Др Марија Бајагић

Марија БајагићДр Марија Бајагић, доцент (рођена Цвијановић) рођена 1987. године у Београду. Основну школу завршила је у Земуну, а средњу X гимназију „Михаило Пупин“ у Београду. Након завршене гимназије уписала је Пољопривредни факултет у Земуну Универзитета у Београду, смер Заштита биља и прехрамбених производа. На основним академским студијама дипломирала је јула 2012. године, са оценом 10. Тема дипломског рада била је из области опште фитофармације „Испитивање ефикасности и фитотоксичности препарата Lancelot 450 WG (аминопироли + флорасулам) за сузбијање корова у  пшеници  (предмет: Општа фитофармација). Исте године је стекла Уверење мастер инжењера.

У октобру 2012/2013 године уписала је докторске академске студије на Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у Београду на студијском програму Пољопривредних наука, Одсека за Ратарство и повртарство са опредељењем ка одрживој пољопривредној производњи.

Докторску дисертацију под називом „Ефекат нискофреквентног електромагнетног поља и биолошких компоненти на принос и квалитет семена у одрживој производњи соје“ одбранила је 2017. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, и тиме стекла право на научни назив доктор наука – биотехничке науке.

Од 2012. године је запослена са пуним радним временом у Компанији Дунав осигурања а.д.о. у Београду, где и данас ради.

Звање истраживач-сарадник стекла је 2016. године од стране Научног већа Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ у Београду.

Од 2018. године изабрана је у звање доцента за ужу научну област Ратарство на Универзитету „Бијељина“ у Бијељини.

На Академинији струковних студија Шабац, одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам ангажована је од 2019.  у допунском раду на:

 1. Основним струковним студијама на предметима из научно-наставних области Заштита биља (Пољопривредна зоологија; Корови и њихово сузбијање) и
 2. Мастер студије – Менаџмент у агробизнису на предметима Екотоксикологија и Еколошки оправдана пољиопривреда

До сада је објавила као аутор и коаутор већи број научних радовца у часописима на SCI и SSCI листи. Такође, је учествовала у презентовању резултата истраживања на Међународним и Националним научним конференцијама и скуповима.

БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ ВАЖНИЈИХ РАДОВА

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног знчаја М10

Монографска студија/поглавље у књизи или рад у тематском зборнику међународног значаја (М-14)

 1. Marija Cvijanović, Vojin Đukić (2020): Application of biophysical methods in sustainable soybean production Thematic proceedings Sustainable agriculture and rural development in terms of the republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – Science and practice in the service of agriculture- ISBN (print) 978-86-6269-081-4 ISBN (e-book) 978-86-6269-082-1, Publisher:Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, Belgrade, 2020, pp 339-357 M-14-4,0
 1. Dozet Gordana, Marijana Jovanović Todorović, Mirjana Vasić, Vojin Đukić, Marija Cvijanović, Zlatica Miladinov, Gorica Cvijanović (2021): Protein content in bean grain, grown according to sustainable ecological principles. Thematic Proceedings of International Scientific Conference: Sustainable Agriculture and Rural Development, February, 2021, Belgrade Serbia, 131-141. Publisher: Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia. ISBN (e-book) 978-86-6269-097-5 CIP 631:502.121.1(082)(0.034.2)005.591.6:631(082)(0.034.2)338.432(082)(0.034.2) COBISS.SR-ID 32097033 M-14-4,0

 Радови објављени у научним часописима међународног значаја М20

Рад у међународном часопису (М-22)

 1. Đukić V., Miladinov Z., Dozet G., Cvijanović M., Tatić M., Miladinović J., Balešević-Tubić S. (2017): Pulsed electromagnetic field – a cultivation practice used to increase soybean seed germination and yield, Zemdirbyste-Agriculture, vol. 104, No. 4, p. 345‒352 doi: 10.13080/z-a.2017.104.044ISSN 1392-3196 / e-ISSN 2335-8947. M-22-5,0

 Радови у међународном часопису М23 (3)

 1. Dozet,  Gordana, Tubic, Balesevic, Svetlana, Kostadinovic, Ljiljana, Djukic, V., Jaksic, Snezana, Cvijanovic, Marija (2016): The effect of preceding crops nitrogen fertilization and cobalt and molybdenum application on yield and quality of soybean grain, Romanian Agricultural Research, National Agricultural Research and Development Institute, No. 33, ISSN 1222 – 4227 (print), ISSN 2067 – 5720 (on line), DII 2067-5720 RAR, 2016-51, p.p. 1-11. M233,0

Рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком (М-24)

 1. Miloš Stanković, Marija Cvijanović, Vojin Đukić (2016): Ecological importance of electrical devices innovative in the process of anti Ambrosia artemisiifolia, Economics of Agriculture, Year 63, No. 3 (741-1112) 2016, Belgrade, UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462, pp. 861-870 M24-3,0

Учешће на међународним конгресеима  М30

Учешће на међународним конференцијама по позиву М31

 1. Marija Cvijanović (2018): Innovation in application of biophysical methods in sustainable soybean production, International scientific Conference, Inovation as in initiatior of the development Conference proceedings 6th December, Belgrade 2018. ISBN 978-86-84531-37-9 pp 16-26 M31-3,5

Рад на међународном скупу штампан у целини  М 33 (1)

 1. Cvijanović Marija, Đukić Vojin, Marinković Jelena, Cvijanović Gorica, Dozet Gordana, Dragičević Vesna (2014): The importance of using organic inputs and electromagnetic waves in soybean production. Proceedings of 7th International scientific/profesional conference: Agricultural in nature and environment protection, 28th-30th May, Vukovar, Croatia, pp 241-246. ISSN 1848-5456. M33-1,0
 2. Cvijanović Vojin, Cvijanović Marija (2014): Effect of different sources nutrients on the quality soybean seed Proceedings of the 38th Conference of Agricultural students and Veterinary Medicine with International participation ISBN 978-86-7520-331-5, COBISS.SR-ID 291225607, University of Novi Sad Faculty of Agriculture Novi Sad   November 2014. Pp 24-28 M33-1,0
 3. Marko Dragoslavić, Ivan Božić, Marija Cvijanović, Marko Cvijanović (2014): Aproximation of the NTC resistor curve by neural network using microcontrollers, , 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, June 2-5, 2014, Proceedings of papers ISBN 978-86- 80509-70-9, pp. MLI1.5.1-6 M33-1,0
 4. Marija Cvijanović, Vojin Đukić, Svetlana Balešević-Tubić (2016): Application of the principle of sustainable development in agricultural, Proceedings 6th International Symposium on Natural Resources Management 25-26. Org. Faculty of Management Zajecar John Naisbitt University Belgrade, June 2016, ISBN 978-86-7747-542-0 CIP 620.9(082);338.48(082) pp 129-136. M33-1,0
 5. Marinković, J., Bjelić, D., Tintor, B., Đukić, V., Balešević-Tubić, S., Marinković, D., Cvijanović, M. (2016): Enhanced soybean plant growth by inoculation with Bradyrhizobium japonicum and Bacillus sp. 25th International Conference Ecology and Safety, 23-27 June 2016, Elenite Holiday Village, Bulgaria. Journal of International Scientific Publications, Volume 10, 27-35. M33-1,0
 6. Cvijanović Marija, Dozet Gordana, Cvijanović Gorica Đukić Vojin, Vasić Mirjana, Popović Vera, Jakšić Snežana (2016): Yield of bean (Phaseolus vulgaris L.) in ecological production according to environment conservation, VI Balkan symposium on vegetables and potatoes, ISHS Acta Horticulturae vol. 1142, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1142.4, str. 25-30 (Kobson) M33-1,0
 7. Gorica Cvijanović, Jelena Marinković, Marija Cvijanović (2019): Mutual relationship between soil microbes and herbicides ISBN 978-86-7747-607-6 BOOK OF PROCEEDINGS 9th International Symposium on Natural Resources Management Izdavač/Publisher: Faculty of Management, Zajecar, Megatrend University, Belgrade pp 163-169 M33-1,0

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34 (0.5)

 1. Cvijanović Marija, Dozet Gordana, Cvijanović Gorica Đukić Vojin, Vasić Mirjana, Popović Vera, Jakšić Snežana (2014): Yield of bean (Phaseolus vulgaris) in ecological production according to environment conservation Book of Abstracts 6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes September 29 – October 2, 2014, Zagreb, Croatia. ISBN-978-953-7878-20-7 pp 22 M34-0,5

Часописи националног значаја М50

Радови у водећем часопису националног значаја М51 (2)

 1. Vojin H Đukić, Svetlana Balešević-Tubić, Zlatica Miladinov, Gordana Dozet, Gorica Cvijanović, Vuk Đorđević, Marija Cvijanović (2014): Soybean production–a possibility to economize the use of mineral fertilizers; Ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad Institut za ratarstvo i povrtarstvo  CIP 631/635 (051) ISSN:0354-7698; ISSN 1821-3944 UDK: 631/635(051) doi:10.5937/ratpov51-6803 vol. 51, br. 3, str. 161-165 M51-2,0
 2. Vojin Djukic, Marija Cvijanovic, Jelena Marinkovic, Gorica Cvijanovic, Gordana Dozet, Miladinov Zlatica (2015): Application of low frequency electromagnetic waves (LFEV) AND Biological inputs in the Production of Soybean ISSN 0554-5579 (Printed) ISSN 1800-9492 (Online) Vol. 61/Issue 1 Journal „Agriculture and Forestry“ UDC (UDK) 635.657:631.816.3 pp 7-15 M51-2,0
 3. Đukić, V., Miladinov, Zlatica, Dozet, Gordana, Cvijanović, Marija, Marinković, Jelena, Cvijanović, Gorica, Tatić M. (2018): Uticaj vremena osnovne obrade zemljišta na masu 1000 zrna soje, Zbornik naučnih radova Institut PKB Agroekonomik, Beograd, vol.24 br.1-2, UDK 167.7:63 ISSN: 0354-1320 UDK rada: 633.34+633.1:631.4.  str 93-99. M51-2,0
 4. Đurić Nenad, Cvijanović Gorica, Glamočlija Đorđe, Dozet Gordana, Žuža Milena, Spasić Marija, Cvijanović Marija (2019): Efekat različitih doza prihrane na prinos i neke osobine durum pšenice, Zbornik naučnih radova Institut PKB Agroekonomik, Beograd, vol.25 br.1-2, UDK 167.7:63 ISSN: 0354-1320 str 37-46 M51-2,0
 5. Cvijanović Gorica, Stepić Vesna, Cvijanović Marija, Đukić Vojin, Đurić Nenad, Dozet Gordana (2019): Interakcija đubrenja i sistema gajenja kukuruza i soje na očuvanju biološke aktivnosti zemljišta i visinu biljaka Zbornik naučnih radova Institut PKB Agroekonomik, Beograd, vol.25 br.1-2, UDK 167.7:63 ISSN: 0354-1320 str 139-148 M51-2,0
 6. Đukić, V., Dozet, Gordana, Miladinov, Zlatica, Cvijanović, Marija, Vasiljević, Marjana, Cvijanović, Gorica, Ranđelović, Predrag (2019): Promena morfoloških osobina soje pri različitom sklopu biljaka. Zbornik radova 1, XXIV Savetovanje o biotehnologija sa međunarodnim učešćem, Čačak, 15-16 Mart, 2019. str. 215-220 UDC 63(082), 606:63(082) ISBN 978-86-87611-63-4 M51-2,0

Рад у часопису националног значаја часопису националног значаја (М-53)

 1. Abduladim Eltreki, Vojin Đukić, Gorica Cvijanović, Nenad Đurić, Zlatica Miladinov, Gordana Dozet, Marija Cvijanović (2020): Primena efektivnih mikroorganizama i NPK đubriva u cilju povećanja prinosa i kvaliteta soje (Application of Effective microorganisms and NPK fertilizers in order to increase yield and quality), Uljarstvo, vol.51, br. 1, 11-16. YUISSN 0351-9503, UDK 633.85+664.3 M53-1,0

Зборници скупова националног значаја (М60)

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М-63)

 1. Miladinov, Zlatica, Stojanović, Danijela, Đukić, V., Balešević-Tubić, Svetlana, Miladinović, J., Cvijanović, Marija, Dozet, Gordana (2017): Prinos i kvalitet novopriznatih NS sorti soje. Zbornik radova 58. Savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica, 18-23. Jun 2017, Herceg Novi, 75-82. M63-0,5
 2. Đukić, V., Miladinov, Zlatica, Dozet, Gordana, Tatić, M., Cvijanović, Gorica, Cvijanović, Marija, Marinković, Jelena (2018): Uticaj zaoravanja žetvenih ostataka na povećanje prinosa soje, Zbornik radova XXIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 09-10 Mart, 2018. ISBN 978-86-87611-55-9, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čačak. 39-44. M63-0,5
 3. Gordana Dozet, Sufyan Abuatwarat, Marija Cvijanović (2018): Inovativni pristup u tehnologiji proizvodnje baštenskog graška, 8th International Symposium On Natural Resources Management Proceedings ISBN 978-86-7747-590-1 Faculty of Management Zajecar Zaječar, Serbia 2018, May 19 pp 153-159 M63-0,5
 4. Marija Cvijanović, Vojin Đukić, Gordana Dozet (2018): Uticaj klimatskih promena na prinos soje, 8th International Symposium On Natural Resources Management Proceedings ISBN 978-86-7747-590-1 Faculty of Management Zajecar Zaječar, Serbia 2018, May 19 pp 191-196 M63-0,5
 5. Cvijanović, Gorica, Đukić, V., Cvijanović, Marija, Cvijanović, V., Dozet, Gordana, Đurić, Nenad, Stepić, Vesna (2019): Značaj folijarnih tretmana soje u različitim agroekološkim uslovima na prinos zrna i sadržaj ulja. Zbornik radova 60. Savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica, 16-21. Jun 2019, Herceg Novi, 79-86. UDC 633.85(082), 665.3(082), ISBN 978-86-6253-099-8 M63-0,5
 6. Dozet, Gordana, Đurić, N., Cvijanović, Gorica, Đukić, V., Cvijanović, Marija, Miladinov, Zlatica, Vasiljević, Marjana (2019): Uticaj broja biljaka po jedinici površine na neke morfološke osobine soje. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem „Održiva poljoprivredna proizvodnja – Uloga poljoprivrede u zaštiti životne sredine“. 18. Oktobar, 2019., Bačka Topola, UDC: 631.147(082), ISBN: 978-86-7747-612-0 str 121-128 M63-0,5
 7. Dozet Gordana, Đukić, V., Miladinov Zlatica, Cvijanović Marija, Kolić Rialda, Ugrenović V. (2019): Uticaj Vital tricha i vodenog ekstrakta koprive na neke morfološke oisobine soje. Zbornik radova 1, XXIV Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija, 15-16 Mart, 2019, UDC63(082), 606:63(082)  ISBN 978-86-87611-63-4. str. 69-74. M63-0,5
 8. Cvijanović, Marija, Đukić, V., Miladinov, Zlatica, Cvijanović, V., Dozet, Gordana, Đurić, (2020): Mogućnost primene nekih tehničko tehnoloških metoda u suzbijanju korova u održivoj proizvodnji. Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Selo i poljoprivreda“, 30. Septembar 2020. Bijeljina. Izdavač Univerzitet „Bijeljina“, Bijeljina 106-119. ISBN 978-99976-751-7-0, UDK: 632.51:632.95 M63-0,5
 9. Đukić, , Miladinov, Zlatica., Eltreki, A., Dozet, Gordana., Ranđelović, P., Cvijanović, Gorica, Cvijanović, Marija (2020): Uticaj sklopa biljaka na broj i masu zrna soje. Zbornik radova naučnog kupa sa međunarodnim učešćem „Selo i poljoprivreda“, 30. Septembar 2020., Bijeljina. Izdavač Univerzitet „Bijeljina“, Bijeljina 81-91. ISBN 978-99976-751-7-0, UDK: 633.34:631.543 M63-0,5

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу М64 (0.2)

 1. Dozet Gordana, Vasić Mirjana Cvijanović Marija, Miladinov Zlatica, Savić Aleksandra, Ugrenović Vladan, Djukic Vojin (2017): SEED QUALITY OF BEAN (Phaseolus vulgaris L.) IN ORGANIC FARMING. Boock of Abstracts of ORGANIC OF AGRICULTURE FOR AGROBIODIVERSITY PRESERVATION, 3rd International Conference Agrobiodiversity, Novi Sad, Serbia, 1st – 3rd June 2017., p. 133. ISBN 978-86-7520-398–8. CIP 631.147:574(048.3), COBISS.SR-ID 314689799, Publisher: http://polj.uns.ac.rs/ M64-0,2