Др Милан Благојевић

Милан-Благојевић-фотоДр Милан Благојевић, рођен је 20.12.1984. године у Осијеку. Основну школу је завршио у Даљу, а гимназију у Вуковару. Пољопривредни факултет у Новом Саду смер Воћарство и виноградарство уписао је 2004. године и завршио у септембру 2009. године на тему „Привредно технолошка својства клонова сорте ризлинг италијански гајених на различитим лозним подлогама“. Мастер студије је уписао 2009. године на Пољопривредном факултету Нови Сад на смеру Заштита биља (модул Фитофармација) и завршио 2010. године на тему „Сузбијање корова у виноградима на локалитету Ердут“. У децембру 2010. године уписао је докторске студије на смеру Агрономија Пољопривредног факултета Нови Сад. Докторску дисертацију под називом “Земљишна банка семена коровских биљака у виноградима интензивног и екстензивног начина гајења“ је одбранио 09.06.2018. године. Током школовања хонорарно је био ангажован у Винарији Ердут (2002-2005) и Винарији Курјак (2008-2010). Од марта 2011-2017 године је био ангажован као истраживач сарадник на Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Пољопривредног факултета Нови Сад. Учествовао је на пројектима Аутономне Покрајине Војводине: 2011-2014 „Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг“, 2011-2012 „Фитоценолошки преглед хидромелиорационих објеката ЈВП Воде Војводине“ и 2012 „Мониторинг управљања отпадом амбалаже за пестициде“. Током 2008. за време студија године завршио је обуку ИААС Србија на тему „Могућност производње и пласмана органске хране“. ИПМ обуку ТЕМПУС под називом Интегратед Wеед Манагемент завршио је 2013 године на Пољопривредном факултету Нови Сад. На предмету Хербологија је био укључен у проучавање и детерминацију семена коровских врста, а на предмету Фитофармација – Хербициди у проучавање ефикасности хербицида и појаву резистентности, као и проучавање алелопатских односа међу биљкама. Учествовао је и у израдама диопломских и мастер радова студената Фитомедицине. Као предавач ван радног односа у школској 2021/2022 ангажован је на предметима Воћарство и Виноградарство на Академији струковних студија, Шабац. Као аутор и коаутор објавио је 119 радова из области Заштита биља, од тога: 5 рада са СЦИ листе категорије М23; 1 рад категорије М-24; 18 радова М33; 54  рада категорије М34; 8 радова М51; 20 радова М52; 2 рада М53;1 рад М62; 1 рад М63; 8 радова из категорије М64; 1 рад М-82 и одбрањену докторску дисертацију М71. Учествовао је у већем броју домаћих и међународних скупова и конгреса. Говори и служи се енглеским језиком.

Члан је Друштва за заштиту биља Србије и Друштва херболога Србије. Од 2018. године до 01.11.2021. био је запослен у Агроунија доо Инђија у својству руководиоца заштите биља. Од 15.11.2021. запослен је на Акедемији струковних студија, Шабац као виши предавач на одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам.

 М23 – Рад у међународном часопису

 1. Milanović, S., Pejić, B., Lazić, V., Kontantinvić, B. Blagojević, M. (2017): Applying and influence of polymer materials for packaging dairy beverages. Hemijska industrija ISSN: 0367-598X. doi:10.2298/HEMIND14.
 2. Kontantinvić, B. Blagojević, M. Kontantinvić, B., Samardžić, N. (2015): RESISTANCE OF WEED SPECIES Chenopodium album L. TO ALS-INHIBITORS. Romanian Agricultural Research ISSN: 1222-4227. (32): 253-261.
 3. Kontantinvić, B. Blagojević, M. Kontantinvić, B., Samardžić, N. (2014): RESISTANCE Allelopathic effect of weed species Amaranthus retroflexus L. on maize seed germination. Romanian Agricultural Research ISSN: 1222-4227. (31): p. 315-321.
 4. Kontantinvić, B. Blagojević, M. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Pejić, B. (2014): Vertical distribution of weed seed banks in extensive and intensive methods of grapevine cultivation. Bulgarian Journal of Agricultural Science ISSN: 1310-0351. Vol 20, br.4, p 860-867.
 5. Iličić, R., Jelušić, A., Blagojević, M., Bagi, F., Vrandečić, K., Stanković, S., Popović Milovanović, T. (2023): CHARACTERIZATION OF PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. MORSPRUNORUM ORIGINATING FROM SWEET CHERRY AND PLUM IN SERBIA. Genetika, 55 (1): 145-162.

М24 – Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком

 1. Iičić, R., Bagi, F., Blagojević, M., Gošić, J., Milovanović, P., Popović, T. (2021): Etiology of bacterial diseases of young walnut trees in Serbia. Pesticidi i fitomedicina ISSN: 1820-3949. 10.2298/PIF2103101I

М33 – Саопштење са међународног скупа штампано у целини

 1. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Tomić, V., Marković S. (2022): Uticaj bakra na klijavost semena Amaranthus retroflexus L i Chenopodium album L. u flori vinograda. Internacionalni Univerzitet Travnik u Travniku-24 međunarodna konferencija -Nove tehnologije u funkciji održivog razvoja saobraćaja, ekologije, logistike i politehnike. ISBN: 2232-8807. (24): p 272-278.
 2. Smardžić, N., Blagojević, M., Kontantinvić, B. (2019): Invasive weed species Asclepias syriaca L. seed bank on arable land, in orchards and on ruderal sites in Serbia. Congress on plant protection (8; Zlatibor; 2019). Društvo za zaštitu bilja Srbije.
 3. Stojanovć, T., Busić, V., Vuković, G., Blagojević, M., Đurović, R., Zeremski, T., Marnković, D. (2017): Glyphosate residues in soil: The environmental impact. International Eco-Conference (21; Novi Sad; 2017).Vol. 21., Br. 21, p. 131-138.
 4. Samardžić, N., Kontantinvić, B. Popov, M., Blagojević, M., Pavlić, B., Vladić, J. (2017): Allelopathic effect of Xanthium strumarium L. and Abutilon theophrasti Med. extracts on germination of maize and soybean seed. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP) (23; Szeged; 2017). ISBN: 978-963-306-563-1.
 5. Kontantinvić, B., Vidović, S., Koren, A., Kojić, M., Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M., Gavrić, A., Pavlić, B. (2017): Allelopathic effect of Cannabis sativa L. essential oil on initial growth of Chenopodium labum L. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP) (23; Szeged; 2017) ISBN: 978-963-306-563-1.
 6. Samardžić, N., Kontantinvić, B., Popov, M., Blagojević, M., Lukuć, B., Pavlić, B. (2016): The influence of Xanthium strumarium L. extracts on maize yield. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP) (22; Szeged; 2016) ISBN: 978-963-306-507-5.
 7. Lazić, S., Kontantinvić, B., Šunjka D., Samardžić, N., Kojić, M., Vuković, S., Popov, M., Blagojević, M. (2016): Chemical analysis and biotest in the assessment of nicosulfuron soil pollution. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (22; Segedin; 2016) ISBN: 978-963-306-507-5.
 8. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M., (2016): The effect Origanum vulgare L. essential oils on weed seed germination. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (22; Segedin; 2016). ISBN: 978-963-306-507-5.
 9. Samardžić, N., Kontantinvić, B., Popov, M., Blagojević, M., Lukuć, B., Pavlić, B. (2016): The influence Xanthium strumarium L. extracts on maize yield. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (22; Segedin; 2016). ISBN: 978-963-306-507-5.
 10. Kontantinvić, B., Blagojević, M., Kontantinvić, B., Samardžić, N. (2013): Allelopathic effects of Xanthium strumarium L. and Abutilon theophrasti Med. extracts on germination of maize and soybean seed. International Scientific Symposium of Agricultura, „Agrosym Jahorina 2013“ (4; Jahorina; 2013) ISBN: 978-99955-751-3-7.
 11. Kontantinvić, B., Blagojević, M., Kontantinvić, B., Samardžić, N. (2013): Allelopathic influence of certain weed species on seed of maize and soybean crops. Trends in the European Agriculture Development (1; Temišvar; 2013). Vol. 45., Br. 3, p. 108-116.
 12. Kontantinvić, B., Meseldžija, M., Samardžić, N., Blagojević, M. (2012): Horizontal seed distribution in the soil under vine grape plantation and maize crop. Međunarodni simpozijum o aktuelnim trendovima u zaštiti bilja (1; Belgrade; 2012). ISBN: 978-86-910951-1-6.
 13. Kontantinvić, B., Meseldžija, M., Blagojević, M. Samardžić, N., Kontantinvić, B. (2012): Quantitative and qualitative analysis of weed seed bank in row crops on the territory of Vojvodina. Internatioanal Plant Protection Symposium at University of Debrecen (6; Debrecen; 1999). p. 132-136.
 14. Kontantinvić, B., Popov, M., Samardžić, N., Blagojević, M. (2011): Invasive weed species in ruderal and agricultural areas in Vojvodina. International Symposium Food Safety Production (22; Trebinje; 1989). ISBN: 978-86-7520-219-6.
 15. Bagi F., Iličić, R., Vlajić, S., Arsenac, N., Blagojević, M., Konstantin, Đ., Popović Milovanović, T. (2023): WHEAT ASSOCIATED MICROBIOTA. 5th International Scientific Conference Modern Trends in Agricultural Production, Rural Development, Agro-economy, Cooperatives and Environmental Protection, Vrnjačka Banja, Serbia 29 – 30. Jun, 2023, pp. 120-125.
 16. Vlajić, S., Popović, V., Iličić, R., Blagojević, M., Milošević, D., Ignjatov, M. (2023): MYCOBIOTA ON EGGPLANT SEEDS AND THE POSSIBILITY OF SUPPRESSION. 5th International Scientific Conference Modern Trends in Agricultural Production, Rural Development, Agro-economy, Cooperatives and Environmental Protection, Vrnjačka Banja, Serbia 29 – 30. Jun, 2023, pp. 86-91.
 17. Artimova, R., Vlajić, S., Takač, A., Popović, V., Iličić, R., Blagojević, M. (2023): POWDERY MILDEW DISTRIBUTION OF ROOT VEGETABLES SPECIES. 5th International Scientific Conference Modern Trends in Agricultural Production, Rural Development, Agro-economy, Cooperatives and Environmental Protection, Vrnjačka Banja, Serbia 29 – 30. Jun, 2023, pp. 108-112.
 18. Blagojević, M., Stošić, N., Rašković, V., Marković, S., Iličić, R., Vlajić, S., Rajković, M. (2023): WEED SEED BANK UNDER THE SOYBEAN CROP IN THE LOCALITIES OF SREM. 5th International Scientific Conference Modern Trends in Agricultural Production, Rural Development, Agro-economy, Cooperatives and Environmental Protection, Vrnjačka Banja, Serbia 29 – 30. Jun, 2023, pp. 136-140.

 М34 – Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

 1. Tanasić, Lj., Tanasić, J., Ristić, I, Stošić, N., Blagojević, M. (2022): THE APPLICATION OF HYDROGELS IN MODERN AGRICULTURE. ISBN: 2637-3298.
 2. Blagojević, M. Rašković, V., Stošić, N., Marković, S., Vlajić, S. (2022): PRODUCTION CHARACTERISTICS OF CLONES OF ITALIAN RIESLING VARIETIES SK-13, SK-54 AND SK-61 ON KOBER 5BB ROOTSTOCK UNDER METEOROLOGICAL CONDITIONS IN 2021. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems. ISBN: 978-963-306-904-2.
 3. Kurjakov, A., Blagojević, M. Rašković, V., Stošić, N., Robinić, J., Marković, S., Vlajić, S. (2022): ROSEHIP (ROSA CANINA) AS A MEDICINAL PLANT IN FRUIT GROWING. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems. ISBN: 978-963-306-904-2.
 4. Marković, S., Blagojević, M. Rašković, V., Stošić, N., Robinić, J. (2022): YIELDS OF THE CHARDONEY VARIETY IN THE VINEYARDS OF VOJVODINA DURING 2022. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems. ISBN: 978-963-306-904-2.
 5. Rašković, V., Blagojević, M. Stošić, N., Tanasić, Lj., Vlajić, S. (2022): THE INFLUENCE OF LOW AND HIGH TEMPERATURES ON THE GERMINATION OF TOMATO SEEDS (LYCOPERSIEON ESCULENTUM MILL.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems. ISBN: 978-963-306-904-2.
 6. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Arsenović, D., Vlajić, S., Bajagić, M. (2022): THE INFLUENCE OF SOME ABIOTIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE MOST IMPORTANT PHYTOPATHOGENIC FUNGI28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems. ISBN: 978-963-306-904-2.
 7. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Arsenović, D., Vlajić, S., Bajagić, M. (2022): The abundance of Nezara viridula and the influence of meteorological factors in 2021 in the soybean crop in Mačva. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 330.
 8. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Marković, S., Vlajić, S., Bajagić, M. (2022): The influence of the gray or ash grape moth (Lobesia botrana) on the yield in the Sremski Karlovci vineyard in 2021. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 331.
 9. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Tanasić, LJ., Bajagić, M., Marković, S., Vlajić, S. (2022): Lithocolletis corylifoliella – representation in the apple orchard during 2020-2022 in Mačva. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 332.
 10. Glišić, M., Tomić, V., Stepić, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Tanasić, LJ. (2022): QUALITY TESTING OF DIFFERENT STRAWBERRY RANGE. XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU. Trebinje. P.117.
 11. Knežević, S., Marković, S., Blagojević, M. (2022): Application of agricultural machinery in berry harvesting. 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. Sarajevo, pp.211.
 12. Vladimirović, I., Ignjatović, J., Marković, S., Knežević, S., Blagojević, M. (2022): Creation of a marketing strategy for the export of raspberries with special reference to the importance of mechanization – a case study for serbia. XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU. Sarajevo, p. 217.
 13. Marković, S., Blagojević, M., Tanasić, Lj., Stošić, N., Glišić, M., Robinić, J. (2022): Examination of pomological and technological characteristics of some cherry varieties in the district of Mačva. XXXII International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo.
 14. Popov, M., Samardžić, N., Blagojević, M. Kontantinvić, B., (2019): Invasive weed species Asclepias syriaca L. seed bank on arable land, in orchards and on ruderal sites in Serbia. Congress on plant protection (8; Zlatibor; 2019). ISBN: 978-86-83017-35-5.
 15. Blagojević, M. Kontantinvić, B., Iličić, R., Popov, M., Ljubojević, M., Samardžić, N., Ognjanov, V. (2017): Weed seed bank in cherry orchards on different soil types. International Symposium on Crop Protection (69; Ghent; 2017).
 16. Kontantinvić, B., Vidović, S., Kojić, M., Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M., Pavlić, B., Koren, A. (2017): Allelopathic effect of Cannabis sativa L. distillation residues on initial growth of Ambrosia artemisiifolia L. Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation (1; Novi Sad; 2017) ISBN: 978-86-7520-398-8.
 17. Vlajić, S., Maširevć, S., Adamović, D., Iličić, R., Blagojević, M., Kontantinvić, B., (2017): Occurrence of pot marigold (Calendula officinalis l.) rust in agroecological conditions of Serbia. International Scientific Meeting Mycology, Mycotoxicology and Mycoses (6; Novi Sad; 2011).
 18. ontantinvić, B., Vidović, S., Koren, A., Kojić, M., Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M., Gavrić, A., Pavlić, B., (2017): Allelopatic Effects of Cannabis sativa L. Extracts on Ambrosia artemisiifolia L. Seed Germination. International Symposium on Weeds and Invasive Plants (5; Chios; 2013). ISBN: 978-605-60595-8-2.
 19. Stošić N., Iličić R., Maširević S., Vlajić S., Blagojević M., Jošić D. (2017): Important diseases of viola, chrysanthemum and geranium in Serbia. 3rd International symposium for agriculture and food – ISAF, 18-20 October 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 380.
 20. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M. (2017): Weeds and their control in apple orchards. International Symposium on Fruit Culture along Silk Road Countries (2; Trebinje; 2016) ISBN: 978-99955-783-3-6.
 21. Kontantinvić, B., Popov, M., Samardžić, N., Blagojević, M., Đaković, N. (2016): Allelopathic effect of aqueous and methanol extracts of weed speciea Asclepias syriaca on germination and seedling growth of some monocot and dicot plants. International Weed Science Congress (7; Prag; 1996). ISBN: 978-80-213-2648-4.
 22. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M., Bulajić, M. (2016): The effect of essential oils on germination of some dicotyledonous plants. International Weed Science Congress (7; Prag; 1996). ISBN: 978-80-213-2648-4.Kontantinvić, B.,
 23. Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M. (2016): Ambrosia trifida L. – klijavost i viabilnost semena. Kongres o korovima (10; Vrdnik; 2016). p.57.
 24. Popov, M., Kontantinvić, B., Samardžić, N., Blagojević, M. (2016): Uticaj tipova zemljišta na rasprostranjenost Asclepyas syriaca. Kongres o korovima (10; Vrdnik; 2016) p.32.
 25. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Popov, M., Blagojević, M. (2016): Korovska vegetacija kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje na teritoriji AP Vojvodine. Kongres o korovima (10; Vrdnik; 2016) p.27.
 26. Kontantinvić, B., Popov, M., Samardžić, N., Blagojević, M. (2016): Rasprostranjenost invazivnih korovskih vrsta na ruderalnim staništima u AP Vojvodini. Kongres o korovima (10; Vrdnik; 2016) p.65.
 27. Samardžić, N., Kontantinvić, B., Popov, M., Blagojević, M. Pavlić, B. (2016): Alelopatski uticaj vodenog i heksanskog ekstrakta korovske vrste Xanthium strumarium L. na klijanje semena kukuruza i soje. Kongres o korovima (10; Vrdnik; 2016) p.66.Popov, M., Blagojević, M., Samardžić, N., Kontantinvić, B. (2016):
 28. Allelopathic influence of Asclepias syriaca L. root extract on germination of Ambrosia artemisiifolia L. AgroSym međunarodni naučni poljoprivredni simpozijum (7; Jahorina; 2016) p. 744.
 29. Popov, M., Blagojević, M., Samardžić, N., Kontantinvić, B. (2016): The effect of Asclepias syriaca root extract on germination and initial growth of sunflower, maize and soybean. International Conference, State-of-the-art technologies: challenge for the research in Agricultural and Food Sciences (1; Beograd; 2016). ISBN: 978-86-7834-247-9.Blagojević, M., Samardžić, N., Kontantinvić, B., Kurjakov, A., Kontantinvić, B. (2015): Distribution of Prunus spinosa L. soil weed seed bank near railway. 50 hrvatski
 30. 10 međunarodni simpozijum agronoma (50; Opatija; 1965). ISBN: 978-953-7878-27-6.
 31. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Blagojević, M., Popov, M. (2015): Resistance of weed species Amaranthus retroflexusL. to ALS inhibitors. 50 hrvatski i 10 međunarodni simpozijum agronoma (50; Opatija; 1965). ISBN: 978-953-7878-27-6.
 32. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Blagojević, M., Kontantinvić, B. (2015): Influence of Xanthium strumarium L. and Abutilon theophrasti Med. extracts on germination of maize and soybean seed. Agriculture in nature and environment protection (8; Vukovar; 2008) p. 303.
 33. Kontantinvić, B., Blagojević, M., Samardžić, N., Stošić, N., Kontantinvić, B. (2015): Soil seed bank weeds in wheat and maize in Mačva region, Serbia. Agriculture in nature and environment protection (8; Vukovar; 2008) p.304-305.
 34. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Blagojević, M., Popov, M. Vidović, S., Pavlić, B. (2015): Alleopathic activity of Xanthium strumarium L. extracts on maize and soybean. International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry (26; Sarajevo; 1989). ISBN: 978-99976-632-1-4.
 35. Popov, M., Kontantinvić, B., Samardžić, N., Blagojević, M. (2015): Analysis of weed in maize and sunflower crops in Bačka. International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry (26; Sarajevo; 1989). ISBN: 978-99976-632-1-4.
 36. Blagojević, M., Kontantinvić, B., Samardžić, N., Kontantinvić, B. (2015): Composition of soil seed weed bank under maize. Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” (6; Jahorina; 2015). p. 217.
 37. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Blagojević, M., Popov, M., Vidović, S., Vladić, J., Šatarić, K. (2015): Allelopathic effect of extracts of Abutilon theophrasti Med. on soybean seed germination. Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” (6; Jahorina; 2015). p. 273.
 38. Blagojević, M., Kontantinvić, B., Kontantinvić, B., Samardžić, N. (2014): Vertical distribution of weed seed bank in vineyards. 5th CASEE conference: „Healthy Food Production and Environmental Preservation – The Role of Agriculture, Forestry and Applied Biology“ (5; Novi Sad; 2014). p. 38.
 39. Kontantinvić, B., Samardžić, N., Blagojević, M., Kontantinvić, B. (2014): Weed seed bank in the soil of the perenial apple orchard. Scientific Conference Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania from Timisoara“ (1; Temišvar; 2014). p. 45.
 40. Kontantinvić, B., Popov, M., Kontantinvić, B., Blagojević, M. (2014): Seed bank and germination of Ragweed seed – Ambrosia artemisiifolia L. International symposium on environmental weeds and invasive plants (4; Monpellier; 2014) p. 158.
 41. Kontantinvić, B., Kontantinvić, B., Popov, M., Blagojević, M., Samardžić, N.  (2014): ALS inhibitors in Serbia – a great solutionin weed control or a potential threat. Congress on plant protection (1; Zlatibor; 2014). ISBN: 978-86-83017-25-6.
 42. Blagojević, M., Kontantinvić, B., Kurjakov, A., Samardžić, N., Pejić, B.  (2014): Seed Bank of Amorpha fruticosa L. on Some Ruderal Sites in Serbia. International Conference on Biological Invasions from understanding to action (8; Antalija; 2000). p. 74.
 43. Kontantinvić, B., Samardžić, N.,  Blagojević, M., Kontantinvić, B. (2013): Allelopathic influence of certain weed species on seed of maize and soybean crops. Trends in the European Agriculture Development (1; Temišvar; 2013). p. 36-37.
 44. Kontantinvić, B., Samardžić, N.,  Blagojević, M., Kontantinvić, B. (2013): Herbicide resistance of certain weed species. International Scientific Symposium of Agricultura, „Agrosym Jahorina 2013“ (4; Jahorina; 2013). p. 155.
 45. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Bajagić, M., Tanasić, Lj., Marković, S., Pavlović, N. (2023): Carpocapsa pomonella – Occurrence in apple orchards during 2022-2023 in Machva. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 319.
 46. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Vlajić, S., Rajković, M., Pavlović, N., Marković, S. (2023): The influence of pesticide application on the soil seed bank in the intensive apple orchard. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 97. 
 47. Marković, S., Robinić, J., Pavlović, N., Stošić, N., Blagojević, M. (2023): Chemical analysis of blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.) for pesticide residues in the Mačva district.  29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 213.
 48. Marković S., Rašković, V., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M., Pavlović, N. (2023): Global G.A.P. in order to obtain the highest quality agricultural product. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 214.
 49. Marković, S., Robinić, J., Pavlović, N., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Application of 1-MCP in order to maintain the quality of blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 215.
 50. Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Virus characterization tomato chlorosis virus – ToCV. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 260.
 51. Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Inhibitors of acetolactate synthetase. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 261.
 52. Rašković, V., Blagojević, M., Stošić, N., Glišić, M., Pavlović, N., Marković, S., Vlajić, S., Rajković, M. (2023): Yield and amount of lavender essential oil (Lavandula angustifolia Mill.) in the flower nursery “Perić” during 2021. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 28

М51 – Рад у водећем часопису националног значаја

 1. Bajagić, M., Cvijanović, V., Stošić, N., Blagojević,, Glišić, M. (2022): Bioinsecticides and possibilities of application in the control of pest insects. Knowledge International Journal, Vol. 55, No. 3, pp. 407-412.
 2. Blagojević, M., Marković, S., Stošić, N., Rašković, V., Tanasić, LJ., Tomić, V., Drkenda, P. (2022): Biološke karakteristike sorti visokožbunaste borovnice (Vaccinium corymbosum L.). Voćarstvo, 56, 211-212, pp. 47-54.
 3. Kurjakov, A., Čukanović, J., Blagojević, M., Mladenović, E., Hiel, K., Vukićević, S. (2017): Ecological analysis of the dendroflora of Futoški Park in the city of Novi Sad. Contemporary Agriculture, 66 (1-2): 7-13.
 4. Blagojević, M., Kurjakov, A., Konstantinović, B., Samardžić, N., Konstantinović, B. (2014): Distribution of weed seed bank flooded soils with reference to invasive woody weed species Amorpha fruticosa Contemporary Agriculture, 63 (4-5): 417-424.
 5. Konstantinović, B., Blagojević, M., Konstantinović, B., Samardžić, N. (2014): Composition and germination capability of weed seed bank in the soil under maize. Contemporary Agriculture, 63 (1-2): 131-138.
 6. Konstantinović, B., Blagojević, M., Samardžić, N., Konstantinović, B., (2012): Banka seena korva u ekstenzivnom gajenju vinove loze. Acta Herbologica 21 (2): 95-101.
 7. Konstantinović, B., Samardžić, N., Blagojević, M., Konstantinović, B., (2013): Allelophatic influence of certain weed species on seed of maize and soybean crops. Research Journal of Agricultural Science, 45 (3): 108-116.
 8. Konstantinović, B., Blagojević, M., Konstantinović, B., Samardžić, N. (2013): Floristic composition and weed seed bank in intensive and extensive cultivation of vine grape. Contemporary Agriculture Vol 62: 1-2, 53-60.

М52 – Рад у часопису националног значаја

 1. Konstantinović Branko, Samardžić Nataša, Blagojević Milan, Konstantinović Andrej (2011): Korektivno suzbijanje korova u usevu soje primenom herbicida. Biljni lekar 41 (5): 522-528.
 2. Konstantinović Branko, Meseldžija Maja, Samardžić Nataša, Blagojević Milan (2012): Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji. Biljni lekar 41 (4): 310-315.
 3. Konstantinović Branko, Samardžić Nataša, Blagojević Milan, Konstantinović Bojan (2012): Suzbijanje korova primenom nekih herbicida u usevu pšenice. Biljni lekar 41 (5): 407-412.
 4. Popov (rođ. Korać) Milena, Konstantinović Bojan, Konstantinović Branko, Samardžić Nataša, Blagojević Milan, (2013): Sastav i klijavosti banke semena korova u zemljištu pod usevom kukuruza. Acta herbologica, 22 (2): 99-105.
 5. Konstantinović Bojan, Konstantinović Branko, Popov Milena, Blagojević Milan, Samardžić Nataša (2013): Klijavost semena pelenaste ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) u laboratorijskim uslovima. Acta herbologica, 22 (2): 107-114.
 6. Konstantinović Branko, Blagojević Milan, Konstantinović Bojan, Samardžić Nataša (2013): Suzbijanje korovske flore u rasadničkoj proizvodnji drvenastih sadnica ukrasnog bilja. Biljni lekar 41 (6): 663-671.
 7. Konstantinović Branko, Samardžić Nataša, Blagojević Milan, Konstantinović Bojan (2013): Korektivno suzbijanje korova primenom herbicida u usevu kukuruza. Biljni lekar 41 (3): 341-350.
 8. Konstantinović Branko, Samardžić Nataša, Konstantinović Bojan, Blagojević Milan, Popov Milena (2013): Suzbijanje korova u usevu soje primenom nekih herbicida. Biljni lekar 41 (5): 517-524.
 9. Konstantinović Bojan, Samardžić Nataša, Blagojević Milan, Popov Milena, Konstantinović Branko (2013): Suzbijanje invazivne korovske vrste Ambrosia artemisiifolia L. primenom nekih herbicida. Biljni lekar 41 (5): 524-530.
 10. Konstantinović Branko, Blagojević Milan, (2014): Weed seed distribution in the soil profile in extensive and intensive vineyards. Herbologija 14 (1): 15-22.
 11. Blagojević Milan, Konstantinović, B., Samardžić, N., Popov, M., Konstantinović, Bo. (2014): Biological characteristics of some parasitic flowering plants. Herbologija 14 (2): 71-80.
 12. Kurjakov, A., Konstantinović, B., Blagojević Milan, (2014): Ecological analysis of dendroflora in Novi Sad Futoški park. Biljni lekar. p. 52-59.
 13. Konstantinović, Bo., Blagojević Milan, Samardžić, N., Mačkić, S. (2014): Korovi u usevu soje i njihovo suzbijanje nekim herbicidima. Biljni lekar  42 (5): 378-384.
 14. Blagojević Milan, Konstantinović, B., Samardžić, N., Konstantinović, B. (2014): Efikasnost nekih herbicida u usevu kukuruza. Biljni lekar 42 (2-3): 223-231.
 15. Blagojević Milan, Konstantinović, B., Samardžić, N., Konstantinović, B. (2014): Zemljišna rezerva semena korova u usevu kukuruza. Biljni lekar 42 (2-3): 216-223.
 16. Konstantinović, B., Blagojević Milan, Samardžić, N., Popov, M., Stošić, N., Konstantinović, B. (2015): Banka semena korova u zemljištu zavisno od plodoreda i primenjenih herbicida. Biljni lekar 43 (3): 306-312.
 17. Konstantinović, B., Blagojević Milan, Samardžić, N., Popov M. (2015): Polen Ambrosia artemisiifolia L. u vazduhu i prikupljenom polenu pčela. Acta herbologica 24 (2): 117-123.
 18. Popov M., Konstantinović, B., Samardžić, N., Blagojević Milan (2016): Uticaj tipova zemljišta na rasprostranjenost Asclepias syriaca L. na području Bačke. Acta herbologica 25 (1): 7-15.
 19. Konstantinović, B., Blagojević Milan, Samardžić, N., Popov M., Ljubanović, M. (2016): Banka semena korova u zasadu vinograda na severozapadnim padinama Fruške gore. Biljni lekar 44 (4) 343-354.
 20. Konstantinović, B., Blagojević Milan, Popov M., Samardžić, N. (2016): Značaj korovske vrste Avena fatua L. Biljni lekar 44 (5-6): 571-581.

М53 – Рад у научном часопису

 1. Bajagić, M., Stošić, N., Blagojević, M., Marković, S., Rašković, V. (2022): Occurrence and distribution of leaf and early diseases of wheat in the territory of the municioality of Loznica. Akademski pregled, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Vol. V, No. 2, pp. 71-82.
 2. Bajagić, M., Stošić, N., Blagojević, M., Dervišević, M., Cvijanović, V., Glišić, M. (2022): Biological control – Encarsia formosa parasitoid of greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum). Akademski pregled, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Vol. V, No. 1, pp. 44-56

М62 – Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу

 1. Konstantinović Branko, Meseldžija Maja, Popov Milena, Samardžić Nataša, Blagojević Milan (2011): Vertikalna distribucija semena invazivnih korovskih vrsta. Savetovanje o zaštiti bilja (Zlatibor; 2011), pp. 136-138 

М63 – Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини

 1. Konstantinović Bojan, Blagojević Milan, Samardžić Nataša, Konstantinović Branko, Popov Milena (2015): Aerozagađenje polenom Abrosia artemisiifolia L. na teritoriji grada Novog Sada. Agronomski fakultet Čačak, Savetovanje o biotehnologiji, 20 (22): 529-534.

М64 – Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу

 1. Jelušić, A., Popović, T., Marković, S., Blagojević, M., Bagi, F., Iličić, R. (2021): Molekularna karakterizacija  Pseudomonas syringae pv. morsprunorum poreklom sa trešnje i šljive u Srbiji. Savetovanje o zaštiti bilja (16; Zlatibor; 2021). Društvo za zaštitu bilja Srbije. p.45.
 2. Popović, T., Jelušić, A., Milovanović, P.,  Marković, S., Blagojević, M., Iličić, R. (2021): Determinacija haplotipa sojeva Xanthomonas arboricola pv. pruni poreklom sa breskve i kajsije u Srbiji. Savetovanje o zaštiti bilja (16; Zlatibor; 2021). Društvo za zaštitu bilja Srbije. p.44.
 3. Konstantinović Branko, Meseldžija Maja, Blagojević Milan, Samardžić Nataša, Konstantinović Bojan (2012): Alelopatski uticaj korovskih vrsta Amaranthus retroflexus L. i Abutilon theophrasti Med. na klijanje semena kukuruza i soje. Kongres o korovima (Zlatibor), pp. 132-133.
 4. Konstantinović Branko, Popov Milena, Blagojević Milan, Konstantinović Bojan (2013): Mapiranje invazivnih korova na teritoriji prigradskih naselja grada Novog Sada. Savetovanje o zaštiti bilja (Zlatibor), pp. 97-98.
 5. Konstantinović Branko, Blagojević Milan, Samardžić Nataša, Konstantinović Bojan (2013): Zastupljenost banke semena korova u profilu zamljista pod zasadom jabuke. Savetovanje o zaštiti bilja (Zlatibor), pp. 186.
 6. Blagojević Milan, Popov Milena, Konstantinović Bojan, Samardžić Nataša (2015): Rezerve semena alergenih korovskih vrsta u zemljištu urbanih sredina. Savetovanje o zaštiti bilja (Zlatibor) pp. 80.
 7. Iličić, R., Maširević, S., Vlajić, S., Ognjanov, V., Blagojević Milan (2016): Intenzitet pojave kovrdžavosti lista breskve i nektarine  (Taphrina deformans) tokom 2016 godine. Simpozijum o zaštiti bilja (Zlatibor) pp. 89.
 8. Iličić, R., Vlajić, S., Popović, T., Blagojević Milan, Ljubojević, M., Ognjanov, V. (2017): Prva pojava bele rđe običnog tušta u Vojvodini. Savetovanje o zaštiti bilja (Zlatibor) pp. 64.

М82 – Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,

Iličić, R., Latković, D., Blagojević, M., Jošić, D. (2022): POBOLJŠANJE KOMPONENTI PRINOSA SOJE PRIMENOM AUTOHTONIH BAKTERIJA – SIMBIONTA BRADYRHIZOBIUM SP. I PGP PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS. P. 1-22.