Др Петар Павловић

PPavlovicПетар Павловић је рођен 19.07.1978. године у Шапцу. Основну школу и гимназију, општи смер, је завршио у Шапцу. Након завршене гимназије 1997. године је уписао Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, смер Информациони системи. Дипломирао је 2005. и као дипломирани инжењер организационих наука за информационе системе 2006. године уписао је додатну годину дипломских академских студија (мастер) на Факултету организационих наука, смер Информациони системи. Мастер диплому је стекао 2008. године одбраном мастер рада из области обојених Петријевих мрежа. Након мастер студија 2009. године уписује докторске студије на Факултету организационих наука, смер Информациони системи и менаџмент, модул Операциона истраживања. У октобру 2017. године успешно окончава докторске студије одбраном дисертације под називом „Одређивање скупа компонената најзначајнијих за поузданост система“.

Од новембра 2005. до фебруара 2006. радио је у Републичком заводу за статистику, одељење у Шапцу, као ИТ систем администратор. Од фебруара 2006. до данас запослен је у Академији струковних студија Шабац на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије Шабац, на студијском програму Информационе технологије. Радио је најпре у звањима стручног сарадника, потом асистента у настави, као и у звању наставника практичних вештина, при чему је поред ангажовања на извођењу рачунарских вежби обављао бројне наставне и техничко административне послове. Од 2018 – 2020. године је радио у звању вишег предавача, а у мају 2020. године стиче звање професора струковних студија из области Рачунарско инжењерство. Почетком 2019. године део радног ангажовања преноси на Факултет примењених наука у Нишу, Универзитет Унион – Никола Тесла, где је изабран за доцента из области Пословна информатика.

Радно искуство непрестано обогаћује разноврсним хонорарним пословима за појединце и приватне фирме. Од 2018. године као предавач на семинарима Института за стандардизацију Србије води практичне обуке из техника процена оперативних ризика, док за StandCert d.o.o. врши обуке из менаџмента пословним ризиком.

 

Списак научних радова и стручних радова

М22 – рад у истакнутом међународном часопису (1)

 1. Pavlović P, Makajić-Nikolić D, Vujošević M. (2017) A new approach for determining the most important system components and the budget-constrained system reliability improvement. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability; 19 (3): 413–419, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.3.12

М23 – рад у међународном часопису (1)

 1. Vujić S, Benović T, Miljanović I, Hudej M, Milutinović A, Pavlović P (2011) Fuzzy Linear Model for Production Optimization of Mining Systems With Multiple Entities. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 18(6) doi:10.1007/s12613-011-0488-8

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Vujošević M, Makajić Nikolić D, Pavlović P (2017) A new approach to determination of the most critical multi-state components in multi-state systems. Journal of Applied Engineering Science, IIPP Publishing; vol 15, 401-405, ISSN:1451-4117, E-ISSN: 1821-3197, DOI:10.5937/jaes15-15936

М31 – поглавље у тематском зборнику водећег међународног значаја (1)

 1. P Pavlović, M Makajić-Nikolić, M Vujošević (2019) Determining the Set of the Most Critical System Components – Optimization Approach, Advances in Operations Research in the Balkans (15-30), Springer SPBE. ISBN 978-3-030-21989-5

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (5)

 1. Čabarkapa D., Grujić I.,Pavlović P. (2015) Comparative Analysis of the Bluetooth Low-Energy Indoor Positioning Systems,TELKSIS,Niš, 76-79, doi:10.1109/TELSKS.2015.7357741
 2. Čabarkapa,P. Pavlović (2016) Design and Analysis of Realistic Vehicle Traces Model based on the Evolutionary Algorithms, ICEST 2016 Proceeding of Papers, 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 28 ‐ 30 June, Ohrid, Macedonia, pp. 153-158, ISBN 978‐9989‐786‐78‐5
 3. Pavlović P, Makajić Nikolić D, Vujošević M (2017) Kritičnost komponenti u Multi StateZbornik radova XLIV SYMOPIS, Zlatibor, 420-425
 4. Vujošević M., Makajić-Nikolić D, Pavlović P (2017) A New Approach to Determination of the Most Critical Multistate Components in Multi-State Systems, Proceedings of 2nd MAINTENANCE FORUM 2017: MAINTENANCE AND ASSET MANAGEMENT, Montenegro, Bečići, 23-27th May 2017, 141-147, ISBN  978-86-84231-42-2; COBISS.SR-ID 234788620
 5. Dragana Makajić-Nikolić, Petar Pavlović, Mirko Vujošević (2019) Rešavanje problema minimalnog pogađanja skupa pomoću karusel heuristike,Zbornik radova 46. Simpozijuma o operacionim istraživanjima, Sym-Op-Is 2019, Kladovo, 15-18 Septembar, 193-198. ISBN: 978-86-7680-363-7

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (6)

 1. Makajić Nikolić D, Andric B, Stanojević M, Pavlović P (2006) Simulacija rada semafora pomoću Petrijevih mreža. Zbornik radova XXXIII SYMOPIS, Banja Koviljača, 433-436
 2. Grujić I, Pavlović P (2010) Konvertor JAVA SWING APLIKACIJA U GWT aplikacije, YU INFO 2010, Kopaonik
 3. Pavlović P, Makajić Nikolić D, Grujić I (2010) Simulacija rada signalisane raskrsnice primenom Petrijevih mreža. Zbornik radova XXXVII SYMOPIS, Tara, 681-684
 4. Pavlović P, Makajić Nikolić D, Vujošević M (2014) Primena Petrijevih mreža u analizi i modeliranju lanaca snabdevanja. Zbornik radova XLI SYMOPIS, Divčibare, 299-304
 5. Pavlović P, Makajić Nikolić D, Vujošević M (2015)Novi pristup određivanju K najznačajnijih komponenata sistema, SYMOPIS, Srebrno Jezero,ISBN 978-86-80593-55-5,634-637
 6. Petar Pavlović, Dragana Makajić-Nikolić, Mirko Vujošević, Danijel Čabarkapa(2016) Nova troškovna mera značajnosti, Zbornik radova 43. Simpozijuma o operacionim istraživanjima, Sym-Op-Is 2016, Tara, 20-23 Septembar, 435-438. ISBN: 978-86-335-0535-2