Др Снежана Д. Тошковић

Fotografija0092_001                Др Снежана Тошковић, рођена је 04. јуна 1966. године у Скопљу, Република Македонија. Основну школу и Гимназију завршила је у Шапцу. На Пољопривредном факултету у Земуну, на Одсеку за ратарство, дипломирала је 1989. године. На истом факултету  магистрирала је 1999. године одбравши тезу под насловом „Испитивање утицаја количине азота и времена коришћења на принос и квалитет сточног кеља гајеног у пострној сетви’’. Докторску дисертацију под називом: „Утицај начина сетве, количине семена и десикације на принос и квалитет жутог звездана (Lotus corniculatus L)“, одбранила је 2011.године. После завршетка факултета радила је у РО ‘’Ратаркоп’’, СОУР ‘’АИК’’ Шабац на пословима анализе и планирања пољопривредне производње. У Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац ради од 1990. године, у прво време као асистент, а затим као предавач и виши предавач.  У звање професор струковних студија за уже научне области Ратартво и Крмно биље изабрана је 2011. године. Од 1990. године члан је Друштва за проучавање земљишта. Била је шеф Одсека за ратарство и активни учесник при Акредитацији Школе 2007. и 2011. године. Учесник је Темпус пројекта „Agrivoc“.

До сада је објавила већи број научних и стручних радова:

  1. Тошковић Снежана, Јевтовић, Т. (1993): Преглед смањења пољопривредних површина на територији општине Шабац у периоду од 1981 до 1990. године. Зборник радова Саветовања младих истраживача Србије, Пољопривредни факултет Београд.
  2. Петровић, С. (1999): Испитивање утицаја количине азота и времена коришћења на принос и квалитет сточног кеља гајеног у пострној сетви. Магистарска теза, Пољопривредни факултет Унивезитета у Београду.
  3. Петровић-Тошковић Снежана, Петровић, М., Раденовић, Б. (2000): Могућност гајења крмне галеге (Galega orientalis Lam.) у северозападној Србији. XI саветовање “Семенарство крмног биља на прагу трећег миленијума“, Сомбор, стр. 173-180.
  4. Петровић-Тошковић Снежана, Стошић, М. (2001): Утицај количине азота и времена коришћења на принос сточног кеља гајеног у пострној сетви. IX југословенски симпозијум о крмном биљу са међународним учешћем, Пољопривредни факултет Београд, Архив за пољопривредне науке, Vol. 62, N0 220, стр. 205-212.
  5. Петровић-Тошковић Снежана, Раденовић, Б. (2002): Производне карактеристике крмне галеге (Galega orientalis Lаm.) у агроеколошким условима рејона Шапца. Агроиновације, III Саветовање, Соко Бања, стр. 189-195.
  6. Вучковић, С., Симић, А.,  Ђорђевић, Н., Живковић, Д., Ерић. П., Ћупина, Б., Стојановић Ивана, Петровић-Тошковић Снежана (2007): Утицај ђубрења на принос ливаде Agrostietum vulgaris у западној Србији. XI Симпозијум о крмном биљу Републике Србије са међународним учешћем, Нови Сад. Зборник радова Института за ратарство и повртарство, Нови Сад, Vol. 44, N0I, стр. 355-360.
  7. Симић, А., Вучковић, С., Малетић Радојка, Соколовић, Д., Петровић-Тошковић Снежана (2007): Квалитет семена италијанског љуља различите плоидности. XI Симпозијум о крмном биљу Републике Србије са међународним учешћем, Нови Сад. Зборник радова Института за ратрство и повртарство, Нови Сад, Vol. 44, N0I, стр. 229-236.
  8. Симић, А., Вучковић, С., Соколовић, Д., Станисављевић, Р., Петровић-Тошковић Снежана (2010): Harvest index of Italian ryegrass for seed in the first harvest year. XII Симпозијум о крмном биљу Републике Србије са међународним учешћем, Крушевац.
  9. Simic A., Vuckovic S., Petrovic S. and Sokolovic D. (2010): Defining optimum practices for Italian ryegrass seed production in Serbia. Grassland Science in Europe, Vol. 15 – Grassland in a changing world, pp. 286-288. Proceedings of the 23th General Meeting of the European Grassland Federation Kiel, Germany.
  10. Rašković, V., Petrović, S., Đukanović, L. (2010): Značaj izbora sorte i kalemljenja lubenice za dinamiku formiranja prinosa i visinu ostvarenog bruto prinosa. Savremena poljoprivreda, Spec. izdanje, Vol. 59, No 5, 466-472. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
  11. Петровић, С. (2011): Утицај начина сетве, количине семена и десикације на принос и квалитет семена жутог звездана (Lotus corniculatus L.). Докторска дисертација. Пољопривредни факултет Унивезитета у Београду.
  12. Petrović, S., Vučković, S., Simić, A. (2011): Stand density effects on birdsfoot trefoil herbage yield grown for combined usage. Biotechnology in Animal Husbandry. Treći međunarodni kongres stočarstva, Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.
  13. Nikolovski, J., Gordana Anđelić Buzađžić, Snežana Petrović, Vera Rašković (2011): Proizvodni patrametri tova brojlerskih pilića hranjeni sa sojinom sačmom različitog nivoa aktivnosti ureaze. XX Savetovanje Živinara, Tara.
  14. Aleksandar Simic, Savo Vuckovic, Snezana Petrovic, Hakan Geren, Djordje Moravcevic (2011): POSSIBILITIES OF GROWING FORAGE WATERMELONS IN SERBIA. V SYMPOSIUM with international Participation Innovations in Crop and Vegetable Production, Belgrade 20-22 October, Serbia, book of abstracts, p. 85-86
  15. Vera Milošević, R. Stepić, Snežana Petrović, Vera Rašković, V. Stepić (2012): Comparative review of flora and vegetation Mačva row crop, Uporedni prikaz flore i vegetacije okopavina Mačve, I Međunarodni simpozijum i XVII  Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje.
  16. Petrović, S., Vuga Janjatov V., Đukanović, L., Simić A. (2012): Uticaj metoda ispitivanja na energiju klijanja i ukupnu klijavost semena krmne lubenice (Citrullus lanatus var. citroides). Sedmi naučno-stručni Simpozijum iz selekcije i semenarstva društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Zbornik abstrakata, str. 55, Vršac.
  17. Aleksandar Simić, Hakan Geren, Savo Vučković, Snežana Petrović, Željko Dželetović (2012): Comparison of fruit yield and some yields characteristics of forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) grown in Turkey and Serbia. Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8th – 10th, 2012, Book I, pp. 496-503. (M33, rad na medjunarodnom skupu stampan u celosti)
  18. G. Duronić, S. Vučković, S. Vasiljević, A. Simić, Erić Pero, Petrović P. M., Petrović S. (2012): Response of red clover herbage yield to different sowing techniques and microelements application in seed production. Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8th – 10th, 2012, Book I, pp. 554-561. (M33, rad na medjunarodnom skupu stampan u celosti)
  19. Snežana Petrović, Dragana Ivanović, Savo Vučković, Aleksandar Simić, Slaven Prodanović, Boris Vasiljev, Vladislava Čolić (2013): Uticaj načina setve i količine semena na prinos semena žutog zvezdana (Lotus corniculatus L.). Zbornik radova XXVII Savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, Institut PKB Agroekonomik, Vol. 19, br. 1-2, str. 197-202. (Racuna se kao M53, tj. 1 poen sa nacionalnog skupa.)
  20. Simić A., Geren H., Vučković S., Petrović S., Moravčević Đ. (2013):Fruit yield and quality of irrigated forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) grown in Serbia. Book of abstracts / II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 26-29, 2013, p. 178-179. ISBN 978-99938-93-26-4

Оставите одговор