Др Вера Милошевић

  Vera-MilosevicДр Вера Милошевић рођена је у Скопљу 31. 08. 1955. године. Основну и Средњу медицинску школу завршила је у Шапцу. После завршене Средње школе  уписала се на Природно-математички факултет у Новом Саду одсек Биологија .Дипломирала је 1981. год. са оценом  10.

Од 1982. године ради у фабрици шећера у Шапцу као шеф  микробиолошке лабораторије.  Специјализацију из Микробиологије на Технолошком факултету у Новом Саду ООУР Југословенски институт прехрамбеног инжењерства за технологију шећера, жита и брашна, скроба и кондиторских производа уписује 1982. године, а завршава 1983. године.  У фабрици шећера ради до 1986. године, када прелази у Вишу пољопривредну школу као асистент на предметима Ботаника и Зоологија.

1986. године уписала је последипломске студије на Пољопривредном факултету у Земуну на одсеку Хербологија. Магистарску тезу под називом  „Утицај еколошких фактора на коровску вегетацију кукуруза у неким деловима Северозападне Србије“ одбранила је 1989. године. У звање предавача за предмете  Ботаника и Зоологија изабрана је 1991. године. У овом звању остаје два реизбора.

2001.  године изабрана је у звање вишег предавача за исте предмете. У фебруару 2007. године Влада РС је именује за директора Школе.

2008. године одбранила је докторску дисертацију под називом: „Еколошка и фитогеографска анализа коровске флоре окопавина у Мачви“ на Пољопривредном факултету у Новом Саду, и исте године изабрана је за професора струковних студија  у ком звању се данас налази.

–  Вера Милошевић, Утицај надморске висине на коровску вегетацију кукуруза у Мачви и Поцерини, III симпозијум са међународним учешћем, Иновације у ратарској и повртарској производњи, Београд, 19 -20 октобар 2007. стр. 252.

Вера Милошевићи Младен Дугоњић; Утицај различитих типова земљишта  на коровску вегетацију кукуруза у Мачви Поцерини,  III симпозијум са међународним учешћем, Иновације у ратарској и повртарској производњи, Београд, 19 -20 октобар 2007. стр. 254.

Вера Милошевић; „Еколошка и фитогеографска анализа коровске флоре окопавина у Мачви, докторска дисертација, Пољопривредни  факултет, Нови Сад, 06. 06. 2008.

–  Вера Милошевић, Р. Степић, Љиљана Николић, Бранка Љевнаић; Биолошки спектри коровских фитоценоза окопавина и стрних жита северозападне Србије , VIII Конгрес о коровима, Врњачка Бања, 22 – 26. септембар2008.

–  Вера Милошевић;  Asocijacija  Panico-Ambrosietum artemisifoliae ass. nova, Врњачка Бања , 22 – 26. септембар2008.

–  Вера Милошевић, Слободанка Стојановић, Дејана Џигурски;  Таксономска и фитогеографска анализа флоре окопавина  Мачве, 22 – 26. септембар2008.

Вера Милошевић, Раденко Степић, Мирко Веселић

Утицај вишегодишње  примене хербицида на промену коровске флоре и вегетације у кукурузу на подручју Мачве, XV Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку.

-Р. Степић, Вера Милошевић, М. Веселић, В. Томић, В. Степић; Datura stramonium L. Tatula – Нови инвазивни коров на подручју Мачве и Западног Срема, саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Универзитет у Крегујевцу – Агрономски факултет у Чачку

-Р. Степић, Вера Милошевић, Вера Рашковић, М. Глишић, В. Степић;  Abutilon theophrasti Medic. Teofrastva lipica – Нова инверзивна коровска врста на подручју Мачве, Срема и Семберије; саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Универзитет у Крегујевцу – Агрономски факултет у Чачку

-Р. Степић, М. Дугоњић, Вера Милошевић, Н. Стошић, Љиљана Танасић; Коровска вегетација кукуруза на подручју Семберије; Четврти међународни симпозијум и ХХ научно – стручно саветовање агронома Републике Српске, Пољопривредни факултет Универзитета у Бања Луци у сарадњи са Биотехничким факултетом Универзитета у Љубљани

Оставите одговор