Др Сузана Кнежевић

20211103_180959-01

Др Сузана Кнежевић рођена је 4. јануара 1971. године у Тузли, Босна и Херцеговина. Живи и ради у Шапцу. Студије на Факултету електротехнике и машинства у Тузли, на смеру енергетско машинство, прекинула 1992. године као студент треће године и исте године наставила студије на Машинском факултету у Краљеву на смеру за производно машинство. Дипломирала 1995.године и стекла звање дипломирани машински инжењер.

Магистарске студије уписала 1995/96. године на истом факултету на смеру за процесну технику и енергетику. Магистарски рад “Интензификација рада ротационе пећи обогаћивањем ваздуха за сагоревање кисеоником”, одбранила 1998. године и стекла звање магистар техничких наука из области термоенергетских постројења.

2004. године завршила Технички факултет у Чачку, стекла звање професор техничког образовања.

Докторске студије уписала 2017. године на Факултету заштите животне средине ЕДУКОНС Универзитета. Просечна оцена на докторским студијама 10 (десет). Докторску дисертацију под називом „Развој иновативне методологије утврђивања критеријума за еколошко означавање грађевинских производа на бази печене глине у Републици Србији“, одбранила 2023. године и стекла звање доктор наука – науке о заштити животне средине.

У периоду од 1996-1998. године радила као истраживач-сарадник на Катедри за термодинамику и конструкцију технолошких постројења на Машинском факултету у Краљеву. Истовремено била  стипендиста Министарства за науку и технологију. Као први магистар Машинског факултета у Краљеву, била ангажована на два развојно – истраживачка пројекта из области високотемпературских процеса у тешкој машиноградњи.

Од 1998 – 1999. године на Техничком факултету “Михаило Пупин” у Зрењанину радила као асистент на Катедри за термодинамику.

У АД “ЕЛВАКО“ Бијељина,  радила као пројектант – конструктор  процесне опреме у Фабрици процесне опреме и шина вођица од 1999 до 2004.године.

У ОШ “Стојан Новаковић“ Шабац, радила од 2004 до 2021.године као професор  технике и технологије.

Од 2020. године ангажована као предавач на Академији струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, на предметима из области пољопривредне механизације и заштите животне средине.

Рад у истакнутом међународном часопису М22

 1. Suzana Knežević and Dunja Prokić, (2023):  Indicators as a Foundation of Eco-Labelling of Baked Clay Construction Products in the Republic of Serbia. Sustainability. 2023; 15(6):5515.https://doi.org/10.3390/su15065515

Рад у међународном часопису (М23-3)

 1. Suzana D. Knežević, Rade M. Karamarković, Vladan M. Karamarković, and Nenad P. Stojić, (2017): Radiant Recuperator Modeling and Design THERMAL SCIENCE, Year 2017, Vol. 21, No. 2, pp. 1119-1134. https://HYPERLINK „https://doi.org/10.2298/TSCI160707232K“doi.org/10.2298/TSCI160707232K.

Зборници међународних научних скупова (М-30)

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33-1)

 1. Suzana Knežević, Milena Milojević, Ljiljana Tanasić. (2023): Sustainable Supply of Drinking Water to the City of Šabac. Book of Proceedings 10th International Scientific  Conference on Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP 2023) – Economic, Security and Environmental Challenges of Regional Development, pp. 112-120, 25th of October, 2023. International University of Travnik in Travnik, Bosna i Hercegovina.
 2. Milan Glišić, Ljiljana Tanasić, Suzana Knežević. (2023): Challenges of Urban Ecology in Conserving and Enhancing Biodiversity in the 21st Century. Book of Proceedings 10th International Scientific  Conference on Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP 2023) – Economic, Security and Environmental Challenges of Regional Development pp. 154-165, 25th of October, 2023. International University of Travnik in Travnik, Bosna i Hercegovina.
 3. Milena Milojević, Suzana Knežević. (2023): Willingness of Rural Households in the Territory of Macvan District for Organized Composting. The Book of Proceedings pp. 416-422. International Scientific Conference SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND INNOVATION – SETI V 2023, Belgrade, October 14, 2023, Republic of Serbia. ISBN 978-86-81512-11-1.
 4. Milena Milojević, Suzana Knežević, Goran Stanišić, Milan Glišić. (2023): Organic Livestock Breeding as a Function of Environmental Protection and Sustainable Development. XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023, pp. 22-26, June, 15-18, 2023, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. https://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/10/Proceedings_STEDC_2023_compressed.pdf
 5. Milena Milojević, Suzana Knežević, Jelena Ignjatović, (2023): BAT Techniques in Agribusiness Through the Prism of Sustainable Development in the Republic of Serbia, 7th International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2023, Ljubljana. (paper accepted).
 6. Suzana Knežević, Milena Milojević, Ljiljana Tanasić, Milan Glišić. (2023): Buka i vibracije usled upotrebe poljoprivrednih mašina kao rizici po ljudsko zdravlje. Zbornik radova 18. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, str. 193-197, 9-12. januar 2023. ISBN 978-86-6211-142-5. http://www.rizik.vtsns.edu.rs/RSE_2023/zbornik_radova_BZNR23.html
 7. Ljiljana Tanasić, Milan Glišić, Suzana Knežević, Vladimir Stepić. (2023): Proizvodnja energije iz poljoprivrednog otpada i korišćenje nus proizvoda kao organskog đubriva. Zbornik radova 18. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, str. 162-168, Kopaonik, 9-12. januar 2023. ISBN 978-86-6211-142-5  http://www.rizik.vtsns.edu.rs/RSE_2023/zbornik_radova_BZNR23.html
 8. Suzana Knežević, Milena Milojević, Goran Stojićević. (2022): Upotreba peleta u Mačvanskom okrugu u funkciji održivog razvoja: studija slučaja Grada Šapca i Opštine Bogatić, Zbornik radova XXV Međunarodna konferencija „Energetska kriza kao ključni izazov za ekonomije, vladavine prava i medijske slobode zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”, str. 389-392, 16-17. Decembar 2022. Travnik, Bosna i Hercegovina. ISSN: 2232-8807
 9. Aleksandra Milošević, Suzana Knežević (2022): Protection Against Noise Pollution – A Normative Framework of the Republic of Serbia and Harmonization with the EU Regulations, The Book of Proceedings pp. 67-71, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2 http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf.
 10. Suzana Knežević, Milena Milojević, Goran Stanišić (2022): Impact of agricultural mechanism on animals and the environment, The Book of Proceedings pp. 194-198, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2. http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 11. Milena Milojević, Suzana Knežević, Goran Stanišić (2022): Application of modern mechanism on poultry farms and its impact on the environment, The Book of Proceedings pp. 239-243, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2.http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 12. Milojević, M., Knežević, S., Milošević, A. (2022): QUALITY OF MILK PACKAGING IN ACCORDANCE WITH EU STANDARDS, The Book of Proceedings pp. 318-326, International Scientific Conference SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND INNOVATION – SETI IV 2022, Belgrade, September 30 – October 1, 2022, Republic of Serbia, ISBN 978-86-81512-07-4. https://mianu.org/wp-content/uploads/2022/12/SETI-IV-2022_Book-of-Proceedings.pdf.
 13. Knežević, S.,Milojević, M., Delić Vujanović, B., Stanišić, G. (2022): ECO-DESIGN AND USAGE OF ECO-LABELS ON PACKAGING FOR DIFFERENT TYPES OF MILK, The Book of Proceedings pp. 87-96, XI International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, June, 02-05, 2022, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, ISSN 2303-498X. http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022-PROCEEDINGS.pdf 
 14. Goran Stojićević, Borislav Kolarić, Jelena Ignjatović, Saša Spasojević, Suzana Knežević (2022): THE INFLUENCE OF BIOCLIMATE CONDITIONS ON DEVELOPMENT OF TOURISM ON THE ZLATIBOR MOUNTAINS, The Book of Proceedings pp.730-738 , XI International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, June, 02-05, 2022, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, ISSN 2303-498X. http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022-PROCEEDINGS.pdf.
 15. Knežević S. (2021): Wastewater in Sabac – current situation and future treatment directions, X INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, Trebinje, June, 03-06, 2021, Republic of Srpska, B&H, pp. 93-101. ISBN 978-99955-40-55-5 COBISS.RS-ID 134338049. http://conf.univerzitetpim.com/zbornik-radova/.
 16. Knežević, S., Kikanović, O. (2018) : Upravljanje otpadom u selima na teritoriji grada Šapca, Zbornik radova „Smederevo ekološki grad – treća ekološka konferencija sa međunarodnim učešćem“, Smederevo, novembar 2018., str. 227-233.  https://staniste.org.rs/wp-content/uploads/docs/pdf/Zbornik-Smederevo-ekoloski-grad-2018.pdf.
 17. Сузана Кнежевић (2010): Упоредна анализа законске регулативе из области упраљања отпадом у Србији и земљама у окружењу (БиХ, Црна Гора, Хрватска), Међународна конференција: отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасни отпад, Суботица 29.март-1.априла 2010., Зборник радова, Удружење за заштиту воде и санитарно инжењерство, стр.199-202. ISSBN 978-86-82931-34-8 COBISS. SR-ID 174159628
 18. Сузана Кнежевић, Јелена Игњатовић,  Милена Милојевић, Г. Станишић, (2023): Значај примене савремене механизације на живинарским фармама у функцији одрживог развоја у Србији, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY – COAST 2023, стр. 1172-1179, 31 May – 03 June 2023. Herceg Novi MONTENEGRO,  (https://confcoast.com/Zbornici_radova.html)

Саопштење са међународног скупа штампано кao апстракт (M34-0.5)

 1. Suzana Knežević, Milena Milojević. Household Parameters in the Function of Agricultural Waste Management. In: The Book of Abstracts XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023 , p.11, June, 15-18, 2023, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. ISSN 2637-3298. http://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts_2023.pdf
 2. Ljiljana Tanasić, Suzana Knežević, Milan Glišić, Saša Spasojević. Use of New Ecological Forms of Energy in the Coffee Production Factory. In: The Book of Abstracts XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023 , p.18, June, 15-18, 2023, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. ISSN 2637-3298. https://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts_2023.pdf
 3. Ljiljana Tanasić, Milena Milojević, Suzana Knežević, Biljana Delić Vujanović, Maja Došenović Marinković.The By-Product of Bioethanol Production – Husk Made of Wet Corn Used as Ecological Animal Feed. In: The Book of Abstracts XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023 , p.19, June, 15-18, 2023, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. ISSN 2637-3298. https://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts_2023.pdf
 4. Milena Milojević, Suzana Knežević, Biljana Delić Vujanović, Goran Stanišić. Milk Production in Accordance with the Principles of Sustainable Development: the Case of Farm “Kojić“. In Proceedings Book 4 th International Congress on Natural and Applied Sciences p.308, March 13-15, 2023 /Rio de Jeneiro, Brazil. ISBN: 978-625-367-022-1. https://www.iksadamerica.org/_files/ugd/614b1f_76a34d92c2bc4e8c8cac1ad6af081c4e.pdf
 5. Suzana KNEŽEVIĆ, Milena MILOJEVIĆ. Influence of Noise and Vibration Of Agricultural Machines on Human Health. 2 nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences p.34 (ICOMNAS-2022), Dec 01-02 2021 Ankara / TURKEY, ISBN: 978-605-72864-1-3. https://www.icomnas.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-icomnas-Ozet-Kitapcigi-8.pdf.
 6. Milena MILOJEVIĆ, Suzana KNEŽEVIĆ. Impact of flooding on the environment in Serbia. 2 nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences p.33 (ICOMNAS-2022), Dec 01-02 2021 Ankara / TURKEY, ISBN: 978-605-72864-1-3. https://www.icomnas.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-icomnas-Ozet-Kitapcigi-8.pdf.
 7. Suzana KNEŽEVIĆ, Milena MILOJEVIĆ, Jelena IGNJATOVIĆ, Goran STANIŠIĆ, Aleksandra MILOŠEVIĆ. The significance off the application of agricultural mechanization on dairy farms in the function of sustainable development in Serbia, 2 nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences p.35 (ICOMNAS-2022), Dec 01-02 2021 Ankara / TURKEY, ISBN: 978-605-72864-1-3. https://www.icomnas.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-icomnas-Ozet-Kitapcigi-8.pdf.
 8. Suzana Knežević, Stefan Marković, Milan Blagojević. APPLICATION OF AGRICULTURAL MACHINERY IN BERRY HARVESTING, In: Book Of Abstracts 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 1st-2nd December 2022, Sarajevo, Bosnia i Hercegovina. https://agriconference.ppf.unsa.ba/
 9. Jelena Ignjatović, Ivana Vladimirović, Stefan Marković, Suzana Knežević. Importance Of Defining Marketing Mix Instruments For Blueberry Export In Serbia Quality, Mechanization, Price, Distribution, Promotion. In: Book Of Abstracts 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 1st-2nd December 2022, Sarajevo, Bosnia i Hercegovina. https://agriconference.ppf.unsa.ba/
 10. Ivana Vladimirović, Jelena Ignjatović, Stefan Marković, Suzana Knežević, Milan Blagojević. Creation Of A Marketing Strategy For The Export Of Raspberries With Special Reference To The Importance Of Mechanization – A Case Study For Serbia In: Book Of Abstracts 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 1st-2nd December 2022, Sarajevo, Bosnia i Hercegovina. https://agriconference.ppf.unsa.ba/
 11. Suzana Knežević, Jelena Ignjatović, Milan Glišić (2022): The Importance of the Circular Economy in the Management of Packaging Waste in Serbia, The Book of Proceedings p. 193, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2. http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 12. Goran Stojićević, Suzana Knežević, Milena Milojević (2022): Sustainable Management of Forest Residue and Wood Waste in Serbia, The Book of Proceedings p. 329, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2. http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 13. Ljiljana Tanasić, Milan Glišić, Suzana Knežević, Jelena Tanasić (2022): Monitoring and Strategy to Reduce Air Pollution in Cities -Šabac, The Book of Proceedings p. 357, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2.
 14. Milan Glišić, Katarina Kovanović, Nemanja Stošić, Suzana Knežević (2022): The Accipitrids of Serbia: Global Threats and Conservation Status at European and National Levels, The Book of Proceedings p. 157, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2.http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 15. Željko Ignjatović, Milan Glišić, Suzana Knežević, Ljiljana Tanasić (2022): Impact of War and Military Activities on Biodiversity, The Book of Proceedings p. 175, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2.
 16. Milojević, M., Knežević, S., Milošević, A. (2022): Quality Of Milk Packaging In Accordance With Eu Standards, The Book of Abstracts p. 52, International Scientific Conference Science, Education, Technology And Innovation – Seti IV 2022, Belgrade, September 30 – October 1, 2022, Republic of Serbia, ISBN 978-86-81512-06-7. https://mianu.org/wp-content/uploads/2022/12/SETI-IV-2022_Book-of-Abstracts.pdf
 17. Knežević, S., Milojević, M., Delić Vujanović, B., Stanišić, G. (2022): Eco-Design And Usage Of Eco-Labels On Packaging For Different Types Of Milk, The Book of Abstracts  p. 22, XI International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, June, 02-05, 2022, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, ISSN 2637-3298. http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/06/Book-of-Abstracts_2022-1.pdf
 18. Goran Stojićević, Borislav Kolarić, Jelena Ignjatović, Saša Spasojević, Suzana Knežević (2022): The Influence Of Bioclimate Conditions On Development Of Tourism On The Zlatibor Mountains, The Book of Abstracts, p.176, XI International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, June, 02-05, 2022, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, ISSN 2637-3298. http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/06/Book-of-Abstracts_2022-1.pdf.
 19. Knežević S. (2021): Wastewater in Sabac – current  situation and future treatment directions, The Book of Abstracts p.13,  X INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, Trebinje, June, 03-06, 2021, Republic of Srpska, B&H, pp. 93-101. ISSN 2637-3298. http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2021/06/Book-of-Abstracts_2021_3.pdf
 20. Milena Milojević, Suzana Knežević, Biljana Delić Vujanović, Goran Stanišić. Milk Production in Accordance with the Principles of Sustainable Development: the Case of Farm “Kojić“. In Proceedings Book 4 th International Congress on Natural and Applied Sciences p.308, March 13-15, 2023 /Rio de Jeneiro, Brazil. ISBN: 978-625-367-022-1. https://www.iksadamerica.org/_files/ugd/614b1f_76a34d92c2bc4e8c8cac1ad6af081c4e.pdf

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (М36-1,5)

 1. Tanasić, Lj., Milojević, M., Stojićević, G., Ignjatović, J., Knežević, S. (2023). Book of Proceedings, Prva međunarodna naučna konferencija Globalni izazovi kroz prizmu ruralnog razvoja u sektorima poljoprivrede i turizma (GIRR 2023), maj 2023., Akademija strukovnih studija Šabac, Šabac http://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf

М 51 Рад у врхунском часопису националног значаја (M51=3)

 1. Suzana Knežević, Jelena Ignjatović, Andrea Okanović, Milan Glišić Milena Milojević, Značaj cirkularne ekonomije u upravljanju ambalažnim otpadom: slučaj Srbije, Ecologica, Vol. 29, No 108 (2022), 653-659.https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.108.24.

Рад у истакнутом националном часопису М52

 1. Карамарковић В., Гашић М., Кнежевић С.,” Интензификација рада ротационе пећи предгревањем ваздуха за сагоревање “, Процесна техника, број 2-3, јун- октобар 1998. стр. 147-151. YU ISSN 0352-678X (M52)
 1. Милан Лукић, маш. инг, Мр Сузана Кнежевић, дипл. маш. инг, “ Отпрашивање (аспирација) пријемних места за зрно на силосима “, ПТЕП – часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди  вол. 4, 2000. год.  стр. 59- 64. (M52)

Рад у истакнутом националном часопису М53

 1. Г. Станишић, Милена Милојевић, Сузана Кнежевић  (2023): Утицај старости бројлерских родитеља и дужине складиштења јаја на ефикасност инкубације пилићаЖивинарство бр 1/2 – 2023, стр. 12-14, Беооград— ISSN 0354-4036