Др Снежана Д. Тошковић

2Снежана Тошковић је рођена 04. јуна 1966. године у Скопљу, Република Македонија. Основну, средњу школу (Гимназију), као и вишу пољопривредну школу  завршила је у Шапцу. Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду, Одсек за ратарство, завршила је 1989. године. На истом факултету уписала је постдипломске студије на групи предмета “Екологија и агротехника биљака за сточну храну“. Магистрирала је 1999. године бранећи тезу под насловом: Испитивање утицаја количине азота и времена коришћења на принос и квалитет сточног кеља гајеног у пострној сетви’’. Докторску дисертацију под насловом: „Утицај начина сетве, количине семена и десикације на принос и квалитет жутог звездана (Lotus corniculatus L)“, одбранила је 2011. године. Докторска дисертација је подржана од стране пројекта „Education, Research and Training for Global Environmental Change and Sustainable Management of Natural Resources in Western Balkans“.

После завршетка факултета радила је у РО “Ратаркоп“, СОУР “АИК“ Шабац, на пословима анализе и планирања пољопривредне производње. Од 1990. године запослена је у Вишој пољопривредној школи у Шапцу (садашња Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац), као асистент, предавач и као виши предавач. У звање професор струковних студија за уже научне области Ратартво и Крмно биље изабрана је 2011. године.

Од 1990. године члан је Друштва за проучавање земљишта, са којим је била на бројним студијским путовањима, међу којима се издваја боравак у НР Кини (Пекингу). Била је шеф Одсека за ратарство и активни учесник при акредитацијама студијских програма и установе од 2007. године.

Учесник је Темпус пројекта Agrivoc: Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans (2013-2016.).

Аутор је уџбеника “Ратарство“ (2009), намењене студентима студијских програма Агроменаџмент и Заштита биља, Високе пољопривредне школе у Шапцу.

Снежана Тошковић се током свог научног рада бавила проучавањем гајења различитих њивских и травњачких врста крмног биља у агроеколошким условима Западне Србије, са посебним акцентом на нове крмне врсте (сточни кељ, крмна галега, крмна лубеница) и примену савременених технологија у производњи. Такође, у оквиру свог научног рада велику пажњу посветила је семенарству крмног биља и лабораторијским истраживањима семена крмних биљака. Сва истраживања, осим научног, имају и велики практични значај.

Списак научних  и стручних радова:

1.Тошковић Снежана, Јевтовић, Т. (1993): Преглед смањења пољопривредних површина на територији општине Шабац у периоду од 1981 до 1990. године. Зборник радова Саветовања младих истраживача Србије, Пољопривредни факултет Београд.

2.Петровић-Тошковић Снежана, Петровић, М., Раденовић, Б. (2000): Могућност гајења крмне галеге (Galega orientalis Lam.) у северозападној Србији. XI саветовање “Семенарство крмног биља на прагу трећег миленијума“, Сомбор, стр. 173-180.

3.Петровић-Тошковић Снежана, Стошић, М. (2001): Утицај количине азота и времена коришћења на принос сточног кеља гајеног у пострној сетви. IX југословенски симпозијум о крмном биљу са међународним учешћем, Пољопривредни факултет Београд, Архив за пољопривредне науке, Vol. 62, N0 220, стр. 205-212.

4.Петровић-Тошковић Снежана, Раденовић, Б. (2002): Производне карактеристике крмне галеге (Galega orientalis Lаm.) у агроеколошким условима рејона Шапца. Агроиновације, III Саветовање, Соко Бања, стр. 189-195.

5.Вучковић, С., Симић, А.,  Ђорђевић, Н., Живковић, Д., Ерић. П., Ћупина, Б., Стојановић Ивана, Петровић-Тошковић Снежана (2007): Утицај ђубрења на принос ливаде Agrostietum vulgaris у западној Србији. XI Симпозијум о крмном биљу Републике Србије са међународним учешћем, Нови Сад. Зборник радова Института за ратарство и повртарство, Нови Сад, Vol. 44, N0I, стр. 355-360.

6.Симић, А., Вучковић, С., Малетић Радојка, Соколовић, Д., Петровић-Тошковић Снежана (2007): Квалитет семена италијанског љуља различите плоидности. XI Симпозијум о крмном биљу Републике Србије са међународним учешћем, Нови Сад. Зборник радова Института за ратрство и повртарство, Нови Сад, Vol. 44, N0I, стр. 229-236.

7.Симић, A., Вучковић, С., Соколовић, Д., Станисављевић, Р., Петровић-Тошковић Снежана (2010): Harvest index of Italian ryegrass for seed in the first harvest year. XII Симпозијум о крмном биљу Републике Србије са међународним учешћем, Крушевац.

8.Simić A., Vuckovic S., Petrovic S. and Sokolovic D. (2010): Defining optimum practices for Italian ryegrass seed production in Serbia. Grassland Science in Europe, Vol. 15 – Grassland in a changing world, pp. 286-288. Proceedings of the 23th General Meeting of the European Grassland Federation Kiel, Germany.

9.Rašković, V., Petrović, S., Đukanović, L. (2010): Značaj izbora sorte i kalemljenja lubenice za dinamiku formiranja prinosa i visinu ostvarenog bruto prinosa. Savremena poljoprivreda, Spec. izdanje, Vol. 59, No 5, 466-472. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

10.Petrović, S., Vučković, S., Simić, A., (2011): Stand density effects on birdsfoot trefoil herbage yield grown for combined usage. Biotechnology in Animal Husbandry. Treći međunarodni kongres stočarstva, Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun.

11.Nikolovski, J., Gordana Anđelić Buzađžić, Snežana Petrović, Vera Rašković (2011): Proizvodni patrametri tova brojlerskih pilića hranjeni sa sojinom sačmom različitog nivoa aktivnosti ureaze. XX Savetovanje Živinara, Tara.

12.Aleksandar Simic, Savo Vuckovic, Snezana Petrovic, Hakan Geren, Djordje Moravcevic (2011): POSSIBILITIES OF GROWING FORAGE WATERMELONS IN SERBIA. V SYMPOSIUM with international Participation Innovations in Crop and Vegetable Production, Belgrade 20-22 October, Serbia, Book of abstracts, p. 85-86.

13.Vera Milošević, R. Stepić, Snežana Petrović, Vera Rašković, V. Stepić (2012): Comparative review of flora and vegetation Mačva row crop, Uporedni prikaz flore i vegetacije okopavina Mačve, I Međunarodni simpozijum i XVII  Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje.

14.Petrović Tošković, S., Vuga Janjatov V., Đukanović, L., Simić A. (2012): Uticaj metoda ispitivanja na energiju klijanja i ukupnu klijavost semena krmne lubenice (Citrullus lanatus var. citroides). Sedmi naučno-stručni Simpozijum iz selekcije i semenarstva društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Zbornik abstrakata, str. 55, Vršac.

15.Aleksandar Simić, Hakan Geren, Savo Vučković, Snežana Petrović Tošković, Željko Dželetović (2012): Comparison of fruit yield and some yields characteristics of forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) grown in Turkey and Serbia. Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8th – 10th, 2012, Book I, pp. 496-503.

16.G. Duronić, S. Vučković, S. Vasiljević, A. Simić, Erić Pero, Petrović P. M., Petrović Tošković S. (2012): Response of red clover herbage yield to different sowing techniques and microelements application in seed production. Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8th – 10th, 2012, Book I, pp. 554-561.

17.Snežana Petrović Tošković, Dragana Ivanović, Savo Vučković, Aleksandar Simić, Slaven Prodanović, Boris Vasiljev, Vladislava Čolić (2013): Uticaj načina setve i količine semena na prinos semena žutog zvezdana (Lotus corniculatus L.). Zbornik radova XXVII Savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, Institut PKB Agroekonomik, Vol. 19, br. 1-2, str. 197-202.

18.Simić A., Geren H., Vučković S., Petrović Tošković S., Moravčević Đ. (2013): Fruit yield and quality of irrigated forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) grown in Serbia. Book of abstracts / II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 26-29, 2013, p. 178-179.

19.Snežana Tošković, Lana Đukanović, Vera Rašković, R. Stanisavljević, Danica Đukanović (2014): Uticaj količine azota i vremena korišćenja na kvalitet stočnog kelja. Zbornik radova XXVI nacionalna konferencija, PTEP 2014, sv. 5,  str. 210-214.

20.Jasmina Knežević, Dragoslav Đokić, Dragan Terzić, Dobrivoj Poštić, Lana Đukanović, Snežana Tošković, Nadica Tmušić (2014): Komparativna analiza svojstava semena različitih vrste pšenice. Selekcija i semenarstvo, Vol XX (br. 1): 55-62.

21.Stanisavljević R., Milenković J., Đokić D., Terzić D., Tošković S., Poštić D., Štrbanović R. (2015): Connection of seed germination and vigor of forage and ornamental grasses. Proceedings of 4th international conference sustainable postharvest and food technologies INOPTEP and 27th national conference processing and energy in agriculture PTEP, 19 – 24 April, Divcibare, Serbia, 253-258.

22.Đukanović Lana, Đuričić, M., Tošković Snežana, Marić, V., Đukanović Danica, Poštić, D., Štrbanović, R.(2016): Effect of forage sorghum hybrids on green fodder yeld. Proceedings of 5th international conference sustainable postharvest and food technologies INOPTEP and 28th national conference processing and energy in agriculture PTEP, Borsko jezero, Serbia, Vol. 20 (4), pp 176-178.

23.Đukanović Lana., Filipović Đ., Tošković Snežana., Grujić Snežana, Ilić Jela, Ugrenović V., Štrbanović R.(2017): Efekat različitih faza dorade na kvalitet semena lucerke (Medicago sativa L.). XXIX Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2017, Vršac.

24.Tosković S., Vučković S., Simic A., Knežević J., Prodanovic S., Pajčin Dj. (2018): Effect of different amount of nitogen and different harvesting time on fodder kale yield (Влияние доз азота и сроков уборки на урожайность кормовой капусты). International scientific and practical conference The ecological state of the natural environment and the scientific and practical aspects of modern agricultural technologies, March 22-23, 2018, Ryazan, Part I, 386-390. (ISBN 978-5-98660-314-8).

25.Nataša Veljević, Ratibor Štrbanović, Dobrivoj Poštić, Snežana Tošković, Rade Stanisavljević, (2018): UTICAJ STAROSTI SEMENA NA KLIJAVOST I VIGOR KLIJANACA SORATA CRVENE DETELINE (Trifolium pratense) I ITALIJANSKOG LJULJA (Lolium italicum). Zbornik izvoda XXX Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2018 15 – 20. april, 2018. BRZEĆE HOTEL “JUNIOR”, SRBIJA, 124

 

Оставите одговор