Др Горан Станишић

Goran-Stanisic                    Др Горан Станишић рођен је 15.04. 1963. године у Лозници, Општина Лозница, Република Србија. Основну и средњу школу (гимназију) завршио је у Лозници. По завршетку средње школе одслужио је војни рок у трајању од једне године. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсек сточарство, завршио је 1988. године, са просечном оценом 9,22. Исте године уписао је последипломске студије, такође на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, Одсеку за сточарство, Група за одгајивање и репродукција домаћих животиња. Положио је све испите предвиђене наставним Планом и програмом последипломских студија за дотичну групу са просечном оценом 9,90. Према Болоњској конвенцији и Статуту Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, пошто је испунио основне услове, дата му је могућност да пређе на Докторске студије, што је и учинио школске 2007/08 године. У међувремену је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом овог степена студија са просечном оценом 10,00. Одбранио је докторску дисертацију под насловом  „UTICAJ STAROSTI BROJLERSKIH RODITELJA HIBRIDA COBB 500 I DUŽINE SKLADIŠTENJA JAJA NA EFIKASNOST INKUBACIJE PILIĆA“ и стекао звање доктора наука – биотехничке науке. Од октобра 1988. године запослен је у Високој Пољопривредној школи струковних студија (ВПШСС) «Александар Лала Станковић» у Шапцу. Активно говори енглески језик и успешно користи рачунар (МS Оffiсе, IBM SPSS statistics, Аdobe Рhotoshop, Power Point, Internet, Outlook express) у осавремењавању наставе и научно – истраживачкој делатности.

1. Станишић Г., Симовић Б., (1988): „Производност млека мелеза црно белог говечета са холштајн – фризијским говечетом.“ Зборник радова Пољопривредног факултета, Земун, св. 589, стр. 115 – 122.

2. Ђермановић В., Станишић Г., Вуковић Милица, Николић Катарина, (2007): „Анализа товних и кланичних особина тешког хибрида ћурака Б.У.Т. Биг – 6.“ Зборник научних радова са XXИ Саветовања агронома, ветеринара и технолога, Београд, Вол. 13, бр. 3–4, 115–124.

3. Ђекић Вера, Митровић С., Радовић Вера, Ђермановић В., Станишић Г., (2009): „Компаративна испитивања особина квалитета жуманца лаких линијских хибрида.“ Зборник Научних радова са XXИИИ Саветовања агронома, ветеринара и технолога, Београд, Вол. 15, 3–4, 137–143.

4. Крстић Б., Милић М., Станишић Г., (2010): „Утицај насељености бројлера на производне параметре.“ Савремена пољопривреда, Вол 59, Но. 5, стр. 436–443.

5. Милић М., Крстић Б., Станишић Г., (2010): „Концентрација ИгГ у односу на дужину гестације.“ Савремена пољопривреда, Вол 59, Но. 5, стр. 444–453.

6. Митровић С., Богосављевић – Бошковић Снежана, Станишић Г., Дјермановић В., Досковић В., Ракоњац С. (2011): „Carcass characteristics of two strains of native broilers (White Naked Neck and Black Svrljig) fattenind under a semi – intensive system.“ African Journal of Biotehnology, Vol. 10 (70), pp 15813–15818, ISSN: 1684-5315

7. Ђермановић, В., Митровић, С., Иванов С., Новаковић, М., Станишић Г., (2012): „Варијабилност телесних мера омади балканског магарца гајеног у Јужној Србији.“, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 18 (3–4), 139–145.

8. Ђермановић В., Митровић С., Станисић Г., Ђекић В., Пандуревић Т., (2012): „Influence of broiler parents usage period on the reproductive traits.“ The first international symposium on animal science, Book I, 155–163, November 8–10,th, 2012, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-7834-164-9, COBISS.SR-ID 194507020

9. Митровић С., Пандуревић Т., Станишић Г., Ђекић В., Ђермановић В., Јеж Г., (2012): „The effect of the broiler parents age and the period of egg storage on incubation indicators”. Book of proceedings:”Third International Scientific Symposium „Agrosym 2012“, 559-565, Jahorina, November 15 – 17, 2012, ISBN 978-99955-751-0-6, COBISS.BH-ID 3336984.

10. Хаџић И., Павловић И., Худина В., Станишић Г., (2015): „Папиломатозни дерматитис дигиталис (ПДД)“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 7–12.

11. Митровић С., Ђермановић В., Ђекић В., Станишић Г., Милић М., Пандуревић Т., (2015): “Утицај генотипа, пола и трајања това на ефикасност производње цурецег меса.” Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 99–109.

12. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић В., Земцов Д. (2015): “Утицај генотипа на особине квалитета и инкубационе вредности јаја кокоши гајених у полуекстензивном систему.” Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 111–117.

13. Докторска дисертација “(2014): „Uticaj starosti brojlerskih roditelja hibrida cobb 500        i dužine skladištenja jaja na efikasnost inkubacije pilića“

14. Скрипта :“Практична обука у сточарству.“(2007) Шабац.

15. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић Вера (2016): Утицај спољашњих особина квалитета приплодних јаја на масу једнодне-вних бројлерских пилића. Зборник научних радова, вол. 22, 3-4, 89-93.

16. Иванка Хаџић, В. Худина, И. Павловић, Д. Касагић, Г. Станишић (2016)„УТИЦАЈ ВЕЗАНОГ СИСТЕМА ДРЖАЊА МЛЕЧНИХ ГОВЕДА НА ПОЈАВУРУСТЕРХОЛЗОВОГ ЧИРА.“ Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 191-198, 2016. DOI: 10.7251/VETJ1602006H, UDK 636.234.09:616.7-001

17. Ђермановић В., Митровић С., Јокић Ж., Станишић Г., (2016) „PHENOTYPIC CORRELATION OF HENS BODY WEIGHT AND REPRODUCTIVE TRAITS OF BROILER PARENTS“
Biotechnology in Animal Husbandry 32 (2), p 175-183 , 2016

18.В. Ђермановић,  С. Митровић,  Горан Станишић, маст. инж. пољ. Милена Милојевић, (2017): УТИЦАЈ ПЕРИОДА НОСИВОСТИ НА ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ И СТРУКТУРУ ПАЧИЈИХ ЈАЈА. Зборник научних радова – Институт – ПКБ Агроекономик, Вол.

19. М. Урошевић, Маргот Немечек,  Д. Дробњак,  Милан Урошевић, П. Стојић, Г. Станишић,  Н. Прачић,  Д. Матаругић, (2017): УГЛОВАНОСТ ПРЕДЊЕ НОГЕ МАГАРЦА (Equus Asinus). Зборник научних радова – Институт – ПКБ Агроекономик, Вол.

20. М. Урошевић,  Милан Урошевић,  Д. Дробњак,  М. Фурy,  П. Стојић, Д. Матаругић, Г. Станишић, Б. Живковић,  Н. Прачић, (2017): ВАРИЈАБИЛНОСТ ТЕЛЕСНЕ МАСЕ СРНДАЋА (Capreolus capreolus L.) У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРЕМЕНА ОДСТРЕЛА. Зборник научних радова – Институт – ПКБ Агроекономик, Вол

21. M. Urošević, B. M. Urošević, D. Drobnjak, M. Fury, D. Matarugić, P. Stojić, B. Živković, N. Pračić, G. Stanišić (2017): ANALISYS OF TROPHY VALUE OF ROE DEER (Capreolus capreolus L.) CULLED IN THE PLAINS AND IN THE HILLS 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AND 22ND CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERS OF REPUBLIC OF SRPSKA

22. M. Urošević, D. Drobnjak, N. Ersoy, D. Matarugić, P. Stojić, G. Stanišić, B. M. Urošević, N. Pračić, (2017): BASIC PRINCIPLES OF ORGANIC GOAT FARMING
6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AND 22ND CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERS OF REPUBLIC OF SRPSKA

23. Ivanka Hadžić, I. Pavlović, V. Hudina, G. Stanišić, (2017) Opasnost od farmskih dezo -barijera na bazi CuSO4 na oranice u Srbiji.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFE-RENCE ON OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THIRD MILLENNIUM. Beograd, 20 – 22. april 2017. godine

24. Сретен Митровић, Маја Радоичић Димитријевић, Лидија Перић, Горан Станишић, Татјана Пандуревић: (2017) „INFLUENCE OF THE COBB 500 HYBRID PARENT AGE AND EGG STORAGE PERIOD ON INCUBATION PARAMETERS“Biotechnology in Animal Husbandry 33 (4), p 409-423 , 2017

25. Новаковић Б., Важић Б., Матаругић Д., Савић Н., Стојић П., Станишић Г., (2018): “ Утицај заостајања постељице на појаву еструса и дужину сервис периода код крава холштајн расе“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 25–32.

26. Иванка Хаџић, Павловић И., Станишић Г., Худина В., (2018): “Утицај технопатија на појаву болести папака у запатима говеда са везаним системом држања“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 43–52.

27. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Милена Милојевић, Јокић Ж., Вера Ђекић, (2018): “Утицај старости јата кокоши банатски голошијан на основне физичке особине приплодних јаја“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 87–92.

28. Урошевић М., Маргот Немецек, Дробњак Д.,Стојић П., Станишић Г., (2018): “Повезаност висине гребена и углованости предње ноге магарца (Equus asinus) Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 101–106.

29. Милена Милојевић, Свјетлана Мићић, Јелена Влачић, Станишић Г., Митровић С., (2018): „EFFECTS OF TURKEY’S AGE ON THE MAIN EGG INCUBATION INDICATORS AND THEIR PHENOTYPE CORRELATION“
IX International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2018“ agrosym.ues.rs.ba

30. Иванка Хаџић, Павловић И., Станишић Г., Бојковски Ј., Кењвеш Т., (2018):
„IMPORTANCE OF BACTERIAL DISEASES OF  HOVES TO DAIRY CATTLE AND THE PREVENCE“
Први домаћи научни скуп: Одржива примарна пољопривредна производња у Србији – стање, могућности, ограничења и шансе, БачкаТопола, Зборник радова, Мегатренд универзитет Београд. стр. 122 – 127 ISBN 978-86-7747-595-6

 31. Хаџић Иванка, Павловић И., Станишић Г., Könyves Т. (2019):
„Economic impact hoof diseases in dairy cattle“
XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ АГРОЕКОНОМИК, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4, стр.

32. Урошевић М., Дробњак Д., Фурy М., Стојић П., Станишић Г., (2019):
„Exterior parameters of the littoral-dinaric donkey from the rab island“
XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ АГРОЕКОНОМИК, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4, стр.

33. Урошевић М., Иванов С., Дробњак Д., Ружица Траиловић, Станишић Г.: „Стање и перспективе узгоја магараца у Србији“. Други симпозијум: „Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња“ Димитровград, 28–30. јун, 2019.

34. Миливойе Урошевич, Милосава Матейевич, Горан Станишич:“ОБРАБОТКА ДИЧИ ПОСЛЕ ОТСТРЕЛА“ Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства
2019. №8 (20), стр. 114 – 121., УДК 639.1

Оставите одговор