Др Дејан Грујић

DGrujic-215x300Рођен је 13.06. 1968. године у Шапцу, где је завршио основну и средњу школу. Студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, уписао је школске 1988/89. године, на коме дипломира 1993. године. Школске 1993/94. године уписује последипломске магистарске студије на смеру „ Привредни раст и развој „ које завршава 1996. године, са просечном оценом 8,88. Јуна 1997. године одбранио је магистарску тезу Развој пољопривреде у Србији и могућности запошљавања„На истом факултету марта 2007. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом „ Привредни развој Србије и Црне Горе у условима глобализације светске привреде„.

Од 1995 – 2005. године, радио је у компанији  „ Зорка-неметали и грађевински материјали „ у Шапцу, на пословима: референта продаје,шефа продаје, комерцијалног руководиоца и заменика директора.

Од 2005 – 2008. године, радио је у „ Нафтној индустрији Србије „ на радном месту директора Нис Петрола-Југопетрола у Шапцу.

Од октобра 2008. године, ради као професор у Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу, где предаје одређену групу економских предмета. Изабран је у звање професора за наставно-научне области економских наука и менаџментаУспешно изводи наставу из следећих предмета: Економија, Управљање људским ресурсима, Управљање финансијама, Пословна економија, Монетарна економија и Менаџмент финансија и рачуноводства.

Од 15. 06. 2018. године распоређује се на послове помоћника директора Високе пољопривредне школе струконих студија у Шапцу. Од 01. 10. 2018. године бира се и именује за директора Високе пољопривредне школе струковних студија у Шапцу. Од 02.10. 2019. именује се за руководиоца Одсека за пољопривредно – пословне студије и туризам у Академији струковних студија Шабац.

Звање научни сарадник стекао је на Институту за економику пољопривреде у Београду 24.06.2015. године. Говори енглески језик. Ожењен је и отац два детета.

Објавио је већи број научних и стручних радова у домаћим економским часописима и зборницима са саветовања економиста.

Списак научних радова и стручних радова

Монографије националног значаја М42

 1. Stefanović V., Grujić D., Vojnović B.: „ Kadrovska raskršća srpskog agrara“, (2011.), Univerzitet u Nišu, PMF, Niš, ISBN: 978-86-83481-82-8, monografija.
 2. Vojnović B., Grujić D.,Grujić S.: Poljoprivreda, turizam i saobraćaj u funkciji privrednog razvoja“, (2013.), Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Beograd, ISBN: 978-86-6269-025-8, monografija.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33

 1. Vojnović B., Grujić D.: „ Regional development concept for creating efficient economy and support to local economy, (2012.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.139., ISBN: 978-86-6139-048-7
 2. Grujić D., Vojnović B.: „Mesto i uloga države i lokalnih faktora u koncipiranju novog pristupa regionalnom razvoju, (2012.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.77., ISBN: 978-86-6139-048-7
 3. Vojnović B., Grujić D.: Značaj kreiranja razvojne politike regionalnog nivoa“, (2013.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.231., ISBN: 978-86-6139-067-8
 4. Grujić D., Vojnović B.: „Uticaj saobraćajne politike Evropske unije na regionalni razvoj i saobraćajnu infrastrukturu Srbije, (2013.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.253., ISBN: 978-86-6139-067-8
 5. Grujić D., Vojnović B.: Jačanje konkurentnosti preduzeća i države kao preduslov izlaska iz ekonomske krize i ravnomernog regionalnog razvoja“, (2014.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.159., ISBN: 978-86-6139-092-0
 6. Vojnović B., Grujić D.: “ Kriza, preduzetnistvo i regionalni razvoj”, (2015.), Univerzitet u Nisu, Ekonomski fakultet, Nis, Zbornik radova, str. 215., ISBN: 978-86-6139-092-0
 7. Vojnović B., Grujić D.: “ Problemi i konceptualni strateski pravci podizanja konkurentnosti regionalnog razvoja u Srbiji”, (2014.), Univerzitet u Nisu, Ekonomski fakultet, Nis, Zbornik radova, str. 179., ISBN: 978-86-6139-104-0
 8. Grujić D., Vojnović B.: “ Međunarodna selekcija ljudskih resursa kao činilac strategije privrednog razvoja, (2015.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.423., ISBN: 978-86-6139-104-0
 9. Vojnović B., Grujić D.: Ruralni regionalni razvoj kroz zensko preduzetnistvo”, (2016.), Univerzitet u Nisu, Ekonomski fakultet, Nis, Zbornik radova, str. 247., ISBN: 978-86-6139-122-4
 10. Grujic D., Vojnovic B.:Povratak selu u cilju smanjenja regionalnih razlika i ublazavanja nezaposlenosti“ (2017.), Univerzitet u Nisu, Ekonomski fakultet, Nis, Zbornik radova, str. 249., ISBN: 978-86-6139-140-8
 11. Grujić D.,Vojnović B., Metodoloski pogled na regionalni razvoj turizma u Srbiji, (2018.) Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 139 – 147. UDC; 332.1(4-12)(082), 314(4-12)(082), ISBN 978-86-6139-155-2
 12. Grujić D.,Vojnović B., Strategije razvoja regionalne poljoprivrede sa akcentom na kadrove i zaposljavanje, (2019), Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 155 – 163., UDC; 332.1(4-12)(082), 314(4-12)(082), ISBN 978-86-6139-178-1
 13. Grujić D.: „Koncept realnog deviznog kursa i jačanja konkurentnosti preduzeća i države kao preduslov izlaska iz krize i eliminisanja neravnoteže“, (2021.), Univerzitet PIM, Banja Luka, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje, Zbornik radova, str.178.-184., ISSN 2303-498X)
 14. Grujić D.,: Strategija razvoja Srbije u uslovima globalizacije“, (2007.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, broj 12, str. 105., ISBN: 978-86-85099-48-9Grujić D.,:“Predpristupne strategije zemalja u tranziciji – neophodan uslov saradnje sa Evropskom unijom, (2007.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str. 49., ISBN: 978-86-85099-61-8
 1. Vojnović B., Grujić D., Simić-Antonijević D.,:“Analiza regionalne konkurentnosti Srbije u uslovima akutne – savladive krize“, (2009.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.111., ISBN: 978-86-85099-88-5
 2. Grujić D., Vojnović B., Simić-Antonijević D. : „Nov pristup regionalnom razvoju“, (2010. ), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str. 181., ISBN: 978-86-6139-008-1
 3. Vojnović B., Grujić D.: “Koncept i sistemske komparativne prednosti regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja, (2011.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.141., ISBN 978-86-6139-026-5
 4. Grujić D., Vojnović B.: Uticaj makroekonomskih problema zemalja u razvoju na regionalni razvoj i konkurentnost globalne privrede, (2011.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str. 291., ISBN 978-86-6139-026-5
 5. Grujić D., Vladimirović I.: „ Saobraćaj i održivi razvoj“, (2022.), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str.91-99., ISBN 978-86-6139-226-9
 6. Vladimirović I., Djenadić M., Grujić D., Spasojević S.: „ Marketing aktivnosti malih porodičnih hotela“, (2022.), Univerzitet PIM, Banja Luka, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje, Zbornik radova, str.292-300., ISSN 2303-498X, COBISS.RS-ID 13706675

Часопис међународног значаја М23 – Publishers indexed in Scopus

 1. Dragana Simic Antonijevic, Bosko Vojnovic, Dejan Grujic: „ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CONSUMER PROTECTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA, ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS“, (2015,), Scientific economic journal, National Academy of Menagement, Ukraina, ISSN 1993-6788, Vol.168 Issue 6, p 315-325.11p

Монографска студија / поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја М14.

 1. Vojnovic B., Grujic D.: CONCEPT OF SERVICE QUALITY IN FUNCTION OF TURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA“, (2017.), University of Kragujevac, Faculty of hotel management and tourism in Vrnjacka Banja, Thematic proceedings, str.341., ISBN 978-86-89949-23-0
 2. Vojnović B.,Grujić D.: THE SITUATION AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM OF THE PODUNAVLJE DISTRICT“, (2018.), University of Kragujevac, Faculty of hotel menagement and tourism in  Vrnjačka Banja, Thematic proceedings, str. 257-274. ISBN 978-86-89949-29-2; ISBN 978-86-89949-31-5
 3. Vojnović B.,Grujić D.: AGRO – TOURISM ENREPRENEURSHIP AS EMPLOYMENT POSSIBILITY, (2019), University of Kragujevac, Faculty of hotel menagement and tourism in  Vrnjačka Banja, Thematic proceedings, str. 165-182. ISBN 978-86-89949-37-7; ISBN 978-86-89949-38-4
 4. Vojnović B.,Grujić D.: SERVICE DESIGN IN THE FUNCTION OF TOURISM DEVELOPMENT, (2020), University of Kragujevac, Faculty of hotel menagement and tourism in  Vrnjačka Banja, Thematic proceedings, str. 483-499., ISBN 978-86-89949-46-9; ISBN 978-86-89949-47-6

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком М24

 1. Riznić D., Vojnović B., Grujić D.,: „ Istraživanje i marketing strategije u funkciji održive konkurentske prednosti“, (2010.), Ekonomski institut, Beograd, Časopis Ekonomskog instituta, broj 2, str.91., UDK-33, YU ISSN 0350-0373
 2. Vojnović B., Vojnović D., Grujić D., : „ Poslovanje domaćih preduzeća u okolnostima ekonomske krize, (2011.), Ekonomski institut, Beograd, Časopis ekonomskog instituta, broj 1, str.201., UDK-33, YU ISSN 0350-0373

Радови у водећем часопису националног значаја М51

 1. Spasojević S., Grujić D., Simić Antonijević D.: Primena HACCP koncepta u funkciji unapređenja konkurentnosti domaće prehrambene industrije“, (2010.), Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srpski časopis za poljoprivredne nauke, str. 454., UDK: 63(497.1)(051)-„540.2“, ISSN: 0350-1205
 2. Grujić D., Vojnović B., Simić Antonijević D.: Obrazovanje ljudskih resursa kao faktora razvoja malih i srednjih preduzeća, (2010.), Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srpski časopis za poljoprivredne nauke, str. 488., UDK: 63(497.1)(051)-„540.2“, ISSN:0350-1205
 3. Simić Antonijević D., Vojnović B., Grujić D.: Društvena odgovornost kompanija u agrobiznisu“, (2010.), Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srpski časopis za poljoprivredne nauke, str. 494., UDK: 63(497.1)(051)-„540.2”, ISSN: 0350-1205
 4. Vojnović B., Grujić D., Simić Antonijević D.: Efekti krize na poslovanje preduzeća u području Mačve, (2010.), Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srpski časopis za poljoprivredne nauke, str.431., UDK: 63(497.1)(051)-„540.2”, ISSN: 0350-1205
 5. Rodica B., Vojnović B., Grujic D.: Raziskovanje inovacijske aktivnosti v slovenskih podjetjih, (2014.), Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto, Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto, Revija za ekonomske in poslovne vede, str. 51., Vol.1.No.1.2014, ISSN 2350-384X, UDK 658.589:337.72 (497.4)

Радови у часописима националног значаја М52

 1. Simeunović T., Vojnović B., Grujić D.: Budžetiranje kapitala poljoprivrednih kompanija u uslovima rizika“, (2013.), Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Agroekonomika, Časopis departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, str.102., UDK: 338.43, YU ISSN 0350-5928
 2. Grujić D.,:”Investiciona delatnost EU u zamljama centalne i jugoistočne Evrope“, (2002.), Društvo ekonomista Beograda, Beograd, Ekonomski vidici, broj 2,  205., ISSN: 0354-9135
 3. Grujić D.,:“Osnovne determinante, razvoj i efekti globalizacije, (2002.), Društvo ekonomista Beograda, Beograd, Ekonomski vidici, broj 4, str.447., ISSN: 0354-9135
 4. Grujić D.,:“Ispunjavanje ekonomskih uslova zemalja u tranziciji – neophodna pretpostavka za ulazak u EU“, (2002.), Savez ekonomista Jugoslavije, Ekonomist, Beograd, broj 1, str. 85., YU ISSN: 0354-5253

Саопштење на скуповима националног значаја штампано у целини М63

 1. Grujić D.,:”Razvoj transnacionalnih korporacija u uslovima globalizacije“, (2008.), Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac, Zbornik radova, 411., ISBN: 978-86-82203-80-3
 2. Grujić D., Vojnović B.,:“Tranzicija preduzeća u Srbiji kao preduslov pridruživanju EU“, (2009.), Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac, Zbornik radova, str. 347., ISBN: 978-86-6091-002-0
 1. Vojnović B., Grujić D.,:“ Jačanje lokalnih preduzeća kroz inkubaciju biznisa”, (2009.), Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad, Zbornik radova, broj II, str.52., UDK 33 (082), ISSN I820-9165
 2. Vojnović B., Simić-Antonijević D., Grujić D.,:“Strategije razvoja kvaliteta usluga“, (2009.), Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru-odsek za menadđment, Zaječar, Zbornik radova, str.17., ISBN: 978-86-80987-67-5
 3. Simić-Antonijević D., Grujić D., Vojnović B.,: „ Bezbednost hrane i zaštita potrošača“, (2010.), Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Zbornik radova, str. 653., Vol 15(17).
 4. Vojnović B., Grujić D., Riznić D., : Efikasnost proizvodnje živinskog mesa“, (2010.), Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Zbornik radova, str. 671., Vol 15(17).
 5. Vojnović B., Spasojević S., Grujić D. : „ Organizaciono tehnički aspekti inkubacije biznisa“, (2011.), Univerzitet u Nišu, Tehnički fakultet u Boru, Zaječar, Zbornik radova, str.89., ISBN 978-86-80987-85-9
 6. Vojnović B., Grujić D.: Posledice svetske ekonomske krize na poslovanje preduzeća u Srbiji“, (2012.), Univerzitet EDUKONS u Sremskoj Kamenici, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Zbornik univerziteta Edukons za društvene nauke, str. 439., UDK: 338.124.4:330(082), ISBN: 978-86-87785-36-6
 7. Spasojević S., Vojnović B., Grujić D.: „ TQM i šest sigma, (2012.), Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Zbornik celih radova 8. majske konferencije o strategijskom menadžmentu, str. 541., ISBN: 978-86-80987-96-5
 8. Vojnović B., Rodica B., Grujić D.: „ Merenje obrazovnih i preduzetničkih kvaliteta potencijalnih agro preduzetnika u Srbiji“, (2013.), Univerzitet EDUKONS u Sremskoj Kamenici, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Zbornik univerziteta Edukons za društvene nauke, str. 279., UDK: 338.124.4:330.11, ISBN: 978-86-87785-45-8
 9. Grujić D., Vojnović B., Simić-Antonijević D.: Savremena shvatanja o mestu i ulozi države u koncipiranju strategije ravnomernog regionalnog razvoja“, (2011.), Međunarodni naučni stručni skup Energetske tehnologije, tematska konferencija menadžment, inovacije i razvoj, Vrnjačka Banja, ISBN: 978-86-87599-10-9

Оставите одговор