Др Горан Станишић

Email: dr.goran.stanisic@gmail.com

Одсек: ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО – ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Катедра:  Катедра за Биотехнологију

Goran-Stanisic

Биографија

Др Горан Станишић рођен је 15.04. 1963. године у Лозници, Општина Лозница, Република Србија. Основну и средњу школу (гимназију) завршио је у Лозници. По завршетку средње школе одслужио је војни рок у трајању од једне године. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсек сточарство, завршио је 1988. године, са просечном оценом 9,22. Исте године уписао је последипломске студије, такође на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, Одсеку за сточарство, Група за одгајивање и репродукција домаћих животиња. Положио је све испите предвиђене наставним Планом и програмом последипломских студија за дотичну групу са просечном оценом 9,90. Према Болоњској конвенцији и Статуту Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, прелази на Докторске студије. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом овог степена студија са просечном оценом 10,00. Одбранио је докторску дисертацију под насловом  „УТИЦАЈ СТАРОСТИ БРОЈЛЕРСКИХ РОДИТЕЉА ХИБРИДА COBB 500 И ДУЖИНЕ СКЛАДИШТЕЊА ЈАЈА НА ЕФИКАСНОСТ ИНКУБАЦИЈЕ ПИЛИЋА“ и стекао звање доктора наука – биотехничке науке. Од октобра 1988. године запослен је у Високој Пољопривредној школи струковних студија (ВПШСС) «Александар Лала Станковић» у Шапцу. Активно говори енглески језик и успешно користи рачунар (МS Оffiсе, IBM SPSS statistics, Аdobe Рhotoshop, Power Point, Internet, Outlook express) у осавремењавању наставе и научно – истраживачкој делатности.

 

Списак научних радова и стручних радова:

 

Рад у међународном часопису (M23=3) – 1

 1. Митровић С., Богосављевић – Бошковић Снежана, Станишић Г., Ђермановић В., Досковић В., Ракоњац С. (2011): „Carcass characteristics of two strains of native broilers (White Naked Neck and Black Svrljig) fattenind under a semi – intensive system.“ African Journal of Biotehnology, Vol. 10 (70), pp 15813–15818, ISSN: 1684–5315

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33=1) – 8

 1. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић В., Пандуревић Т., (2012): „Influence of broiler parents usage period on the reproductive traits.“ The first international symposium on animal science, Book I, 155–163, November 8–10,th, 2012, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia, ISBN 978–86–7834–164–9, COBISS.SR–ID 194507020
 2. Митровић С., Пандуревић Т., Станишић Г., Ђекић В., Ђермановић В., Јеж Г., (2012): „The effect of the broiler parents age and the period of egg storage on incubation indicators”. Book of proceedings: ”Third International Scientific Symposium „Agrosym 2012“,559–565, Jahorina, November 15 – 17, 2012, ISBN 978–99955–751–0–6, COBISS.BH–ID 3336984.
 3. Урошевић М., Урошевић Б. М., Дробњак Д., M. Fury, Матаругић Д., Стојић П., Живковић Б, Прачић Н., Станишић Г., (2017): “Аnalisys of trophy value of roe deer (capreolus capreolus l.) culled in the plains and in the hills”, 6th international symposium on agricultural sciences and 22nd conference of agricultural engineers of Republic of Srpska.
 4. Урошевић М., Дробњак Д., N. Ersoy, Матаругић Д., Стојић П.,  Станишић Г., B. Урошевић Б.М., Прачић Н, (2017): „Basic principles of organic goat farming“, 6th international symposium on agricultural sciences and 22nd conference of agricultural engineers of Republic of Srpska,
 5. Иванка Хаџић, Павловић И.,  Худина В., Станишић Г., (2017): „Опасност од фармских дезо – баријера на бази CuSO4 на оранице у  Србији“, International scientific conference on objectives of sustainable development in the third millennium. Београд, 20–22. април 2017.г.
 6. Милена Милојевић, Свјетлана Мићић, Јелена Влачић, Станишић Г., Митровић С., (2018): „Effects of turkey’s age on the main egg incubation indicators and their phenotype correlation“
  IX International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2018“ agrosym.ues.rs.ba
 7. Урошевић М.,Маргот Немецек, Дробњак Д., Гангл А., Дамески П., Стојић П., Станишић Г., (2019): „Morphological Characteriza on of the White Baroque Donkey“, Animal Health Prod and Hyg (2019) 8(1) : 627 – 633
 8. Урошевич М., Урошевич Н., Глубович Ј., Матејевич Милосава, Ирина Нилова, Станишић Г., Дамески П., Бошњак М., (2019): „Russian emperors and hunting (1613-1918)“, Humanitarian aspects of the Hunt and Wildlife Service, 5 (17)-11 (22)
  ISBN 978-86-920597-3-5, CO BISS.SR.-ID282777868

Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике) (M44=2) – 2

 1. Станишић Г., Скрипта : “Практична обука у сточарству.“ (2007) ВПССС Шабац.
 2. Урошевић М., Маргот Немецек, Стојић П., Станишић Г., Дробњак Д., Нилда Ерсоy, (2019): “ Исхрана и смештај коза“ Београд – Земун, Графос Интернационал, Панчево  ISBN 978-86-920597-2-8 (COAR)

Рад у водећем часопису националног значаја (M51=2) – 8

 1. Крстић Б., Милић М., Станишић Г., (2010): „Утицај насељености бројлера на производне параметре.“ Савремена пољопривреда, Вол 59, Но. 5, стр. 436–443, ИССН 0350–1205, УДК/УДЦ 63(497.1)(051) –”540.2”
 2. Милић М., Крстић Б., Станишић Г., (2010): „Концентрација ИгГ у односу на дужину гестације.“ Савремена пољопривреда, Вол 59, Но. 5, стр. 444–453, ИССН 0350–1205, УДК/УДЦ 63(497.1)(051) –”540.2”
 3. Ђермановић В., Митровић С., Јокић Ж., Станишић Г., (2016) „Phenotypic correlation of hens body weight and reproductive traits of broiler parents“ Biotechnology in Animal Husbandry 32 (2), p 175-183 , 2016
 4. Митровић С., Маја Радоичић Димитријевић, Лидија Перић, Станишић Г., Татјана Пандуревић: (2017) „Influence of the cobb 500 hybrid parent age and egg storage period on incubation parameters“ Biotechnology in Animal Husbandry 33 (4), p 409-423
 5. В. Ђермановић,  Митровић С,  Станишић Г., маст. инж. пољ. Милена Милојевић, (2017): „Утицај периода носивости на физичке особине и структуру пачијих јаја“, Зборник научних радова – Институт – ПКБ Агроекономик, Вол.3
 6. Урошевић М., Маргот Немечек, Дробњак Д., Урошевић М., Стојић П.,  Станишић Г., Прачић Н., Матаругић Д., (2017): „Углованост предње ноге магарца(Equus Asinus)“, Зборник научних радова – Институт – ПКБ Агроекономик, Вол. 3
 7. Урошевић М., Урошевић М., Дробњак Д., Фурy М., Стојић П., Матаругић Д., Станишић Г., Живковић Б.,  Прачић Н., (2017): „Варијабилност телесне масе срндаћа (Capreolus capreolus L.) у зависности од времена одстрела“, Зборник научних радова, Институт–ПКБ Агроекономик, Вол 3
 8. Иванка Хаџић, В. Худина, И. Павловић, Д. Касагић, Г. Станишић(2016): „Утицај везаног система држања млечних говеда на појаву рустерхолзовог чира“ Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 191-198, DOI: 10.7251/VETJ1602006H, UDK 636.234.09:616.7-001

Рад у часопису националног значаја (M52=1,5) – 15

 1. Станишић Г., Симовић Б., (1988): „Производност млека мелеза црно белог говечета са холштајн – фризијским говечетом.“ Зборник радова Пољопривредног факултета, Земун, св. 589, стр. 115– 122, YU ISSN 0522–
 2. Ђермановић В., Станишић Г., Вуковић Милица, Николић Катарина, (2007): „Анализа товних и кланичних особина тешког хибрида ћурака Б.У.Т. Биг – 6.“, Зборник научних радова са XXI Саветовања агронома, ветеринара и технолога, Београд, Вол. 13, бр. 3–4, 115–124, YU ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 3. Ђекић Вера, Митровић С., Радовић Вера, Ђермановић В., Станишић Г., (2009): „Компаративна испитивања особина квалитета жуманца лаких линијских хибрида.“, Зборник Научних радова са XXIII Саветовања агронома, ветеринара и технолога, Београд, Вол. 15, 3–4, 137–143, YU ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63
 4. Ђермановић, В., Митровић, С., Иванов С., Новаковић, М., Станишић Г., (2012): „Варијабилност телесних мера омади балканског магарца гајеног у Јужној Србији.“, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 18 (3–4), 139–145, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 5. Хаџић И., Павловић И., Худина В., Станишић Г., (2015): „Папиломатозни дерматитис дигиталис (ПДД)“, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 7–12, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63
 6. Митровић С., Ђермановић В., Ђекић В., Станишић Г., Милић М., Пандуревић Т., (2015): “Утицај генотипа, пола и трајања това на ефикасност производње ћурећег меса.”, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 99–109, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 7. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић В., Земцов Д. (2015): “Утицај генотипа на особине квалитета и инкубационе вредности јаја кокоши гајених у полуекстензивном систему.” Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 111–117, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 8. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић Вера (2016): „Утицај спољашњих особина квалитета приплодних јаја на масу једнодневних бројлерских пилића“, Зборник научних радова, вол. 22, 3-4, 89-93.
 9. Новаковић Б., Важић Б., Матаругић Д., Савић Н., Стојић П., Станишић Г., (2018): “ Утицај заостајања постељице на појаву еструса и дужину сервис периода код крава холштајн расе“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 25–32.
 10. Иванка Хаџић, Павловић И., Станишић Г., Худина В., (2018): “Утицај технопатија на појаву болести папака у запатима говеда са везаним системом држања“, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 43–52.
 11. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Милена Милојевић, Јокић Ж., Вера Ђекић, (2018): “Утицај старости јата кокоши банатски голошијан на основне физичке особине приплодних јаја“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 87–92.
 12. Урошевић М., Маргот Немецек, Дробњак Д.,Стојић П., Станишић Г., (2018): “Повезаност висине гребена и углованости предње ноге магарца (Equus asinus)“Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 101–106.
 13. Хаџић Иванка, Павловић И., Станишић Г., Könyves Т. (2019): „Economic impact hoof diseases in dairy cattle“, XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ Агроекономик, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4,
 14. Иванка Хаџић , И. Павловић И., Бојковски Ј.,Станишић Г., Кењвеш Т., (2019): „Утицај кондиције крава на појаву хромости“ – „The impact of condition cows to occure of laminess“, Oдржива пољопривредна производња. Улога пољопривреде у заштити животне средине Зборник радова 2019, стр. 159–164. Бачка Топола ISBN 978-86-7747-612-0
 15. Урошевић М., Дробњак Д., Фурy М., Стојић П., Станишић Г., (2019):„Exterior parameters of the littoral-dinaric donkey from the rab island“, XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ АГРОЕКОНОМИК, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4,

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63=0,5)-5

 1. Иванка Хаџић, Павловић И., Станишић Г., Бојковски Ј., Кењвеш Т., (2018):
  „Importance of bacterial diseases of  hoves to dairy cattle and the prevence“
  Први домаћи научни скуп: Одржива примарна пољопривредна производња у Србији – стање, могућности, ограничења и шансе, БачкаТопола, Зборник радова, Мегатренд универзитет Београд. стр. 122 – 127 ISBN 978-86-7747-595-6
 2. Урошевић М., Иванов С., Дробњак Д., Ружица Траиловић, Станишић Г.(2019): „Стање и перспективе узгоја магараца у Србији“. Други симпозијум: Заштита агробио-диверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња – Димитровград, 28–30. јун,
 1. Урошевић М., Матејевић М., Станишић Г. (2019): „Analysis of morphometric characteristics aurochs horns (bison bonasus l. 1758), obtained at the time of imperial hunt in russia“, Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №12К (24), УДК 639.111.623
 2. Урошевич М., Милосава Матейевич, Станишич Г.,(2019):  „Обработка дичи после отстрела“,Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства, №8 (20), стр. 114 – 121., УДК 639.1
 3. Матейевич Милосава, Урошевич М., Станишич  Г., Маричич К. (2019): „Анализ морфоме-трических характеристик голов диких кошек (Felis Silvestris Schreb), обитающих в равнинных и горных местностях Сербии“ Дальневосточный аграрный вестник, №4(52) Октябрь декабрь 2019 г. стр. 76-81, DOI: 10.24411/1999-6837-2019-13056


Одбрањена докторска дисертација (M71=6)

 1. Докторска дисертација “(2014): „УТИЦАЈ СТАРОСТИ БРОЈЛЕРСКИХ РОДИТЕЉА ХИБРИДА COBB 500 И ДУЖИНЕ СКЛАДИШТЕЊА ЈАЈА НА ЕФИКАСНОСТ ИНКУБАЦИЈЕ ПИЛИЋА.”++

Оставите одговор