Др Милена Милојевић

Milena MilojevićДр Милена Милојевић рођена је 18.6.1976. године у Београду, где је завршила основну школу “Марија Бурсаћ” на Звездари и гимназију “Свети Сава”, природно-математички смер, у Београду.

Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитета у Београду, уписала је школске 1994/95 године, апсолвирала 1998. године, а дипломирала 29.5.2013. године са просечном оценом 9,51.

Тема дипломског рада се односила на област живинарске производње под називом “Анализа технологије и резултата одгајивања подмлатка Тетра SL хибрида кокоши на фарми “Пећанац” Доње Бријање”, коју је одбранила са оценом 10.

Милена Милојевић је од 1994. године до 1998. године била стипендиста Министарства просвете СРЈ, као и стипендиста компаније „Дунав Осигурање”. Школске 1996/1997 године др Милојевић Милена је као најбољи студент Пољопривредног факултета Универзитета у Београду награђена Плакетом и новчаном наградом Задужбине Николе Спасића, док је 1997. године у оквиру кампање „Своје знање својој земљи” проглашена једним од десет најбољих студената Универзитета у Београду.

Докторске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, студијски програм пољопривредне науке – модул зоотехника, уписала је 2013. године. У складу са планом и програмом положила је све предвиђене испите са највишим оценама (просечна оцена 9,75). Докторску дисертацију под називом „Утицај старости гусака и фазе продуктивног циклуса на инкубационе особине јаја и квалитет излежених гушчића” одбранила је 18.01.2019. године и стекла звање доктора биотехничких наука.

Др Милојевић Милена је, током радног односа на Универзитету Метрополитан – Факултет за примењену екологију „Футура“, изабрана у звање доцент за ужу научну област Систем заштите животне средине.

Избор у звање научни сарадник у области биотехничких наука – пољопривреда на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду стиче 2020. године.

Списак научних и стручних радова:

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М-20)

Рад у врхунском међународном часопису (М21-8)

 1. (M21-1) Mitrović, S., Milena Milojević, A. Milošević, Ž. Jokić, T. Mitrović, M. Mitrović, Vera Đekić (2018): Current state and achievements in poultry production in the Republic of Serbia and its future perspectives in line with EU standards. World’s Poultry Science Journal, First View, Published online: December 2018 , Vol. 74, Issue 4, p. 687-698. ISI indexed journal; England (IF: 1,439 za 2017. godinu). ISSN: 0043-9339 (Print), 1743-4777 (Online), https://doi.org/10.1017/S0043933918000715. Publisher: Cambridge Univ Press, Edinburgh Bldg, Shaftesbury Rd, Cb2 8ru Cambridge, England. Editor: Dr Lucy Waldron LWT Animal Nutrition Ltd, New Zealand, http://journals.cambridge.org
 2. (M21-2) Djermanovic Vladan, Milojevic Milena, Mitrovic Sreten, Bozickovic Ivana: Possibilities of productive and reproductive performance improvement in geese: part I – genetic factors, Worlds poultry science journal, (2021),1080/00439339.2021.1960233 77, Issue 4, p. 1027-1036, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00439339.2021.1960233
 3. (M21-3) Djermanovic, Vladan & Milojević, Milena & Bozickovic, Ivana. (2023). Possibilities of productive and reproductive performance improvement in geese: part II non-genetic factors. World’s Poultry Science Journal. 1-20.   1080/00439339.2023.2281376.

Рад у часопису међународног значаја (М23-3)

 1. (M23-1) Mitrović Sreten, Milojević Milena, Đukić Stojčić Mirjana (2018): Phenotype correlation of external and incubation traits of Italian White goose eggs and goslings after hatching. Indian Journal of Animal Research, 52(4), 497-501. Print ISSN:0367-6722/Online ISSN:0976-0555; IF:0,147,https://www.researchgate.net/publication/318733463_Phenotype_correlation_of_external_and_incubation_traits_of_Italian_White_Goose_eggs_and_goslings_after_hatching
 2. (M23-2) Sreten Mitrović, Cvijan Mekić, Milena Milojević, Maja Radoičić Dimitrijević, Vera Đekić, Vladan Đermanović (2018): Effect of egg mass of the white Italian goose on fertilisation, loss of weight during the incubation period, hatchability and gosling quality. Indian Journal of Animal Research, 52(12), 1803-1808. Print ISSN:0367-6722/Online ISSN:0976-0555; IF: 0,147, https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-animal-research/B-787

Уређивање међународног научног часописа (М29а-1,5)

 1. Dr sc. Milojević Milena je od 2022. godine jedan od članova uređivačkog odbora publikacije Journal of Kadirli Faculty of Applied Science, ISSN:2791-9102, Publisher: Osmaniye Korkut Ata University

https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/about/editorialTeam

Зборници међународних научних скупова (М-30)

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33-1)

 1. (M33-1) Mitrović S., Đermanović V., Đekić V., Milojević M., Simić D. (2014): Comparative studies on the repoductive and productive traits on New Hampshire and Sombor Crested chicken breeds reared in semi – extensive production system. Book of Proceedings, International Symposium on Animal Science 2014, AnSciSym, 23-25. September 2014, Zemun-Belgrade, Serbia, Book I, p. 61-67. ISBN 978-86-7834-199-1 Publisher: Faculty of Agriculture, Zemun-Belgrade, University of Belgrade, Belgrade, Editor: Prof. Dr Zoran Popović,bg.ac.rs
 2. (M33-2) Sreten Mitrović, Tatjana Pandurević, Milena Milojević, Živan Jokić, Vladan Đermanović, Svjetlana Mičić, Jelena Vlačić (2016): Effects of egg weight and shape index on incubation results of the White Italian Goose. Book of Proceedings – VII International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym Jahorina 2016“,Bosnia and Herzegovina, AGROSYM, 06-09. October, Jahorina, p. 2534-2540. 10.7251/AGRENG1607303, ISBN 978-99976-632-7-6, COBISS.RS-ID 6216984. Publisher: University in East Sarajevo, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia Editor in Chief/Dušan Kovačević, http://www.agrosym.unssa.rs.ba/
 3. (M33-3) Milojević M., Đermanović V., Mitrović S., Radoičić Dimitrijević M. (2016): Effects of age and forced moulting on production traits of Lohmann Brown hybrid laying hens. Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2016, Belgrade – Zemun, 112121,https://bib.irb.hr/datoteka/846530.Knjiga_kompletnih_radova_CD_verzija.pdf
 4. (M33-4) Milojević M., Mićić S., Vlačić J., Stanišić G., Mitrović S. (2018): Effects of turkey’s age on the main egg incubation indicators and their phenotype correlation. Book of Proceedings – IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 04-07, 2018. p. 1685-1692. ISBN 978-99976-718-8-2. COBISS.RS-ID 7815448. Publisher: University in East Sarajevo, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia Editor in Chief/Dušan Kovačević,  http://www.agrosym.rs.ba/
 5. (М33-5) Ždralić T., Mitrović S., Vujičić D., Milojević M. (2019): The effect of age of parent young broilers on the effiency of incubation of chickens. Book of proceedings – X International Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 03-06, 2019., p.1537-1543. ISBN 978-99976-787-202. Publisher: University in East Sarajevo, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia Editor in Chief/Dušan Kovačević,  http://www.agrosym.unssa.rs.ba/
 6. (М33-6) Milošević, A., Milojević, M., Stanišić, G. (2021): Consequencesf of Negotiations with the World Trade Organization and their Impact on the Environment of the Republic of Serbia, X Intenational Conference on Social and Tehnological Development-STED 2021, Trebinje, Trebinje, June, 03-06, 2021, Republic of Srpska, Federation of Bosnia and Herzegovina. pp. 428 – 434, ISSN 2637-3298, http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2021/10/STED-2021-PROCEEDINGS.pdf
 7. (М33-7) Milena Milojević, Goran Stanišić, Aleksandra Milošević, Tatjana Krajišnik (2021): THE IMPACT OF ORGANIC PRODUCTION OF GEESE ON THE ENVIRONMENT THROUGH THE PRISM OF EU LEGISLATION XII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym Jahorina 2021” Bosnia and Herzegovina, AGROSYM, 7-10. October, Jahorina. pp. 1116-1124, http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2021_FINAL.pdf
 8. (М33-8) Stanimirović, F., Pešić, B., Stolić, N. Zlatković, N., Milojević, M., Marić, N. (2022):  A REVIEW OF PHEASANT HATCHING PRODUCTION RESULTS AT THE RISTOVAČA PHEASANT FARM IN THE PERIOD BETWEEN 2019 AND 2021,The book of Proceedings, pp.284-294,XI International Symposium on Agricultural Sciences „AgroReS 2022“ 26-28, May, 2022; Trebinje, Bosnia and Herzegovina, pp 284-294,https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/05/Proceedings-AgroReS-2022-3.pdf
 9. (М33-9) Knežević, S., Milojević, M., Delić Vujanović, B., Stanišić, G. (2022): ECO-DESIGN AND USAGE OF ECO-LABELS ON PACKAGING FOR DIFFERENT TYPES OF MILK, The Book Of Proceedings pp. 87-96,  XI International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, June, 02-05, 2022, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina,
  http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022-PROCEEDINGS.pdf.
 10. (М33-10) Milojević, M., Knežević, S., Milošević, A. (2022): QUALITY OF MILK PACKAGING IN ACCORDANCE WITH EU STANDARDS, The Book Of Proceedings pp. 318-326,  International Scientific Conference SCIENCE, EDUCATION,TECHNOLOGY AND INNOVATION -SETI IV 2022, Belgrade, September 30 – October 1, 2022, Republic of Serbia,
  https://mianu.org/wp-content/uploads/2022/12/SETI-IV-2022_Book-of-Proceedings.pdf.
 11. (М33-11) Suzana Knežević, Milena Milojević, Goran Stanišić(2022): Impact of agricultural mechanism on animals and the environment, The Book Of Proceedings pp. 194-198 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN: 978-963-306-904-2, http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 12. (М33-12) Milena Milojević, Suzana Knežević, Goran Stanišić(2022): Application of modern mechanism on poultry farms and its impact on the environment, The Book Of Proceedings pp. 239-243, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN: 978-963-306-904-2,
  http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 13. (М33-13) Goran Stojićević, Suzana Knežević, Milena Milojević (2022): Sustainable Management Of Forest Residue And Wood Waste In Serbia, The Book Of Proceedings p. 329, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN: 978-963-306-904-2,http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 14. (М33-14) Suzana Knežević, Milena Milojević, Goran Stojićević (2022): Upotreba peleta u Mačvanskom okrugu u funkciji održivog razvoja: studija slučaja Grada Šapca i Opštine Bogatić, Proceedings ofInternational University Travnik, pp. 389-392, XXV Međunarodna konferencija „Energetska kriza kao ključni izazov za ekonomije, vladavine prava i medijske slobode zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”, 16-17. Decembar 2022. Travnik, Bosna i Hercegovina, ISSN: 2232-8807https://drive.google.com/file/d/1aM5sBm_a2lkKICgp94gRCBAgIRWUHZWg/view
 15. (M33-15) Milena Milojević, Suzana Knežević, Jelena Ignjatović, (2023): BAT Techniques in Agribusiness Through the Prism of Sustainable Development in the Republic of Serbia, 7th International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2023, Ljubljana. (paper accepted).
 16. (M33-16) Suzana Knežević, Milena Milojević, Ljiljana Tanasić, Milan Glišić. (2023): Buka i vibracije usled upotrebe poljoprivrednih mašina kao rizici po ljudsko zdravlje. Zbornik radova 18. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, str. 193-197, 9-12. januar 2023. ISBN 978-86-6211-142-5.http://www.rizik.vtsns.edu.rs/RSE_2023/zbornik_radova_BZNR23.html
 17. (M33-17) Milivoje Urošević, Milosava Matejević, Milena Milojević, Tsegmid Namsraijav (2023): Basic Morphometric Parameters of the Antlers of the Golden Trophy Red Deers (Cervus elaphus L.), Latin American 4th International Congress on natural and applied sciences, p.272-278, March 13-15, 2023/Rio de Janeiro, Brazil. ISBN-978-625-367-022https://www.iksadamerica.org/_files/ugd/614b1f_f7b977c28570493dbd00b60ed7be97da.pdf
 18. (M33-18) Suzana Knežević, Milena Milojević, Ljiljana Tanasić. (2023):Sustainable Supply of Drinking Water to the City of Šabac. Book of Proceedings 10th International Scientific  Conference on Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP 2023) -Economic, Security and Environmental Challenges of Regional Development, pp. 112-120, 25th of October, 2023. International University of Travnik in Travnik, Bosna i Hercegovina.
 19. (M33-19) Milena Milojević, Suzana Knežević. (2023): Willingness of Rural Households in the Territory of Macvan District for Organized Composting.The Book of Proceedings 416-422. International Scientific Conference SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND INNOVATION – SETI V 2023, Belgrade, October 14, 2023, Republic of Serbia. ISBN 978-86-81512-11-1.
 20. (M33-20) Milena Milojević, Suzana Knežević, Goran Stanišić, Milan Glišić. (2023): Organic Livestock Breeding as a Function of Environmental Protection and Sustainable Development. XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023, pp. 22-26, June, 15-18, 2023, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. https://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/10/Proceedings_STEDC_2023_compressed.pdf
 21. (M33-21) Suzana Knežević, Jelena Ignjatović, Milena Milojević, Goran Stanišić, (2023): Značaj primene savremene mehanizacije na živinarskim farmama u funkciji održivog razvoja u Srbiji. Proceedings COAST 2023, II International Conference on Advances in Science and Technology, 1172-1179, 31 May – 03 June, Herceg Novi, Montenegro. ISBN 978-9940-611-06-4.  https://confcoast.com/Zbornici_radova.html
 22. (M33-22) Suzana Knežević, Milena Milojević, Ljiljana Tanasić, (2023): Geothermal Energy Sources and their Significance for the Sustainable Development of Mačva District. Book of Proceedings From the First International Scienific Conference GIRR 2023, pp. 150-156, 12th May 2023, Šabac, Serbia. ISBN 978-86-80946-02-3. http://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf
 23. (M33-23) Tugay Ayasan, Esra Gursoy, Milena Milojević, (2023): Organic animal nutrition. Book of Proceedings From the First International Scienific Conference GIRR 2023, pp. 10-19, 12th May 2023, Šabac, Serbia. ISBN 978-86-80946-02-3. http://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf

Саопштење са међународног скупа штампано кao апстракт (M34-0.5)

 1. (M34-1) Milena Milojević, Suzana Knežević (2022): Impact of Flooding on the Environment in Serbia, 2nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering, Abstracts Booklet, p.32, 1-2 Dec 2022, Ankara/Turkey, ISBN: 978-605-72864-1-3, https://www.icomnas.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-icomnas-Ozet-Kitapcigi-8.pdf.
 2. (M34-2) Suzana Knežević, Milena Milojević (2022): Influence of Noise and Vibration of Agricultural Machines on Human Health, 2nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering, Abstracts Booklet, p.33, 1-2 Dec 2022, Ankara/Turkey, ISBN: 978-605-72864-1-3, https://www.icomnas.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-icomnas-Ozet-Kitapcigi-8.pdf.
 3. (M34-3) Suzana Knežević, Milena Milojević, Jelena Ignjatović, Goran Stanišić, Aleksandra Milošević (2022): Impact of Flooding on the Environment in Serbia, 2nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering, Abstracts Booklet, p.34, 1-2 Dec 2022, Ankara/Turkey, ISBN: 978-605-72864-1-3, https://www.icomnas.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-icomnas-Ozet-Kitapcigi-8.pdf.
 4. (M34-8) Goran Stojićević, Suzana Knežević,Milena Milojević (2022): Sustainable Management of Forest Residue and Wood Waste in Serbia, The Book of Proceedings p. 329, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, ISBN 978-963-306-904-2. http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf
 5. (M34-4) MilenaMilojević, Suzana Knežević, Biljana Delić Vujanović, Goran Stanišić (2023): Milk Production in Accordiance with the Principles of Sustainable Development: The Case of Farm “Kojić“, Latin American 4th International Congress on natural and applied sciences, pp. 308, March 13-15, 2023/Rio de Janeiro, Brazil. ISBN-978-625-367-022-https://www.iksadamerica.org/_files/ugd/614b1f_f7b977c28570493dbd00b60ed7be97da.pdf
 6. (M34-5) Suzana Knežević, Milena Milojević (2023): Household Parameters in the Function of Agricultural Waste Management. In: The Book of Abstracts XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023 , 11, June, 15-18, 2023, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. ISSN 2637-3298. http://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts_2023.pdf
 7. (M34-6) Ljiljana Tanasić , Milena Milojević, Suzana Knežević, Biljana Delić Vujanović, Maja Došenović Marinković (2023):The By-Product of Bioethanol Production – Husk Made of Wet Corn Used as Ecological Animal Feed. In: The Book of Abstracts XII International Conference on Social and Technological Development – STED 2023 , 19, June, 15-18, 2023, Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. ISSN 2637-3298. https://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts_2023.pdf
 8. (M34-7) Suzana KNEŽEVIĆ, Milena MILOJEVIĆ, Jelena IGNJATOVIĆ, Goran STANIŠIĆ, Aleksandra MILOŠEVIĆ (2022): The significance off the application of agricultural mechanization on dairy farms in the function of sustainable development in Serbia, 2 nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences p.35 (ICOMNAS-2022), Dec 01-02 2022 Ankara / TURKEY, ISBN: 978-605-72864-1-3.https://www.icomnas.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-icomnas-Ozet-Kitapcigi-8.pdf.

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (М36-1,5)

 1. Tanasić, Lj., Milojević, M., Stojićević, G., Ignjatović, J., Knežević, S. (2023). Book of Proceedings, Prva međunarodna naučna konferencija Globalni izazovi kroz prizmu ruralnog razvoja u sektorima poljoprivrede i turizma (GIRR 2023), maj 2023., Akademija strukovnih studija Šabac, Šabac http://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf

Објављени радови националног значаја (М-50)

Рад у водећем часопису националног значаја (М51-2)

 1. (M51-1) Vladan Đermanović, Sreten Mitrović, Milena Milojević(2017): Effect of body weight of laying hens on production traits on the broiler parents. Institute for Animal Husbandry, Belgrade – Zemun, Biotechnology in Animal Husbandry, 33(2), 201-209. ISSN: 1460-9156.
  https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=DJ20220300666
 2. (M51-2) Đermanović V., Mitrović S., Stanišić G., Milojević M. (2017): Uticaj perioda nosivosti na fizičke osobine i strukturu pačijih jaja. Radovi sa XXXI savetovanja agronoma, veterinara i agroekonomista 2017, Vol. 23, br. 3-4, 67-75. ISSN: 0354-1320
 3. (М51-3) Đermanović V., Milena Milojević, Mitrović S. (2019): Egg quality influence on incubation results and their phenotype correlation. Agriculture & Forestry, Vol.65, Issue3: 65-73. ISSN 0554-5579; COBIS.CG-ID 3758082,http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?id=2882
 4. (М51-4) Milojevic M., Mitrovic S., Ayasan T., Zdralic T., Djermanovic V. (2020): Effects of age and sex of the foal on the gestation length of thoroughbred mares. KSU J.Agric Nat 23(5):1386-1392. DOI:10.18016/ksutarimdoga.vi.692961, http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/54646/692961
 5. (М51-5) Milojević, M., Milošević, A. , Ayaşan, T., Zarić, S. & İnan, S. (2022): Organic and Ecological Production of Chicken Meat and Eggs: A Review of The Regulatory Harmonization Between the EU and Republic of Serbia; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3): 1872-1889. DOI: 10.47495/okufbed.1066144dergipark.org.tr/en/pub/okufbed/issue/73710/1066144
  https://dergipark.org.tr/en/pub/okufbed/issue/73710/1066144
 6. (М51-6) Suzana Knežević,Jelena Ignjatović, Andrea Okanović, Milan Glišić, Milena Milojević, (2022): Značaj cirkularne ekonomije u upravljanju ambalažnim otpadom: slučaj Srbije, ECOLOGICA, Vol. 29, No 108, 653-659,https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.108.24

Рад у часопису националног значаја (М52-1,5)

 1. (M52-1) Sreten Mitrović, Tatjana Pandurević, Maja Radoičić Dimitrijević, Milena Milojević, Julijana Trifković, Miroslav Lalović (2016): Impact of Productivity of Forced Molt and Duration of Production Cycle of Commercial Laying Hens Held in Cage Systems. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXI, 42, 145-154. ISSN 0354-9542; COBISS.SR-ID 228213004, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-95421642145M
 2. (M52-2) Vladan Đermanović, Sreten Mitrović, Goran Stanišić, Milena Milojević, Živan Jokić; Vera Đekić (2018): Uticaj starosti jata kokoši banatski gološijan na osnovne fizičke osobine priplodnih jaja. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, Beograd, 21-22. Februar 2018, Vol. 24, br. 3-4, str. 87-92. UDK: 636.5+637.4 ISSN: 0354-1320

Рад у научном часопису (М53-1)

 1. (M53-1) Mitrović, S., Milena Milojević, Vera Đekić, Tijana Mitrović, M. Mitrović (2018): Rezultati i dostignuća proizvodnje mesa i jaja u različitim sistemima držanja živine. Živinarstvo, br. 5, 7-43. ISSN: 0354-4036
 2. (М53-2) Mitrovic S., Milojević Milena, Mitrović M., Mitrović Tijana (2019): Uticaj pojedinih paragenetskih faktora na inkubacione vrednosti jaja i pol izleženih pilića lakog linijskog hibrida kokoši. Živinarstvo, 5/6, 4-16. ISSN: 0354-4036
 3. (M53-3) Staniićić G., Milena Milojević, Suzana Knežević (2023): Uticaj starosti brijilerskih roditelja i dužine skladištenja jaja na efikasnost inkubacije pilića. Živinarstvo, 1/2, 12-14. ISSN: 0354-4036

Објављени радови на скуповима националног значаја (М-60)

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63-0,5)

 1. (M63-1) Milojević M., Milošević A. (2019): Nus proizvodi agroekosistema kao potencijalni zagađivači/izvori energije. Zbornik radova nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem, 15. Novembar, 2019., p. 18-28. ISBN 978-86-86859-58-7, https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2019/11/Zbornik-radova.pdf
 2. (M63-2) Урошевич М., Матейевич М., Милойевич М., Живкович Б., Намсрайжав Ц. (2023) ОСНОВНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОГОВ ЛОСЯ (Alces alces, 1758). Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства России и ближнего зарубежья, I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием – Киров: Вятский ГАТУ, 2023., пп. 81-84, УДК 599.735.31

Публикације међународног значаја (М-10)

Поглавље у књизи (М14-4)

 1. (M14-1) Milojević M., Jokić Ž., Mitrović S. (2019): Effects of Morphometric Indicators on Incubation Values of Eggs and Sex of the Chicks of the Light Hen Hybrids. Animal Models in Medicine and Biology (chapter), p.219-233, Intech-Open. ISBN: 978-1-83880-012-3, https://www.intechopen.com/chapters/69598
 2. (M14-2) Krajišnik, T., Mitrović, S., Milojević, M. (2022): Budućnost i strategija razvoja peradarske proizvodnje. U Trkulja, R., Grujić, R., Pržulj, N. (Ur.) (2022). Prehrambeni i ekonomski značaj stočarstva. (str. 335-376) Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, UDK 636/639(082), COBISS:SR-ID 136735233 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbs/136735233

УЏБЕНИК

 1. Mitrović S., Tatjana Ždralić, Lalić M., Milena Milojević(2019): Posebno stočarstvo – gajenje konja. Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99976-787-0-6; COBISS.RS-ID 8266776, http://www.pof.ues.rs.ba/izdanja-fakulteta/