Mр Ивана Владимировић

Ivana VladimirovićMр Ивана Владимировић је рођена 3. новембра 1985. године у Шапцу. Основну и средњу школу завршила је у Богатићу као ученик генерације. Године 2004. уписује Факултет за економију и менаџмент Слобомир П Универзитета, смер за банкарство, брокере и осигурање. Октобра 2008. године одбранила је дипломски рад на тему „Иницијална јавна понуда“ са оценом 10, остварила просечну оцену 9,82 током основних студија и стекла академскo звање дипломирани економиста и менаџер. На истом факултету је септембра 2016. одбранила магистарски рад на тему „Менаџмент квалитета у високом образовању“, остварила просечну оцену 9,86 током магистарских студија и стекла академско звање магистар економских наука.
Након дипломирања је засновала радни однос на Слобомир П Универзитету, најпре у маркетинг сектору, а затим и као руководилац канцеларије за осигурање квалитета и истраживач-сарадник у Научном институту за пројекте, експертизе, консалтинг и семинаре. На истом Универзитету изабрана је у звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент.
Jануара 2019. године запослила се у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац (сада Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам Академије струковних студија Шабац) као асистент за уже наставно-научне области Економске науке и Менаџмент. У октобру 2020. године изабрана је у звање предавача за уже наставно-научне области Економске науке и Менаџмент.

Списак научних радова и стручних радова
М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (11)

1. Стојановић, К., Владимировић, И., Рурални амбијент као покретач туризма у функцији регионалног развоја, XXIV Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, јун 2019., стр. 187-195.  UDK 338.48-44(1-22), ISBN 978-86-6139-178-1, COBISS.SR-ID 276959244
2. Стојановић, К., Владимировић, И., Регионализам и финансијализација у савременој војвођанској архитектури, XXV Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш, октобар 2020., стр. 327-336. UDK 332.1 72(497.113), ISBN 978-86-6139-201- 6, COBISS.SR-ID 21774345
3. Грујић, Д., Владимировић, И., Саобраћај и одрживи развој, XXVII Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш, јун 2022., стр. 91-99. UDK 656[:502.131.1:338.1,  ISBN 978-86-6139-226-9, COBISS.SR-ID 68456713
4. Јевтић, Ј., Владимировић, И., Јевтић, Т., Анализа утицаја различитих облика компензација и награда на понашање запослених у Републици Србији, 25. Међународна DQM конференција: Управљање квалитетом и поузданошћу, Истраживачки центар DQM, Пријевор, јун 2022., стр. 335-341. ISBN 978-86-86355-47-8, COBISS.SR-ID 68075529
5. Vladimirović, I., Đenadić, M., Grujić, D., Spasojević, S., MARKETING ACTIVITIES OF SMALL FAMILY HOTELS, XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&H, june 2022, pp. 292-300. ISSN 2303-498X; ISBN 978-99955-40-63-0; COBISS.RS-ID 137066753
6. Kolarić,B., Vladimirović, I., Ignjatović, J., Grujić, S., SPECIFICITY OF RASPBERRY EXPORT PRICE MANAGЕMENT – THE CASE OF THE REPUBLIC OF SERBIA, 13TH International Scientific Conference „Science and higher education in function of sustainable development – SED 2023“, Vrnjačka Banja, Serbia, June 2023, pp. 237-242.,  ISBN 978-86-82078-18-0, COBISS.SR-ID 117314569  
7. Ignjatović, J., Vladimirović, I., Kolarić,B., SIGNIFICANCE OF FINANCIAL VALUATION OF BRANDS IN AGRIBUSINESS IN SERBIA, 7TH International Scientific Conference on Economics & Management – EMAN 2023, Ljubljana, Slovenia, March 2023.,  pp. 141-147., ISBN 978-86-80194-69-1, ISSN 2683-4510, DOI:  https://doi.org/10.31410/EMAN.2023.141
8. Kolarić,B., Vladimirović, I., Spasojević, S., NATURE AND COMPATIBILITY OF PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION, 13TH International Scientific Conference „Science and higher education in function of sustainable development – SED 2023“, Vrnjačka Banja, Serbia, June 2023, pp. 50-55., ISBN 978-86-82078-18-0, COBISS.SR-ID 117314569
9. Vladimirović, I., Grujić, D., Grujić, S., The importance of the accounting treatment of provisions for the reality of financial reporting, The First International Scientific Conference GIRR 2023 “GLOBAL CHALLENGES THROUGH THE PRISM OF RURAL DEVELOPMENT IN THE SECTOR OF AGRICULTURE AND TOURISM”, Šabac, Serbia, 12th May 2023: Book of Proceedings, ISBN 978-86-80946-02-3, pp. 280-289.
10. Grujić, D., Grujić, S., Vladimirović, I., The influence of exchange rate policy on the development and competitiveness of companies in selected countries of Southeast Europe (SEE), The First International Scientific Conference GIRR 2023 “GLOBAL CHALLENGES THROUGH THE PRISM OF RURAL DEVELOPMENT IN THE SECTOR OF AGRICULTURE AND TOURISM”, Šabac, Serbia, 12th May 2023: Book of Proceedings, ISBN 978-86-80946-02-3, pp. 305-311.
11. Đorđević, A., Vladimirović, I., The role of marketing for the city of Šabac as a tourist destination, The Second International Scientific Conference GIRR 2024 „GLOBAL CHALLENGES THROUGH THE PRISM OF RURAL DEVELOPMENT IN THE SECTOR OF AGRICULTURE AND TOURISM„, Šabac, Serbia, 10th May 2024: Book of Proceedings, ISBN 978-86-80417-96-7, pp. 410-419.

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (3)

1. Vladimirović, I., Đenadić, M., Grujić, D., Spasojević, S., MARKETING ACTIVITIES OF SMALL FAMILY HOTELS, XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&H, june 2022, p. 52. ISSN 2637-3298
2. Ignjatović, J., Vladimirović, I., Marković, S., Knežević, S., Importance of defining marketing mix instruments for blueberry export in Serbia: quality, mechanization, price, distribution, promotion, 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, december 2022, p. 115.
3.  Vladimirović, I., Ignjatović, J., Marković, S., Knežević, S., Blagojević, M., Creation of a marketing strategy for the export of raspberries with special reference to the importance of mechanization – a case study for Serbia, 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, december 2022, p. 117.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (2)

  1. Владимировић, И., Специфичности процеса Иницијалне јавне понуде у Сједињеним Америчким Државама, Економија – теорија и пракса, год. 15, бр. 4, 2022, стр. 166-182. ISSN 2217-5458; COBISS.SR-ID 262822663; UDK: 336.76(73); DOI:10.5937/etp2204167V
  2. Владимировић, И., Односи са јавношћу – теоријски оквир и инструменти, Економија – теорија и пракса, год. 16, бр. 1, 2023, стр. 245-262,  ISSN 2217-5458, COBISS.SR-ID 262822663, UDK: 659.4, DOI: 10.5937/etp2301245V

М52 –  рад у истакнутом националном часопису (1)

1. Vladimirović, I., Jevtić, J., Marketing Positioning And Branding Of Serbian Wines, Business economics, XVI (2), 2022, pp. 54-71. ISSN 1820-6859; COBISS.SR-ID 146187532; UDK: 338.43 (497.11); doi: 10.5937/poseko22-40626

М53 – рад у националном часопису (1)

1. Stojanović, K., Vojnović, B., Vladimirović, I., Defining the Urban Development Strategy in the Republic of Serbia, (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, Vol. 7, No3, july 2019, pp. 20-26. ISSN: 2334-7449 (Online), ISSN: 2334-735X (Print), COBISS.SR-ID 196683532, doi: 105937/jouproman7-22525

Рад у међународном часопису (1)

1. Ignjatović, J., Stojićević, G., Kolarić, B., Vladimirović, I., Đorđević, A., THE SIGNIFICANCE OF HOTEL PROMOTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST SECTOR IN SERBIA, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, issue 6/2022, pp. 31 – 40. ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007

Учешће у пројектима (2)

1. “Изазови, критични фактори и приоритети инвестиција у Републици Српској – преглед стања и планови инвестиција по општинама у Републици Српској у периоду 2010-2015. година”, Научно-истраживачки институт НИПЕКС, Слобомир П Универзитет, руководилац пројекта проф. др Јован Тодоровић, 2010.

2. “Преглед смерница развоја градова Тамбовске области у Русији”, Научно-истраживачки институт НИПЕКС, Слобомир П Универзитет, руководилац пројекта проф. др Драго Цвијановић, 2015.