Др Маја Дошеновић Маринковић

unnamed (2)Др Маја Дошеновић Маринковић рођена је 25.11.1984. године у Новом Саду. Завршила је средњу Пољопривредну школу са домом ученика у Футогу, смер ветеринарски техничар са одличним успехом.

Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, смер Ветеринарска медицина, уписала је 2003. године. Исти је завршила 2009. године и стекла звање- дипломирани ветеринар.

Исте године, уписала је Мастер академске студије такође на Департману за ветеринарску  медицину Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.  2010. године је завршила Мастер академске студије и одбранила Мастер рад на тему: Кретање болести пчела у нашој земљи које се обавезно пријављују ОИЕ и стекла звање: Доктор ветеринарске медицине.

Докторске академске студије Пољопривредног факултета у Новом саду, смер Ветеринарска медицина уписала је 2011. године. Током докторских студија остварила је просек оцена 9,88. Докторску дисертацију под називом: „ Инсулинска резистенција крава у засушењу и раној лактацији и утицај на метаболичку адаптацију после телења“ одбранила је 2019. године и стекла звање: Доктор медицинских наука- ветеринарска медицина.

У току 2021. и 2022. године је похађала обуку на Факултету здравствених и пословних студија, Универзитета Сингидунум и стекла образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина.

Др Маја Дошеновић Маринковић је приправнички стаж и прво радно искуство стекла у Ветеринарској амбуланти за мале животиње „ Сремска Каменица“ у Сремској Каменици.

Од 2011. до 2015. године је запослена као Ветеринар у амбуланти и руководилац Ветеринарске апотеке у Ветеринарској станици „Шабац“ А.Д у Шапцу.

У звање сарадника у настави за стручну научну област ветеринарске науке на Високој пољопривредној школи струковних студија ( ВПШСС) у Шапцу бирана је два пута: 2012. и 2013. године.

Др Маја Дошеновић Маринковић је од 2017. до 2023. године била ангажована као професор ветеринарске групе предмета у Мачванској средњој школи у Богатићу.

На Академији струковних студија Шабац, одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам је 2022. године изабрана у звање предавача за уже научне области: ветеринарске науке и сточарство.

До сада је као аутор и коаутор објавила више научних радова и присиствовала већем броју семинара из области ветеринарске медицине, како у земљи тако и у иностранству.

Научни радови:

М-21 рад у врхунском међународном часопису

 1. Petrović K., Đoković R., Cincović M., Hristovska T., Lalović M., Petrović M., Majkić M., Došenović Marinković M., Anđušić Lj., Devečerski G., Stojanović D., Štrbac F.: Niacin status indicators and their relationship with metabolic parameters in dairy cows during early lactation. Animals, 2022.1524; https://doi.org/10.3390/ani12121524

М -23 рад у међународном часопису

 1. Davidov I.,Cincović M.,Belić B., Popović-Vranješ A.,Pejanović R.,Đoković R.,Ristić Z., Došenović M.:Influence of blood serum selenium on udder health in dairy cows.Mljekarstvo, 64(3): 178-185.(2014) HMU Zagreb, Croatia UDK 637.1 UDK 636.2.045 ISSN:0026-704X8print) ISBN 1846-4025 (Online).
 2. Došenović Marinković M., Belić, B., Cincović, M. R., Đoković, R., Lakić, I., Stojanac, N., Stevančević O., Devečerski, G. (2019). Relationship between insulin, glucose, non-esterified fatty acid and indices of insulin resistance in obese cows during the dry period and early lactation. Acta Veterinaria Brno, 88(2), 143-155.
 3. Staničkov, N., Cincović, M., Djoković, R., Belić, B., Majkić, M., Došenović MarinkovićM., … & Blond, B. (2022). Ketosis in Dairy Cows during Early Lactation-Detection in Pooled Blood Serum Samples. Acta Scientiae Veterinariae, 50, 1866.

М51-врхунски часопис националног значаја

 1. Belić B., Cincović M., Popović Vranješ A., Pejanović R., Došenović M.: Metabolic characteristics of cows on farms with different welfare score. Contemporary agriculture, 2013; 62(3-4), UDC 577.121:599.735.5:613.287.5
 2. Cincović M., Belić B., Đoković R., Toholj B., Hristovska T., Delić B., Došenović M.:Insulin resistance in cows during dry period and early lactation.Contemporary Agriculture 63(1-2) Poljoprivredni fakultet Novi Sad , 2014. ISSN: 0350-1205P UDC 616.153 :636.09
 3. Belić B., Cincović M., Došenović M., Stojanović D., Kovačević Z.: Uticaj različitih antikoagulanasa na vrednost biohemijskih parametara u krvi kod krava. Veterinarski glasnik (1-2):13-20, 2015. UDC: 636.2.29:612.12
 4. Marko R. Cincovic, Talija Hristovska, Branislava Belić, Radojica Đoković, Zorana Kovačević, Miloš Petrović, Maja Došenović, Biljana Delić: Influence of niacin on lipid metabolism in dairy cows during early lactation. Savremena Poljoprivreda, 64(1-2): 72-77, 2015. ISSN 0350-1205
 5. Nikolić S., Stojanović D., Cincović M., Majkić M., Došenović Marinković M., Spasojević J., Galić I., Štrbac F., Kovačević D.: Promene u hematološkim i biohemijskim parametrima krvi pasa prilikom dugotrajne primene ivermektina u cilju lečenja bolesti srčanog crva. Letopis naučnih radova. Poljoprivredni fakultet Novi Sad 2018, 42:1

М-53 рад у националном часопису

 1. Cincović M., Belić B., Stančić I., Došenović M., Stojanac N., Stevančević O.: Ispitivanje veze između metaboličkog i endokrinog statusa krava u ranoj laktaciji i dužine servis perioda. Letopis naučnih radova. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2014; 38(1): 181-190. UDK 613.287.5:636.09 ISSN: 0546-8264
 2. Došenović Marinković M., Cincović M., Majkić M., Kovačević D, Blond B.: Dinamičke promene koncentracije insulina, glukoze, neesterifikovanih masnih kiselina i indeksa insulinske rezistencije oko teljenja i metabolička adaptacija krava u ranoj laktaciji. Letopis naučnih radova. Poljoprovredni fakultet Novi Sad, 2022. Vol.46. No 2, 76-84. UDK:636.09

 M33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини

 1. Branislava Belić, Marko R. Cincović, Đoković Radojica, Petrović Miloš, Došenović Marinković Maja, Delić Biljana: Insulin resistance and glucose clearance in cows with ketosis during early lactation. International symposium on animal science. 09-11.09.2015. Novi Sad, Serbia. P 238-243. CIP636.09.
 2. Marko Cincović, Maja Došenović Marinković, Biljana Delić Vujanović, Radojica Đoković, Miloš Petrović, Dražen Kovačević, Nenad Staničkov: Analysis of the frequency distribution of metabolic parameters in a pooled sample in early lactating cows. 11.Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka AgroRes 2022 Trebinje, 26.-28. maj 2022.
 3. Maja Došenović Marinković, Biljana Delić Vujanović, Marko Cincović: Koncept “ Jedno zdravlje” i održivi razvoj. Zbornik radova- XI Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2022, Trebinje 2.-5.jun 2022.
 4. Maja Došenović Marinković, Biljana Delić Vujanović, Mira Majkić: Dairy cows protection from environmental heat stress and sustainability of milk production. Book of Proceedings From the First International Scienific Conference GIRR 2023, pp. 104-109, 12th May 2023, Šabac, Serbia, ISBN 978-86-80946-02-3. http://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf

M34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу

 1. Ljiljana Tanasić, Milena Milojević, Suzana Knežević, Biljana Delić Vujanović, Maja Došenović Marinković: NUS-proizvod proizvodnje bioetanola -vlažni kukuruzni   treber kao ekološko  hranivo. XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023, Trebinje, Bosna i Hercegovina (2023) “PROCEEDINGS STED 2023”.

М-63 саопштење са скупа националног значаја штампано у целини

 1. Belić B., Grubač S., Cincović M., Popović-Vranješ A., Došenović M., Davidov I.: Uticaj metaboličkog statusa mlečnih krava u ranoj laktaciji na vrednost parametara laktacione krive. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem. 2014, Agronomski fakultet, Čačak 19(21): 387-392. UDK 63(082) 60(82) ISBN978-86-87611-31-3
 2. Cincović M., Belić B., Stevančević M., Toholj B., Stančić I., Došenović M., Spasojević J.: Energetski status krava sa razlicitim nivoom reproduktivne efikasnosti. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet, Čačak,7.-8.mart 2014;19(21):399-403 UDK 63(082) 60(82) ISBN978-86-87611-31-3
 3. Cincović M., Belić B., Došenović M., Stevančević M.,Toholj B., Kovačević Z., Uticaj nivoa dobrobiti i stresnih faktora na krvne parametre kod krava tokom laktacije.XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ,Zbornik radova,Agronomski fakultet Čačak, 7.-8.mart 2014;19(21): 393-397..UDK 63(082) 60(82) ISBN 978-86-87611-31-3
 4. Došenović Marinković M., Cincović M., Belić B., Lakić I., Đoković R., Petrović M.: Insulinska senzitivnost i rezistencija kod krava u pozitivnom i negativnom energetskom bilansu. Zbornik radova- Zdravstvena zaštita i reprodukcija farmskih životinja, Novi Sad 25. 05. 2019:208-214. UDC 636.082.4(082) 636:619(082), ISBN: 978-86-7520-466-4. COBISS.SR-ID 329260039.

 M64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу

 1. Belić B., Cincović M., Došenović M., Stojanović D., Kovačević Z.: Uticaj različitih antikoagulanasa na vrednost biohemijskih parametara u krvi kod krava. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srpsko veterinarsko drustvo, 11.-14. septembar 2014:97. UDK 636.09.616(082) 614.31(082)  ISBN 978-86-83115-23-5
 2. Došenović Marinković M., Cincović M., Belić B., Đoković R.: Insulinska senzitivnost i rezistencija u zasušenju i ranoj laktaciji kod krava povećane telesne kondicije. Zbornik kratkih sadržaja: 24. Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) međunarodni naučni skup 12-15. 06. 2019.: 163-164. Etno selo Stanišići, Bijeljina. UDC 636.09(048.3), ISBN 978-99955-770-6-3. COBISS.RS-ID 8177944.
 3. Hristovska T., Petrović K., Cincović R.M., Belić B., Došenović Marinković M., Đoković R., Petrović M., Kovačević D.: Uticaj aplikacije niacina na vrednost njegovih vitamera u krvi krava u ranoj laktaciji. Zbornik radova, 2022. XXVII Savetovanje u biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak 27; 2022; (263-268) ISBN978-86-87611-86-3, COBISS.SR-ID 60661769.