плавом бојом.

 Строго је забрањено уношење и употреба мобилних телефона и других средстава комуникације, комуникација међу кандидатима, као и било које друге активности које ремете ток испита.

У противном, кандидат се удаљује са испита и губи право на даљи ток испита и рангирање.

ОПШТИ УСЛОВИ  КОНКУРСА: За упис у прву годину основних струковних студија на свим студијским програмима могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем  или трогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Догађај Датум Време
Пријављивање кандидата 17., 18.,19., 21., и 22.  септембра 2020. 9:00  до 14:00  часова

 

Пријемни испит 23. септембар 2020. 10:00  часова
Објављивање резултата конкурса (прелиминарне ранг листе) 23. септембар 2020. до 13 :00 часова
Објављивање коначне ранг листе 24. септембар 2020. 11:00  часова
Упис примљених кандидата 24. септембар

25. септембар 2020.

од 11:00  до 14:00  часова

од 9:00  до 14:00  часова

Кандидат који је остварио право на упис, подноси.

 1. сведочанства свих разреда завршене средње школе-оригинали
 2. диплома о завршеној средњој школи –оригинал
 3. извод из књиге рођених (оригинал) или очитана лична карта
 4. два обрасца ШВ-20;
 5. две фотографије формата 3,5x4,5 цм;
 6. доказ о уплати накнаде-уписнине у висини од 3.500 динара на име трошкова уписа: (индекс, ШВ 20, дневник праксе, штампани уџбеници и практикуми, издања публикована на интернет адреси Академије, информатор, обрасци за оствривање права у току студија, материјал за реализацију предиспитних активности, материјал за активности Студентског парламента, материјал за пројекте студената, трошкови учешћа студената на студентским манифестацијама – плаћају сви;
 7. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте: висина школарине за студенте који плаћају школарину износи 72.000 динара на свим студијским програмима и плаћа се у ратама (десет рата- прва рата при упису- 18.000,00 динара, а осталих девет, једнаких месечних рата- по 6.000,00 до 1.јула 2021. год.).
 8. Уписнина и школарина се плаћа на текући рачун број 840-231666-38, модел 97, позив на број 53-02209-742121-00-04-940).

Упис студената на основу афирмативних мера

На основу афирмативних мера Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Академија је у обавези да у оквиру укупног броја студената за упис на терет Буџета упише одређен број студената који су припадници следећих група: лица Ромске националности, лица са инвалидитетом и лица – држављани Републике Србије са завршеним средњошколским образовањем у иностранству.

Квоту студената за наведене категорије одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије посебном одлуком пре расписивања конкурса.

Упис припадника српске националне мањине

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање.

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о нострификацији страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет процес нострификације.Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму ИБ матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације подносе и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине. Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска,  Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Упис припадника српске националне мањине врши се према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Упис домаћих држављана који су средњу школу завршили у иностранству

Домаћи држављанин који је у школској 2019/2020. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, школују се под истим условима као и остали држављани Републике Србије, ако им се призна стечена страна школска исправа.

Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству имају право уписа у складу са Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству (закључно са четвртим разредом средње школе), а немају нострификована сведочанства потребна за упис у првом уписном року, могу да конкуришу у другом уписном року за упис у прву годину основних студија, по претходно извршеној нострификацији сведочанстава стечених у иностранству.

Ако се на основу документације кандидата који је диплому средње школе стекао у иностранству и поднео приликом пријаве на конкурс за упис, не може утврдити број бодова на основу успеха у средњој школи завршеној у иностранству, комисија за упис утврђује број бодова кандидата на основу поднете документације и додатних доступних података о одређеној средњој школи.

У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није извршен.

Детаљи о упису ових кандидата ће бити истакнути након објављивања  Упутства за спровођење конкурса из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Упис страних студената

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако нострификује стечену страну школску исправу у складу са Законом и другим прописима.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и решење Министарства о нострификацији исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификација.

Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује,
 • да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма, сматраће се да условни упис није ни извршен.

 Упис кандидата са положеним пријемним испитом на другим високошколским установама

Кандидатима који су положили пријемни испит за одређену школску годину (2020/2021.) на академским или струковним студијама из једног од предмета који су предвиђени на пријемном испиту за наведени студијски програм, признаје се положени пријемни испит. Ови кандидати могу се уписати у прву годину студија у статусу самофинансирајућег студента ако Одсек располаже слободним капацитетима.

Приликом пријаве за упис, кандидати из става 1. овог члана су дужни да, поред осталих докумената која се захтевају за упис, доставе потврду високошколске установе на којој су полагали пријемни испит о полагању пријемног испита и постигнутом успеху.

Председник Академије доноси решење којим одлучује о могућности уписа кандидата из става 1. овог члана на основне студије.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Академија ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном овим конкурсом.

 Кандидати се приликом пријаве опредељују за један од студијских програма.

 За сваки студијски програм прави се јединствена ранг листа.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу само личну карту или пасош, прибор за писање плавом бојом и 0.5 литре воде.

Строго је забрањено уношење и употреба мобилних телефона и других средстава комуникације, комуникација међу кандидатима, као и било које друге активности које ремете ток испита.

У противном, кандидат се удаљује са испита и губи право на даљи ток испита и рангирање.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту( провера склоности и способности- на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче)  и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 бодова.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину.

Услов за рангирање кандидата на  ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита

Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних струковних студија, имају исти број бодова, предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту.

У случају да кандидати имају исти број бодова и на пријемном испиту, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену из средње школе.

На утврђени редослед из Привремене ранг листе кандидат може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од дана објављивања Привремене ранг листе.

Председник Академије одлучује по приговору кандидата у року од 24 часа од дана подношења.

Против одлуке председника Академије кандидат може уложити жалбу Савету Академије у року од 24 часа од објављивања одлуке председника Академије.

Савет Академије одлучује о жалби кандидата у року од 24 часа од времена подношења жалбе.

Одлука Савета Академије у поступку спровођења конкурса је коначна.

По окончању поступка по евентуалним приговорима, односно жалбама кандидата објављује се коначна ранг листа са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија.

Након одлучивања по приспелим приговорима, утврђује се и објављује КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Академија односно Одсек, ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначнаој ранг листи , у року утврђеном овом конкурсу.

 Напомена:

Академија струковних студија Шабац задржава право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште одредбе за упис на студије. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Академије.

                                                                         вд председника Академије

                                                                         др Светлана Карић,проф.

 

Овај унос је објављен под УПИС. Забележите сталну везу.

Оставите одговор