Др Горан Станишић

Email: dr.goran.stanisic@gmail.com

Одсек: ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО – ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Катедра:  Катедра за Биотехнологију

Goran-Stanisic

Биографија

Др Горан Станишић рођен је 15.04. 1963. године у Лозници, Општина Лозница, Република Србија. Основну и средњу школу (гимназију) завршио је у Лозници. По завршетку средње школе одслужио је војни рок у трајању од једне године. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсек сточарство, завршио је 1988. године, са просечном оценом 9,22. Исте године уписао је последипломске студије, такође на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, Одсеку за сточарство, Група за одгајивање и репродукција домаћих животиња. Положио је све испите предвиђене наставним Планом и програмом последипломских студија за дотичну групу са просечном оценом 9,90. Према Болоњској конвенцији и Статуту Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, прелази на Докторске студије. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом овог степена студија са просечном оценом 10,00. Одбранио је докторску дисертацију под насловом  „УТИЦАЈ СТАРОСТИ БРОЈЛЕРСКИХ РОДИТЕЉА ХИБРИДА COBB 500 И ДУЖИНЕ СКЛАДИШТЕЊА ЈАЈА НА ЕФИКАСНОСТ ИНКУБАЦИЈЕ ПИЛИЋА“ и стекао звање доктора наука – биотехничке науке. Од октобра 1988. године запослен је у Високој Пољопривредној школи струковних студија (ВПШСС) «Александар Лала Станковић» у Шапцу. Активно говори енглески језик и успешно користи рачунар (МS Оffiсе, IBM SPSS statistics, Аdobe Рhotoshop, Power Point, Internet, Outlook express) у осавремењавању наставе и научно – истраживачкој делатности.

 

Списак научних радова и стручних радова:

 

Рад у међународном часопису (M23=3) – 1

 1. Митровић С., Богосављевић – Бошковић Снежана, Станишић Г., Ђермановић В., Досковић В., Ракоњац С. (2011): „Carcass characteristics of two strains of native broilers (White Naked Neck and Black Svrljig) fattenind under a semi – intensive system.“ African Journal of Biotehnology, Vol. 10 (70), pp 15813–15818, ISSN: 1684–5315

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33=1) – 34

 1. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић В., Пандуревић Т., (2012): „Influence of broiler parents usage period on the reproductive traits.“ The first international symposium on animal science, Book I, 155–163, November 8–10,th, 2012, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia, ISBN 978–86–7834–164–9, COBISS.SR–ID 194507020
 2. Митровић С., Пандуревић Т., Станишић Г., Ђекић В., Ђермановић В., Јеж Г., (2012): „The effect of the broiler parents age and the period of egg storage on incubation indicators”. Book of proceedings: ”Third International Scientific Symposium „Agrosym 2012“,559–565, Jahorina, November 15 – 17, 2012, ISBN 978–99955–751–0–6, COBISS.BH–ID 3336984.
 3. Урошевић М., Урошевић Б. М., Дробњак Д., M. Fury, Матаругић Д., Стојић П., Живковић Б, Прачић Н., Станишић Г., (2017): “Аnalisys of trophy value of roe deer (capreolus capreolus l.) culled in the plains and in the hills”, 6th international symposium on agricultural sciences and 22nd conference of agricultural engineers of Republic of Srpska.
 4. Урошевић М., Дробњак Д., N. Ersoy, Матаругић Д., Стојић П.,  Станишић Г., B. Урошевић Б.М., Прачић Н, (2017): „Basic principles of organic goat farming“, 6th international symposium on agricultural sciences and 22nd conference of agricultural engineers of Republic of Srpska,
 5. Иванка Хаџић, Павловић И.,  Худина В., Станишић Г., (2017): „Опасност од фармских дезо – баријера на бази CuSO4 на оранице у  Србији“, International scientific conference on objectives of sustainable development in the third millennium. Београд, 20–22. април 2017.г.
 6. Милена Милојевић, Свјетлана Мићић, Јелена Влачић, Станишић Г., Митровић С., (2018): „Effects of turkey’s age on the main egg incubation indicators and their phenotype correlation“
  IX International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2018“ agrosym.ues.rs.ba
 7. Урошевић М.,Маргот Немецек, Дробњак Д., Гангл А., Дамески П., Стојић П., Станишић Г., (2019): „Morphological Characteriza on of the White Baroque Donkey“, Animal Health Prod and Hyg (2019) 8(1) : 627 – 633
 8. Урошевич М., Урошевич Н., Глубович Ј., Матејевич Милосава, Ирина Нилова, Станишић Г., Дамески П., Бошњак М., (2019): „Russian emperors and hunting (1613-1918)“, Humanitarian aspects of the Hunt and Wildlife Service, 5 (17)-11 (22)
  ISBN 978-86-920597-3-5, CO BISS.SR.-ID282777868
 9. Урошевич М., Глубович Ј., Ирина Нилова, Милосава Матејевич , , Станишић Г., Дамески П., Алла Тартинскаyа, (2020):“The emperor hunting arrangements in Russia“, Humanitarian aspects of hunting and hunting economy, 2020 № 3 (28), p. 5-13, УДК 94 (639.1)
 10. Урошевич М., Станишич Г., Пепко В., Дамески П., Караболовски Н., Кочанков Д., (2020):“Mortality estimation of european bisons (Bison Bison bonasus L. 1758) in 1937 – 1955″, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 4 (22), п. 53-67, УДК 639.111.623
 11. Урошевич М., Караболовски Н., Дамески П., Станишич Г., Пепко В., Мандич Р., Кочанков Д., Кочанков Н., (2020): „Reintroduction of european bizon in Romania“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 5 (23),  п. 53-67, УДК 639.111.623
 12. Урошевич М., Станишич Г., Мандиц Р., Дамески П., Караболовски Н., Кочанков Д., (2020): „Возвращение зубров (Bison b. bonasus L) в Болгарию“
  Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 6 (24),  п. 11 – 25, УДК 639.111.623
 13. Урошевич М., Дамески П., Мандиц Р., Никимович Елена, Караболовски Н., Станишич Г., Додовски П., Живкович Р., (2020): „Зубры (Bison b.bonasus L.) в Словакии“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 7 (25), п. 53 – 70,
  УДК 639.111.623
 14. Урошевич М., Дамески П.,Станишич Г., Мандиц Р. (2020): „Реинтродукция зубра (Bison b.bonasus L.) в Чехию“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 8, (26), п. 53 – 74, УДК 639.111.623
 15. Урошевич М., Станишич Г., Мандиц Р., Додовски П. (2020): „Содержание и разведение зубра (bison b.bonasus l.) в Украине“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 9, (27), п. 85 – 118, УДК 639.111.623
 16. Урошевич М., Станишич Г., Мандиц Р., Дамески П., (2020): „Зубры (Bison b.bonasus L.) в Сербии“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 10 (28), п. 86 – 94, УДК 639.111.623
 17. Урошевич М., Живкович Б., Мандич Р., Милосава Матейевич,  Станишич Г.,(2021): „Разведение серой куропатки (perdix perdix l.) В восточной сербии“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2021 № 1 (31), п. 98 – 107, УДК 639.1.022
 18. Милошевић А., Милојевић М., Станишић Г. (2021): „Consequences of negotiations with the world trade organization and their impact on the environment of the Republic of Serbia“,  X  International conference on social and technological development Trebinje ,  Trebinje, June, 03-06, 2021, Republic of Srpska, B&H,
  ISSN 2637-3298
 19. Урошевић М., Мандић Р., Дробњак Д., Станишић Г., Наталија Гритнер (2021): „Европска сива степска говеда“, III симпозијум Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња , Димитровград, 25–27. јун, 2021.
  п. 105 – 121, ISBN 978-86-83115-42-6, UDC: 1e(4):636.27+1e(251)
 20. Урошевић М., Мандић Р., Дробњак Д., Станишић Г., Наталија Гритнер (2021):
  „Просторне и хранидбене потребе европског бизона (бисон б. бонасус л. 1758) – зубра“, III симпозијум Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња , Димитровград, 25–27. јун, 2021. п. 243 – 250, ISBN 978-86-83115-42-6, UDC: 636.292+4.:1e(15)+638.244
 21. Урошевић М., Мандић Р., Наталија Гритнер, Станишић Г., Новаковић Б., Дробњак Д. (2021): „Однос опрашене и залучене прасади код ласасте мангулице у специјалном резервату природе Засавица“, III симпозијум Заштита агробиодиве-рзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња , Димитровград, 25–27. јун, 2021. п. 485 – 492, ISBN 978-86-83115-42-6, UDC: 636.47 2001-+1e(497.113” Zasavica”)+1k-055.62:636.082.456+636.084.1
 22. Урошевић М., Мандић Р., Наталија Гритнер, Дробњак Д., Станишић Г., Новаковић Б. (2021): „Прилог познавању динамике телења сивог степског говеда (подолац) у специјалном резервату природе Засавица“, III симпозијум Заштита агробиодиве-рзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња , Димитровград, 25–27. јун, 2021. п. 497 – 504, ISBN 978-86-83115-42-6,
  UDC: 636.27+1e(251)+1e(4):636.082.456
 23. Milena Milojević, Goran Stanišić, Aleksandra Milošević, Tatjana Krajišnik (2021):THE IMPACT OF ORGANIC PRODUCTION OF GEESE ON THE ENVIRONMENT THROUGH THE PRISM OF EU LEGISLATION nXII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym Jahorina 2021” Bosnia and Herzegovina, AGROSYM, 7-10. October, Jahorina.
 24. М. Урошевич, Ц. Намсрайжав, М. Матейевич, Р. Мандич, Г. Станишич, В. Пепко (2022): “Подкормка куропаток (perdix perdix l.1758) в зимний период, как фактор, влияющий на уменьшение сезонной смертности“, стр. 400 – 406, International Electronic Scientific and Practical Journal “WayScience“ ISSN 2664-4819 (Online), 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, February 3–4, 2022, ISBN 978-617-95218-3-6
 25. Urošević M. , Mandić R., Dameski P., Stanišić G., Drobnjak D.: „Birth rate of european bison (bison bonasus bonasus l. 1758) in romania in the 2004 – 2020“, 6 th International Conference on Innovative Studies of Contemporary SciencesAugust 1-2, 2022 /Tokyo – Japan
 26. A. Milivoje Urošević, Goran Stanišić, Radomir Mandić, Panče Dameski, Darko Drobnjak,: „Mortality rate of european bison (bison bonasus bonasus l 1758) in romania in 2004 – 2018“,  International capital conference on multidisciplinary scientific research, proceeding book 13 -14 July 2022 Lisbon, Portugal.
 27. Живкович Б., Урошевич М., Матейевич М. , Станишич Г, Йокич З., Цэгмид Намсрайжав, Мандич Р.:“Влияние прикорма волков на уменьшение ущерба диким копытным и домашним животным „, Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства , материалы международной научно-практической конференции «современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства» посвященной 100-летию института и 150-летию со дня рождения основателя и первого директора института, профессора Бориса Михайловича Житкова (23-26 мая 2022 г.)
 28. Урошевич М., Матейевич М., Станишич Г., Живкович Б., Йокич З., Цэгмид Намсрайжав, Мандич Р.: „Морфометрические характеристики рогов серны (rupicapra rupicapra l)“, Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства , материалы международной научно-практической конференции «современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства» посвященной 100-летию института и 150-летию со дня рождения основателя и первого директора института, профессора бориса михайловича житкова (23-26 мая 202г.)
 29. Suzana Knežević, Milena Milojević, Biljana Delić Vujanović, Goran Stanišić (2022):
  „Eco-design and usage of eco-labels on packaging for different types of milk“,
  XI International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, jun 2-5 2022.,pp. 87-96, ISSN 2303-498X
 30. Suzana Knežević1, Milena Milojević, Goran Stanišić (2022): „Impact of agricultural mechanism on animals and the environment„, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, pp. 195-199,
 31. Milena Milojević, Suzana Knežević, Goran Stanišić (2022): „Application of modern mechanism on poultry farms and its impact on the environment„, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, November 14-15, 2022, pp. 240-244,
 32. Urošević М., Danka Štasna, Namsraijav T.,  Zdraveski I., Ograk  Y., Stanišić G., Mandić R., Dameski P., Drobnjak D., (2023): „The life expectancy of indian wild donkey khur“, 6th international african conference on current studies in contemporary sciences February 10-11, 2023 Tripoli, Libya, ISBN – 978-625-8254-13-6
 33. M. Urošević,  M. Matejević, (Сербия) T. Namsraijav (Монголия), G. Stanišić, B. Živković (Сербия).(2023): „Морфометрические характеристики рогов оленя благородного (Сervus elaphus hippelaphus l., 1758)“, отстрелянного в Беловежской Пуще во время Царской охоты, 10-й Международной научно-практической конференции „Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйствоРоссии“, 13-14 февраля 2023 года
 34. Сузана Кнежевић, Јелена Игњатовић,  Милена Милојевић, Г. Станишић, (2023): Значај примене савремене механизације на живинарским фармама у функцији одрживог развоја у Србији, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY – COAST 2023, стр. 1172-1179, 31 May – 03 June 2023. Herceg Novi MONTENEGRO,  (https://confcoast.com/Zbornici_radova.html)

Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике) (M44=2) – 5

 1. Станишић Г., Скрипта : “Практична обука у сточарству.“ (2007) ВПССС Шабац.
 2. Урошевић М., Маргот Немецек, Стојић П., Станишић Г., Дробњак Д., Нилда Ерсоy, (2019): “ Исхрана и смештај коза“ Београд – Земун, Графос Интернационал, Панчево  ISBN 978-86-920597-2-8 (COAR)
 3. Урошевић М., Дробњак Д., Мандић Р., Станишић Г., Траиловић Ружица, Наталија Гритнер (2021): “ Колубарско говече, мит — историја — реалност“ ,  ФУТУРА — Београд, ЦОАР — Земун,
  CIP 636.2(035.057.875), ISBN 978-86-86859-67-9
 4. Урошевић М., Милосава Матејевић, Мандић Р., Станишић Г.,Пепко В., Дамески П., Живковић Б., Намсраијав Т.,Фури М. (2021): “ Еколошки фактори као разлог смањења популације пољске јаребице ( Perdix perdix L. 1758 ) ЦОАР Беооград— Земун, CIP 598.261.7-19; 639.124.:591.9, ISBN 978-86-920597-5-9
 5. Урошевић М.,Мандић Р.,Траиловић Ружица, Траиловић Д.,Tsegmid Namsraijav, Станишић Г (2022): “ Дивљи магарци“ ЦОАР Беооград— Земун, CIP 599.723.13, ISBN 978-86-9200597-6-6, COBISS .SR-ID 73015817

Рад у водећем часопису националног значаја (M51=2) – 8

 1. Крстић Б., Милић М., Станишић Г., (2010): „Утицај насељености бројлера на производне параметре.“ Савремена пољопривреда, Вол 59, Но. 5, стр. 436–443, ИССН 0350–1205, УДК/УДЦ 63(497.1)(051) –”540.2”
 2. Милић М., Крстић Б., Станишић Г., (2010): „Концентрација ИгГ у односу на дужину гестације.“ Савремена пољопривреда, Вол 59, Но. 5, стр. 444–453, ИССН 0350–1205, УДК/УДЦ 63(497.1)(051) –”540.2”
 3. Ђермановић В., Митровић С., Јокић Ж., Станишић Г., (2016) „Phenotypic correlation of hens body weight and reproductive traits of broiler parents“ Biotechnology in Animal Husbandry 32 (2), p 175-183 , 2016
 4. Митровић С., Маја Радоичић Димитријевић, Лидија Перић, Станишић Г., Татјана Пандуревић: (2017) „Influence of the cobb 500 hybrid parent age and egg storage period on incubation parameters“ Biotechnology in Animal Husbandry 33 (4), p 409-423
 5. В. Ђермановић,  Митровић С,  Станишић Г., маст. инж. пољ. Милена Милојевић, (2017): „Утицај периода носивости на физичке особине и структуру пачијих јаја“, Зборник научних радова – Институт – ПКБ Агроекономик, Вол.3
 6. Урошевић М., Маргот Немечек, Дробњак Д., Урошевић М., Стојић П.,  Станишић Г., Прачић Н., Матаругић Д., (2017): „Углованост предње ноге магарца(Equus Asinus)“, Зборник научних радова – Институт – ПКБ Агроекономик, Вол. 3
 7. Урошевић М., Урошевић М., Дробњак Д., Фурy М., Стојић П., Матаругић Д., Станишић Г., Живковић Б.,  Прачић Н., (2017): „Варијабилност телесне масе срндаћа (Capreolus capreolus L.) у зависности од времена одстрела“, Зборник научних радова, Институт–ПКБ Агроекономик, Вол 3
 8. Иванка Хаџић, В. Худина, И. Павловић, Д. Касагић, Г. Станишић(2016): „Утицај везаног система држања млечних говеда на појаву рустерхолзовог чира“ Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 191-198, DOI: 10.7251/VETJ1602006H, UDK 636.234.09:616.7-001

Рад у часопису националног значаја (M52=1,5) – 16

 1. Станишић Г., Симовић Б., (1988): „Производност млека мелеза црно белог говечета са холштајн – фризијским говечетом.“ Зборник радова Пољопривредног факултета, Земун, св. 589, стр. 115– 122, YU ISSN 0522–
 2. Ђермановић В., Станишић Г., Вуковић Милица, Николић Катарина, (2007): „Анализа товних и кланичних особина тешког хибрида ћурака Б.У.Т. Биг – 6.“, Зборник научних радова са XXI Саветовања агронома, ветеринара и технолога, Београд, Вол. 13, бр. 3–4, 115–124, YU ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 3. Ђекић Вера, Митровић С., Радовић Вера, Ђермановић В., Станишић Г., (2009): „Компаративна испитивања особина квалитета жуманца лаких линијских хибрида.“, Зборник Научних радова са XXIII Саветовања агронома, ветеринара и технолога, Београд, Вол. 15, 3–4, 137–143, YU ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63
 4. Ђермановић, В., Митровић, С., Иванов С., Новаковић, М., Станишић Г., (2012): „Варијабилност телесних мера омади балканског магарца гајеног у Јужној Србији.“, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 18 (3–4), 139–145, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 5. Хаџић И., Павловић И., Худина В., Станишић Г., (2015): „Папиломатозни дерматитис дигиталис (ПДД)“, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 7–12, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63
 6. Митровић С., Ђермановић В., Ђекић В., Станишић Г., Милић М., Пандуревић Т., (2015): “Утицај генотипа, пола и трајања това на ефикасност производње ћурећег меса.”, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 99–109, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 7. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић В., Земцов Д. (2015): “Утицај генотипа на особине квалитета и инкубационе вредности јаја кокоши гајених у полуекстензивном систему.” Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 21 (3–4), 111–117, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 8. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић Вера (2016): „Утицај спољашњих особина квалитета приплодних јаја на масу једнодневних бројлерских пилића“, Зборник научних радова, вол. 22, 3-4, 89-93.
 9. Новаковић Б., Важић Б., Матаругић Д., Савић Н., Стојић П., Станишић Г., (2018): “ Утицај заостајања постељице на појаву еструса и дужину сервис периода код крава холштајн расе“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 25–32.
 10. Иванка Хаџић, Павловић И., Станишић Г., Худина В., (2018): “Утицај технопатија на појаву болести папака у запатима говеда са везаним системом држања“, Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 43–52.
 11. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Милена Милојевић, Јокић Ж., Вера Ђекић, (2018): “Утицај старости јата кокоши банатски голошијан на основне физичке особине приплодних јаја“ Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 87–92.
 12. Урошевић М., Маргот Немецек, Дробњак Д.,Стојић П., Станишић Г., (2018): “Повезаност висине гребена и углованости предње ноге магарца (Equus asinus)“Зборник научних радова – Институт ПКБ Агроекономик, Вол. 24 (3–4), 101–106.
 13. Хаџић Иванка, Павловић И., Станишић Г., Könyves Т. (2019): „Economic impact hoof diseases in dairy cattle“, XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ Агроекономик, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4,
 14. Иванка Хаџић , И. Павловић И., Бојковски Ј.,Станишић Г., Кењвеш Т., (2019): „Утицај кондиције крава на појаву хромости“ – „The impact of condition cows to occure of laminess“, Oдржива пољопривредна производња. Улога пољопривреде у заштити животне средине Зборник радова 2019, стр. 159–164. Бачка Топола ISBN 978-86-7747-612-0
 15. Урошевић М., Дробњак Д., Фурy М., Стојић П., Станишић Г., (2019):„Exterior parameters of the littoral-dinaric donkey from the rab island“, XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ АГРОЕКОНОМИК, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4,
 16. Урошевић М., Дробњак Д., Влаева Р., Дамески П., Станишић Г., (2021): „The influence of the sex and height at the withers on pelvis size of donkeys in Austria“, Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, No 1, 2021, pp 70-76, ISSN 1313-3551, doi:10.15547/tjs.2021.01.011

Рад у часопису националног значаја (M53=1) – 4

 1.  Урошевић, М., Дробњак, Д., Влаева, Р., Станишић, Г., Мандић, Р., Grittner, N., Дамески, П. (2022): „Correlation of morphological parameters of donkey from Austria“, Ветеринарска станица,53 (2), 185199.  https://doi.org/10.46419/vs.53.2.7
 2. М. Урошевић*, П. Дамески, Р. Мандић, Г. Станишић (2022):“ Birth and mortality rate of European Bison (Bison bonasus bonasus L1758) population“ Ветеринарска станица 53 (4), https://doi.org/10.46419/vs.53.4.9 2022
 3. М. Урошевић, Д. Дробњак, Р. Мандић, Ружица Траиловић, Г. Станишић, Наталија Гриттнер (2022): “ Basic morphometric parameters of the biostatic donkey body model“, Ветеринарска станица 53 (5), стр.  583–296, https://doi.org/10.46419/vs.53.5.7
 4. Г. Станишић, Милена Милојевић, Сузана Кнежевић  (2023): Утицај старости бројлерских родитеља и дужине складиштења јаја на ефикасност инкубације пилића Живинарство бр 1/2 – 2023, стр. 12-14, Беооград— ISSN 0354-4036

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63=0,5)-5

 1. Иванка Хаџић, Павловић И., Станишић Г., Бојковски Ј., Кењвеш Т., (2018):
  „Importance of bacterial diseases of  hoves to dairy cattle and the prevence“
  Први домаћи научни скуп: Одржива примарна пољопривредна производња у Србији – стање, могућности, ограничења и шансе, БачкаТопола, Зборник радова, Мегатренд универзитет Београд. стр. 122 – 127 ISBN 978-86-7747-595-6
 2. Урошевић М., Иванов С., Дробњак Д., Ружица Траиловић, Станишић Г.(2019): „Стање и перспективе узгоја магараца у Србији“. Други симпозијум: Заштита агробио-диверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња – Димитровград, 28–30. јун,
 1. Урошевић М., Матејевић М., Станишић Г. (2019): „Analysis of morphometric characteristics aurochs horns (bison bonasus l. 1758), obtained at the time of imperial hunt in russia“, Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №12К (24), УДК 639.111.623
 2. Урошевич М., Милосава Матейевич, Станишич Г.,(2019):  „Обработка дичи после отстрела“,Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства, №8 (20), стр. 114 – 121., УДК 639.1
 3. Матейевич Милосава, Урошевич М., Станишич  Г., Маричич К. (2019): „Анализ морфоме-трических характеристик голов диких кошек (Felis Silvestris Schreb), обитающих в равнинных и горных местностях Сербии“ Дальневосточный аграрный вестник, №4(52) Октябрь декабрь 2019 г. стр. 76-81, DOI 10.24411/1999-6837-2019-13056


Одбрањена докторска дисертација (M71=6)

 1. Докторска дисертација, (2014): „Утицај старости бројлерских родитеља хибрида Cobb 500 и дужине складиштења јаја на ефикасност инкубације пилића.”

Оставите одговор