Др Јелена Игњатовић

IMG_20221212_091457

Јелена Игњатовић (рођ. Тошковић), рођена је у Шапцу (1985) где је завршила основну и средњу медицинску школу (2004). Основне (2007), мастер (2010) и докторске студије (2016) завршила је на Educons Univerzitet-у, где је одбранила докторску дисертацију под називом “Преиспитивање неолибералне идеологије на примеру земаља Западног Балкана“ оценом 10. У звање научног сарадника на Економском институту у Београду, одлуком Министарства за науку и технолошки развој, изабрана је 2019. године.

У периоду 2010-2011. године радила је као Менаџер продаје у компанији Морсо Боје доо. У периоду 2011-2022. године била је запослена у Млекари Шабац АД. Шабац, на позицији ЕРП Специјалисте и Специјалисте плана и анализе. На Академији струковних студија, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, 2022. године изабрана је у Предавача за област економије и менаџмента. Ангажована је као координатор пројектног тима Академије и члан је маркетиг тима. У звање доцента на Интернационалном Универзитету у Брчком, Брчко дистрикт, у Босни и Херцеговини, изабрана је јануара 2023. године.

Објавила је преко 90 научних радова и једну монографију, из области макроекономије, економске мисли, међународне економије и одрживог развоја. Учесник је летње школе Института Економских наука у Београду 2013. године, као и великог броја међународних конференција (2011-до данас), у Аустрији, Мађарској, Бугарској, Северној Македонији, Словенији, Србији, Албанији, Босни и Херцеговини. Овлашћени је рачуновођа. Говори енглески језик, а служи се немачким и норвешким језиком. Користи МS Windows, Pover Point i Internet. Удата је и мајка двоје деце.

Рецензент

 • Energy, Sustainability and Society, 2023, Journal (M22), 14 (2), 2023, Springer nature, SNAPP.
 • 7th International Thematic Monograph –   Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era -2023. Published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, UDEKOM, Belgrade, Serbia.
 • Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences – Balkans JETSS – Vol. 5 – No. 2 – 2022. Published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, UDEKOM, Belgrade, Serbia.
 • 6th International Thematic Monograph –   Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era -2022. Published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, UDEKOM, Belgrade, Serbia.

Пројекти

 • (2023-….) GIRR 2024-Global challenges throu the prism of rural development in the sector of the agriculture and tourism, International trade fare and conference (Project coordinator)
 • (2023-….) Mladi u digitalnoj poljoprivredi under the Erasmus+ programme, Cooperation partnerships in vocational education and training, Croatia, Slovenia, Serbia, Project application KA220-YOU-F538D07C (Project member)
 • (2023-….) INTERREG, Innovation ecosystem PANONIA, IPA Croatia-Serbia, RSO1.1 – Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies, Application form HR-RS00081 – IE PANONIA (Project member)
 • (2023-….) EDUCIRC2022- Science Fund of the Republic of Serbia, Grant No. 303, Circular economy as a model of development that forms a new identity of the Republic of Serbia (Project member)
 • (2023-….) B2B, Erazmus +, KA220-VET, No.2023-1-HR01-KA220-VET-000160995, Cooperation partnerships in vocational education and training, Croatia, Slovenia, Serbia (Project member)
 • (2021-….) Tranzicija AP Vojvodine ka cirkularnoj ekonomiji: Analiza stepena poznavanja i definisanje inputa za strateško koncipiranje, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine, no. 142-451-2589/2021-01/1 (Hired expert)
 • (2022-2023) GIRR 2023-Global challenges throu the prism of rural development in the sector of the agriculture and tourism, International trade fare and conference, 01.12.2022-01.08.2023, broj 280/04, 03.10.2023. (Project coordinator)
 • (2015-2018) Implementation of the MIS information system in the company Mlekara Šabac A.D. Šabac (ERP support, Project member)
 • (2015) Implementation of the FIS-Oracle information system in the MB Trading company (Project manager)
 • (2015) Implementation of the FIS-Oracle information system in the company MB Trading Europe (Project manager)
 • (2011-2015) Implementation of the FIS-Oracle information system in the company Mlekara Šabac-Concern Farmakom MB (Project manager)

Комплетна биографија радова

M 14 Међународна тематска монографија (M14=5) – 2

 1. Mašović, A., Kisin, J.,Ignjatović, J. (2023). Comparative analysis of foreign direct investment in Serbia and North Macedonia, International Monograph chapter, Powiślański University in Kwidzyn, Poland (paper accepted).
 2. Kisin J., Ignjatovic J., Vemic -Djurkovic, J. (2022). Corporate restructuring in the economy of turism sector: a case study of Air Serbia, 6th International Thematic Monograph- Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, pp. 315-331. DOI:   https://doi.org/10.31410/tmt.2021-2022.315

М 22 Рад у истакнутом међународном часопису (M22=5)-1

 1. Ignjatović, J., Filipović, S., Radovanović, M. (2024). Challenges of the green transition for the recovery of the Western Balkans. Energy, Sustainability and Society 14 (2): 1-13. https://doi.org/10.1186/s13705-023-00421-4

М 23 Рад у међународном часопису (M23=4) – 7

 1. Filipovic, S., Ignjatovic, J. (2023). Efects of transition on the standard of living and social inequality. Sociological review, Vol. LVII (2): 692-717. doi: 10.5937/socpreg57-42030
 2. Filipovic, S., Ignjatovic, J. (2022). The effects оf Chinese population policy оn the labour market, Stanovništvo 61(1), 1-21. https://doi.org/10.2298/STNV220609003F
 3. Ignjatovic, J., Filipovic, S. (2022). A critical review of the rise of the neoliberal concept in economic policy. Sociological review, Vol. LVI (1): 90-119. doi: 10.5937/socpreg56-35619
 1. Toskovic J., Popovic S., Mijic R. (2016). Was Implementation of Transitional Reforms in Western Balkans Successful? Actual problems of economics, 11 (185): 68-78.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=1 0&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=& 2_S21STR=ape_2016_11_9
 1. Toskovic J., Popovic S., Markovic J. (2015). The impact of neoliberal reform process on the developement of Western Balkans countries, Journal Actual problems of economics, No 10: 61-70. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=1 0&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=& 2_S21STR=ape_2015_10_1
 2. Popovic S., Toskovic J., Nikolic I. (2015). Oil production as potential factor of economic developement of the Republic of Serbia, Journal Actual problems of economics, No 4: 136-146. https://www.reseanet/publication/286124847_Oil_production_as_a_potential_fac tor_of_economic_development_of_the_republic_of_Serbia
 3. Popovic S., Toskovic J., Grubljesic Z. (2014). Environmental-Economic Model of Developing Composters in Parks, Protected Areas and City Limits in the Republic of Serbia, Journal ProEnvironment, no. 7: 213-217.

http://journals.usamvcluj.ro/index.php/promediu/article/view/10960/8970

М 24 Рад у националном часопису међународног значаја (M24=4) – 3

 1. Filipović, S., Ignjatović, J. (2023). Foreign trade commodity exchange between the countries of the former SFRJ. The Review of International Affairs, LXXIV (1187): 31- 58. DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ria.2023.74.1187.2
 2. Filipovic, S., Ignjatovic, J. (2021). International relations through the prism of the new technological division of power. Međunarodni problemi, LXXIII – Br. 4: 637-666. DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2104637F
 3. Филиповић С., Распоповић Н., Тошковић Ј. (2015), Утицај транзиционих реформи на ниво спољног дуга у земљама у транзицији, Индустрија, Вол.43 (1): 175-191. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2015/0350-03731501175F.pdf

М 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33=1) – 26

 1. Kisin, J., Ignjatović, J., Mashović, A. (2023). Energy crisis in Serbia: Causes, effects, government response and potential for sustainable development. 10th International scientific conference on climate change, economic development, environment and people (CCEDEP 2023), International University of Travnik, Trnavnik, Bosnia and Herzegovina, pp.86-102.
 2. Kolarić, B., Vladimirović, I., Ignjatović, J., Grujić, S. (2023). Specificty of rapsberry export price management-the case of the Republic of Serbia, 13th Internationa Scientific Conference-Science and Higer Education in Function of Susatinable Development-SED 2023. Western Serbia Academy of Applied Studies, Užice, pp. 237-242. https://sed.akademijazs.edu.rs/fajlovi/papers/proceedings/3-39.pdf
 1. Knežević, S., Ignjatović, J., Milojević, M., Stanišić, G. (2023). Značaj primene savremene mehanizacije na živinarskim farmama u funkciji održivog razvoja u Srbiji, 2nd International Conference „Conference on advances in science and tehnology, COAST 2023, Hergeg Novi, Montenegro, 1172- 1180.

https://confcoast.com/img-publications/52/Zbornik%20radova%202023.pdf

 1. Tošković, N., Salkunić, A., Ignjatović, J. (2023). Conceptual approach to circular economy implementation: case study of company Elixir Zorka-mineral fertilizers. First international conference Global challenges throught the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism, Academy of Applied studies Šabac, Serbia, pp. 126-133. girr.vpssa.edu.rs
 2. Milojević, M., Knežević, S., & Ignjatović J. (2023). BAT Techniques in Agribusiness through the Prism of Sustainable Development in the Republic of Serbia. In V. Bevanda (Ed.), International Scientific Conference – EMAN 2023: Vol 7. Conference Proceedings, Association of Economists and Managers of the Balkans, Ljubljana, Slovenia, pp. 123-128. https://doi.org/10.31410/EMAN.2023.123
 3. Ignjatović, J., Đorđević, A. (2023). Sustainable development of rural tourism: case study of the region of Western Serbia, First international conference Global challenges throught the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism, Academy of Applied studies Šabac, Serbia, pp 321-327. girr.vpssa.edu.rs
 4. Ignjatović, J., Vladimirović, I., & Kolarić, B. (2023). Significance of Financial Valuation of Brands in Agribusiness in Serbia. In V. Bevanda (Ed.), International Scientific Conference – EMAN 2023: Vol 7. Conference Proceedings, Association of Economists and Managers of the Balkans. Ljubljana, Slovenia, 141-147. https://doi.org/10.31410/EMAN.2023.141
 5. Marinković, T., Ignjatović J., Batinić, B. (2023). Barriers and prioritis of Serbia on the way to a circular economy: A case study of electrical and electronic waste management, In. Poliakov V., The Circular economy: “the number oone priority” for the European Green Deal, Educons University, Sofia, pp. 173-183. https://cirecon.files.wordpress.com/2023/03/the-circular-economy-cirecon-2023-proceeding-book.pdf
 6. Kolarić, B.Ignjatović,, Stojićević, G., Đorđević, A. (2022). Knowledge management in the Hotel industry as a relevant contribution to the development of the Tourism sector. International conference PAKSOM, Niš, Serbia, pp. 433-439. https://paksom.cosrec.org/wp-content/uploads/2023/03/PaKSoM_2022.pdf
 7. Stojićević, G., Kolarić, B., Đorđević, A., Ignjatović, J. (2022). Contemporary tendencies and barriers in Knowlegde Management in Tourism. International conference PAKSOM, Niš, Serbia, pp. 19-25.  https://paksom.cosrec.org/wp-content/uploads/2023/03/PaKSoM_2022.pdf
 8. Stojićević, G., Kolarić, B., Ignjatović, J., Spasojević, S., Knežević, S. (2022). Uticaj bioklimatskih uslova na razvoj turizma na planini Zlatibor, X International conference of social and technological development, Trebinje, Bosna i Hercegovina., pp. 738-748. https://drive.google.com/file/d/1r90rGpZXBnEVJTtIGSE4ATb5FBI1jaQ9/view
 9. Kisin J., Ignjatovic J., Mashovic A. (2022). Economic aspects of Smart City development, 9th International scientific conference on climate change, economic development, environment and people (CCEDEP), University of Shkoder, Shkoder, pp. 199-213.
 10. Ignjatovic J., Kisin J., Mashovic A. (2021), Economic aspects of the COVID-19 pandemic in the Western Balkans region, International conference Sustainable Economic transformation in the postpandemic period, Educons University, Sremska Kamenica, pp. 63-88. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2021/11/2021-zbornik.pdf
 11. Ignjatovic J., Kisin J. (2019), Summarizing Decade behind us – Economic Development and Transitional Reforms in the Western Balkans region, 8th Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, CCEDEP 2019, Novi Sad, Serbia, pp. 41-61.http://www.aceu-edu.org/sites/default/files/Proceedings%20CCEDEP%202019.pdf
 12. Toskovic J., Adzic J. Popovic S., Markovic J. (2016), Impact on globalisation trend of movement of external debt in the Western Balkans, Annals of “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Special Issue, vol. I, Targu Jiu, Romania, p.p. 41-47. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2016- Special%20ECOTREND%20Vol%202/09_JELENA%20TOSKOVIC.pdf
 13. Popovic S., Laban B., Toskovic J., Mijic R., Cemalovic M. (2016), The significans of the introduction of financial management and control in transition countries such as the Republic of Serbia on the road to EU, Annals of “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Special Issue, vol. I/2016, Targu Jiu, Romania, p.p. 38-44.

http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2016- Special%20ECOTREND%20Vol%201/05_PALIU%E2%80%93POPA%20LUCIA.pdf

 1. Markovic J., Toskovic J., Popovic S., Adzic J. (2015), The responsibility of banks in improving the standard of living in the Republic of Serbia, International scientific conference UNITECH 2015, Gabrovo, Bulgaria, pp. IV 79-85. http://ugd.edu.mk/14589/2/programaGabrovo15.pdf
 2. Toskovic J., Adzic J., Markovic J. (2015), Western Balkans and economic-system reforms: Comparative analysis of transition indicators, IV REDETE international conference, Graz, Austria, pp. 353-365. http://www.redete.org/doc/Fourth-REDETE-Conference_web.pdf
 3. Поповић С., Видаковић М., Мајсторовић А., Мартиновић Б., Тошковић Ј. (2015), Социјално одговорни Српски продукти у употреби одлаганог отпада, XXIII Интернационална конференција, Еколошка истина ECO-IST 15, Копаоник, стр. 675- 680.
 4. Toskovic J., Adzic J., Markovic J. (2014), Maintaining and strengthening the competitive position of Serbian brends and business in the regional market in order to increase the exports of the republic of Serbia, International conference, SMs development and innovation, Ohrid, Macedonia, pp. 877-891.

http://www.eccfp.edu.mk/filemanager/COnference2014/Book%20of%20abstracts,%20p rint%20version%203.pdf

 1. Markovic J., Toskovic J., Adzic J. (2014), Similarities and differences of national business culture and customs in the Nordic countries and Serbia, Internacional Conference 2014, Human Capital withaut Borders: Knowledfe and Learning for Quality of Life, Portorož, Slovenia, pp. 407-417.http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-562.pdf
 2. Гачић М., Тошковић Ј. Марковић Ј. (2013), Финансијска тржишта у Србији и региону у пост кризном периоду, Трећа интернационална конференција-Економија интеграција, Знањем од рецесије ка просперитету, Универзитет у Тузли, Тузла, стр. 377-386. http://icei.epk.ba/wp- content/uploads/2017/03/CONFERENCE_PROCEEDINGS_ICEI_2013.pdf
 3. Toskovic J., Markovic J., Gacic M. (2013), The Impact of Information Technology on Modern Banking in the Republic of Serbia, 4th International Conference of Economic Sciences-Quality of Life, Sustainability and Locality, Kaposvar, Hungary, pp.71-80. (https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0019_11_kotet_ecs_szendro- soos_proceedings/szendro-soos_proceedings_1_1.html)
 4. Марковић Ј., Тошковић Ј., Гачић М. (2013), Утицај незапослености на квалитет живота у Србији, 12. Међународни скуп “Квалитет-пут у Европу”, Универзитет Синергија, Бијељина, Босна и Херцеговина, стр. 470-476. http://naucniskup.sinergija.edu.ba/wp-content/uploads/2017/02/Zbornik-2013-1.pdf
 5. Toskovic J., Markovic J. (2011), The effects of financial instruments in conditions of crisis in Serbia, 3rd International Conference of Economic Science, Regional and Business Studies, Vol 3 (1), Kaposvar University, Faculty of Economic Science, Kaposvar, Hungary, pp. 475-481.http://keea.ke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.11887/144921/65-76-1- pdf?sequence=1&isAllowed=y

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34=0,5) – 12

 1. Knežević, S., Milojević, M. Ignjatović, J., Stanišić, G., Milošević, A. (2022). The significance off application of agricultural mechanization on dairy farms in the function of sustainable development in Serbia, 2nd International Congress on Multidisciplinary Natural Science and Engineering, Ankara, Turkey. pp. 34.
 2. Ignjatović, J., Vladimirović, V., Marković, S., Knežević, S. (2022). Importance of defining marketing mix instruments for blueberry export in Serbia quality, mechanization, price, distribution, promotion. 32th International scientific-expert conference of agriculture and food industry. Sarajevo: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. 115.
 3. Vladimirović, V., Ignjatović, J., Marković, S., Knežević, S. (2022). Creation of a marketing strategy for the export of raspberries with special reference to the importance of mechanization – a case study for Serbia. 32th International scientific-expert conference of agriculture and food industry. Sarajevo: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. 117.
 1. Mashovic A., Ignjatovic J., Kisin J. (2022). Circular economy as a concept of sustainable development the case of North Macedonia and Serbia, International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy-ICOSTEE 2022, University of Szeged, Szeged, Hungary, pp.138. https://mk.u-szeged.hu/download.php?docID=129009
 2. Ignjatovic J., Kisin J., Osuch P. (2020), Impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of neoliberal economic policy in the Western Balkans, International scientific conference “Economic aspects of the COVID-19 pandemic: How to survive today and cope with tomorrow”, Educons University, Novi Sad, Sremska Kamenica, Serbia, pp. 31.
 3. Kisin J., Ignjatovic J., Osuch J. (2020), The impact of the Eurozone economic slowdown on the Serbian economy caused by the COVID-19 pandemic, International scientific conference “Economic aspects of the COVID-19 pandemic: How to survive today and cope with tomorrow”, Educons University, Novi Sad, Sremska Kamenica, Serbia, pp. 32-33.
 4. Kisin J., Ignjatovic J. (2020), COVID-19: Analysis of the economic mitigation measures taken by Serbia, International scientific conference “Economic aspects of the COVID-19 pandemic: How to survive today and cope with tomorrow”, Educons University, Novi Sad, Sremska Kamenica, Serbia, pp. 35-37.
 5. Поповић С., Поповић В., Тошковић Ј., Еремић-Ђогић Ј., Јовин С. (2017), Значај финансијског вредновања опреме за прераду отпада, Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, Костолац, стр.1-2. https://drive.google.com/file/d/1wlsFQWdHs2wwx5i-8QiHDI3uyXieSisV/view
 6. Поповић С., Јовин С., Поповић В., Тошковић Ј., Еремић-Ђођић Ј. (2017), Значај финансијског пројектовања прераде отпада у Републици Србији, Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, Костолац, стр. 3-4. https://drive.google.com/file/d/152lDvQaLEMHLJJVZInGEm_hlx3DNwd8c/view
 7. Popovic S., Krstic T., Toskovic J., Mijic R., Vojvodic N., Grubljesic Z., Majstorovic A., Anicic J., Petrovic V. (2016), Ecological and economic management less risky waste in accordance with the sustainable development of the northern part of the Republic of Serbia, International conference-Gredit, University of St. Cyril and Methodius, Skopje, pp. 287-288. https://www.researchgate.net/profile/Milaim_Musliu/publication/299579437_MONITORING_OF_AIR_QUALITY_IN_PRISTINA_IN_2015/links/570025fe08aea6b77469b65 7/MONITORING-OF-AIR-QUALITY-IN-PRISTINA-IN-2015.pdf
 8. Toskovic J., Popovic S., Markovic J. (2015), Analysis of financial due diligence unsuccessful business companies in Serbia, Annals of “Constantin Brancuşi” University of Targu Jiu, Romania, pp. 234-240. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-03%20Special/40_Jelena.pdf
 9. Popovic S., Toskovic J., Majstorovic A. Brkanlic S., Katic A. (2015), The importance of continuous audit of financial statements of the company of countries joining the EU, Annals of “Constantin Brancuşi” University of Targu Jiu, Romania, pp. 241-246. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-03%20Special/41_Popovic.pdf

M 36 Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (M36=1.5) – 1

 1. Tanasić Lj., Milojević, M. Stojićević, G. Ignjatović, J., Knežević, S. (2023). Globalni izazovi proz prizmu ruralnog razvoja u sektorima poljoprivrede i turizma (GIRR 2023), Prva međunarodna naučna konferencija, Akademija strukovnih studija Šabac. girr.vpssa.edu.rs

М 42 Монографија националног значаја (M42=7) – 1

 1. Тошковић Ј., Филиповић С. (2017), Неолиберални концепт привреде у земљама Западног Балкана, Економски Институт, Београд.

М 51 Рад у врхунском часопису националног значаја (M51=3) – 21

 1. Filipović, S., Ignjatović, J. (2022). Ekonomski razvoj Zapadnog Balkana: šanse i ograničenja za zelenu tranziciju, Megatrend Revija, Vol.19 (3), pp. 167-182. DOI: 10.5937/MegRev2203167S
 2. Knežević, S., Ignjatović, J., Okanović, A., Glišić, M., Milojević, M. (2022). Značaj cirkularne ekonomije u upravljanju ambalažnim otpadom. Ecologica Vol. 29 (108), pp. 653-659. https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.108.24
 1. Mashovic, A., Ignjatović, J., Kisin, J. (2022), Circular economy as an imperative of sustainable development in North Macedonia and Serbia,  Ecologica, XXIX (106): 169-177. https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.5
 2. Kisin, J, Mihić, S., Ignjatović, J. (2021), Ekonomski aspekti pandemije COVID-19: slučaj Republike Srbije, Ecologica, God. XXVIII (103): 369-378.https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.103.6
 1. Филиповић, С., Игњатовић Ј. (2021), Кинеске инвестиције у Централно-Источној Европи и Западном Балкану, Култура Полиса, Год. XVIII (45): 73-86. https://kpolisa.com/index.php/kp/issue/view/2/2
 2. Toskovic J., Popovic S., Adzic J. (2016), Review of economic development ih the republic of Serbia in transition conditions, Annals of “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, No. 3: 212- 217. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2016- 03/40_JELENA%20TOSKOVIC,%20SLOBODAN%20POPOVIC,%20JOVANA%20A pdf
 3. Popovic S., Djuranovic D., Toskovic J., Grubljesic Z. (2016), Značaj primjene komparativne metode vrednovanja poljoprivredne opreme, Agroeconomia Croatica, No.6 (I): 55-62. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/251843/2/2016-6.pdf
 4. Popovic S., Djuranovic D., Toskovic J., Cemalovic M., Mijic R. (2016), The importance of collecting economic and other general factors influence on the value of public companies in Serbia, Annals of “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, No.3: 277-283. https://ideas.repec.org/a/cbu/jrnlec/y2016v3p277-283.html
 5. Popovic S., Popovic V., Toskovic J., Grubljesic Z., Djuranovic D. (2016), Opcije i perspektive prerade manje opasnog organskog otpada u profitabilni proizvod: slučaj proizvodnje komposta u Republici Srbiji, Agroeconomia Croatia, No.6 (I): 17-2. https://hrcak.srce.hr/171583
 6. Popovic S., Toskovic J., Grubljesic Z., Đuranovic D., Petrovic V. (2016), Importance of planing internal audit transition countries observed over public sector of the economy in Serbia, Annals of “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, No.2: 153-159. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2016-02/21_Slobodan%20Toskovic.pdf
 1. Popovic S., Toskovic J., Grubljesic Z., Mijic R., Đuranovic D. (2016), Importance of making strategic decision in countries in transition and connection with the environment and sustainable economy generally speaking, Annals of “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu,2: 98-103. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2016-02/12_Slobodan,%20Mijic.pdf
 2. Аџић Ј., Тошковић Ј. (2015), Анализа тренда кретања прилива страних директних инвестиција у транзиционим економијама Западног Балкана, Пословна економија, Год. IX (2): 235-258. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-6859/2015/1820-68591502235A.pdf
 3. Popovic S., Toskovic J., Macura R., Anicic J., Anicic D. (2015), The importance of evaluation of risk management in business, Annals of the “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, No 5: 83-89. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-05/14_Slobodan%20Toskovici.pdf
 4. Toskovic J., Popovic S., Jelic S., Macura R., Grubljesic Z. (2015), The effect of unequal distribution of the standard and quality of life in the life in the countries of the Western Balkans, Annals of the “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, No 5: 48-53. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-05/08_Toskovici,%20Slobodan%20Jelic.pdf
 5. Adzic J., Toskovic J., Markovic J. (2015), Trend analysis of foredign direct investment flows in Serbia with special references to the evaluation of the investment environment, Journal of Theoretical and Applied Economics, vol. XXII (II): 281-291. https://econpapers.repec.org/article/agrjournl/v_3axxii_3ay_3a2015_3ai_3aspecial(ii)_3ap_3a281-291.htm
 6. Majstorovic A., Popovic S., Tosković J., Macura R., Anicic J., Anicic D. (2015), Improving the management of the company establishing mechanisms internal control in Serbia, Annals of the “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, No 5: 5-10. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-05/01_Popovic%20slobodan.pdf
 7. Tošković J., Popović S., Marković J. (2015), Analysis of financial due diligence unsuccessful business companies in Serbia, Annals of “Constantin Brancuşi” University of Targu Jiu, 234-240. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-03%20Special/40_Jelena.pdf
 8. Popovic S., Toskovic J., Majstorovic A. Brkanlic S., Katic A. (2015), The importance of continuous audit of financial statements of the company of countries joining the EU, Annals of “Constantin Brancuşi” University of Targu Jiu, vol. 0: 241-246. https://ideas.repec.org/a/cbu/jrnlec/y2015vspecialp241-246.html
 9. Аџић Ј., Тошковић Ј., Марковић Ј. (2014), Анализа екстерне позиције Републике Србије: структура и тренд кретања спољног дуга, Пословна економија, Год. VIII (1): 97-89. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-6859/2014/1820-68591401067A.pdf
 10. Марковић Ј., Тошковић Ј. (2013), Обим и значај трговинске сарадње Републике Србије, Пословна економија, Год. VII (2): 229-247. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Poslovna-ekonomija-20132.pdf
 11. Tošković J., Marković J., Gačić M. (2013), The impact of the global economic crisis on macroeconomic aggregates in BRICS countries and USA, Journal of Theoretical and Applied Economics, vol. XX (I): 424-430. https://econpapers.repec.org/article/agrjournl/v_3axx_3ay_3a2013_3ai_3aspeci al-i_3ap_3a424-430.htm

М 52 Рад у истакнутом националном часопису (M52=1,5) – 7

 1. Ignjatović, J. Kisin, J. Mashović, A. (2023), The analysis of foreign trade in Serbia and Macedonia, Business economics, XVII (1), pp. 68-80. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2023/10/PE-20231.pdf
 2. Kisin J., Ignjatovic J., Mašovic A. (2022), Dynamics, scope and structure of external trade of the Republic of Serbia, Business economics, XVI (1), pp. 32-48. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/PE-20221.pdf
 1. Kisin J., Mashovic A, Ignjatovic J. (2021), Growing public debt as a result of the Covid- 19 pandemic in the Western Balkans region: The case of North Macedonia and Serbia, Business economics, XV (2): 66-84. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2022/02/PE-20212.pdf
 2. Ignjatovic J., Kisin J., Brajković M. (2020), Export as a trigger of economic growth of the Republic of Serbia, Poslovna ekonomija, XIV (2): 19-37. https://educons.edu.rs/wp- content/uploads/2021/03/PE-20202.pdf
 3. Toskovic J., Adzic J., Popovic S., Markovic J. (2016), Comparativ analysis of the investment environment in the economies of the Western Balkans, Regional and business studies journal, Vol 8 (1): 15-27. http://journal.ke.hu/rbs/index.php/rbs/article/view/181
 4. Popovic S., Toskovic J., Vidakovic M., Vidakovic M. (2016), Continuous observation and modeling interval risk management as part of the improvements of the company, Regional and business studies journal, 69-75. http://journal.ke.hu/rbs/index.php/rbs/article/view/185
 5. Тошковић Ј. (2013), Положај жена руководилаца у Србији, Часопис женско предузетништво и образовање (ЈWЕ), Но. 3-4: 137-161.

http://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/jwee/article/view/138/132)

M 53 Рад у националном часопису (M53=1)-3

 1. Kisin, J., Mashović, A., Ignjatović, J. (2023). Energy crisis as an opportunity to accelerate the green transition and sustainable economic development: evidence from the Western Balkans, , First international conference published in the International Journal for regional Development (IJRD), Rogaška Slatina, Slovenia, Vol. IV, pp. 48-68. https://www.arema.si/Files/Images/3320/IJRD_vol._4.pdf
 1. Ignjatović, J., Stojićević, G., Kolarić, B., Vladimirović, I., Đorđević, A. (2022). The significance of hotel promotion for the development of the tourist sector in Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6, pp. 31-40. https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2022-06/04_Ignjatovic.pdf
 1. Ignjatovic J. (2019), Resources of sustainable economic growth and development: The case of the Republic of Serbia, International conference on Sustainable Economy and Agriculture, published in the Journal of Regional and Business Studies, ISSN 2061-2311, Kaposvár University, Kaposvár, Hungary, pp.19-28. http://journal.ke.hu/index.php/rbs/article/view/2457/3017

M 63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63=0,5) – 8

 1. Ignjatović, J., Mashovic, A., Kisin, J. (2023). The importance of Circular economy development strategies in the Western Balkans, Proceedings from the scientific conference “ Green transition in the economy-situation and perspectives”, Educons University, Sremska Kamenica, pp.65-81.
 2. Mašović, A., Ignjatović, J., Kisin, J., Grujić, S. (2023). National Fiscal Policy Response to the Global Energy Crisis in Western Balkans Countries: The Case Study of Serbia and North Macedonia. International conference VUZF, Sofia, Bulgaria, pp.179192. https://vuzf.bg/uploads/files/7462/%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%94%D0%95%D0%A9%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
 1. Тошковић Ј., Поповић С., Кисин Ј. (2017), Ефекти економске неједнакости у региону Западног Балкана, Осми научни скуп са међународним учешћем Универзитета Едуконс, Економско позиционирање Србије у новим геополитичким околностима, Сремска Каменица, стр. 169-179.
 2. Тошковић Ј., Аџић Ј., Поповић С. (2016), Дефицит спољнотрговинског биланса као резултат либерализације спољне трговине у Републици Србији, Седми научни скуп са међународним учешћем Универзитета Едуцонс, Реформе и развој привреде Србије у условима институционалне кризе Европске Уније, Сремска Каменица, стр. 217-231.
 3. Тошковић Ј., Аџић Ј., Марковић Ј. (2015), Висока јавна потрошња као покретач економског опоравка и модел покретања привредног раста Србије, Шести научни скуп са међународним учешћем Универзитета Едуkонс, Штедња или потрошња- рецесија или опоравак, Сремска Каменица, Србија, стр. 177-191.
 4. Тошковић Ј. Аџић Ј. Марковић Ј. (2014), Последице имплементације неолибералне идеологије у земљама у транзицији и Републици Србији, Пети научни скуп са међународним учешћем, Велика рецесија и криза неолибералне економије, Сремска Каменица, стр. 213-230. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-2014.pdf
 5. Тошковић Ј., Марковић Ј., Гачић М. (2013), Due Diligence финансијског стања и финансијске перспективе привредних     друштава,      Четврти научни скуп са међународним учешћем Универзитета Едуконс, Глобална економска криза и пословна економија-изазови теорије и праксе, Сремска Каменица, стр. 109-125. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-2013.pdf
 6. Тошковић Ј., Марковић Ј., Гачић М. (2012), Макроекономске последице светске економске кризе у земљама окружења и Републици Србији, Трећи научни скуп са међународним учешћем Универзитет Едуконс, Други талас економске кризе- последице не привреду региона и могућа решења, Сремска Каменица, стр. 565-576. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-2012.pdf
 7. Гачић М., Александровћ Б., Тошковић Ј., Живановић И. (2012), Трошкови експертизе и процењена вредност штете на возилу-студија случаја, Саветовање са међународним учешћем на тему саобраћајне незгоде, Златибор, стр. 56-63. http://www.ag-expert.rs/dokumentacija/Zbornik%20radova%20Zlatibor%202012.pdf

М 64 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (M64)=0,2)-2

 1. Ignjatović, J., Đorđević, A.(2023). The importance of the circular economy for the sustainable development of the Republic of Serbia. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 157. https://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf
 2. Knežević, S. Ignjatović, J. Glišić, M. (2022). The importance of the circular economy in the management of the packing waste in Serbia, 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, p. 193. http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2022.pdf

M 70 Одбрањена докторска дисертација (M70=6) – 1

 1. Тошковић Ј. (2016), Преиспитивање неолибералног концепта економије у земљама Западног Балкана, докторска дисертација, Факултет за пословну економију, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/Doktorska-disertacija_1.