УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ НА ОДСЕКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

 

Адреса: Војводе Путника бр.56, 15000 Шабац

Тел/факс: 015/344-580 и 344-998

Web: www.vpssa.edu.rs

Е-mail:vpssa@ptt.rs   

Број: 198/1

Дана: 04.09.2020. године                                                                                                                 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ НА ОДСЕКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

 

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА буџет самофинансирање
МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ / 50
УКУПНО /                   50

 

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

У прву годину мастер струковних студија може се уписати  лице које је завршило :

–  Одговарајуће основне струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова;

–  Право на упис имају и кандидати који су завршили специјалистичке струковне студије другог      нивоа;

–  Право на упис имају и студенти који су завршили део специјалистичких струковних студија или започели мастер струковне студије на овој или другој високошколској установи  при чему ће им се признати испит или део испита у складу са студијским програмом мастер струковних студија.

 1. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА:

Кандидати који су завршили студије на акредитованој високошколској установи у иностранству, могу се уписати на мастер струковне студије, под истим условима као држављани Републике Србије:

 • уколико познају српски језик,
 • уколико су здравствено осигурани,
 • ако су претходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова ( уколико се не заврши поступак нострификацијије до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, уколико кандидат оствари право уписа, а нострификација није завршена , може се условно уписати уз обавезу достављања решења о нострификацији до почетка наставе).
 • Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације дипломе,
 • Приликом пријаве на Конкурс, поред осталих потребних докумената које подносе сви кандидати, ови кандидати прилажу и посебне документе.
 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА:

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс за упис на мастер струковне студије подносе следећа документа:

 1. пријаву на конкурс  – пријавни лист (попуњен),
 2.  образац изјаве о начину прибављања података о којима се води службена евиденција (попуњен) и образац изјаве о пристанку на обраду личних података у складу са законом (попуњен) ,
 3. фотокопију односно очитану личну карту, а ако су страни држављани пасош,
 4. извод из матичне књиге рођених  (ако се кандидат одлучи да га сам прибави) – оригинал на увид, а прилаже неоверену фотокопију истог ,
 5. уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије ( ако се кандидат одлучи да га сам прибави) – оригинал на увид, а прилаже неоверену фотокопију истог,
 6. оригиналне високошколске исправе (диплому и додатак дипломи) на увид и неоверене фотокопије истих (изузев кандидата који су основне струковне студије завршили у Школи– Академији/ и који, уместо дипломе и додатка дипломи, могу поднети на увид уверење о дипломирању и његову неоверену фотокопију).
 7. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

Поред горе набројаних докумената, кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије који су претходни ниво студија завршили на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа), подносе :

  – решење о нострификацији стране високошколске исправе- на увид, а прилажу фотокопију истог

– оригиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена) уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца- на увид и неоверене фотокопије истих предају

– доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института)- на увид и неоверене фотокопије истих предају

– доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2020/2021. годину) – на увид и неоверене фотокопије истих.

 – кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс су у обавези да доставе оригинале или оверене копије наведених докумената на увид, а прилажу неоверене копије наведених докумената.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ УПИСА:
 • оверену фотопопију дипломе о завршеном високом образовању,
 • оверену фотокопију додатка дипломи,
 • две идентичне фотографије формата 3,5х4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде-уписнине на име трошкова уписа у које се урачунавају: индекс, два обрасца ШВ 20, обрасци за остваривање права у току студија, материјал за реализацију предиспитних активности, материјал за активности Студентског парламента, материјал за пројекте студената);
 • доказ о уплати накнаде трошкова школарине (прва рата школарине- накнада у износу од 18.000,00 динара).

Поред наведених докумената кандидати страни држављани и држављани Републике Србије који су претходни ниво студија завршили на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа) приликом уписа у обавези су да доставе оригинале на увид, а прилажу оверене копије наведених докумената из тачке 4. конкурса.

 1. РОКОВИ КОНКУРСА:

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: од 07.09.-  09.10.2020. године од 09-14 часова

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу  просечне оцене остварене на основним студијама.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА:  13.10.2020.  године   до 14:00 часова

Кандидат има право приговора на резултат објављен на ранг листи у року од 24 часа од тренутка објављивања прелиминарне ранг листе.

О приговору одлучује вд председник решењем, по прибављеном мишљењу Комисије за упис, у року од 24 часа од улагања приговора.

Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на ранг листи се налази у оквиру броја за упис утврђеног у конкурсу.

УПИС КАНДИДАТА:   15.,16. и 19 октобра  2020. године од 09-14 часова

Ако се кандидат који је на то стекао право не упише у року предвиђеним конкурсом уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе, који испуњава све услове.

Уколико два или више кандидата имају исту просечну оцену остварену на основним студијама предност има кандидат који је у краћем року завршио основне струковне студије.

Са кандидатима који се уписују на мастер струковне студије Школа закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

 1. НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

Трошкови конкурса збирно са информатором износе 3.000,00 дин.

Трошкови уписа износе 3.500,00 динара.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 90.000,00 динара. (могуће плаћање у 10 месечних рата- прва рата приликом уписа, а осталих 9 једнаких месечних рата до 1. јуна текуће шк.године ).

Уплате се врше  на текући рачун број 840-231666- 38, модел 97, позив на број 53-02209-742121-00-04-940).

Прва рата школарине износи 18.000,00 динара.

Школарина за студенте странце 850,00 € (могуће плаћање у 10 месечних рата- прва рата приликом уписа, а осталих 9 једнаких месечних рата до 1. јуна текуће шк.године ).

Све уплате се врше на жиро рачун Установе истакнут на сајту Школе.

Услови уписа кандидата држављана Црне Горе, држављана Републике Србије који су школовање завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из суседних земаља као и лица са инвалидитетом и припадника Ромске националне мањине биће регулисани упутством за спровођење конкурса и општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

                                                                                                             вд председника Академије

                                                                                                      др Светлана Карић, проф.

Овај унос је објављен под ОБАВЕШТЕЊА, СЕКРЕТАРИЈАТ, УПИС. Забележите сталну везу.

Оставите одговор