Др Саша Спасојевић


slikaдр Саша Спасојевић, професор струковних студија

E-mail: sasaspasojevic69@gmail.com

Др Саша Спасојевић је рођен 09.02.1969. године у Шапцу где је завршио основно и средње образовање. На Факултету техничких наука „Михајло Пупин“ у Зрењанину је завршио основне и магистарске студије.

Докторску дисертацију Модел примене Шест Сигма методологије у функцији унапређења процеса индустријског предузећа, из научне области: индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; уже научне области: инжењерски менаџмент;  дисциплине: Организација и управљање системима, је одбранио 16.07.2013.  године на Факултету техничких наука Нови Сад; Универзитета у Новом Саду и стекао звање Докторa техничких наука из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

На Академинији струковних студија Шабац, одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам је ангажован на предметима из научно-наставних области: менаџмент и заштита животне средине.

Списак научних и стручних радова:

Монографије националног значаја М42 (1)

1. Саша Спасојевић, Бошко Војновић: Интегрисани менаџмент системи у функцији
развоја предузећа, Институт за економику пољопривреде, Београд, 2012. ISBN
978-86-6269-006-7, COBISS.SR-ID 190567692

Међународна тематска монографија М14 (1)

1. Dragana Simić Antonijević, Saša Spasojević: INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR CONSUMERS PROTECTION OF TOURISM SERVICES IN SERBIA, International Thematic Monograph, Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, Belgrade, 2016. Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, ISBN 978-86 80194-04-2, COBISS.SR-ID 229188364, CIP 338.48(082) 005(082), str.551-564

Часопис међународног значаја верификован посебном одлуком М24 (1)

1. Саша Спасојевић, Бошко Војновић, Александра Николић: THE INFLUENCE OF
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ON SERBIAN COMPANIES’ BUSINESS PERFORMANCES, међународни часопис: Economics of Agriculture, Year 59, No. 2 (177-356) 2012, Balkan Scientific Association of Agricultural Economists, Belgrade, UDC: 338.43:63 ISSN: 0352-3462 UDC: 330.526.33/.35:005.57(497.11) str: 285-304

Саопштење на скуповима међународног значаја штампано у целини M33 (14)

1. Саша Спасојевић: АНАЛИЗА ИСКУСТАВА У ПРИМЕНИ ШЕСТ СИГМА МЕТОДОЛОГИЈЕ, X мајска међународна конференција о стратегијском менаџменту, Технички факултет, Бор, 2014. Зборник извода радова стр. 118–119. ISBN: 978 – 86 – 6305 – 019 – 8
2. Бранко Шутуљић, Саша Спасојевић: КОНТРОЛНЕ КАРТЕ ПРИХВАТАЊА, 12.
међународна конференција ICDQM, Београд 2009.год. Зборник радова 12. IC DQM 2009. 25.-26. јун, Београд, Србија, p.p. 246-251. ISSN: 1451-4966, UDK: 658.56
3. Саша Спасојевић, Бранко Шутуљић: ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ЕКСПЕРАТА И РУКОВОДИЛАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ФОРМИРАЊА МОДЕЛА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА, 11. Међународна конференција ICDQM: Управљање квалитетом и поузданошћу, Београд 2008.год. Зборник радова 11th International Conference DQM 2008, 18-19. jun, Beograd, Srbija,  p.p. 383-388. ISSN: 1451-4966, UDK: 658.56
4. Бранко Шутуљић, Саша Спасојевић: ПРОЈЕКТОВАЊЕ HACCP МОДЕЛА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ДОМАЋЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ, 11. Међународна конференција ICDQM: Управљање квалитетом и
поузданошћу, Београд 2008.год. Зборник радова 11th International Conference DQM
2008, 18-19. јун, Београд, Србија, p.p. 389-395. ISSN: 1451-4966, UDK: 658.56
5. Бранко Шутуљић, Саша Спасојевић: HACCP СИСТЕМ, Међународни научно-
стручни скуп „Енергетске технологије 2008.“, 23-24 мај, Врњачка Бања, Србија, Е-
Зборник ET-44, ISBN: 978-86-905569-9-1, UDK: 620.9(082), COBISS.SR-ID
232059399
6. Саша Спасојевић, Бранко Шутуљић: ИНТЕГРИСАНИ ПОСЛОВНИ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, Међународни научно-стручни скуп „Енергетске технологије 2008.“, 23-24 мај, Врњачка Бања, Србија, Е-Зборник ET-43, ISBN: 978-86-905569-9-1, UDK: 620.9(082), COBISS.SR-ID 232059399
7. Saša Spasojević, Ljiljana Tanasić: NOISE MONITORING AND MANAGEMENT
IN AGRARIAN ISSUES, International May Conference on Strategic Management- IMKSM2015, 29-31 May 2015, Bor, Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, ISBN: 978-86-6305-030-3, str.133-138
8. Saša Spasojević: THE ROLE OF THE BARRIERS IN TRAFFIC NOISE
PROTECTION, International May Conference on Strategic Management – IMKSM2015, 28-30 May 2016, Bor, Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, ISBN: 978-86-6305-042-6, COBISS.SR- ID 224844044, str.139-142
9. Saša Spasojević, Dragana Simić Antonijević: MODEL PRIMENE ŠEST SIGMA METODOLOGIJE, International May Conference on Strategic Management – IMKSM2017, 19-21 May 2017, Bor, Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, ISBN: 978-86-6305-059-4, COBISS.SR- ID 238846476, str.115-121
10. Љиљана Танасић, Милан Глишић, Саша Спасојевић, Младен Дугоњић, Весна
Теофиловић СТРАТЕГИЈА СМАЊЕЊА АЕРОЗАГАЂЕЊА У ГРАДОВИМА – ШАБАЦ – 14. међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 11-13. јануар 2019. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад департман за грађевинарство и геодезију.
11.  Ljiljana Tanasić, Saša Spasojević, Milan Glišić, Vladan Mićić, Vera Rašković: A multidisciplinary approach to the use of geothermal energy for the remote heating system, VIII International conference on social and technological development Trebinje, Bosna i Hercegovina (2019), 60-67.
12. Ljiljana Tanasić, Biljana Delić, Saša Spasojević, Bojan Damnjanović: Organic waste as a source of energy and organic fertilizer, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, Bosna i Hercegovina (2021) “PROCEEDINGS STED 2021”, 84-92. ISSN 2303-498X
13. Стојићевић Горан, Коларић Борислав, Игњатовић Јелeна, Спасојевић Саша, Кнежевић Сузана; (2022),“ THE INFLUENCE OF BIOCLIMATE CONDITIONS ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM ON THE ZLATIBOR MOUNTAINS“. XI international conference on social and technological development – STED 2022, Book of abstracts, (176), Trebinje, 2022.
14. Vladimirović, I., Đenadić, M., Grujić, D., Spasojević, S., MARKETING ACTIVITIES OF SMALL FAMILY HOTELS, XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&H, june 2022, pp. 292-300. ISSN 2303 – 498X; ISBN 978-99955-40-63-0; COBISS.RS-ID 137066753
15. Kolarić,B., Vladimirović, I., Spasojević, S., NATURE AND COMPATIBILITY OF PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION, 13TH International Scientific Conference „Science and higher education in function of sustainable development – SED 2023“, Vrnjačka Banja, Serbia, June 2023, pp. 50-55., ISBN 978-86-82078-18-0, COBISS.SR-ID 117314569

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (2)

1. Спасојевић Саша, Стојићевић Горан,“ PROVIDING EMPLOYMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP“. XI international conference on social and technological development – STED 2022, Book of abstracts 37, Trebinje, 2022. ISSN 2637-3298
2. Vladimirović, I., Đenadić, M., Grujić, D., Spasojević, S., MARKETING ACTIVITIES OF SMALL FAMILY HOTELS, XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&H, june 2022, p. 52. ISSN 2637-3298

Радови у водећем часопису националног значаја М51 (2)

1. Саша Спасојевић, Дејан Грујић, Драгана Симић-Антонијевић: ПРИМЕНА ХАЦЦП КОНЦЕПТА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ДОМАЋЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ, српски часопис за пољопривредне науке: САВРЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДА, Volume 59, No 5, 2010. UDC: 63(497.1)(051)-”540.2” ISSN: 0350 – 1205 UDC: 67.01:338.439.66
2. Теодор Симеуновић, Саша Спасојевић: ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, српски часопис за пољопривредне науке: САВРЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДА, Volume 59, No 5, 2010. UDC: 63(497.1)(051)-”540.2” ISSN: 0350 – 1205 UDC: 330.322.1

Радови у научном часопису М53 (1)

1. Саша Спасојевић, Бранко Шутуљић: INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
MODEL APPLICATION FOR COMPETITIVENESS DEVELOPMENT OF DOMESTIC COMPANIES, An International Journal: COMMUNICATIONS IN DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT, CDQM, Volume 13, Number 1, March 2010, pp. 38-42, ISSN 1450-7196, UDC 005.6;339.173.2

Саопштење на скуповима националног значаја штампано у целини М63 (7)

1. Саша Спасојевић, Бранко Шутуљић: АНАЛИЗА ИНОСТРАНИХ И ДОМАЋИХ
ИСКУСТАВА У ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ МОДЕЛА ИНТЕГРИСАНИХ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КОНКУРЕНТНОСТИ ДОМАЋЕГ ПРЕДУЗЕЋА, XXXI Мајски скуп одржавалаца Србије-Проактивно одржавање машина, Београд: Академија инжењерства одржавања, Друштво за техничку дијагностику „TEHDIS“, 15-16 Мај, 2008, Врњачка Бања, Е -Зборник радова (рад број 141),
2. Бранко Шутуљић, Саша Спасојевић: МЕРЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОСЛОВАЊА ДОМАЋИХ ПРЕДУЗЕЋА, XXXI Мајски скуп одржавалаца Србије-
Проактивно одржавање машина, Београд: Академија инжењерства одржавања, Друштво за техничку дијагностику „TEHDIS“, 15-16 Мај, 2008, Врњачка Бања, Е – Зборник радова (рад број 140)
3. Саша Спасојевић, Бранко Шутуљић: ШЕВАРТОВЕ КОНТРОЛНЕ КАРТЕ, X
симпозијум хидрауличара и еколога Србије: Екологија ризика и развој хидрауличних постројења, Вршац 24.10.2008.год.
4. Саша Спасојевић, Бранко Шутуљић: ПРИМЕНА КОНТРОЛНИХ КАРАТА ЗА
АРИТМЕТИЧКИ ПРОСЕК СА ГРАНИЦАМА УПОЗОРЕЊА, X симпозијум хидрауличара и еколога Србије: Екологија ризика и развој хидрауличних постројења, Вршац 24.10.2008.год.
5. Бошко Војновић, Саша Спасојевић, Дејан Грујић: ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ ИНКУБАЦИЈЕ БИЗНИСА, Мајска конференција о стратегијском менаџменту MKSM2011, Зајечар 26-28.мај 2011. Зборник извода радова, стр.24-25, ISBN: 978-86-80987-85-9
6. Саша Спасојевић, Бошко Војновић, Дејан Грујић: TQM И ШЕСТ СИГМА, VIII
Мајска конференција о стратегијском менаџменту, Технички факултет, Бор, 2012.
стр. 541 – 548. ISBN: 978 – 86 – 80987 – 96 – 5
7. Драгана Симић Антонијевић, Саша Спасојевић, Васо Комненић: ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ФОКУСУ ПОТРОШАЧА, Научно – стручни часопис Енергетске Технологије, Број: 3 (2014.) Друштво за сунчеву енергију »Србија солар« Зрењанин, ISSN 1451-9070 UDK 620.9 (082) COBISS.SR- ID 195908615