Др Милан Глишић

IMG_0687-01-03(1)

Др Милан Глишић је рођен 1988. године у Шапцу.

Образовање:

 • Средњу медицинску школу „Др Андра Јовановић“ завршио је 2007. године у Шапцу. Исте године уписао је Биолошки факултет Универзитета у Београду. Основне академске студије завршио је 2010. године, са просечном оценом 9,02, стекавши звање Биолог.
 • На Биолошком факултету Универзитета у Београду године завршио је двогодишње мастер академске студије са просечном оценом 9,96, стекавши звање Мастер еколог. Назив мастер рада био је Инвазивне дрвенасте врсте Авале – стање, проблеми и перспективе.
 • Специјалистичке студије уписао је 2019. године на Биолошком факултету Универзтета у Београду, смер Микробиологија, а завршио 2020. са просечном оценом 10,00, стекавши звање Специјалиста биолог. Специјалистички рад под називом Динамика индикатора фекалног загађења и њихова корелација са физичко-хемијским параметрима воде реке Саве код Шапца, одбрањен је са оценом 10.
 • На Биолошком факултету Универзитета у Београду 2022. године завршио је докторске студије на Катедри за екологију и географију биљака (Институт за ботанику и Ботаничка башта „Јевремовац“), на смеру Екологија, модул Заштита биодиверзитета, са просечном оценом 10,00, стекавши звање Доктор наука – еколошке науке. Тема докторске дисертације била је Флористичко-еколошка карактеризација урбаних станишта Србије
  https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/20900/Disertacija_12839.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Радно искуство:

 • Од 2013. до 2014. године био је у радном односу са фирмом Expert Inženjering doo Šabac, где је учествовао у изради студија о процени утицаја на животну средину, пројеката санације и ремедијације, планова управљања отпадом, планова заштите од удеса, планова затварања постројења и сл.
 • Крајем 2014. године почиње са радом у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац, где као асистент за наставно научне области Биологија и Заштита животне средине учествује у извођењу следећих предмета: Биологија, Ботаника, Микробиологија, Екологија, Заштита биодиверзитета, Пољопривредна зоологија на основним струковним студијама и Физиологија биљака, Агроекологија и заштита животне средине, Микробиологија земљишта и Управљање у еколошки осетљивим подручјима на специјалистичким струковним студијама.
 • Крајем 2020. године на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам Академије струковних студија Шабац изабран је за предавача за научне области Биологија и Зашитита животне средине. Предмети из којих држи наставу су: Биологија, Ботаника, Микробиологија, Екологија, Инвазивни оргнизми, Заштита биодиверзитета и Пољопривредна зоологија на основним струковним студијама и Екосистеми Србије на мастер струковним студијама.

Учешће на пројектима:

 • Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Eвропске уније НАТУРА 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије – пета фаза („Мала Натура“) (уговор бр. 065-4020/5 од 26.12.2022) – 2023. година;
 • Подаци и услуге везани за успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије – пета фаза („Еколошка мрежа“) (уговор бр. 065-4086/7 од 29.12.2021) – 2022. година;
 • Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније НАТУРА 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије – четврта фаза („Мала Натура“) (уговор бр. 065-4087/7 од 29.12.2021) – 2022. година;
 • Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији ЈН 18/2020 (бр. 1140/1 од 28.12.2020) – 2021. година;
 • Мобилност наставног особља у сврху похађања обуке у оквиру програма Ерасмус+ између програмских и партнерских земаља (референтни број пројекта: 2020-1-RS01-KA107-065146) – 2020-2023. године;
 • Мобилност наставног особља у сврху похађања обуке у оквиру програма Ерасмус+ између програмских земаља (референтни број пројекта: 2020-1-RS01-KA103-065117) – 2020-2023. године.

Библиографија:

M21 Рад у врхунском међународном часопису:

 1. Glišić, M., Jakovljević, K., Lakušić, D., Šinžar-Sekulić, J., Vukojičić, S., Tabašević, M., Jovanović, S. (2021): Influence of Habitat Types on Diversity and Species Composition of Urban Flora—A Case Study in Serbia. Plants, 10(12): 2572. DOI: 3390/plants10122572.
  https://www.mdpi.com/2223-7747/10/12/2572

М23 Рад у међународном часопису:

 1. Jovanović, S., Glišić, M. (2021): An analysis of research into urban flora and vegetation in Southeast Europe. Acta Botanica Croatica, 80(1): 74–81. DOI: 10.37427/botcro-2021-004.
  https://hrcak.srce.hr/file/396418
 1. Tabašević, M., Lakušić, D., Kuzmanović, N., Vukojičić, S., Glišić, M., Jovanović, S. (2021): Ruderal vegetation in Serbia-diversity and floristic composition. Botanica Serbica, 45(2): 251-261. DOI: 2298/BOTSERB2102251T.
  https://doiserbia.nb.rs/img/doi/1821-2158/2021/1821-21582102251T.pdf

М24 Рад у националном часопису међународног значаја:

 1. Glišić, M., Lakušić, D., Šinžar-Sekulić, J. & Jovanović, S. (2014): GIS Analysis of spatial distribution of invasive tree species in a protected natural area Mt. Avala (Serbia). Botanica Serbica 38(1): 131–138. UDK: 581.5.42:574.9(497.11)
  https://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/arhiva/pdf/2014_38_1_605_full.pdf

М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини:

 1. Обрадовић, Т., Ђокић, М., Јелесић, Д., Ерић, В., Глишић, М. (2014): Фиторемедијација девастираних „brownfield“ локација на примеру санације и ремедијације одлагалишта прженог пирита у Прахову код Неготина (Србија). Зборник радова Међународног интегрисаног скупа „Земљиште 2014“, Зрењанин, стр. 163-172.
 2. Rašković, V., Tomić, V., Milošević, V., Glišić, M. (2017): Analysis of vegetable production in Serbia. Proceeding, VIII International Agriculture Symposium „AGROSYM 2017“, Jahorina, pp. 658-666. https://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf
 3. Tanasić, Lj., Glišić, M., Spasojević, S., Dugonjić, M., Teofilović, V. (2019): Strategy to reduce air pollution in cities – Šabac. Proceeding, XIV International conference “Risk and Safety Engineering”, Kopaonik, pp. 283-290.
  http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Zbornik-RIZIK-2019.pdf
 1. Glišić, M., Rašković, V., Milošević, V., Tomić, V. (2019): Geographical origin of invasive plant species in the world and Serbia. Proceeding, X International Agriculture Symposium „AGROSYM 2019“, Jahorina, pp. 1344-1349.
  https://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf
 1. Tanasić, Lj., Glišić, M., Damnjanović, B., Teofilović, V. (2019): Goals and aspects of wastewater treatment as a great environmental problem in Serbia. Proceeding, VIII International conference on social and technological development, Trebinje, pp. 52-29.
  https://drive.google.com/file/d/1_RU3y35J7DlMr2Xo1lp83_jrq6P44d2_/view
 1. Tanasić, Lj., Spasojević, S., Glišić, M., Mićić, V., Rašković, V. (2019): A multidisciplinary approach to the use of geothermal energy for the remote heating system. Proceeding, VIII International conference on social and technological development, Trebinje, pp. 60-66.
  https://drive.google.com/file/d/1_RU3y35J7DlMr2Xo1lp83_jrq6P44d2_/view
 1. Танасић, Љ., Глишић, М., Теофиловић, В., Вукић, Н. (2020): Добра пракса коришћења геотермалне енергије у даљинском систему грејања. Зборник радова XV Међународне конферемције „Ризик и безбедносни инжењеринг“, Копаоник, стр. 402-407.
  http://www.rizik.vtsns.edu.rs/RSE_2020/radovi/06/RIZIK_06_17.pdf
 1. Glišić, M., Delić Vujanović, B. (2021). Geographical origin of alien invasive fish species in Serbia. Proceeding, XII International Agriculture Symposium „AGROSYM 2021“, Jahorina, pp. 983-989. https://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2021_FINAL.pdf
 2. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Tomić, V., Marković, S. (2022): Influence of copper on seed germination Amaranthus retroflexus and Chenopodium album L. in the flora of the vineyards. 24th International Conference „New Technologies Functions for Sustainable Development of Traffic, Ecology, Logistics and Polytechnics“, Travnik, pp. 272-278.
 3. Knežević, S., Milojević, M., Tanasić, Lj., Glišić, M. (2023): Buka i vibracije usled upotrebe poljoprivrednih mašina kao rizici po ljudsko zdravlje. Zbornik radova, 18. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, 9-12. januar 2023, str. 193-197. ISBN 978-86-6211-142-5. http://www.rizik.vtsns.edu.rs/RSE_2023/radovi/BZNR_30.pdf
 4. Tanasić, Lj., Glišić, M., Knežević, S., Stepić, V. (2023): Proizvodnja energije iz poljoprivrednog otpada i korišćenje nus proizvoda kao organskog đubriva. 18. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, 9-12. januar 2023, str. 162-168. ISBN 978-86-6211-142-5 http://www.rizik.vtsns.edu.rs/RSE_2023/radovi/BZNR_25.pdf
 5. Glišić, M., Damnjanović, B. (2023): Relationships between ecosystem invasibility and species diversity. In: Tanasić, Lj., Milojević, M., Stojićević, G., Ignjatović, J., Knežević, S. (eds.), Book of Proceedings, First International Scientific Conference “Global challenges through the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism” – GIRR 2023, Šabac, Serbia, 12th May 2023., pp. 163-171. ISBN 978-86-80946-02-3
  https://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf
 1. Glišić, M., Knežević, S., Ignjatović, Ž. (2023): Classification of noise effects on wild animals. In: Tanasić, Lj., Milojević, M., Stojićević, G., Ignjatović, J., Knežević, S. (eds.), Book of Proceedings, First International Scientific Conference “Global challenges through the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism” – GIRR 2023, Šabac, Serbia, May 12th, pp. 56-62. ISBN 978-86-80946-02-3
  https://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf
 1. Glišić, M., Tanasić, Lj., Knežević, S. (2023). Challenges of urban ecology in conserving and enhancing biodiversity in the 21st 10th International Scientific Conference On Climate Change, Economic Development, Environment And People (CCEDEP 2023): Economic, Security And Environmental Challenges Of Regional Development, Travnik, Bosnia and Herzegovina, October 25th 2023., pp. 154-165. ISBN 978-86-87785-92-2
  https://www.researchgate.net/publication/376351173_CHALLENGES_OF_URBAN_ECOLOGY_IN_CONSERVING_AND_ENHANCING_BIODIVERSITY_IN_THE_21ST_CENTURY#fullTextFileContent

M34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу:

 1. Jovanović, S., Glišić, M. (2019): Research of urban flora and vegetation in Serbia and SE Europe – where are we now? In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.). 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Stara planina Mt., 20th to 23th June 2019. Book of Abstracts, pp. 4-6., Niš-Belgrade.
  http://www.sfses.com/docs/02Apstrakts-2019_preliminary.pdf
 1. Jovanović, S., Šinžar-Sekulić, J., Mišljenović, T., Glišić, M., Mataruga, Z., Jakovljević, K. (2019): An overview of invasive woody plant species in the protected natural areas of Belgrade (Serbia). In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z. (eds.). 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Stara planina Mt., 20th to 23th June 2019. Book of Abstracts, p. 95., Niš-Belgrade. http://www.sfses.com/docs/02Apstrakts-2019_preliminary.pdf
 2. Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M. (2020): Analysis of production, export and import of tomatoes in Serbia. IX International symposium on agricultural science „AGRORES 2020“. Book of Abstracts, Banja Luka, p. 127.
  https://agrores.net/wp-content/uploads/2020/09/AGRORES-2020-Book-of-Abstracts.pdf
 1. Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Marković, S. (2021): Potential of organic plant production from the perspective of youth in Serbia. In: Kojić, D. (ed.). 11th International conference on social and technological development – STED, Trebinje, 3rd to 6th June 2021. Book of Abstracts, Trebinje, p. 18. https://drive.google.com/file/d/1XCaB3OYAq1gGIPgPySZen1_Lp0_SIUZy/view
 2. Glišić, M., Jakovljević, K., Šinžar Sekulić, J., Lakušić, D., Vukojičić, S., Anačkov, G., Jovanović, S. (2022): Alien flora of urban habitats in Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D., Jenačković Gocić, D. (eds.). 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, 26th to 29th June 2022. Book of Abstracts, Niš-Belgrade, p. 44.
  http://www.sfses.com/docs/14th-SFSES-Abstracts.pdf
 1. Erceg, T., Glišić, M., Teofilović, V., Aroguz, A. (2022): Biopolymeres – based chemical gardens. In: Kojić, D. (ed.). 11th International conference on social and technological development – STED, Trebinje, 2nd to 5th June 2022. Book of Abstracts, Trebinje, p. 116.
  https://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts_2022.pdf
 1. Glišić, M., Marković, S., Stošić, N., Tomić, V., Stepić, V., Blagojević, M., Tanasić, LJ. (2022): Quality testing of different strawberry range. In: Kojić, D. (ed.). 11th International conference on social and technological development – STED, Trebinje, 2nd to 5th June 2022. Book of Abstracts, Trebinje, p. 117.
  https://stedconference.com/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts_2022.pdf
 1. Marković, S., Blagojević, M., Tanasić, Lj., Stošić, N., Glišić, M., Robinić, J. (2022): Examination of pomological and technological characteristics of some cherry varieties in the district of Mačva. 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, December 2022. Sarajevo, pp. 71.
 2. Milojević, M., Knežević, S., Stanišić, G., Glišić, M. (2023): Organic livestock breeding as a function of environmental protection and sustainable development. In: Kojić, D. Sredić, D. (eds.). 12th International conference on social and technological development – STED, Trebinje, 15th to 18th June 2023. Book of Abstracts, Trebinje, p. 12.
 3. Tanasić, Lj., Knežević, S., Glišić, M., Spasojević, S. (2023): Use of new ecological forms of energy in the coffee production factory. In: Kojić, D. Sredić, D. (eds.). 12th International conference on social and technological development – STED, Trebinje, 15th to 18th June 2023. Book of Abstracts, Trebinje, p. 18.

М45 Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја

 1. Tomović, G., Vukojičić, S., Lakušić, D., Glišić, M., Tabašević, M., Niketić, M. (2022): Rasprostranjenje taksona u Srbiji (Areal karte sa UTM poljima 10×10 km). – In: Stevanović V. & Niketić M. (eds), Flora Srbije 3, p.p. 353-394, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.

М51 Радови у врхунском часопису националног значаја:

 1. Кнежевић, С., Игњатовић, Ј., Окановић, А., Глишић, М., Милојевић, М. (2022): Значај циркуларне економије у управљању амбалажним отпадом: случај Србије. ECOLOGICA, 29 (108): 653659.
  https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.108.24
 1. Bajagić, M., Cvijanović, V., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2022): Bioinsecticides and possibilities of application in the control of pest insects. KNOWLEDGE – International Journal, 55(3): 407-412.
  https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/5715/5617
 1. Glišić, M. (2023). Correlation of fecal pollution indicators with physical and chemical parameters of the water of the Sava River near Šabac (Serbia). KNOWLEDGE – International Journal, 56(4): 425-431. ISSN: 2545-4439
  https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/5942/5813

M53 Радови у националном часопису:

 1. Бајагић, М., Стошић, Н., Благојевић, М., Дервишевић, М., Цвијановић, В., Глишић, М. (2022): Биолошка контрола – Encarsia formosa паразитоид беле лептирасте ваши (Trialeurodes vaporariorum). Академски преглед, 5(1): 44-55. DOI: 10.7251/AP2201044B

М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини:

 1. Степић, Р., Милошевић, В., Рашковић, В., Глишић, М., Степић, В. (2015): Abutilon theophrasti Теофрастова липица – инвазивна коровска врста на подручју Мачве, Срема и Семберије. Зборник радова научног скупа XX Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Чачак, стр. 151-158.
 2. Рашковић, В., Степић, Р., Милошевић, В., Глишић, М. (2016): Улога високог образовања у руралном развоју Србије. Зборник радова научно-стручног скупа Образовање за модерну пољопривреду, САНУ Академијски одбор за село, Шабац.
 3. Рашковић, В., Степић, В., Глишић, М., Томић, В. (2019): Урбана пољопривреда и повртарство. Зборник радова научног скупа XXIV Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Чачак, стр. 197-202.

М64 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу:

 1. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Vlajić, S. (2022): The influence of some abiotic factors on the development of the most important phytopathogenic fungi. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 295. ISBN 978-963-306-904-2
 2. Glišić, M., Kovanović, K., Stošić, N., Knežević, S. (2022): The accipitrids of Serbia: global threats and conservation status at European and national levels. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 157. ISBN 978-963-306-904-2
 3. Glišić, M., Kovanović, M., Tanasić, Lj., Delić Vujanović, B. (2022): The reptiles of Serbia: global threats and conservation status at European and national levels. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 158. ISBN 978-963-306-904-2
 4. Ignjatović, Ž., Glišić, M., Knežević, S., Tanasić, Lj. (2022): Impact of war and military activities on biodiversity. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 175. ISBN 978-963-306-904-2
 5. Tanasić, Lj., Glišić, M., Tanasić, Lj., Damnjanović, B. (2022): Wastewater purification by adsorption with composite materials. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 356. ISBN 978-963-306-904-2
 6. Tanasić, Lj., Glišić, M., Knežević, S., Tanasić, J. (2022): Monitoring and strategy to reduce air pollution in cities – Šabac. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 357. ISBN 978-963-306-904-2
 7. Glišić, M., Tanasić, Lj., Knežević, J., Tanasić, J. (2022): Dynamics of physical and chemical parameters of the Sava River near Šabac, Serbia. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 404. ISBN 978-963-306-904-2
 8. Glišić, M., Delić Vujanović, B., Tanasić, Lj., Damnjanović, B. (2022): Dynamics of faecal indicators in the Sava River near Šabac, Serbia. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 405. ISBN 978-963-306-904-2
 9. Knežević, S., Ignjatović, J., Glišić, M. (2022): The importance of the circular economy in the management of packaging waste in Serbia. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 14th to 15th Proceedings, Szeged, p. 193. ISBN 978-963-306-904-2
 10. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Vlajić, S., Rajković, M., Pavlović, N., Marković, S. (2023): The influence of pesticide application on the soil seed bank in the intensive apple orchard. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 13th to 14th Proceedings, Szeged, p. 97. ISBN 978-963-306-963-9
  http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf
 1. Marković, S., Rašković, V., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M., Pavlović, N. (2023): Global G.A.P. in order to obtain the highest quality agricultural product. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 13th to 14th Proceedings, Szeged, p. 214. ISBN 978-963-306-963-9
  http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf
 1. Marković, S., Robinić, J., Pavlović, N., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Application of 1-MCP in order to maintain the quality of blueberry fruits (Vaccinium corymbosum). In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 13th to 14th November. Proceedings, Szeged, p. 215. ISBN 978-963-306-963-9
  http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf
 1. Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Virus characterization tomato chlorosis virus – ToCV. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 13th to 14th Proceedings, Szeged, p. 260. ISBN 978-963-306-963-9 http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf
 2. Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Inhibitors of acetolactate synthetase. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 13th to 14th Proceedings, Szeged, p. 261. ISBN 978-963-306-963-9
  http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf
 1. Rašković, V., Blagojević, M., Stošić, N., Glišić, M., Pavlović, N., Marković, S., Vlajić, S., Rajković, M. (2023): Yield and amount of lavender essential oil (Lavandula angustifolia) in the flower nursery „Perić“ during 2021. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 13th to 14th November. Proceedings, Szeged, p. 284. ISBN 978-963-306-963-9
  http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf
 1. Rašković, V., Blagojević, M., Pavlović, N., Stošić, N., Vlajić, S., Rajković, M., Glišić, M., Marković, S. (2023): The influence of meteorological factors on seed germination and sprout length of melon (Cucumis melo) without the presence of phytopathogenic fungi on the seeds. In: Alapi, T., Berkecz, R., Ilisz, I. (eds.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 13th to 14th November. Proceedings, Szeged, pp. 285-286. ISBN 978-963-306-963-9
  http://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf

Стручни елаборати:

 1. Obradović, T., Milošević, D., Jelesić D., Erić, V., Glišić, M. (2013). Environmental and social impact assessment of the project: Exploitation of phosphorite from the ore deposit Lisina near Bosilegrad, Bosilegrad Municipality. Expert Engineering d.o.o. Šabac.
 2. Obradović, T., Milošević, D., Jelesić D., Erić, V., Glišić, M. (2013). Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Eksploatacija mermera kao kalcijum-karbonatne sirovine sa površinskog kopa Krečana u Aranđelovcu, Opština Aranđelovac. Expert Engineering d.o.o. Šabac.
 3. Obradović, T., Milošević, D., Jelesić D., Erić, V., Glišić, M. (2013). Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Eksploatacija krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena sa površinskog kopa Babin Kal u Dolu, Opština Bela Palanka. Expert Engineering d.o.o. Šabac.
 4. Obradović, T., Glišić, M., Jelesić, D., Erić, V. (2014). Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Objekat za reciklažu motornih vozila u Rumi, Opština Ruma. Expert Engineering d.o.o. Šabac.
 5. Obradović, T., Glišić, M., Jelesić, D., Erić, V. (2014). Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:Objekat za proizvodnju hrane za životinja u Boljevcima, Gradska opština Surčin. Expert Engineering d.o.o. Šabac.
 6. Obradović, T., Milošević, D., Glišić, M., Jelesić, D., Erić, V. (2014). Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Eksploatacija krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena sa površinskog kopa Kale – Ponor u Ponoru, Opština Pirot. Expert Engineering d.o.o. Šabac.
 7. Обрадовић, Т., Филиповић, Д., Ерић, В., Тодић, Д., Крстић, Д., Глишић, М., Рашковић, В., Спасић, С., Ђокић, М., Исоски, З., Спасић, А., Исоски, Д., Марић, Ђ (2023). Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом – нацрт. Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, Министарство заштите животне средине, Република Србија.
  https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/Izve%C5%A1taj%20SPU_%20Programa%20prilagodjavanja%20na%20izmenjene%20klimatske%20uslove%20sa%20Akcionim%20planom.pdf